ข้อมูลอาจารย์และความเชี่ยวชาญ

ลำดับ ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ(ไทย) นามสกุล(ไทย) STAFFTYPE GRAD_COUNTRY อีเมลล์ ความเชี่ยวชาญ คำสำคัญ
1 อาจารย์ วรรณี
ข้อมูลผลงาน
ชัยเฉลิมพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย wancha2@kku.ac.th Human Resource Management
Human Resource Development
Pharmacy Education
การบริหารงานบุคคล, เภสัชกรรมชุมชน
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทนา
ข้อมูลผลงาน
บุญยะรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย chaboo@kku.ac.th Medical chemistry
Molecular modeling
Antioxidant and nitric oxide synthase inhibitory action
3 อาจารย์ ดวงกมล
ข้อมูลผลงาน
เลียวกิตติกุล พนักงานมหาวิทยาลัย อังกฤษ doung_le@kku.ac.th Drug delivery and formulation Drug Delivery, Drug Formulation, การนำส่งยา
4 รองศาสตราจารย์ ศักดา
ข้อมูลผลงาน
ดาดวง พนักงานมหาวิทยาลัย ญี่ปุ่น sakdad@kku.ac.th Immunological Biochemistry
Molecular Biology
Immunology, Biochemistry, Molecular biolgoy, การทำให้บริสุทธิ์, พิษงู, การรักษาด้วยสมุนไพร, สมุนไพร
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผดุงขวัญ
ข้อมูลผลงาน
จิตโรภาส พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย padchi@kku.ac.th เภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง
เทคโนโลยีการเตรียมเพลเลท
เภสัชภัณฑ์ออกฤทธิ์นาน
6 รองศาสตราจารย์ สุณี
ข้อมูลผลงาน
เลิศสินอุดม พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย Pharmaceutical care (chest)
7 รองศาสตราจารย์ อรุณศรี
ข้อมูลผลงาน
ปรีเปรม พนักงานมหาวิทยาลัย อังกฤษ aroonsri@kku.ac.th Nanopharmacutics
Transdermal delivery
Drug delivery system
Nanopharmacetics, Drug Delivery, Transemal, พืชพื้นเมือง, เภสัชกรรม, สารละลาย, โซเดียมไฮโปคลอไรด์
8 รองศาสตราจารย์ กรรนิการ์
ข้อมูลผลงาน
ฉัตรสันติประภา ข้าราชการ นิวซีแลนด์ Risk analysis/Risk assessment
Poisoning epidemiology
Environmental toxicology
Idustrial toxicology
พิษวิทยา, การเกิดพิษของเด็กก่อนวัยเรียน
9 รองศาสตราจารย์ นุศราพร
ข้อมูลผลงาน
เกษสมบูรณ์ ข้าราชการ อังกฤษ Health Economics
Health Impact Assessment
Program Evaluation
Concept Mapping
Health Economics, Health Impact, Program Evaluation, Concept Mapping, ร้านขายยา, สิทธิบัตรยา, การวิเคราะห์ต้นทุน, การผลิตยา, สมุนไพร, งบประมาณ, เภสัชกรรม, สุขภาพ, สารเคมีทางการเกษตร, บริการสาธารณสุข
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีวรรณ
ข้อมูลผลงาน
เชี่ยวชาญวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย areche@kku.ac.th Outcomes research
Clinical Pharmacy work load analysis
Outcomes, Pharmacy, Work Load, การใช้ยา, การประเมิน, โปรแกรมคอมพิวเตอร์
11 รองศาสตราจารย์ เจนจิรา
ข้อมูลผลงาน
เรืองชยจตุพร พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย janrua@kku.ac.th การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาตำรับ ความคงตัว และการนำส่งยา
การตรวจวิเคราะห์ มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
12 รองศาสตราจารย์ วงศ์วิวัฒน์
ข้อมูลผลงาน
ทัศนียกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย wongwiwat@kku.ac.th Pharmacogenetics
Xenobiotic metabolism
Drug toxicity
Pharmocogenetics, Xenobiotic, Metabolism, Drug, Drug toxicity, Toxicology
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณีรัตน์
ข้อมูลผลงาน
รัตนามหัทธนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย lmanee@kku.ac.th The impact of pharmaceutical advertising and promotion on the relationship between consumers and health professionals and whether there are associated, measurable effects on health outcome.
The impact of the Internet on pharmaceutical marketing management
The application of eLearning concept in Continuing Pharmacy Education
Pharmaceutical, advertising, Consumers, Health Professinals, Outcome, Internet, Marketing Management, e, learning, Continuing Education, Pharmacy Education
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรแก้ว
ข้อมูลผลงาน
จันทภาษา พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย korcha@kku.ac.th เภสัชกรรมชุมชน
Health behavior
Medical anthropology
ความเชื่อด้านสุขภาพ, วัฒนธรรมความเชื่อ
15 รองศาสตราจารย์ วิวรรธน์
ข้อมูลผลงาน
อัครวิเชียร ข้าราชการ อังกฤษ wiwat@kku.ac.th Pharmaceutical care Pharmaceutical, ยาเสพติด, จิตสำนึก, โรงพยาบาล, การใช้ยา, หญิงมีครรภ์, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิตา
ข้อมูลผลงาน
หาญพานิชเจริญ ข้าราชการ อังกฤษ manhan@kku.ac.th Dermal drug delivery
Cosmetic Science
Formulation Science
Drug Delivery, Cosmetic, Drug Formulation, ตำรับยา, ครีม, สีผิว, การเปลี่ยนสีผิว
17 รองศาสตราจารย์ อาภรณี
ข้อมูลผลงาน
ไชยาคำ พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย aporanee@kku.ac.th Clinical Pharmacokinetics
Therapeutic drug monitoring
Pharmaceutical care
Pharmacokinetics, Therapeutic, Drug Monitoring, Pharmaceutical, Benzoyl Peroxide, สิว, คุณภาพ, ยารักษาสิว
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิสร์
ข้อมูลผลงาน
ปทุมานนท์ ข้าราชการ ไทย tanpad@kku.ac.th Herbal standardization การจัดทำมาตรฐานสมุนไพร
Ethnobotany พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
Phytochemistry/พฤกษเคมี
Herbal medicine / การใช้สมุนไพรรักษาโรค
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภภัค
ข้อมูลผลงาน
ใจภักดี พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย การพัฒนาระบบนำส่งยา (Drug delivery system),
ระบบนำส่งยาทางผิวหนัง (Transdermal drug delivery system)
และการเพิ่มการซึมผ่านผิว (Permeation enhancers)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสารธรรมชาติ (Development of natural compound containing products)
และเครื่องสำอาง (Cosmetics)
20 อาจารย์ ปฐมทรรศน์
ข้อมูลผลงาน
ศรีสุข พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย spatho@kku.ac.th Drug delivery system
Biomedical engineering
21 อาจารย์ หนึ่งฤทัย
ข้อมูลผลงาน
สุกใส พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย nunsoo@kku.ac.th Patient counseling
Ambulatory care (Pharmaceutical care in outpatient)
pharmaceutical care in primary care ( community-based ),
application of concept mapping program in stakeholder participation
Counseling, Ambulatory, Care, Pharmaceutical, Outpatient, การให้คำปรึกษา
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพาพร
ข้อมูลผลงาน
กาญจนราช พนักงานมหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย 1. การจัดการเภสัชกรรมปฐมภูมิ
2. การจัดการสุขภาพชุมชนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. การสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง
5. วิทยาการระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology)
เภสัชกรรมชุมชน, การใช้ยา, การบริการเภสัชกรรมชุมชน
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แคทรียา
ข้อมูลผลงาน
สุทธานุช พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย khaesu@kku.ac.th Kaempferia parviflora, Phytochemistry,
Natural health products and cosmetics,
Nutraceutics, Quality control, Chemical analysis,
Topical delivery drugs and cosmeceuticals,
Nanotechnology and nanoparticles,
Targeted drug delivery, Functional Foods,
Lipid metabolisms, Pharmacokinetics
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงกมล
ข้อมูลผลงาน
ศักดิ์เลิศสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ออสเตรีย sduangk@kku.ac.th Drug delivery systems
Mucoadhesive polymers
25 รองศาสตราจารย์ ศุภชัย
ข้อมูลผลงาน
ติยวรนันท์ ข้าราชการ ไทย suptiy@kku.ac.th Phytochemistry
Structure Elucidation and Herbal Medicine
Phytochemistry, Eluicdation, Herbal Medicine, Plant Medicinal, องค์ประกอบทางเคมี, สารภี, พืช
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลรัตน์
ข้อมูลผลงาน
คนศิลป์ ข้าราชการ สหรัฐอเมริกา julkon@kku.ac.th Biopharmaceutics: Prediction of Drug Absorption
Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Computer Simulation
Clinical Trial Development and Management (Phase I, II, III, PK/PD and Efficacy Trials+Good Clinical Practice)
New Drug Delivery (Oral Formulations)
Laboratory and Clinical Statistical Design and Analysis
Biopharmaceutics, Prediction, Drug Absorption, Pharmacokinetics, Pharmacodinamic, Computer Simulation, Clinical trial, Clinical Practics, Drug Delivery, Oral Formulations, Laboratory, Statistical, Analysis, การนำส่งยา
27 รองศาสตราจารย์ ตรีเพชร
ข้อมูลผลงาน
กาญจนภูมิ ข้าราชการ ญี่ปุ่น trikan@kku.ac.th Search for the bioactive components from the natural sources, and application to development of naturally occuring medicine Bioactive, Components, Natural Sources, Natural Products, Natural Medicine, องค์ประกอบทางเคมี, เคมี, เหงือกปลาหมอเครือ, หมักม่อ, แคขาว, สมุนไพร, พืชพื้นบ้าน
28 รองศาสตราจารย์ ยุพาพร
ข้อมูลผลงาน
ปรีชากุล ข้าราชการ ออสเตรเลีย yuppre@kku.ac.th Population Pharmacokinetics
Clinical Pharmacokinetics
Therapeutic Drug Monitoring
Pharmacokinetics, Therapeutic drug monitoring, โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้ยา, ซีโอทีย์ลลีน, ทารก, การใช้ยาทารก, Analysis, Cisapride, Neonatal, Plasma, Theophylline, High Performance Liquid Chromatography, Fluorescence detection, Fluorescence, Population pharmacokinetics, Gastroesophageal reflux, Disease
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรวรรณ
ข้อมูลผลงาน
อุชายภิชาติ ข้าราชการ ออสเตรเลีย veruch@kku.ac.th Kinetic models for xenobiotic metabolism by drug metabolizing enzymes
In vitro models for the prediction of drug metabolism parameters and drug interactions in vivo
Pharmacotherapy in cardiovascular disease
Pharmacology, Therapeutic, Drug Monitoring
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัสร์
ข้อมูลผลงาน
สุบงกช พนักงานมหาวิทยาลัย สหรัฐอเมริกา supsub2@kku.ac.th Cancer Clinical Research
Pharmacogenomics
Cancer Drug Development and Targeted Therapies
Supportive Care in Cancer
Cancer, Pharmocogennomic, Drugs, Supportive Care, Oncologic Malignancies, Hematologic, ฐานข้อมูล, โรงพยาบาล, ยาต้านอักเสบ, สเตียรอยด์, ความสัมพันธ์ของโรค, Cyclooxyaenase
31 รองศาสตราจารย์ จอมใจ
ข้อมูลผลงาน
พีรพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย อังกฤษ jomsuj@kku.ac.th Drug Delivery Systems:Hydrophilic Matrix, Wax Matrix, Buccal drug delivery.Colon drug delivery
Solid Dosage Forms: Tablets, Capsules, Films(Chips)
Development of Pharmaceutical Excipients
Near Infrared spectroscopy
Drug delivery systems, Hydrophilic Matrix drug delivery, Wax Matrix drug delivery, Buccal drug delivery, Colon drug delivery, Solid dosage forms, Tablets, Capsules, Films(Chips), Pharmaceutical exipients, Development, Excipients, แป้งข้าวเหนียว, ยาออกฤทธิ์เนิ่น, การปลดปล่อยตัวยา, กระดูกพรุน, การป้องกัน, การรักษา, โรคสตรี, Polychlorinated bihpenyls(PCBs), Crab, Gas chromatography, Characteristics, Diclo fenac sodium, Natural gum mini-matrix formulations, Steroid, Skin isease, Relationship, Swelling, Erosion, Drug, Encapsulated, Capsutated, Hydrophinllic, Wax matrix tablets, Colon drug delivery
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวเรศ
ข้อมูลผลงาน
ชูลิขิต พนักงานมหาวิทยาลัย ญี่ปุ่น yaosum@kku.ac.th Antioxidation Antioxidation, อนุมูลอิสระ
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉราวรรณ
ข้อมูลผลงาน
โตภาคงาม พนักงานมหาวิทยาลัย สหรัฐอเมริกา achkha@kku.ac.th Transcriptional regulation of gene expression in Eukaryotes
Molecular biological techniques i.e. moleular cloning, DNA extraction and purification, Western blot analysis, Immunoprecipitation (IP), PCR and qPCR, Chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay, Reporter gene assay, HDAC activity assay, GST pull-down assay, protein purification
Eukaryotic cell culture and DNA transfection
Pharmaceutical care in Therapeutic Drug Monitoring
34 อาจารย์ สุภิญญา
ข้อมูลผลงาน
ตันตาปกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย jaisin11@yahoo.com
35 อาจารย์ เกียรติภูมิ
ข้อมูลผลงาน
พลตรี ข้าราชการ ไทย pkiett@kku.ac.th Enzymetic browning reaction in soybean paste (tao chieo) and enzymes involved in plants microorganisms. Enzymetic, Soybean, Enzyme, Reaction, plants, Microorganisms
36 อาจารย์ ศิริลักษณ์
ข้อมูลผลงาน
ใจซื่อ ข้าราชการ ออสเตรเลีย sirjai@kku.ac.th Pre-clinical and clinical pharmacokinetics
Therapeutic drug monitoring
Clinical pharmacy
Drug transporters
Pharmacokinetic, Pharmacodynamics, Pharmacogenomics
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสมพร
ข้อมูลผลงาน
ปรีเปรม พนักงานมหาวิทยาลัย ญี่ปุ่น srisompo@kku.ac.th Plant polysaccharides,
Herbal medicine and health supplement,
Thai traditional medicine
38 ศาสตราจารย์ ธเนศ
ข้อมูลผลงาน
พงศ์จรรยากุล พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย thaned@kku.ac.th Pharmaceutics
Transdermal drug delivery
Controlled-release drug delivery systems
Pharmaceutics, Drug Delivery, Transdemal
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพลินทิพย์
ข้อมูลผลงาน
ภูทองกิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย pploenthip@kku.ac.th Chemistry and Natural Chemistry Chemistry, Natural chemistry
40 รองศาสตราจารย์ กนกวรรณ
ข้อมูลผลงาน
จารุกำจร พนักงานมหาวิทยาลัย ญี่ปุ่น kanok_ja@kku.ac.th Biomedical Analysis and Pharmacokinetics
Bioavailability and Bioequivalence
Xenobiotic and Drug Metabolism and Disposition
Cytochrome P450 Gene Expression
Biomedical, Pharacokinetics, Bioavalilability , Bioequivalence, xenobiotic, Drugs, Metabolism, Disposition, Cytochrome, P450, Gene Expression, รอกซิโทรมัยซิน, พลาสมา, ไฮเพอร์ฟอร์มนซ์ลิควิด, โครมาโทกราฟี, อุลตร้าไอโอเลต, สมุนไพร, เอนไซม์, ฟ้าทะลายโจร
41 รองศาสตราจารย์ วิรัช
ข้อมูลผลงาน
เรืองศรีตระกูล ข้าราชการ ไทย wirat_ru@kku.ac.th
42 รองศาสตราจารย์ นฤมล
ข้อมูลผลงาน
เจริญศิริพรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย อังกฤษ narumol@kku.ac.th Adverse drug reaction monitoring
Drug related problems
Pharmaceutical care
Drug Reaction, Drug Related, อาการไม่พึงประสงค์, การใช้ยา, ยาต้านอักเสบ, สเตียรอยด์
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย
ข้อมูลผลงาน
สุริยะไกร พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย somsur@kku.ac.th Drug Information Service
Pharmacy Education
Computer-based learning
Drug Information, Information Service, Pharmacology , Education, Computer-Based, Learning
44 ศาสตราจารย์ วราภรณ์
ข้อมูลผลงาน
ภูตะลุน พนักงานมหาวิทยาลัย ญี่ปุ่น waraporn@kku.ac.th Pharmaceutical Biotechnology
Medicinal plant tissue and cell culture
Immunoassay
45 อาจารย์ สุธาร
ข้อมูลผลงาน
จันทะวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย suthch@kku.ac.th
46 รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์
ข้อมูลผลงาน
ดาวสดใส พนักงานมหาวิทยาลัย อังกฤษ paiboond@kku.ac.th Epidemiology
Drug Abuse Problem
Epiemiology, Drug Abuse, Workload, Work Measurement, Drug Purchase, Hospital
47 รองศาสตราจารย์ วัชรี
ข้อมูลผลงาน
คุณกิตติ ข้าราชการ อังกฤษ watkhu@kku.ac.th Pharmaceutics
Cosmetics
Delivery System of drugs and cosmetics
Veterinary Pharmaceutics
Pharmaceutics, Cosmetics, Drug Delivery, Drugs, Pilocarpine, Xerostomia, Patients, สมุนไพร, แบคทีเรีย, เชื้อรา, โครกกะออม, เภสัชวิทยา, เครื่องสำอาง, ยาอม, ฟิลาคาปีน, น้ำลาย, ชาโบนิน, ประคำดีควาย, สารกระตุ้น, ภูมิคุ้มกัน, วัคซีน, การนำส่งยา, เอเอชเอ, กรดแอลฟาไฮดร็อกซี, กรดผลไม้
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะดา
ข้อมูลผลงาน
ส่งเสริมสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย spiyad@kku.ac.th G-protein coupled receptor. พิษวิทยา, โปรตีน
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรินทร์
ข้อมูลผลงาน
จันทร์ศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ญี่ปุ่น narcha@kku.ac.th Optimization of drug delivery
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์
ข้อมูลผลงาน
ธิติเมธาโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย thathi@kku.ac.th การวินิจฉัยและอนุกรมวิธานพืชสมุนไพร พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน การประยุกต์ข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์ การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรด้านพืชเพื่อส่งเสริมรายได้คนท้องถิ่น
Medicinal Plant Diagnosis and Identification, Ethnobotany, Applied Research for Eco-Tourism and Conservation Promoting, Value-Added Plant Resources
พฤกษศาสตร์, องค์ความรู้, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, มาตรฐาน, คุณภาพ, การควบคุมคุณภาพ, การวิเคราะห์, ฟืชพื้นบ้าน
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธาน
ข้อมูลผลงาน
ฦาชา ข้าราชการ ญี่ปุ่น พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
การจัดเก็บข้อมูลด้านสมุนไพร
สมุนไพรและยาแผนไทย
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี
ข้อมูลผลงาน
ทัพพสารพงศ์ ข้าราชการ ญี่ปุ่น sutpit1@kku.ac.th Protein purification /Analytical Chemistry/Nanotechnology application
Characterization of Protein, Peptide and amino acid by using LC-MS
Determination of sugar chain on glycoprotein
Immunoassay
การวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีน หรือ เป็บไตด์โดยใช้ nano HPLC-MS
Chemistry, Analysis, Protein, Peptide, Amino Acid, Determination, Sugar, Glycoprotein, Immunoassay , เพนนิซิลิน, น้ำนม
53 รองศาสตราจารย์ ธีระ
ข้อมูลผลงาน
ฤทธิรอด พนักงานมหาวิทยาลัย ญี่ปุ่น theera@kku.ac.th เทคโนโลยีเภสัชกรรม การตั้งตำรับและผลิตยาเตรียม (Pharmaceutical Tectnology, Drug Formulation and Development)
การนำส่งยาทางผิวหนัง ทางช่องทวารหนัก การนำส่งยาทางช่องจมูก และยาฉีด (Transdermal, Rectal, Nasal and Parenteral Delivery)
วิทยากรบรรยายHow to do a good presentation
การวิเคราะห์ยา สารเคมี ประเมินคุณภาพยาเตรียมและผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปการ ( Evaluation of Drug Product)
การสร้างเครื่องมือล้างหลอดแก้วขนาดเล็กที่บรรจุ sample สำหรับ Auto injector HPLC
Pharmaceutical, Drug Formalation, Drug Delivery, Drug Products, Norfloxacin, เทคโนโลยีเภสัชกรรม, ตำรับยา, การนำส่งยา, ยาฉีด, การใช้ยา, การวิเคราะห์, สารเคมี, ยาเตรียม, คุณภาพ, ยาสำเร็จรูป, เครื่องล้างหลอดแก้ว, การละลาย, ร้านขาย, เมตะบอลิซึม, บรรพเภสัช, เจล, ข่อย, โรคปริทันต์, สารสกัดจากพืช
54 อาจารย์ เด่นพงศ์
ข้อมูลผลงาน
พัฒนเศรษฐานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ญี่ปุ่น denpat@kku.ac.th Clinical Pharmacokinetics
Therapeutic Drug Monitoring
Pharmacotherapy
Clinical Pharmacology
Clinical Toxicology
Pharmacokinetics, Therapeutic, Drug Monitoring, Pharmacotherapy, Pharmacology, Toxicology
55 รองศาสตราจารย์ สุภาวดี
ข้อมูลผลงาน
ดาวดี พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย Pharmaceutical analysis and Phytochemical analysis
ความสนใจ Nanotechnology and biotechnology
Pharmaceutical analysis, Phytochemical analysis, Nanotechnology, Biotechnology, พาราเซตามอล, คอลแรมเฟนิคอล, เนื้อไก่, ตัวทำละลาย, การศึกษาเปรียบเทียบ, ยาธาตุน้ำแดง, ยาขับลม, แกสโครมาโทกราฟี่, แมสสเปคโตรเมตรี, Quantitative, Alcohols, Stomachica, Carminative mixture, Gas chromatography, Mass spectrometry, เอทานอล, เมทานอล, คลอโรฟอร์ม, ยาดองเหล้า, Qualitative
56 อาจารย์ อรวรรณ
ข้อมูลผลงาน
มนทกานติรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย oramon@kku.ac.th Natural product
57 รองศาสตราจารย์ สุมนต์
ข้อมูลผลงาน
สกลไชย พนักงานมหาวิทยาลัย สหรัฐอเมริกา sumon@kku.ac.th การบริหารองค์กร
นโยบายการให้บริการสาธารณสุข
ระบบบริหารสาธารณสุข
Pharmacoepidemiology
Pharmacoeconomics
การบริหารองค์การ, นโยบายสาธารณสุข, ระบบบริหารสาธารณสุข, Pharmacoepidemiology, Pharmacoeconomics, Hypothetical models, Dopamine D-1receptor, Evaluation, Qualities of drugs, Trimethoprim sulphamethoxazole tablets, Ranitidine tablets, Thai volunteers, In vitro evaluation
58 รองศาสตราจารย์ สุพล
ข้อมูลผลงาน
ลิมวัฒนานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย สหรัฐอเมริกา supon@kku.ac.th Health economics and econometric modeling Health Economics, Econometic Modeling, ต้นทุน, การวิเคราะห์ต้นทุน, ธาลัสซีเมีย, การป้องกันโรค, การควบคุมโรค, ไขมันในเลือด, โคเลสเตอรอล, ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล, โรงพยาบาล, หลักประกันคุณภาพ
59 รองศาสตราจารย์ นาถธิดา
ข้อมูลผลงาน
วีระปรียากูร พนักงานมหาวิทยาลัย natthida@kku.ac.th Screening and anticancer target validation focusing on apoptosis
Bioactivity and cell-based assays of natural compounds such as ntioxidant and hypopigmentation
Application of FTIR microspectroscopy and chemometric analysis
Bioreduction, Cytotoxicity, Alkylating, Drug Design, Chemistry, องค์ประกอบทางเคมี, เชื้อรา, สารสกัดจากเชื้อรา, ความคงตัว, อนุมูลอิสระ, สารสกัดจากพืช, มาตรฐาน, ยาหม้อ, เภสัชกรรม, การแพทย์แผนไทย
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์
ข้อมูลผลงาน
มหคุณากร พนักงานมหาวิทยาลัย ญี่ปุ่น pramah@kku.ac.th ศึกษาการออกฤทธิ์
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาฏศจี
ข้อมูลผลงาน
นวลแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย nnatsa@kku.ac.th Plant Biochemistry (plant enzmology, protein purification, gene cloning)
Phytochemistry
Pharmacognosy
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา
ข้อมูลผลงาน
ปรศุพัฒนา ข้าราชการ สหรัฐอเมริกา psupatra@kku.ac.th Free radical toxicity
Roles of antioxidants in biological systems
Free Radical, Toxicity, Antioxidants, Biological, สารพิษ, น้ำมันปรุงอาหาร, จลนศาสตร์, แอลฟาไลโบอิคแอซิด, ภาวะแทรกซ้อน, เบาหวาน
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพล
ข้อมูลผลงาน
ลิ้มพงษา พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย ekalim@kku.ac.th transdermal drug delivery system
controlled release tablet/capsule
64 รองศาสตราจารย์ จุฬาภรณ์
ข้อมูลผลงาน
ลิมวัฒนานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย สหรัฐอเมริกา Pharmacoepidemiology
Cost-effectiveness analysis of drug therapy
Pharmacoepidemiology, Cost Analysis, Drug therapy, Effectiveness, การใช้ยา, โรงพยาบาล
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วริมา
ข้อมูลผลงาน
วงศ์พาณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย อเมริกา warwon@kku.ac.th การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
การศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของสมุนไพร
การใช้สมุนไพรและยาพื้นบ้าน
การสกัดและศึกษาสารสำคัญในสมุนไพร
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการศึกษาและพัฒนาการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, ชีวภาพ, สมุนไพร, ยาพื้นบ้าน, การใช้ยา, สารสกัดจากพืช, เทคโนโลยีชีวภาพ, การแพทย์แผนไทย, Natural Products, พืชพื้นบ้าน
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิดชัย
ข้อมูลผลงาน
สุนทรภาส ข้าราชการ ไทย chesoo@kku.ac.th Pharmaceutical care
Clinical pharmacokinetic
Clinical microbiology
Phasmaceutical care, Pharmacokinetics, Microbiology
67 อาจารย์ Glenn Neville
ข้อมูลผลงาน
Borlace ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ออสเตรีย glenbo@kku.ac.th
68 อาจารย์ Motoko
ข้อมูลผลงาน
Kanke ญี่ปุ่น motoko@kku.ac.th
69 อาจารย์ จริงใจ
ข้อมูลผลงาน
อารีมิตร พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย jrinar@kku.ac.th
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิบูลย์
ข้อมูลผลงาน
วัฒนนามกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ไทย viboon@kku.ac.th

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th