ข้อมูลอาจารย์และความเชี่ยวชาญ

ลำดับ ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ข้าราชการ/พนักงาน อีเมลล์ ความเชี่ยวชาญ คำสำคัญ ข้อมูลผลงาน
1 อาจารย์ วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย wancha2@kku.ac.th Human Resource Management
Human Resource Development
Pharmacy Education
การบริหารงานบุคคล, เภสัชกรรมชุมชน ข้อมูลผลงาน
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทนา บุญยะรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย chaboo@kku.ac.th Medical chemistry
Molecular modeling
Antioxidant and nitric oxide synthase inhibitory action
ข้อมูลผลงาน
3 อาจารย์ ดวงกมล เลียวกิตติกุล พนักงานมหาวิทยาลัย doung_le@kku.ac.th Drug delivery and formulation Drug Delivery, Drug Formulation, การนำส่งยา ข้อมูลผลงาน
4 รองศาสตราจารย์ ศักดา ดาดวง พนักงานมหาวิทยาลัย sakdad@kku.ac.th Immunological Biochemistry
Molecular Biology
Immunology, Biochemistry, Molecular biolgoy, การทำให้บริสุทธิ์, พิษงู, การรักษาด้วยสมุนไพร, สมุนไพร ข้อมูลผลงาน
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผดุงขวัญ จิตโรภาส พนักงานมหาวิทยาลัย padchi@kku.ac.th เภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง
เทคโนโลยีการเตรียมเพลเลท
เภสัชภัณฑ์ออกฤทธิ์นาน
ข้อมูลผลงาน
6 รองศาสตราจารย์ สุณี เลิศสินอุดม พนักงานมหาวิทยาลัย Lsunee@kku.ac.th Pharmaceutical care (chest) ข้อมูลผลงาน
7 รองศาสตราจารย์ อรุณศรี ปรีเปรม พนักงานมหาวิทยาลัย aroonsri@kku.ac.th Nanopharmacutics
Transdermal delivery
Drug delivery system
Nanopharmacetics, Drug Delivery, Transemal, พืชพื้นเมือง, เภสัชกรรม, สารละลาย, โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ข้อมูลผลงาน
8 รองศาสตราจารย์ กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา ข้าราชการ Risk analysis/Risk assessment
Poisoning epidemiology
Environmental toxicology
Idustrial toxicology
พิษวิทยา, การเกิดพิษของเด็กก่อนวัยเรียน ข้อมูลผลงาน
9 รองศาสตราจารย์ นุศราพร เกษสมบูรณ์ ข้าราชการ Health Economics
Health Impact Assessment
Program Evaluation
Concept Mapping
Health Economics, Health Impact, Program Evaluation, Concept Mapping, ร้านขายยา, สิทธิบัตรยา, การวิเคราะห์ต้นทุน, การผลิตยา, สมุนไพร, งบประมาณ, เภสัชกรรม, สุขภาพ, สารเคมีทางการเกษตร, บริการสาธารณสุข ข้อมูลผลงาน
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย areche@kku.ac.th Outcomes research
Clinical Pharmacy work load analysis
Outcomes, Pharmacy, Work Load, การใช้ยา, การประเมิน, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลผลงาน
11 รองศาสตราจารย์ เจนจิรา เรืองชยจตุพร พนักงานมหาวิทยาลัย janrua@kku.ac.th การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาตำรับ ความคงตัว และการนำส่งยา
การตรวจวิเคราะห์ มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม ข้อมูลผลงาน
12 รองศาสตราจารย์ วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล พนักงานมหาวิทยาลัย wongwiwat@kku.ac.th Pharmacogenetics
Xenobiotic metabolism
Drug toxicity
Pharmocogenetics, Xenobiotic, Metabolism, Drug, Drug toxicity, Toxicology ข้อมูลผลงาน
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ พนักงานมหาวิทยาลัย lmanee@kku.ac.th The impact of pharmaceutical advertising and promotion on the relationship between consumers and health professionals and whether there are associated, measurable effects on health outcome.
The impact of the Internet on pharmaceutical marketing management
The application of eLearning concept in Continuing Pharmacy Education
Pharmaceutical, advertising, Consumers, Health Professinals, Outcome, Internet, Marketing Management, e, learning, Continuing Education, Pharmacy Education ข้อมูลผลงาน
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรแก้ว จันทภาษา พนักงานมหาวิทยาลัย korcha@kku.ac.th เภสัชกรรมชุมชน
Health behavior
Medical anthropology
ความเชื่อด้านสุขภาพ, วัฒนธรรมความเชื่อ ข้อมูลผลงาน
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิตา หาญพานิชเจริญ ข้าราชการ manhan@kku.ac.th Dermal drug delivery
Cosmetic Science
Formulation Science
Drug Delivery, Cosmetic, Drug Formulation, ตำรับยา, ครีม, สีผิว, การเปลี่ยนสีผิว ข้อมูลผลงาน
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิสร์ ปทุมานนท์ ข้าราชการ tanpad@kku.ac.th Herbal standardization การจัดทำมาตรฐานสมุนไพร
Ethnobotany พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
Phytochemistry/พฤกษเคมี
Herbal medicine / การใช้สมุนไพรรักษาโรค
ข้อมูลผลงาน
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภภัค ใจภักดี พนักงานมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบนำส่งยา (Drug delivery system),
ระบบนำส่งยาทางผิวหนัง (Transdermal drug delivery system)
และการเพิ่มการซึมผ่านผิว (Permeation enhancers)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสารธรรมชาติ (Development of natural compound containing products)
และเครื่องสำอาง (Cosmetics)
ข้อมูลผลงาน
18 อาจารย์ ปฐมทรรศน์ ศรีสุข พนักงานมหาวิทยาลัย spatho@kku.ac.th Drug delivery system
Biomedical engineering
ข้อมูลผลงาน
19 อาจารย์ หนึ่งฤทัย สุกใส พนักงานมหาวิทยาลัย nunsoo@kku.ac.th Patient counseling
Ambulatory care (Pharmaceutical care in outpatient)
pharmaceutical care in primary care ( community-based ),
application of concept mapping program in stakeholder participation
Counseling, Ambulatory, Care, Pharmaceutical, Outpatient, การให้คำปรึกษา ข้อมูลผลงาน
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพาพร กาญจนราช พนักงานมหาวิทยาลัย 1. การจัดการเภสัชกรรมปฐมภูมิ
2. การจัดการสุขภาพชุมชนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. การสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง
5. วิทยาการระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology)
เภสัชกรรมชุมชน, การใช้ยา, การบริการเภสัชกรรมชุมชน ข้อมูลผลงาน
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แคทรียา สุทธานุช พนักงานมหาวิทยาลัย khaesu@kku.ac.th Kaempferia parviflora, Phytochemistry,
Natural health products and cosmetics,
Nutraceutics, Quality control, Chemical analysis,
Topical delivery drugs and cosmeceuticals,
Nanotechnology and nanoparticles,
Targeted drug delivery, Functional Foods,
Lipid metabolisms, Pharmacokinetics
ข้อมูลผลงาน
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย sduangk@kku.ac.th Drug delivery systems
Mucoadhesive polymers
ข้อมูลผลงาน
23 รองศาสตราจารย์ ศุภชัย ติยวรนันท์ ข้าราชการ suptiy@kku.ac.th Phytochemistry
Structure Elucidation and Herbal Medicine
Phytochemistry, Eluicdation, Herbal Medicine, Plant Medicinal, องค์ประกอบทางเคมี, สารภี, พืช ข้อมูลผลงาน
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลรัตน์ คนศิลป์ ข้าราชการ julkon@kku.ac.th Biopharmaceutics: Prediction of Drug Absorption
Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Computer Simulation
Clinical Trial Development and Management (Phase I, II, III, PK/PD and Efficacy Trials+Good Clinical Practice)
New Drug Delivery (Oral Formulations)
Laboratory and Clinical Statistical Design and Analysis
Biopharmaceutics, Prediction, Drug Absorption, Pharmacokinetics, Pharmacodinamic, Computer Simulation, Clinical trial, Clinical Practics, Drug Delivery, Oral Formulations, Laboratory, Statistical, Analysis, การนำส่งยา ข้อมูลผลงาน
25 รองศาสตราจารย์ ตรีเพชร กาญจนภูมิ ข้าราชการ trikan@kku.ac.th Search for the bioactive components from the natural sources, and application to development of naturally occuring medicine Bioactive, Components, Natural Sources, Natural Products, Natural Medicine, องค์ประกอบทางเคมี, เคมี, เหงือกปลาหมอเครือ, หมักม่อ, แคขาว, สมุนไพร, พืชพื้นบ้าน ข้อมูลผลงาน
26 รองศาสตราจารย์ ยุพาพร ปรีชากุล ข้าราชการ yuppre@kku.ac.th Population Pharmacokinetics
Clinical Pharmacokinetics
Therapeutic Drug Monitoring
Pharmacokinetics, Therapeutic drug monitoring, โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้ยา, ซีโอทีย์ลลีน, ทารก, การใช้ยาทารก, Analysis, Cisapride, Neonatal, Plasma, Theophylline, High Performance Liquid Chromatography, Fluorescence detection, Fluorescence, Population pharmacokinetics, Gastroesophageal reflux, Disease ข้อมูลผลงาน
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรวรรณ อุชายภิชาติ ข้าราชการ veruch@kku.ac.th Kinetic models for xenobiotic metabolism by drug metabolizing enzymes
In vitro models for the prediction of drug metabolism parameters and drug interactions in vivo
Pharmacotherapy in cardiovascular disease
Pharmacology, Therapeutic, Drug Monitoring ข้อมูลผลงาน
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัสร์ สุบงกช พนักงานมหาวิทยาลัย supsub2@kku.ac.th Cancer Clinical Research
Pharmacogenomics
Cancer Drug Development and Targeted Therapies
Supportive Care in Cancer
Cancer, Pharmocogennomic, Drugs, Supportive Care, Oncologic Malignancies, Hematologic, ฐานข้อมูล, โรงพยาบาล, ยาต้านอักเสบ, สเตียรอยด์, ความสัมพันธ์ของโรค, Cyclooxyaenase ข้อมูลผลงาน
29 รองศาสตราจารย์ จอมใจ พีรพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย jomsuj@kku.ac.th Drug Delivery Systems:Hydrophilic Matrix, Wax Matrix, Buccal drug delivery.Colon drug delivery
Solid Dosage Forms: Tablets, Capsules, Films(Chips)
Development of Pharmaceutical Excipients
Near Infrared spectroscopy
Drug delivery systems, Hydrophilic Matrix drug delivery, Wax Matrix drug delivery, Buccal drug delivery, Colon drug delivery, Solid dosage forms, Tablets, Capsules, Films(Chips), Pharmaceutical exipients, Development, Excipients, แป้งข้าวเหนียว, ยาออกฤทธิ์เนิ่น, การปลดปล่อยตัวยา, กระดูกพรุน, การป้องกัน, การรักษา, โรคสตรี, Polychlorinated bihpenyls(PCBs), Crab, Gas chromatography, Characteristics, Diclo fenac sodium, Natural gum mini-matrix formulations, Steroid, Skin isease, Relationship, Swelling, Erosion, Drug, Encapsulated, Capsutated, Hydrophinllic, Wax matrix tablets, Colon drug delivery ข้อมูลผลงาน
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวเรศ ชูลิขิต พนักงานมหาวิทยาลัย yaosum@kku.ac.th Antioxidation Antioxidation, อนุมูลอิสระ ข้อมูลผลงาน
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉราวรรณ โตภาคงาม พนักงานมหาวิทยาลัย achkha@kku.ac.th Transcriptional regulation of gene expression in Eukaryotes
Molecular biological techniques i.e. moleular cloning, DNA extraction and purification, Western blot analysis, Immunoprecipitation (IP), PCR and qPCR, Chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay, Reporter gene assay, HDAC activity assay, GST pull-down assay, protein purification
Eukaryotic cell culture and DNA transfection
Pharmaceutical care in Therapeutic Drug Monitoring
ข้อมูลผลงาน
32 อาจารย์ สุภิญญา ตันตาปกุล พนักงานมหาวิทยาลัย jaisin11@yahoo.com ข้อมูลผลงาน
33 อาจารย์ เกียรติภูมิ พลตรี พนักงานมหาวิทยาลัย pkiett@kku.ac.th Enzymetic browning reaction in soybean paste (tao chieo) and enzymes involved in plants microorganisms. Enzymetic, Soybean, Enzyme, Reaction, plants, Microorganisms ข้อมูลผลงาน
34 อาจารย์ ศิริลักษณ์ ใจซื่อ ข้าราชการ sirjai@kku.ac.th Pre-clinical and clinical pharmacokinetics
Therapeutic drug monitoring
Clinical pharmacy
Drug transporters
Pharmacokinetic, Pharmacodynamics, Pharmacogenomics ข้อมูลผลงาน
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสมพร ปรีเปรม พนักงานมหาวิทยาลัย srisompo@kku.ac.th Plant polysaccharides,
Herbal medicine and health supplement,
Thai traditional medicine
ข้อมูลผลงาน
36 ศาสตราจารย์ ธเนศ พงศ์จรรยากุล พนักงานมหาวิทยาลัย thaned@kku.ac.th Pharmaceutics
Transdermal drug delivery
Controlled-release drug delivery systems
Pharmaceutics, Drug Delivery, Transdemal ข้อมูลผลงาน
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย pploenthip@kku.ac.th Chemistry and Natural Chemistry Chemistry, Natural chemistry ข้อมูลผลงาน
38 รองศาสตราจารย์ กนกวรรณ จารุกำจร พนักงานมหาวิทยาลัย kanok_ja@kku.ac.th Biomedical Analysis and Pharmacokinetics
Bioavailability and Bioequivalence
Xenobiotic and Drug Metabolism and Disposition
Cytochrome P450 Gene Expression
Biomedical, Pharacokinetics, Bioavalilability , Bioequivalence, xenobiotic, Drugs, Metabolism, Disposition, Cytochrome, P450, Gene Expression, รอกซิโทรมัยซิน, พลาสมา, ไฮเพอร์ฟอร์มนซ์ลิควิด, โครมาโทกราฟี, อุลตร้าไอโอเลต, สมุนไพร, เอนไซม์, ฟ้าทะลายโจร ข้อมูลผลงาน
39 รองศาสตราจารย์ วิรัช เรืองศรีตระกูล ข้าราชการ wirat_ru@kku.ac.th ข้อมูลผลงาน
40 รองศาสตราจารย์ นฤมล เจริญศิริพรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย narumol@kku.ac.th Adverse drug reaction monitoring
Drug related problems
Pharmaceutical care
Drug Reaction, Drug Related, อาการไม่พึงประสงค์, การใช้ยา, ยาต้านอักเสบ, สเตียรอยด์ ข้อมูลผลงาน
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย สุริยะไกร พนักงานมหาวิทยาลัย somsur@kku.ac.th Drug Information Service
Pharmacy Education
Computer-based learning
Drug Information, Information Service, Pharmacology , Education, Computer-Based, Learning ข้อมูลผลงาน
42 ศาสตราจารย์ วราภรณ์ ภูตะลุน พนักงานมหาวิทยาลัย waraporn@kku.ac.th Pharmaceutical Biotechnology
Medicinal plant tissue and cell culture
Immunoassay
ข้อมูลผลงาน
43 อาจารย์ สุธาร จันทะวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย suthch@kku.ac.th ข้อมูลผลงาน
44 รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดาวสดใส พนักงานมหาวิทยาลัย paiboond@kku.ac.th Epidemiology
Drug Abuse Problem
Epiemiology, Drug Abuse, Workload, Work Measurement, Drug Purchase, Hospital ข้อมูลผลงาน
45 รองศาสตราจารย์ วัชรี คุณกิตติ ข้าราชการ watkhu@kku.ac.th Pharmaceutics
Cosmetics
Delivery System of drugs and cosmetics
Veterinary Pharmaceutics
Pharmaceutics, Cosmetics, Drug Delivery, Drugs, Pilocarpine, Xerostomia, Patients, สมุนไพร, แบคทีเรีย, เชื้อรา, โครกกะออม, เภสัชวิทยา, เครื่องสำอาง, ยาอม, ฟิลาคาปีน, น้ำลาย, ชาโบนิน, ประคำดีควาย, สารกระตุ้น, ภูมิคุ้มกัน, วัคซีน, การนำส่งยา, เอเอชเอ, กรดแอลฟาไฮดร็อกซี, กรดผลไม้ ข้อมูลผลงาน
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะดา ส่งเสริมสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย spiyad@kku.ac.th G-protein coupled receptor. พิษวิทยา, โปรตีน ข้อมูลผลงาน
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรินทร์ จันทร์ศรี พนักงานมหาวิทยาลัย narcha@kku.ac.th Optimization of drug delivery ข้อมูลผลงาน
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย thathi@kku.ac.th การวินิจฉัยและอนุกรมวิธานพืชสมุนไพร พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน การประยุกต์ข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์ การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรด้านพืชเพื่อส่งเสริมรายได้คนท้องถิ่น
Medicinal Plant Diagnosis and Identification, Ethnobotany, Applied Research for Eco-Tourism and Conservation Promoting, Value-Added Plant Resources
พฤกษศาสตร์, องค์ความรู้, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, มาตรฐาน, คุณภาพ, การควบคุมคุณภาพ, การวิเคราะห์, ฟืชพื้นบ้าน ข้อมูลผลงาน
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธาน ฦาชา ข้าราชการ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
การจัดเก็บข้อมูลด้านสมุนไพร
สมุนไพรและยาแผนไทย
ข้อมูลผลงาน
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ ข้าราชการ sutpit1@kku.ac.th Protein purification /Analytical Chemistry/Nanotechnology application
Characterization of Protein, Peptide and amino acid by using LC-MS
Determination of sugar chain on glycoprotein
Immunoassay
การวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีน หรือ เป็บไตด์โดยใช้ nano HPLC-MS
Chemistry, Analysis, Protein, Peptide, Amino Acid, Determination, Sugar, Glycoprotein, Immunoassay , เพนนิซิลิน, น้ำนม ข้อมูลผลงาน
51 รองศาสตราจารย์ ธีระ ฤทธิรอด พนักงานมหาวิทยาลัย theera@kku.ac.th เทคโนโลยีเภสัชกรรม การตั้งตำรับและผลิตยาเตรียม (Pharmaceutical Tectnology, Drug Formulation and Development)
การนำส่งยาทางผิวหนัง ทางช่องทวารหนัก การนำส่งยาทางช่องจมูก และยาฉีด (Transdermal, Rectal, Nasal and Parenteral Delivery)
วิทยากรบรรยายHow to do a good presentation
การวิเคราะห์ยา สารเคมี ประเมินคุณภาพยาเตรียมและผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปการ ( Evaluation of Drug Product)
การสร้างเครื่องมือล้างหลอดแก้วขนาดเล็กที่บรรจุ sample สำหรับ Auto injector HPLC
Pharmaceutical, Drug Formalation, Drug Delivery, Drug Products, Norfloxacin, เทคโนโลยีเภสัชกรรม, ตำรับยา, การนำส่งยา, ยาฉีด, การใช้ยา, การวิเคราะห์, สารเคมี, ยาเตรียม, คุณภาพ, ยาสำเร็จรูป, เครื่องล้างหลอดแก้ว, การละลาย, ร้านขาย, เมตะบอลิซึม, บรรพเภสัช, เจล, ข่อย, โรคปริทันต์, สารสกัดจากพืช ข้อมูลผลงาน
52 อาจารย์ เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย denpat@kku.ac.th Clinical Pharmacokinetics
Therapeutic Drug Monitoring
Pharmacotherapy
Clinical Pharmacology
Clinical Toxicology
Pharmacokinetics, Therapeutic, Drug Monitoring, Pharmacotherapy, Pharmacology, Toxicology ข้อมูลผลงาน
53 รองศาสตราจารย์ สุภาวดี ดาวดี พนักงานมหาวิทยาลัย Pharmaceutical analysis and Phytochemical analysis
ความสนใจ Nanotechnology and biotechnology
Pharmaceutical analysis, Phytochemical analysis, Nanotechnology, Biotechnology, พาราเซตามอล, คอลแรมเฟนิคอล, เนื้อไก่, ตัวทำละลาย, การศึกษาเปรียบเทียบ, ยาธาตุน้ำแดง, ยาขับลม, แกสโครมาโทกราฟี่, แมสสเปคโตรเมตรี, Quantitative, Alcohols, Stomachica, Carminative mixture, Gas chromatography, Mass spectrometry, เอทานอล, เมทานอล, คลอโรฟอร์ม, ยาดองเหล้า, Qualitative ข้อมูลผลงาน
54 อาจารย์ อรวรรณ มนทกานติรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย oramon@kku.ac.th Natural product ข้อมูลผลงาน
55 รองศาสตราจารย์ สุพล ลิมวัฒนานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย supon@kku.ac.th Health economics and econometric modeling Health Economics, Econometic Modeling, ต้นทุน, การวิเคราะห์ต้นทุน, ธาลัสซีเมีย, การป้องกันโรค, การควบคุมโรค, ไขมันในเลือด, โคเลสเตอรอล, ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล, โรงพยาบาล, หลักประกันคุณภาพ ข้อมูลผลงาน
56 รองศาสตราจารย์ นาถธิดา วีระปรียากูร พนักงานมหาวิทยาลัย natthida@kku.ac.th Screening and anticancer target validation focusing on apoptosis
Bioactivity and cell-based assays of natural compounds such as ntioxidant and hypopigmentation
Application of FTIR microspectroscopy and chemometric analysis
Bioreduction, Cytotoxicity, Alkylating, Drug Design, Chemistry, องค์ประกอบทางเคมี, เชื้อรา, สารสกัดจากเชื้อรา, ความคงตัว, อนุมูลอิสระ, สารสกัดจากพืช, มาตรฐาน, ยาหม้อ, เภสัชกรรม, การแพทย์แผนไทย ข้อมูลผลงาน
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ มหคุณากร พนักงานมหาวิทยาลัย pramah@kku.ac.th ศึกษาการออกฤทธิ์ ข้อมูลผลงาน
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาฏศจี นวลแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย nnatsa@kku.ac.th Plant Biochemistry (plant enzmology, protein purification, gene cloning)
Phytochemistry
Pharmacognosy
ข้อมูลผลงาน
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา ปรศุพัฒนา ข้าราชการ psupatra@kku.ac.th Free radical toxicity
Roles of antioxidants in biological systems
Free Radical, Toxicity, Antioxidants, Biological, สารพิษ, น้ำมันปรุงอาหาร, จลนศาสตร์, แอลฟาไลโบอิคแอซิด, ภาวะแทรกซ้อน, เบาหวาน ข้อมูลผลงาน
60 รองศาสตราจารย์ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย Pharmacoepidemiology
Cost-effectiveness analysis of drug therapy
Pharmacoepidemiology, Cost Analysis, Drug therapy, Effectiveness, การใช้ยา, โรงพยาบาล ข้อมูลผลงาน
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วริมา วงศ์พาณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย warwon@kku.ac.th การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
การศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของสมุนไพร
การใช้สมุนไพรและยาพื้นบ้าน
การสกัดและศึกษาสารสำคัญในสมุนไพร
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการศึกษาและพัฒนาการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, ชีวภาพ, สมุนไพร, ยาพื้นบ้าน, การใช้ยา, สารสกัดจากพืช, เทคโนโลยีชีวภาพ, การแพทย์แผนไทย, Natural Products, พืชพื้นบ้าน ข้อมูลผลงาน
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิดชัย สุนทรภาส ข้าราชการ chesoo@kku.ac.th Pharmaceutical care
Clinical pharmacokinetic
Clinical microbiology
Phasmaceutical care, Pharmacokinetics, Microbiology ข้อมูลผลงาน
63 อาจารย์ Glenn Neville Borlace ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย glenbo@kku.ac.th ข้อมูลผลงาน
64 อาจารย์ Motoko Kanke ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย motoko@kku.ac.th ข้อมูลผลงาน
65 อาจารย์ จริงใจ อารีมิตร พนักงานมหาวิทยาลัย jrinar@kku.ac.th ข้อมูลผลงาน
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิบูลย์ วัฒนนามกุล พนักงานมหาวิทยาลัย viboon@kku.ac.th ข้อมูลผลงาน

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th