Dr.Tarapong Srisongkram

อาจารย์ ดร.ธราพงษ์ ศรีสงคราม

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเคมี
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: tarasri@kku.ac.th
h-index 2
Keyword

3D cell cultures; QSAR; Machine learning; drug uptake; In vitro pharmacokinetics; cancers; Artificial intelligent; natural products; cytotoxicity; NMR; FTIR

Specials

3D cell cultures; QSAR; Machine learning; drug uptake; In vitro Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; Cancers; Artificial intelligent in pharmaceuticals; FTIR; Molecular dynamcis; Prodrug synthesis; Biophamaceutics

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 เทคนิคพื้นฐานและแบบจำลองเซลล์ไลน์เพาะเลี้ยง นาถธิดา วีระปรียากูร, ธราพงษ์ ศรีสงคราม พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็ง 2561 1 177195 Jan 2018 1
2 ซิงโครตรอน ติดตามคุณภาพเซลล์มะเร็งรูปแบบสามมิติ. Thai Synchrotron national lab. Tarapong Srisongkram, Natthida Weerapreeyakul Int. J. Mol. Sci 21 11 4141 Jun 2020 5.924

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Polyphenol and Tryptophan Contents of Purple Corn (Zea mays L.) Variety KND and Butterfly Pea (Clitoria ternatea) Aqueous Extracts: Insights into Phytochemical Profiles with Antioxidant Activities and PCA Analysis

รางวัลการตีพิมพ์
Juthamat Ratha, Chawalit Yongram, Panyada Panyatip, Patcharapol Powijitkul, Pimolwan Siriparu, Suthida Datham, Aroonsri Priprem, Tarapong Srisongkram, Ploenthip Puthongking Plants Q3
12 3 603 Jan 2023 4.658
2 Drug Repurposing against KRAS Mutant G12C: A Machine Learning, Molecular Docking, and Molecular Dynamics Study

รางวัลการตีพิมพ์
Tarapong Srisongkram, Natthida Weerapreeyakul International Journal of Molecular Sciences Q1
24 1 669 Dec 2022 6.208
3 Effect of Germination and Illumination on Melatonin and Its Metabolites, Phenolic Content, and Antioxidant Activity in Mung Bean Sprouts

รางวัลการตีพิมพ์
Pimolwan Siriparu, Panyada Panyatip, Thanawat Pota, Juthamat Ratha, Chawalit Yongram, Tarapong Srisongkram, Bunleu Sungthong, Ploenthip Puthongking Plants Q3
11 21 2990 Nov 2022 4.67
4 Improvement in the binding specificity of anti-isomiroestrol antibodies by expression as fragments under oxidizing conditions inside the SHuffle T7 E. coli cytoplasm.

รางวัลการตีพิมพ์
W. Juengsanguanpornsuk, W., T. Kitisripanya, P. Boonsnongcheep, G. Yusakul, Tarapong Srisongkram, S. Sakamoto, Waraporn Putalun Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
86 10 1368-1377 Oct 2022 2.337
5 Development of Sesamol Carbamate-L-Phenylalanine Prodrug Targeting L-Type Amino Acid Transporter1 (LAT1) as a Potential Antiproliferative Agent against Melanoma.

รางวัลการตีพิมพ์
Tarapong Srisongkram, K. Bahrami, J. Järvinen, J. Timonen, J. Rautio, Natthida Weerapreeyakul International journal of molecular sciences Q1
23 15 8446 Aug 2022 6.208
6 Route of intracellular uptake and cytotoxicity of sesamol, sesamin, and sesamolin in human melanoma SK-MEL-2 cells.
Tarapong Srisongkram, Natthida Weerapreeyakul Biomedicine & Pharmacotherapy
146 - 112528 Feb 2022 6.53
7 Machine Learning and In Vitro Chemical Screening of Potential α-Amylase and α-Glucosidase Inhibitors from Thai Indigenous Plants
Tarapong Srisongkram, Sasisom Waithong, Thaweesak Thitimetharoch, Natthida Weerapreeyakul Nutrients Q1
14 2 14020267 Jan 2022 5.719
8 Evaluation of Melanoma (SK-MEL-2) Cell Growth between Three-Dimensional (3D) and Two-Dimensional (2D) Cell Cultures with Fourier Transform Infrared (FTIR) Microspectroscopy.
Tarapong Srisongkram, Natthida Weerapreeyakul International Journal of Molecular Sciences Q1
21 11 4141 Jun 2020 5.924
9 Role of L-Type Amino Acid Transporter 1 (LAT1) for the Selective Cytotoxicity of Sesamol in Human Melanoma Cells
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Tarapong Srisongkram, Natthida Weerapreeyakul, Jussi Kärkkäinen, Jarkko Rautio MOLECULES Q1 4
Citation Details
24 21 1-15 isi,scopus Oct 2019 3.098
10 Validation of Cell-Based Assay for Quantification of Sesamol Uptake and Its Application for Measuring Target Exposure
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Tarapong Srisongkram, Natthida Weerapreeyakul MOLECULES Q1 5
Citation Details
24 19 1-13 isi,scopus Sep 2019 3.098

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 VitCNN: An image-based drug stability prediction of commercial vitamin C tablet Parames Buapan, Tarapong Srisongkram 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 Fourier transform infrared (FTIR) microspectroscopy distinguished between adherent and multicellular tumor spheroid cell culture in human malignant melanoma cells Tarapong Srisongkram, Natthida Weerapreeyakul 1 พ.ค. 2562 - 1 พ.ค. 2562 Annual User Meeting 2019 Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) The Sukosol Hotel Bangkok. Bangkok, Thailand
3 Competitive uptake of sesamol with L-amino acids in melanoma cells. RGJ-University Forum (Northeast) Tarapong Srisongkram, Natthida Weerapreeyakul 23 พ.ค. 2564 - 23 พ.ค. 2564 RGJ-Ph.D. Thailand Research Fund. Khon Kaen Avani Khon Kaen hotel & convention centre. Thailand
4 Protein expression and characterization of anti-isomiroestrol antigen-binding fragment (Fab) in E. coli Rathamon Sittitammachot, Tarapong Srisongkram, Tharita Kitisripanya, Gorawit Yusakul, Waraporn Putalun 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Transportation Pathways of Sesamol in Melanoma (SK-MEL-2) Cells. Tarapong Srisongkram, Natthida Weerapreeyakul 26 Apr 2021 - 28 Apr 2021 The Fifth International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences (5th ISPBS) Kilis 7 Aralık University. Cappadocia, Nevsehir, Turkey
2 Expression and Characterization of Antigen Binding Fragment (Fab) against Isomiroestrol in E. coli SHuffle® Wipawee Juengsanguanpornsuk, Tharita Kitisripanya, Gorawit Yusakul, Tarapong Srisongkram, Supaluk Krittanai, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun 23 May 2018 - 25 May 2018 The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018 PSU Conference Hall
Songkhla, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับทำนายการตายของเซลล์สามมิติ ธราพงษ์ ศรีสงคราม 2022-12-01 - 2023-12-01 [365 วัน]
2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายธราพงษ์ ศรีสงคราม เป็นนักศึกษา นาถธิดา วีระปรียากูร, ธราพงษ์ ศรีสงคราม 2017-08-01 - 2022-07-31 [1825 วัน]
2560 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
7.1047

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th