ค้นหาจาก

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ หัวหน้า ผู้ร่วม เงินทั้งหมด ระยะเวลา จำนวนวัน จำนวนเงินแยกปี ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับทำนายการตายของเซลล์สามมิติ ธราพงษ์ ศรีสงคราม, , , , , , ธราพงษ์ ศรีสงคราม , , , , , , 200,000 2022-12-01 - 2023-12-01
365 วัน ปี 2566 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรอัจฉริยะ เจตนา วีระกุล, , , , , , เจตนา วีระกุล , , , , , , 19,500 2022-03-31 - 2022-09-30
183 วัน ปี 2565 /จำนวนเงิน=19,500 บาท
2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 โปรแกรมติดตามกระบวนงานออนไลน์ของงานการจัดการห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ สุพล บ่อคุ้ม, , , , , , สุพล บ่อคุ้ม , , , , , , 19,500 2022-03-31 - 2022-09-30
183 วัน ปี 2565 /จำนวนเงิน=19,500 บาท
2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 การพัฒนาแนวทางการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลในคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง ศิริน เพ็ญภินันท์, , , , , , ศิริน เพ็ญภินันท์ , , , , , , 13,000 2022-03-31 - 2022-09-30
183 วัน ปี 2565 /จำนวนเงิน=13,000 บาท
2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 การพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ภายใต้สถานการณ์โควิด19 : กรณีศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนันชนัย อุ่นสิม, , , , , , ธนันชนัย อุ่นสิม , , , , , , 9,100 2022-03-31 - 2022-12-30
274 วัน ปี 2565 /จำนวนเงิน=9,100 บาท
2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 ระบบอัจฉริยะและการพัฒนาพื้นที่ใช้งานร่วมและสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สินไชย เงินคุณด้วง, , , , , , สินไชย เงินคุณด้วง , , , , , , 20,000 2021-06-01 - 2021-11-30
182 วัน ปี 2564 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 ระบบบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ สุพล บ่อคุ้ม, , , , , , สุพล บ่อคุ้ม , , , , , , 15,000 2021-06-01 - 2021-11-30
182 วัน ปี 2564 /จำนวนเงิน=15,000 บาท
2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 การพัฒนาระบบรดน้ำพืชสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ให้เป็นระบบ smart ณัฐพล ไกยวงษ์, , , , , , ณัฐพล ไกยวงษ์ , , , , , , 25,000 2021-06-01 - 2021-11-30
182 วัน ปี 2564 /จำนวนเงิน=25,000 บาท
2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 การพัฒนาระบงานบริหารเครื่องแก้วห้องปฏิบัติการออน์ไลน์ เจตนา วีระกุล, , , , , , เจตนา วีระกุล , , , , , , 20,000 2021-06-01 - 2021-11-30
182 วัน ปี 2564 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 การศึกษาเวสิเคิลที่แยกได้จากพืชสมุนไพรไทยและการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ นาถธิดา วีระปรียากูร, กานต์ชนก กายเมืองปัก, , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , กานต์ชนก กายเมืองปัก, , , , , 100,000 2021-02-16 - 2023-01-15
698 วัน ปี 2564 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
ปี 2565 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 การศึกษาสรรพคุณกระตุ้นภูมิคุ้มกันของตัวอย่างต่าง ๆ เช่น รังนกไทย ถั่งเช่า เป็นต้น ศักดา ดาดวง, , , , , , ศักดา ดาดวง , , , , , , 800,000 2020-10-01 - 2021-09-30
364 วัน ปี 2564 /จำนวนเงิน=800,000 บาท
2564 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
12 การศึกษาเวสิเคิลที่แยกได้จากสมุนไพรไทยและการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งลำใส้ใหญ่ โดยมี นักศึกษา นายกานต์ชนก กายเมืองปัก คปก.รุ่นที่ 22 นาถธิดา วีระปรียากูร, นายกานต์ชนก กายเมืองปัก, , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , นายกานต์ชนก กายเมืองปัก, , , , , 2,382,000 2020-09-24 - 2025-09-23
1825 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2564 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2565 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2566 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2567 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
2563 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
13 การพัฒนาการแยกบริสุทธิ์ในขั้นตอนเดียวและการตรวจวิเคราะห์ปริมาณกรดไฮยาลูโรนิกต้นแบบระดับอุตสาหกรรม โดย มี นายปิยพนธ์ จันทร์ปาน เป็นนักศึกษา พวอ.ปี 2563 ศักดา ดาดวง, นายปิยพนธ์ จันทร์ปาน, , , , , ศักดา ดาดวง , นายปิยพนธ์ จันทร์ปาน, , , , , 1,582,000 2020-09-24 - 2022-11-06
773 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=527,334 บาท
ปี 2564 /จำนวนเงิน=527,334 บาท
ปี 2565 /จำนวนเงิน=527,334 บาท
2563 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.)
14 การพัฒนาระบบคลังสารเคมีออนไลน์เพื่อบูรณาการการทำงาน สุพล บ่อคุ้ม สุพล บ่อคุ้ม 18,000 2020-05-29 - 2020-11-29
184 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=18,000 บาท
2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 การพัฒนาเครื่องล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคพลังสูง เจตนา วีระกุล เจตนา วีระกุล 30,000 2020-05-29 - 2020-11-29
184 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=30,000 บาท
2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 การประเมินความแตกต่างระหว่างค่า Platelet yield index กับค่าที่ตรวจนับโดยวิธี complete blood count ในเกล็ดเลือดเข้มข้นชนิด transfurable platelet concentrates เตรียมจากเครื่องอัตโนมัติ นวลจันทร์ มุงคุณคำซาว นวลจันทร์ มุงคุณคำซาว 18,360 2020-05-29 - 2020-11-29
184 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=18,360 บาท
2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ศักยภาพของผักเป็ดน้ำและอนุพันธ์สารกลุ่มฟลาโวนฤทธิ์ในการต้านสมองเสื่อม จริญญา คำภักดี, , , , , , จริญญา คำภักดี , , , , , , 176,620 2020-04-30 - 2021-04-30
365 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=176,620 บาท
2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 ศักยภาพของผักเป็ดน้ำและอนุพันธ์สารกลุ่มฟลาโวนฤทธิ์ในการต้านสมองเสื่อม จริญญา คำภักดี, , , , , , จริญญา คำภักดี , , , , , , 200,000 2020-04-30 - 2021-04-30
365 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 การทดสอบการซึมผ่านเยื่อกั้นชีวภาพสังเคราะห์ที่จำลองจากผิวหนังของเมลาโทนินและเมลาโทนินในตำรับเพื่อการนำส่งเฉพาะที่สู่ผิวหนัง สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, รัชยาพร อโนราช, , , , , สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ , รัชยาพร อโนราช, , , , , 375,000 2020-04-01 - 2021-03-31
364 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=375,000 บาท
2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสารที่สกัดได้จากไข่ไก่ (ต่อเนื่องปีที่ 2) วัชรี คุณกิตติ, นิศาชล แจ้งพรมมา, , , , , วัชรี คุณกิตติ , นิศาชล แจ้งพรมมา, , , , , 356,000 2020-04-01 - 2021-03-31
364 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=356,000 บาท
2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
21 การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนิน และทริปโตเฟนในพืชอาหารและสมุนไพรไทย เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, บรรลือ สังข์ทอง, , , , , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง , บรรลือ สังข์ทอง, , , , , 375,000 2020-04-01 - 2021-03-31
364 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=375,000 บาท
2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
22 โรคแผลร้อนในในช่องปาก, ผักคราดหัวแหวน จอมใจ พีรพัฒนา, , , , , , จอมใจ พีรพัฒนา , , , , , , 310,600 2020-04-01 - 2021-03-31
364 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=310,600 บาท
2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
23 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการลดระดับกลูโคสในเลือดในเซลล์เพาะเลี้ยงกล้ามเนื้อและเซลล์ไขมัน ของสารสกัดจากตำรับยาในตำราแพทยศาสตรสงเคราะห์ นาฏศจี นวลแก้ว, ประธาน ฦาชา, สมศักดิ์ นวลแก้ว, , , , นาฏศจี นวลแก้ว , ประธาน ฦาชา, สมศักดิ์ นวลแก้ว, , , , 375,000 2020-04-01 - 2021-03-31
364 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=375,000 บาท
2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
24 การศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากทรัพยากรทางชีวภาพ ในเชิงพาณิชย์ ปีที่ 3 ศักดา ดาดวง, จริงใจ อารีมิตร, ธานี เทศศิริ, สุภาพร พิมพ์วาปี, สมปอง คล้ายหนองสรวง, จุรีรัตน์ ดาดวง, นิศาชล แจ้งพรมมา ศักดา ดาดวง , จริงใจ อารีมิตร, ธานี เทศศิริ, สุภาพร พิมพ์วาปี, สมปอง คล้ายหนองสรวง, จุรีรัตน์ ดาดวง, นิศาชล แจ้งพรมมา 1,500,000 2020-04-01 - 2021-03-31
364 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=1,500,000 บาท
2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
25 การศึกษาศักยภาพของสารออกซีเรสเวอราทรอลและสารอนุพันธ์ต่อ กลไกการเก็บกลับกลูโคสในเซลล์กล้ามเนื้อหนูแรท และศึกษาการกระตุ้น AMPK ด้วยแบบจำลองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , , , , , , 375,000 2020-04-01 - 2021-03-31
364 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=375,000 บาท
2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
26 การวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กนกวรรณ จารุกำจร, วราภรณ์ ภูตะลุน, เทวราช หล้าหา, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, วรัญญา จตุพรประเสริฐ, สุทธิวรรณ ธรรมวัตร, ลติพร อุดมสุข กนกวรรณ จารุกำจร , วราภรณ์ ภูตะลุน, เทวราช หล้าหา, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, วรัญญา จตุพรประเสริฐ, สุทธิวรรณ ธรรมวัตร, ลติพร อุดมสุข 1,200,000 2020-04-01 - 2021-04-01
365 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=1,200,000 บาท
2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ศักดา ดาดวง, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นภภัค ใจภักดี, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล ศักดา ดาดวง , บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นภภัค ใจภักดี, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล 2,500,000 2020-04-01 - 2021-04-01
365 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=2,500,000 บาท
2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาร้านยาคุณภาพที่เป็นหน่วยร่วมบริการกับคลินิกหมอครอบครัว สุณี เลิศสินอุดม สุณี เลิศสินอุดม 2,000,000 2019-11-01 - 2021-10-31
730 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
ปี 2564 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2563 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
29 ประสิทธิผล คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของยาคานาเซียในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะประคับประคอง สุณี เลิศสินอุดม สุณี เลิศสินอุดม 1,500,000 2019-10-02 - 2020-10-01
365 วัน ปี 2563 /จำนวนเงิน=1,500,000 บาท
2563 บริษัทเฮิร์บไทยจง จำกัด
30 Efavirenz WHO PQ: กรณีศึกษาความร่วมมือรัฐ-เอกชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพ นุศราพร เกษสมบูรณ์ นุศราพร เกษสมบูรณ์ 575,300 2019-08-30 - 2020-05-29
273 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=575,300 บาท
2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
31 โครงการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ กรแก้ว จันทภาษา กรแก้ว จันทภาษา 500,000 2019-08-01 - 2019-12-31
152 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
32 การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบชะเอมเทศสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชสำอาง วราภรณ์ ภูตะลุน, ศุภลักษณ์ กฤตนัย วราภรณ์ ภูตะลุน , ศุภลักษณ์ กฤตนัย 100,000 2019-07-26 - 2020-07-26
366 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 การเตรียมสารสำคัญของสารสกัดกัญชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 1,500,000 2019-07-01 - 2020-07-31
396 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=750,000 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=750,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ)
34 การพัฒนาแป้งข้าวเหนียวเป็นสารช่วยทางยาแบบตอกโดยตรงด้วยวิธี co-process จอมใจ พีรพัฒนา, วีรยา ธรานนท์ จอมใจ พีรพัฒนา , วีรยา ธรานนท์ 100,000 2019-05-10 - 2020-05-10
366 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 การเตรียมและประเมินสารผสมแป้งมันสำปะหลัง-เคลย์รวมมวลสำหรับใช้ในยาเม็ด ธเนศ พงศ์จรรยากุล, ชัยพัฒน์ สิริวชิรชัย ธเนศ พงศ์จรรยากุล , ชัยพัฒน์ สิริวชิรชัย 100,000 2019-05-10 - 2020-05-10
366 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 เลขที่ PHD/0162/2561 ของ ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล ภ.เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชฯ มข. โดยมีนายชัยพัฒน์ สิริวชิรชัย เป็น นศ.คปก. ธเนศ พงศ์จรรยากุล, ชัยพัฒน์ สิริวชิรทัย ธเนศ พงศ์จรรยากุล , ชัยพัฒน์ สิริวชิรทัย 2,382,000 2019-05-08 - 2019-05-08
0 วัน 2562 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
37 การเตรียมเอกสารเพื่อการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ของสารสกัดเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อการพัฒนาโภชนเภสัชภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์ด้านสุขภาพ จุลรัตน์ คนศิลป์ จุลรัตน์ คนศิลป์ 920,000 2019-05-03 - 2021-02-02
641 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=460,000 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=460,000 บาท
2562 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
38 การพัฒนาชุดตรวจระดับกรดไฮยาลูโรนิก (Hyaluronic acid) ในเลือดของผู้ป่วยโรคพังผืดตับระยะแรกโดยใช้ตัวตรวจจับ hyaluronidase ที่มีกำเนิดจากน้ำพิษตัวต่อ ศักดา ดาดวง ศักดา ดาดวง 1,000,000 2019-05-01 - 2022-08-28
1215 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
ปี 2564 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
ปี 2565 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์
39 การวิจัยเชิงระบบเพื่อการรายงานอุบัติการณ์และการเฝ้าระวังการปลอมปนและการปนเปื้อนโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ในอาหาร เครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ์ และเครื่องสำอางอย่างรอบด้านและบูรณาการ ศักดา ดาดวง ศักดา ดาดวง 800,000 2019-05-01 - 2020-05-31
396 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=400,000 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=400,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ)
40 การทดสอบประสิทธิภาพการซึมผ่านของนีโอโซมที่มีส่วนประกอบของสารสกัดเปลือกยางนา สุธาสินี ทัพพสารพงษ์, นาฎศจี นวลแก้ว, รัชยาพร อโนราช สุธาสินี ทัพพสารพงษ์ , นาฎศจี นวลแก้ว, รัชยาพร อโนราช 250,000 2019-03-15 - 2020-03-31
382 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=125,000 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=125,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 การตรวจสอบคุณภาพและความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์กรดไฮยาลูโรนิก ด้วยวิธี Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) ศักดา ดาดวง, จุรีรัตน์ ดาดวง, จริงใจ อารีมิตร ศักดา ดาดวง , จุรีรัตน์ ดาดวง, จริงใจ อารีมิตร 200,000 2019-03-15 - 2020-03-31
382 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42 การพัฒนาและประเมินเจลทรานส์เฟอร์โซมที่มีส่วนประกอบของไฟโตรเจนจากสารสกัดว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มการนำส่งทางผิว ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล 600,000 2019-03-01 - 2021-02-28
730 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2562 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
43 โครงการจัดทามาตรฐานยาแผนไทย: ตารับยาห้าราก (ยาผง/ยาแคปซูล) เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, , , , , , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง , , , , , , 390,000 2019-02-28 - 2020-01-23
329 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=390,000 บาท
2562 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
44 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ของ รศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล ภ.เภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มข.โดยมี นางวริศรา ศรีสุริยชาญชัย เป็น นศ.คปก. นฤมล เจริญศิริพรกุล, วริศรา ศรีสุริยชาญชัย นฤมล เจริญศิริพรกุล , วริศรา ศรีสุริยชาญชัย 1,370,000 2019-02-01 - 2022-01-31
1095 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=456,667 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=456,667 บาท
ปี 2564 /จำนวนเงิน=456,667 บาท
2562 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
45 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 เลขที่ PHD/0154/2561 ของ ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน ภ.เภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มข. โดยมี นส.ศุภลักษณ์ กฤตนัย เป็นนักศึกษา คปก. วราภรณ์ ภูตะลุน, ศุภลักษณ์ กฤตนัย วราภรณ์ ภูตะลุน , ศุภลักษณ์ กฤตนัย 1,838,000 2019-02-01 - 2022-01-31
1095 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=612,667 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=612,667 บาท
ปี 2564 /จำนวนเงิน=612,667 บาท
2562 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
46 จ้างจัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมี-ฟิสิกส์ ของเถาเอ็นอ่อน โมกมัน เจตพังคี เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, , , , , , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง , , , , , , 1,350,000 2019-01-26 - 2020-01-25
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=1,350,000 บาท
2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
47 จ้างจัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมี-ฟิสิกส์ ของเถาเอ็นอ่อน โมกมัน เจตพังคี เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 1,350,000 2019-01-26 - 2020-01-25
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=1,350,000 บาท
2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
48 การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, จริงใจ อารีมิตร, พีระ ทับบุญ, คัทลียา เมฆจรัสกุล, สมศักดิ์ นวลแก้ว, บรรลือ สังข์ทอง บังอร ศรีพานิชกุลชัย , ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, จริงใจ อารีมิตร, พีระ ทับบุญ, คัทลียา เมฆจรัสกุล, สมศักดิ์ นวลแก้ว, บรรลือ สังข์ทอง 5,315,200 2018-12-03 - 2019-12-02
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=5,315,200 บาท
2562 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
49 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การฝึกงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน เตชิต ชื่นประทุมทอง เตชิต ชื่นประทุมทอง 12,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=12,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 การพัฒนา Application เพื่อใช้รายงานของเสียจากห้องปฏิบัติการด้วยไคเซน สุพล บ่อคุ้ม สุพล บ่อคุ้ม 15,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=15,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 การพัฒนาตู้สเปรย์แผ่นโครมาโตกราฟีแบบผิวบางปลอดสารพิษ เจตนา วีระกุล เจตนา วีระกุล 20,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52 เครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อการค้นพบและพัฒนาอาหารฟังก์ชัน หทัยรัตน์ ศรีสงค์ หทัยรัตน์ ศรีสงค์ 360,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=360,000 บาท
2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ การสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
53 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 เลขที่ PHD/01/2561 ของ รศ.ดร.จอมใจ พีรพัฒนา ภ.เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี นส.วีรยา ธรานนท์ เป็นนักศึกษา คปก. จอมใจ พีรพัฒนา, วีรยา ธรานนท์ จอมใจ พีรพัฒนา , วีรยา ธรานนท์ 2,382,000 2018-10-01 - 2023-09-30
1825 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2564 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2565 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2566 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
2562 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
54 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร เอกพล ลิ้มพงษา เอกพล ลิ้มพงษา 945,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=945,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ กนกวรรณ จารุกำจร กนกวรรณ จารุกำจร 780,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=780,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56 กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน อรุณศรี ปรีเปรม อรุณศรี ปรีเปรม 625,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=625,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57 การตรวจคัดกรองทางพฤกษเคมีและการต้านการอักเสบของสารสกัดอ้อยดำและเครื่องดื่มจากสารสกัดอ้อยดำผสมใบเตย สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 480,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=480,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
58 ผลของอนุพันธ์เมลาโทนินในการรักษาเยื่อบุช่องปากอักเสบจากการกระตุ้นด้วยยาเคมีบำบัดในหนูไมซ์ ปราโมทย์ มหคุณากร ปราโมทย์ มหคุณากร 420,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=420,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
59 ผลกระทบของน้ำมันปาล์มทอดซ้ำต่อสมดุลของระบบต้านออกซิเดชั่นและรูปแบบการแสดงออกของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 ในตับของหนูถีบจักร กนกวรรณ จารุกำจร กนกวรรณ จารุกำจร 500,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
60 โครงการพัฒนาตำรับยารักษาโรคแผลร้อนในในช่องปากจากผักคราดหัวแหวน จอมใจ พีรพัฒนา จอมใจ พีรพัฒนา 382,120 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=382,120 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
61 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารอาร์ทิมิซินินและสารอนุพันธ์โดยการใช้มอโนโคลนอล แอนติบอดี วราภรณ์ ภูตะลุน วราภรณ์ ภูตะลุน 500,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
62 รูปแบบการศึกษาผลการยับยั้งกระบวนการกลูคูโรนิเดชันของยาอะเซตามีโนเฟนในหลอดทดลอง ซึ่งสามารถนำไปใช้คัดกรองโอกาสในการเกิดอันตรกิริยาเมื่อได้รับยาอะเซตามีโนเฟนร่วมกับยาอื่นหรือสารสำคัญในสมุนไพร วีรวรรณ อุชายภิชาติ วีรวรรณ อุชายภิชาติ 500,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
63 การศึกษาศักยภาพการป้องกันมะเร็งของผักขี้หูดในหนูขาว นาถธิดา วีระปรียากูร นาถธิดา วีระปรียากูร 460,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=460,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
64 การสังเคราะห์และพัฒนาอนุพันธ์ 6,8-ไดเมททอกซี-3-เมทิล-1- ฟีนิล-1,2,3,4-เททระไฮโดรไอโซควิโนลิน ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 500,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
65 การวิจัยเชิงระบบเพื่อการรายงานอุบัติการณ์และการเฝ้าระวังการปลอมปนและการปนเปื้อนโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ในอาหาร เครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ์ และเครื่องสำอางอย่างรอบด้านและบูรณาการ ศักดา ดาดวง ศักดา ดาดวง 800,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=800,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ)
66 การทดสอบการเพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนังของครีมน้ำมันยางนา จอมใจ พีรพัฒนา, , , , , , จอมใจ พีรพัฒนา , , , , , , 250,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
67 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากนีโอโซมจากสารสกัดจากเปลือกของต้นยางนา สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, , , , , , สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ , , , , , , 250,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
68 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดสลูกผสมชนิดบีจากน้ำพิษตัวต่อ เพื่อการ แยกบริสุทธิ์และการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณกรดไฮยาลูโรนิก ศักดา ดาดวง, , , , , , ศักดา ดาดวง , , , , , , 500,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
69 การศึกษาวิธีการตรวจวัดคอร์ไดเซปีนในเชิงปริมาณ เพื่อกำหนดใช้เป็นเครื่องหมายจำแนกองค์ประกอบสำคัญในถั่งเฉ้า ธานี เทศศิริ, , , , , , ธานี เทศศิริ , , , , , , 300,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
70 โครงการควบคุมคุณภาพของตำรับยาไทยและเครื่องยาที่เป็นวัตถุดิบและสารสกัด สุภาวดี ดาวดี, , , , , , สุภาวดี ดาวดี , , , , , , 750,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=750,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
71 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตำรับยาแผนไทย และกลไกการออกฤทธิ์ เยาวเรศ ชูลิขิต, , , , , , เยาวเรศ ชูลิขิต , , , , , , 2,000,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=2,000,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
72 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และพิษวิทยาของตำรับยาแผนไทยในหนูขาว จันทนา บุญยะรัตน์, , , , , , จันทนา บุญยะรัตน์ , , , , , , 2,500,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=2,500,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
73 การพัฒนาตำรับยาสมุนไพรไทย อรวรรณ มนทกานติรัตน์, , , , , , อรวรรณ มนทกานติรัตน์ , , , , , , 400,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=400,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
74 ไบโอเซนเซอร์เอนไซม์ Hg เพื่อการตรวจปรอทในเครื่องสำอาง เน้นเครื่องสำอางประเภทหน้าขาว (เป้าหมายที่ 2) ศักดา ดาดวง, , , , , , ศักดา ดาดวง , , , , , , 900,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=900,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
75 การวิจัยและพัฒนาระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพปลาร้าเพื่อสุขภาพ แคทรียา สุทธานุช, , , , , , แคทรียา สุทธานุช , , , , , , 1,500,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=1,500,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
76 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์สปาจากข้าวไทย บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 1,000,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
77 การพัฒนาฟิล์มชนิดกระจายเร็วในช่องปากของยาต้านฮิสตามีนจากกากแป้งข้าวเจ้า เอกพล ลิ้มพงษา, , , , , , เอกพล ลิ้มพงษา , , , , , , 500,000 2018-10-01 - 2019-09-30
364 วัน ปี 2562 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
78 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและการพัฒนาแกรนูลฟองฟู่ของตำรับยาธาตุบรรจบให้อยู่ในรูปแบบสะดวกใช้ บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2,359,500 2018-09-10 - 2019-09-09
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=2,359,500 บาท
2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
79 การพัฒนาตำรับนำส่งสารสำคัญกระชายดำสู่ผิวหนังด้วยสเปรย์ไมโครอิมัลชัน ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล 1,621,950 2018-09-10 - 2019-09-09
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=1,621,950 บาท
2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
80 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณแทนนินและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคบิดและโรคท้องเสียของสมุนไพรรสฝาดสมานของไทย เกียรติภูมิ พลตรี เกียรติภูมิ พลตรี 50,000 2018-08-20 - 2019-08-19
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2561 คณะเภสัชศาสตร์
81 การศึกษาความคงตัวของยาน้ำแขวนตะกอนฟีโนบาบีทอล ที่เตรียมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ธีระ ฤทธิรอด, กฤษฎา รามจันทร์ ธีระ ฤทธิรอด , กฤษฎา รามจันทร์ 50,000 2018-08-20 - 2019-02-19
183 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2561 คณะเภสัชศาสตร์
82 การเพิ่มการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกวาวเครือขาวโดยใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ วราภรณ์ ภูตะลุน วราภรณ์ ภูตะลุน 100,000 2018-08-15 - 2019-08-15
365 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยมี นักศึกษา นางสาวอุไรรัตน์ มุงมลศิลป์ ศักดา ดาดวง, นางสาวอุไรรัตน์ มุงมลศิลป์ ศักดา ดาดวง , นางสาวอุไรรัตน์ มุงมลศิลป์ 552,000 2018-08-01 - 2020-07-31
730 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=276,000 บาท
ปี 2562 /จำนวนเงิน=276,000 บาท
2561 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
84 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าที่มีส่วนผสมของยางนาและสารประกอบอนุภาคทองคำนาโนที่เชื่อมติดกับกรดแลลลิก นภภัค ใจภักดี นภภัค ใจภักดี 200,000 2018-07-18 - 2018-11-17
122 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2561 บริษัท แอทเทนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าที่มีส่วนผสมของยางนาและสารประกอบอนุภาคทองคำนาโนที่เชื่อมติดกับกรดแกลลิก นภภัค ใจภักดี นภภัค ใจภักดี 200,000 2018-07-18 - 2018-11-17
122 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2561 บริษัทแอทเทนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
86 ประสิทธิผล ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของยา cytisine ในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ สุณี เลิศสินอุดม สุณี เลิศสินอุดม 1,706,760 2018-06-21 - 2019-12-20
547 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=853,380 บาท
ปี 2562 /จำนวนเงิน=853,380 บาท
2561 องค์การเภสัชกรรม
87 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งและกลไกในระดับโมเลกุลของตำรับยาเบญจอำมฤตย์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 400,000 2018-06-16 - 2019-06-10
359 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=400,000 บาท
2561 สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
88 โครงการพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราผสมพร้อมใช้ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช วัชรี คุณกิตติ วัชรี คุณกิตติ 1,795,450 2018-06-15 - 2020-06-14
730 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=897,725 บาท
ปี 2562 /จำนวนเงิน=897,725 บาท
2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายการเกษตร
89 โครงการวิจัย "ประสิทธิผล ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของยา Cytisine ในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ สุณี เลิศสินอุดม สุณี เลิศสินอุดม 1,706,760 2018-06-01 - 2019-10-01
487 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=853,380 บาท
ปี 2562 /จำนวนเงิน=853,380 บาท
2561 องค์การเภสัชกรรม
90 การวางแผนอัตรากำลัง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2562-2565 พัชรินทร์ โคตรทัศน์ พัชรินทร์ โคตรทัศน์ 15,000 2018-06-01 - 2018-12-01
183 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=15,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91 การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจวิเคราะห์ระดับยา Carbamazepine ในพลาสมาของมนุษย์ด้วยวิธี high-performance liquid chromatography ณรงค์ ไร่รัตน์ ณรงค์ ไร่รัตน์ 30,000 2018-06-01 - 2018-12-01
183 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=30,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92 การพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตชิต ชื่นประทุมทอง เตชิต ชื่นประทุมทอง 17,000 2018-06-01 - 2018-12-01
183 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=17,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
93 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากธรรมชาติ แคทรียา สุทธานุช แคทรียา สุทธานุช 138,600 2018-06-01 - 2018-09-30
121 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=138,600 บาท
2561 บริษัท เสริมฟิสิทธิ์ จำกัด
94 การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากยาตำรับยาขาวจากศิลาจารึกวัดโพธิ์ต่อการรักษาเบาหวานในสัตว์ทดลอง (โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาสมุนไพร (ศิลาจารึกวัดโพธิ์) ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน) บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 1,100,000 2018-05-29 - 2019-03-24
299 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=1,100,000 บาท
2561 สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
95 โครงการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายการบริการสุขภาพที่เหมาะสม สำหรับคนไร้บ้าน ปี พ.ศ.2561 วิบูลย์ วัฒนนามกุล วิบูลย์ วัฒนนามกุล 150,000 2018-05-22 - 2018-07-31
70 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น
96 การตรวจสอบคุณภาพของรังนกรูปแบบต่าง ๆ ด้วยวิธี Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) ศักดา ดาดวง, จุรีรัตน์ ดาดวง, สุภาพร พิมพ์วาปี ศักดา ดาดวง , จุรีรัตน์ ดาดวง, สุภาพร พิมพ์วาปี 200,000 2018-03-30 - 2019-03-30
365 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
97 จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ของเถาเอ็นอ่อน โมกมัน เจตพังคี เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 900,000 2018-03-27 - 2018-08-24
150 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=900,000 บาท
2561 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
98 การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากยาตำรับยาขาวจากศิลาจารึกวัดโพธิ์ต่อการรักษาเบาหวานในสัตว์ทดลอง บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 1,100,000 2018-03-20 - 2019-01-20
306 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=1,100,000 บาท
2561 สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย
99 ศักยภาพของสารสกัดยางนาต่อภาวะความจาและอารมณ์บกพร่องในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยภาวะเครียดอย่างอ่อนเป็นระยะเวลานานและกลไกลการออกฤทธิ์ เยาวเรศ ชูลิขิต, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, สุภาวดี ดาวดี เยาวเรศ ชูลิขิต , อรวรรณ มนทกานติรัตน์, สุภาวดี ดาวดี 250,000 2018-03-16 - 2019-03-16
365 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100 การพัฒนานีโอโซมต้นแบบจากสารสกัดใบยางนาและทดสอบฤทธิ์ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงไฟโบรบลาสต์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 250,000 2018-03-16 - 2019-03-16
365 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 การพัฒนาเซริซินไฮโดรเจลเพื่อการนำส่งสารสำคัญของสารสกัดจาก วัสดุทิ้งเกษตรกรรม สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 671,000 2018-03-15 - 2019-03-14
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=671,000 บาท
2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
102 การพัฒนาตำรับครีมเวชสำอางจากเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทยสำหรับผิวหนังเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ศักดา ดาดวง ศักดา ดาดวง 1,000,000 2018-03-01 - 2019-02-01
337 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
103 ศักยภาพของสารประกอบ miroestrol ในการป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกในหนูไมซ์ ที่ถูกตัดรังไข่ อรวรรณ มนทกานติรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต อรวรรณ มนทกานติรัตน์ , เยาวเรศ ชูลิขิต 100,000 2018-02-28 - 2019-02-28
365 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
104 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นางสาววิภาวี จึงสงวนพรสุข เป็นนักศึกษาปริญญาเอก วราภรณ์ ภูตะลุน , นางสาววิภาวี จึงสงวนพรสุข วราภรณ์ ภูตะลุน , นางสาววิภาวี จึงสงวนพรสุข 2,382,000 2018-02-01 - 2023-01-31
1825 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2562 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2564 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2565 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
2561 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
105 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยมี นายธีระวัฒน์ ดอบุตร เป็นนักศึกษา ศักดา ดาดวง, ธีระวัฒน์ ดอบุตร ศักดา ดาดวง , ธีระวัฒน์ ดอบุตร 1,938,000 2018-02-01 - 2021-01-31
1095 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=646,000 บาท
ปี 2562 /จำนวนเงิน=646,000 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=646,000 บาท
2561 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
106 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดเห็นเพื่อเสริมความจำ เอกพล ลิ้มพงษา, นภภัค ใจภักดี, จันทนา บุญยะรัตน์, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, พีระ ทับบุญ, นิวัฒ เสนาะเมือง, บังอร ศรีพานิชกุลชัย เอกพล ลิ้มพงษา , นภภัค ใจภักดี, จันทนา บุญยะรัตน์, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, พีระ ทับบุญ, นิวัฒ เสนาะเมือง, บังอร ศรีพานิชกุลชัย 1,371,000 2017-12-01 - 2018-12-01
365 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=1,371,000 บาท
2561 โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
107 อาหารเป็นยา เยาวเรศ ชูลิขิต, จันทนา บุญยะรัตน์, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, สุภาวดี ดาวดี เยาวเรศ ชูลิขิต , จันทนา บุญยะรัตน์, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, สุภาวดี ดาวดี 200,000 2017-11-24 - 2019-11-24
730 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
ปี 2562 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2561 คณะเภสัชศาสตร์
108 การศึกษาการเพิ่มการนำส่งสารลิกแนนเข้าสู่เซลล์ นาถธิดา วีระปรียากูร นาถธิดา วีระปรียากูร 100,000 2017-11-09 - 2018-11-09
365 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109 การพัฒนาใช้ประโยชน์โปรตีนหรือเอนไซม์จากน้ำพิษของอาร์โทรปอดดเพื่อประโยชน์ในทางเภสัชกรรม ศักดา ดาดวง ศักดา ดาดวง 100,000 2017-11-09 - 2018-11-09
365 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
110 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และชุดตรวจสอบสารพิวรารินโดยใช้แอนติบอดีที่จำเพาะต่อสารพิวราริน วราภรณ์ ภูตะลุน วราภรณ์ ภูตะลุน 300,000 2017-10-01 - 2018-09-30
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
111 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ กนกวรรณ จารุกำจร กนกวรรณ จารุกำจร 900,000 2017-10-01 - 2018-09-30
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=900,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน อรุณศรี ปรีเปรม อรุณศรี ปรีเปรม 250,000 2017-10-01 - 2018-09-30
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
113 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร เอกพล ลิ้มพงษา เอกพล ลิ้มพงษา 2,030,000 2017-10-01 - 2018-09-30
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=2,030,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
114 การพัฒนายาเม็ดสอดช่องคลอดของสารสกัดว่านชักมดลูก นภภัค ใจภักดี นภภัค ใจภักดี 200,000 2017-10-01 - 2018-09-30
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
115 การประเมินและประยุกต์ใช้เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยภาษาไทยในผู้ป่วยนอกและประชากรทั่วไป นฤมล เจริญศิริพรกุล นฤมล เจริญศิริพรกุล 200,000 2017-10-01 - 2018-09-30
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
116 การศึกษาการเพิ่มจำนวนเอนไซม์ไฮยาลูโรไนเดส ลูกผสมจากน้ำพิษสัตว์ เพื่อประยุกต์กับการวินิจฉัยองค์ประกอบทางเคมีคลินิกของน้ำไขข้อของผู้ป่วย ศักดา ดาดวง ศักดา ดาดวง 300,000 2017-10-01 - 2018-09-30
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
117 ผลกระทบของน้ำมันปาล์มทอดซ้ำต่อสมดุลของระบบต้านออกซิเดชั่นและรูปแบบการแสดงออกของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 ในตับของหนูถีบจักร กนกวรรณ จารุกำจร กนกวรรณ จารุกำจร 135,000 2017-10-01 - 2018-09-30
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=135,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
118 การสังเคราะห์สารเบนโซฟีโนนโดยใช้รีคอมบิแนนท์อีโคไล นาฏศจี นวลแก้ว นาฏศจี นวลแก้ว 300,000 2017-10-01 - 2018-09-30
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
119 การทำบริสุทธิ์เอนไซม์และโปรตีนจากน้ำพิษของอาร์โธรปอด เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงเภสัชกรรม ธานี เทศศิริ ธานี เทศศิริ 250,000 2017-10-01 - 2018-09-30
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
120 เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระดับครัวเรือน ศักดา ดาดวง, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล, ทิพาพร กาญจนราช, อตินุช นารถน้ำพอง, ธานี เทศศิริ ศักดา ดาดวง , สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล, ทิพาพร กาญจนราช, อตินุช นารถน้ำพอง, ธานี เทศศิริ 200,000 2017-10-01 - 2018-09-30
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2561 คณะเภสัชศาสตร์
121 ผลในการลดอนุมูลอิสระและต้านอักเสบของ 4-Bromo benzoyl melatonin และ 4-bromo-N- (2- (5-methoxy-1H-indol-3-yl) ethyl) benzamide ปราโมทย์ มหคุณากร ปราโมทย์ มหคุณากร 200,000 2017-10-01 - 2018-09-30
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
122 การพัฒนาแป้งข้าวเหนียวเป็นสารช่วยทางยาแบบตอกโดยตรงด้วยเครื่องบดแบบลูกบอล จอมใจ พีรพัฒนา จอมใจ พีรพัฒนา 200,000 2017-10-01 - 2018-09-30
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
123 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารแทนนินที่อยู่ในสมุนไพรที่มีรสฝาด ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ถูกระบุในตำรับยาแผนโบราณของไทย ที่มีสรรพคุณในการรักษาอาการท้องร่วง ท้องเสีย ต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ เกียรติภูมิ พลตรี เกียรติภูมิ พลตรี 142,100 2017-10-01 - 2019-09-30
729 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=71,050 บาท
ปี 2562 /จำนวนเงิน=71,050 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
124 ผลของการดัดแปรแป้งข้าวทางกายภาพสำหรับประยุกต์ใช้ในฟิล์มยึดเกาะเยื่อบุกระพุ้งแก้ม นภภัค ใจภักดี นภภัค ใจภักดี 600,000 2017-10-01 - 2018-09-30
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=600,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ)
125 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ฤทธิ์ทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชสำอางจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 800,000 2017-10-01 - 2018-09-30
364 วัน ปี 2561 /จำนวนเงิน=800,000 บาท
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ)
126 ศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านด้านการดูแลหญิงหลังคลอด เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาสตรีหลังคลอดในโรงพยาบาลชุมชน และการศึกษาผลการตำรับยาพื้นบ้าน ตำรับยาแผนไทยที่มีการใช้ในโรงพยาบาล ศุภชัย ติยวรนันท์ ศุภชัย ติยวรนันท์ 400,000 2017-09-25 - 2018-06-25
273 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=400,000 บาท
2560 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
127 ประสิทธิผลของยาธรณีสัณฑะฆาตเทียบกับยานาพรอกเซนในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อฟังผิดเรื้อรัง ธนิสร์ ปทุมานนท์ ธนิสร์ ปทุมานนท์ 550,000 2017-09-12 - 2018-09-11
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=550,000 บาท
2560 กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
128 การพัฒนาชุดเวชสำอางเพื่อชะลอวัยสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือนจากสารสกัดสมุนไพรที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 1,500,000 2017-09-08 - 2017-12-31
114 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=1,500,000 บาท
2560 ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Aging - Society
129 การศึกษาผลของสารสกัดจากยาตำรับปถวี อาโป วาโย ต่อการรักษาเบาหวานในสัตว์ทดลอง (โครการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาสมุนไพร (ศิลาจารึกวัดโพธิ์) ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 379,374 2017-09-05 - 2018-07-01
299 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=379,374 บาท
2560 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
130 การศึกษาผลของสารสกัดจากยาตำรับปถวี อาโป วาโย ต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในหนูทดลอง (โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอภยของตำรับยาไหทยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย HIV บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 679,374 2017-09-05 - 2018-07-01
299 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=679,374 บาท
2560 กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
131 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยและจีนที่ออกฤทธิ์หลายกกลไกเพื่อการป้องกันหรือรักษาโรคอัลไซเมอร์ จันทนา บุญยะรัตน์ จันทนา บุญยะรัตน์ 3,997,000 2017-08-31 - 2020-08-30
1095 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=1,332,334 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=1,332,334 บาท
ปี 2562 /จำนวนเงิน=1,332,334 บาท
2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
132 การศึกษาความหลากหลายของเปปไทด์ในจระเข้สายพันธุ์ไทย สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์ข้อปล้องที่แสดงบทบาทในภูมิคุ้มกันโดยใช้เทคนิคโปรติโอมิกส์และทรานสคริปโตมิกซ์ ศักดา ดาดวง ศักดา ดาดวง 2,500,000 2017-08-25 - 2019-02-24
548 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=1,250,000 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=1,250,000 บาท
2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
133 ศักยภาพของสารสกัดเปลือกมังคุดในการต้านออกซิเดชั่นและการต้านอักเสบในหนูถีบจักรที่มีภาวะกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบและผลกระทบของสารสกัดต่อรูปแบบการแสดงออกของไซโตโครม พี 450 กนกวรรณ จารุกำจร กนกวรรณ จารุกำจร 100,000 2017-08-04 - 2018-08-04
365 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
134 การพัฒนาสูตรสมุนไพรในรูปแบบอนุภาคนาโนเพื่อใช้เฉพาะที่ในช่องปาก(การทดสอบและประเมินทางคลินิคระยะที่ 2) อรุณศรี ปรีเปรม อรุณศรี ปรีเปรม 581,000 2017-08-02 - 2019-06-01
668 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=290,500 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=290,500 บาท
2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
135 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายธราพงษ์ ศรีสงคราม เป็นนักศึกษา นาถธิดา วีระปรียากูร, ธราพงษ์ ศรีสงคราม นาถธิดา วีระปรียากูร , ธราพงษ์ ศรีสงคราม 2,382,000 2017-08-01 - 2022-07-31
1825 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2562 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
ปี 2564 /จำนวนเงิน=476,400 บาท
2560 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
136 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 โดยมี นางสาวศิริพร โนนเขวา เป็นนักศึกษา ศักดา ดาดวง, ศิริพร โนนเขวา ศักดา ดาดวง , ศิริพร โนนเขวา 2,322,000 2017-08-01 - 2022-07-31
1825 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=464,400 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=464,400 บาท
ปี 2562 /จำนวนเงิน=464,400 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=464,400 บาท
ปี 2564 /จำนวนเงิน=464,400 บาท
2560 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
137 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. วิจัยเรื่อง โครงการวัคซีนจระเข้ ระยะที่ 2 การพัฒนาวัคซีนต้านต่อการติดเชื้อ Edwardsiella tarda ก่อโรค ในอุตสาหกรรมการเพาะเลืัยงจระเข้ โดยมี นายณัฐวุฒิ กันหากูล เป็นนักศีกษา ศักดา ดาดวง, ณัฐวุฒิ กันหากุล ศักดา ดาดวง , ณัฐวุฒิ กันหากุล 502,000 2017-08-01 - 2019-07-31
729 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=251,000 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=251,000 บาท
2560 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
138 จ้างที่ปรึกษายาโครงการศึกษาการใช้ยาเบญจอำมฤตย์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย (การศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของตำรับยาเบญจอำมฤตย์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ ระยะที่ 1B) บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 400,000 2017-07-22 - 2018-01-17
179 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=400,000 บาท
2560 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
139 การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดสเฟียร์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จริงใจ อารีมิตร, ศรัญญา ตันติยสวัสดิกุล บังอร ศรีพานิชกุลชัย , จริงใจ อารีมิตร, ศรัญญา ตันติยสวัสดิกุล 500,000 2017-07-21 - 2017-12-20
152 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2560 ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Agriculture & Food
140 โครงการวิจัยฤทธิ์สมานแผลในสัตว์ทดลองของตำรับยาสานแผลแผนไทยที่ถูกคัดเลือก ศุภชัย ติยวรนันท์ ศุภชัย ติยวรนันท์ 100,000 2017-07-01 - 2017-10-31
122 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2560 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
141 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกและส่งเสริมสุขภาพหลายด้านจากสารสกัดข้าวก่ำ แคทรียา สุทธานุช แคทรียา สุทธานุช 600,000 2017-07-01 - 2017-12-31
183 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=600,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยมหิดล Innovation hubs - Ageing Society
142 การพัฒนาระบบบาร์โค้ดมาใช้งานบริหารเครื่องแก้วห้องปฏิบัติการ กรณีศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เจตนา วีระกุล เจตนา วีระกุล 14,000 2017-05-25 - 2017-11-25
184 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=14,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
143 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ โดยร้านยาคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไพบูลย์ ดาวสดใส ไพบูลย์ ดาวสดใส 300,000 2017-05-19 - 2017-09-29
133 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น
144 การควบคุมศัตรูพริกโดยชีวภัณฑ์ในพื้นที่ปลูกพริกจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ แพร่ และน่าน วัชรี คุณกิตติ, เยาวรัตน์ ศรีวรารักษ์, ระ ภาคอุทัย วัชรี คุณกิตติ , เยาวรัตน์ ศรีวรารักษ์, ระ ภาคอุทัย 3,664,860 2017-05-15 - 2019-05-14
729 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=1,832,430 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=1,832,430 บาท
2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายเกษตร
145 การศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มผสมโซเดียมเคซิเนต-เคลย์สำหรับการนำส่งฟลูโคนาโซลเฉพาะที่ในแคนดิดิเอซีสช่องปาก ธเนศ พงศ์จรรยากุล ธเนศ พงศ์จรรยากุล 1,344,000 2017-05-15 - 2019-05-14
729 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=672,000 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=672,000 บาท
2560 ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
146 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการฤทธิ์ทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 1,000,000 2017-05-01 - 2018-05-31
395 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ)
147 การพัฒนาฟิล์มชนิดกระจายเร็วในช่องปากของยาต้านฮิสตามีนจากกากแป้งข้าวเจ้า เอกพล ลิ้มพงษา เอกพล ลิ้มพงษา 533,300 2017-05-01 - 2018-05-31
395 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=266,650 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=266,650 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ)
148 การวิจัยฤทธิ์ลดอ้วนจากสารสกัดรำข้าวและสมุนไพรไทยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์:ผลและกลไกการออกฤทธิ์ต่อกระบวนการเมตาบอลิซีมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และปริมาณเชื้อแบคทีเรียในลำใส้ แคทรียา สุทธานุช, พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์, รุ่งศิริ ชัยอิทธิอนันต์, ศศิวรรณ มาชะนา, สุกัญญา ศรีจำปา, อรณิชา ครองยุติ แคทรียา สุทธานุช , พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์, รุ่งศิริ ชัยอิทธิอนันต์, ศศิวรรณ มาชะนา, สุกัญญา ศรีจำปา, อรณิชา ครองยุติ 2,300,000 2017-04-10 - 2018-04-09
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=2,300,000 บาท
2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
149 การศึกษาศักยภาพสารสกัดหยาบยางนาต่อฤทธิ์ต้านเชื้อรา เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 227,000 2017-04-03 - 2018-04-30
392 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=113,500 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=113,500 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
150 ศักยภาพของสารสกัดยางนาต่อภาวะความจำและอารมณ์บกพร่องในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยภาวะเครียดอย่างอ่อนเป็นระยะเวลานาน เยาวเรศ ชูลิขิต เยาวเรศ ชูลิขิต 237,000 2017-04-03 - 2018-04-30
392 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=118,500 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=118,500 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
151 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นอับชื้นจากน้ำมันยางนา แคทรียา สุทธานุช แคทรียา สุทธานุช 150,000 2017-04-03 - 2018-04-30
392 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=75,000 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=75,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
152 การพัฒนาเจลไอบูโปรเฟนโดยใช้น้ำมันยางนาเป็นส่วนประกอบช่วยในการซึมผ่าน สุภาวดี ดาวดี สุภาวดี ดาวดี 175,000 2017-04-03 - 2018-04-30
392 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=87,500 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=87,500 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
153 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและผลของสารสกัดจากเปลือกและเนื้อไม้จากต้นยางนาต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์ไลน์มะเร็ง นาถธิดา วีระปรียากูร นาถธิดา วีระปรียากูร 237,800 2017-04-03 - 2018-04-30
392 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=118,900 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=118,900 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
154 การทดสอบฤทธิ์ตานอักเสบและฤทธิ์กระตุนการสรางคอลลาเจนและใน เซลลเพาะเลี้ยงของนีโอโซมที่กักเก็บน้ํามันยางนาเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑสุขภาพ สุธาสินี ทัพพสารพงศ สุธาสินี ทัพพสารพงศ 237,000 2017-04-03 - 2018-04-30
392 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=118,500 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=118,500 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
155 ผลของสารสกัดยางนาต่อฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ จันทนา บุญยะรัตน์ จันทนา บุญยะรัตน์ 212,000 2017-04-03 - 2018-04-30
392 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=106,000 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=106,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
156 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนเลือดมนุษย์จากฮีโมโกลบินจระเข้สายพันธุ์ไทยเพื่อช่วยขนส่งออกซิเจนและเพิ่มสมรรถนะของร่างกายมนุษย์ ศักดา ดาดวง, นิศาชล แจ้งพรมมา, Lorenz Neubert, ทินกร เถียรสูงเนิน, วิศรุต พยุงเกียรติคุณ, ปรียานันท์ อันวิเศษ, สันติ โพธิ์ศรี ศักดา ดาดวง , นิศาชล แจ้งพรมมา, Lorenz Neubert, ทินกร เถียรสูงเนิน, วิศรุต พยุงเกียรติคุณ, ปรียานันท์ อันวิเศษ, สันติ โพธิ์ศรี 1,544,000 2017-02-13 - 2018-09-12
576 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=772,000 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=772,000 บาท
2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการยุทโธปกรณ์
157 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 โดยมี นางสาวกมลภัทร์ วงศ์ทวีปกิจ เป็นนักศึกษา นฤมล เจริญศิริพรกุล, กมลภัทร์ วงศ์ทวีปกิจ นฤมล เจริญศิริพรกุล , กมลภัทร์ วงศ์ทวีปกิจ 1,650,000 2017-02-01 - 2022-01-31
1825 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=330,000 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=330,000 บาท
ปี 2562 /จำนวนเงิน=330,000 บาท
ปี 2563 /จำนวนเงิน=330,000 บาท
ปี 2564 /จำนวนเงิน=330,000 บาท
2560 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
158 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 19 คปก.โดยมี นางสาวนิธิมา ตติยอภิรดี เป็นนักศึกษา กนกวรรณ จารุกำจร, นิธิมา ตติยอภิรดี กนกวรรณ จารุกำจร , นิธิมา ตติยอภิรดี 1,838,000 2017-02-01 - 2020-01-31
1094 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=612,667 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=612,667 บาท
ปี 2562 /จำนวนเงิน=612,667 บาท
2560 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
159 การจำแนกวัตถุดิบและวิเคราะห์ปริมาณสารเบนโซอิกแอซิดในเจลหล่อลื่นโดยวิธีที่ไม่ทำลายตัวอย่าง จอมใจ พีรพัฒนา จอมใจ พีรพัฒนา 222,000 2017-01-17 - 2018-01-17
365 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=222,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
160 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรที่มีฤทธิ์บรรเทาปวดและอักเสบเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 3,143,600 2017-01-01 - 2017-12-31
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=3,143,600 บาท
2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม
161 การพัฒนาสารช่วยทางเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยยาและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากกากแป้งข้าวที่มีสี บังอร ศรีพานิชกุลชัย, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย, จอมใจ พีรพัฒนา, เอกพล ลิ้มพงษา, นภภัค ใจภักดี, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, จริงใจ อารีมิตร บังอร ศรีพานิชกุลชัย , กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย, จอมใจ พีรพัฒนา, เอกพล ลิ้มพงษา, นภภัค ใจภักดี, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, จริงใจ อารีมิตร 2,033,000 2016-12-27 - 2017-12-26
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=2,033,000 บาท
2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
162 การพัฒนาสารช่วยทางเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยาและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากกากแป้งข้าวที่มีสี บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2,033,000 2016-12-26 - 2017-12-26
365 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=2,033,000 บาท
2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
163 ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย : ตำหรับยาอำมฤควาที (ยาผง/ยาลูกลอน) ประธาน ฦาชา , , , , , , ประธาน ฦาชา , , , , , , 915,000 2016-12-01 - 2017-11-30
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=915,000 บาท
2560 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
164 โครงการจัดทำตำรามาตรฐานเภสัชตำรับสมุนไพรการจัดทำมาตราฐานยาแผนไทย : ตำรับยาตรีผลา (ยาผง/ยาลูกลอน) ประธาน ฦาชา , , , , , , ประธาน ฦาชา , , , , , , 800,000 2016-12-01 - 2017-11-30
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=800,000 บาท
2560 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
165 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเจลใช้เฉพาะที่บรรจุอนุภาคของอนุพันธ์ของเมลาโทนิน สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 300,000 2016-10-01 - 2017-09-30
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
166 การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของพืชเขื่อนจุฬาภรณ์: แลนง้อ เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 150,000 2016-10-01 - 2017-09-30
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
167 ผลของอนุพันธ์เมลาโทนินในการต้านอักเสบและสมานแผล ปราโมทย์ มหคุณากร ปราโมทย์ มหคุณากร 300,000 2016-10-01 - 2017-09-30
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
168 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสารที่สกัดได้จากไข่ไก่ วัชรี คุณกิตติ วัชรี คุณกิตติ 298,500 2016-10-01 - 2017-09-30
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=298,500 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
169 ผลของสารสกัดกิ่งติ้วขนต่อกระบวนการเกิดมะเร็งตับระยะเริ่มต้นในหนูทดลอง นาถธิดา วีระปรียากูร นาถธิดา วีระปรียากูร 300,000 2016-10-01 - 2017-09-30
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
170 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไนซ์ซีเรียโกโนร์เรียด้วยตัวตรวจจับที่เชื่อมติดกับอนุภาคทองคำนาโน ศักดา ดาดวง ศักดา ดาดวง 300,000 2016-10-01 - 2017-09-30
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
171 ผลิตภัณฑ์เจลจากอนุพันธ์ของเมลาโทนินเพื่อผลเฉพาะที่ อรุณศรี ปรีเปรม อรุณศรี ปรีเปรม 300,000 2016-10-01 - 2017-09-30
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
172 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร เอกพล ลิ้มพงษา เอกพล ลิ้มพงษา 500,000 2016-10-01 - 2017-09-30
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
173 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารไมโรเอสทรอลในกวาวเครือขาวโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี วราภรณ์ ภูตะลุน วราภรณ์ ภูตะลุน 300,000 2016-10-01 - 2017-09-30
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
174 ผลของพลัมบาจินและสารสกัดเจตมูลเพลิงแดงต่อการควบคุมการแสดงออกและสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 ในเซลล์มะเร็งตับ HepG2 ของมนุษย์และในตับหนูถีบจักร กนกวรรณ จารุกำจร กนกวรรณ จารุกำจร 300,000 2016-10-01 - 2017-09-30
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
175 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ กนกวรรณ จารุกำจร กนกวรรณ จารุกำจร 1,000,000 2016-10-01 - 2017-09-30
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
176 กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 200,000 2016-10-01 - 2017-09-30
364 วัน ปี 2560 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
177 ผลลัพธ์และต้นทุนของการให้บริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรชุมชน ณัฎฐธิดา หาญสุริย์, อัจฉรา นาสถิตย์, นิรัชรา ถวิลการ, ทัยวรี เลาวัณย์ศิริ, ธนภรณ์ วงศ์หมั่น, สุณี เลิศสินอุดม ณัฎฐธิดา หาญสุริย์ , อัจฉรา นาสถิตย์, นิรัชรา ถวิลการ, ทัยวรี เลาวัณย์ศิริ, ธนภรณ์ วงศ์หมั่น, สุณี เลิศสินอุดม 50,000 2016-09-23 - 2017-09-22
364 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2559 คณะเภสัชศาสตร์
178 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องวิธีตรวจวัด Paracetamol ในเลือดของมนุษย์โดยวิธี High-Performance Liquid Chromatography ณรงค์ ไร่รัตน์, ประดิษฐ์ เพียรักษา, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, , , , ณรงค์ ไร่รัตน์ , ประดิษฐ์ เพียรักษา, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, , , , 50,000 2016-09-13 - 2016-12-12
90 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2559 คณะเภสัชศาสตร์
179 การประเมินความรู้และการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในเครือข่ายร้านยา อัจฉรา นาสถิตย์, นิรัชกร ถวิลการ, ณัฏฐิดา หาญสุริย์, , , , อัจฉรา นาสถิตย์ , นิรัชกร ถวิลการ, ณัฏฐิดา หาญสุริย์, , , , 50,000 2016-09-13 - 2017-09-12
364 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2559 คณะเภสัชศาสตร์
180 โครงการทุนพัฒนาศัยกภาพวิจัยเชิงสถาบันของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไพบูลย์ ดาวสดใส, , , , , , ไพบูลย์ ดาวสดใส , , , , , , 3,000,000 2016-08-22 - 2017-08-22
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=3,000,000 บาท
2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิชาการ
181 การวิเคราะห์สารประกอบฟินลลิกของผลิตภัณฑ์ไบโรเฮยะบรรจุในรูปแคปซูลด้วยเทคนิค HPLC นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 33,600 2016-08-11 - 2016-11-15
96 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=33,600 บาท
2559 บริษัท พัฒนาสุขาภิบาลชุมชน จำกัด
182 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 โดยมี นางสาวกนกพร มงคลกุล เป็นนักศึกษา นฤมล เจริญศิริพรกุล, กนกพร มงคลกุล, , , , , นฤมล เจริญศิริพรกุล , กนกพร มงคลกุล, , , , , 2,382,000 2016-08-01 - 2017-08-31
395 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=1,191,000 บาท
ปี 2560 /จำนวนเงิน=1,191,000 บาท
2559 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
183 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่้ 18 โดยมี นางสาวกนกพร มงคลกุล เป็นนักศึกษา นฤมล เจริญศิริพรกุล, , , , , , นฤมล เจริญศิริพรกุล , , , , , , 2,382,000 2016-08-01 - 2017-08-31
395 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=1,191,000 บาท
ปี 2560 /จำนวนเงิน=1,191,000 บาท
2559 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
184 การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัย จากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 345,000 2016-08-01 - 2017-04-01
243 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=345,000 บาท
2559 สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
185 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 18 โดยมี นางสาวพรสวรรค์ คำทอน เป็นนักศึกษา คปก. ศักดา ดาดวง, พรสวรรค์ คำทอน, , , , , ศักดา ดาดวง , พรสวรรค์ คำทอน, , , , , 2,322,000 2016-08-01 - 2017-08-31
395 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=1,161,000 บาท
ปี 2560 /จำนวนเงิน=1,161,000 บาท
2559 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
186 การศึกษาฤทธิ์ของยางนาในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา นาถธิดา วีระปรียากูร นาถธิดา วีระปรียากูร 200,000 2016-05-30 - 2017-05-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
187 การพัฒนาระบบนีโอโซมที่กักเก็บน้ำมันยางนาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 227,000 2016-05-30 - 2017-05-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=227,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
188 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบ สูตรผสมจากน้ำมันยางนา แคทรียา สุทธานุช แคทรียา สุทธานุช 240,000 2016-05-30 - 2017-05-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=240,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
189 การศึกษาสารองค์ประกอบเคมีของน้ำยางดิบจากต้นยางนาต่อการเหนี่ยวนำการตายของเซลล์มะเร็งแบบอะพอพโทซิส เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 200,000 2016-05-30 - 2017-05-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
190 ..การพัฒนาแชมพูคีโตโคนาโซลโดยใช้น้ำมันยางนาเป็นส่วนประกอบ สุภาวดี ดาวดี สุภาวดี ดาวดี 200,000 2016-05-30 - 2017-05-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
191 การทดสอบฤทธิ์ก่อการแพ้ระคายเคืองของเรซินจากต้นยางนาต่อผิวหนังมนุษย์ในอาสาสมัครสุขภาพดี สุพัตรา ปรศุพัฒนา สุพัตรา ปรศุพัฒนา 73,000 2016-05-30 - 2017-05-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=73,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
192 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากยางนา โดยเทคนิคการกักเก็บน ้ายาง ด้วยพอลิเมอร์ ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล 200,000 2016-05-30 - 2017-05-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
193 การ ศักยภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในการต้านเชื้อแบคทีเรียสแตฟฟีโลค๊อกคัส ออเรียส สายพันธุ์ตื้อยาเมธิซิลลิน ( methicillin-resistant Staphylococcus aureus) ที่ผิวหนังหนูไมซ์ โดยมี นางสาวนิธิมา ตติยอภิรดี เป้นนักศึกษา กนกวรรณ จารุกำจร , นิธิมา ตติยอภิรดี, , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , นิธิมา ตติยอภิรดี, , , , , 115,000 2016-04-25 - 2016-07-25
91 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=115,000 บาท
2559 ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
194 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพและการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสารทุติยภูมิของเซลล์เพาะเลี้ยงและราเอนโดโฟท์ที่ได้จากต้นหม่่อน (ปีที่ 2) วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , , , , , , 647,000 2016-04-01 - 2017-03-31
364 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=647,000 บาท
2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
195 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยมี นายยุทธการ แสงกุล เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ศักดา ดาดวง, ยุทธการ แสงกุล, , , , , ศักดา ดาดวง , ยุทธการ แสงกุล, , , , , 502,000 2016-02-01 - 2017-02-01
366 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=251,000 บาท
ปี 2560 /จำนวนเงิน=251,000 บาท
2559 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
196 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพืออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยมี นายปิยพนธ์ จันทร์ปาน เป็นนักศึกษา ศักดา ดาดวง, ปิยพนธ์ จันทร์ปาน, , , , , ศักดา ดาดวง , ปิยพนธ์ จันทร์ปาน, , , , , 502,000 2016-02-01 - 2017-02-01
366 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=251,000 บาท
ปี 2560 /จำนวนเงิน=251,000 บาท
2559 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
197 การประยุกต์ใช้เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโคปีในการศึกษาผลของสารกลุ่มไอโซไวยาเนตต่อเซลล์มะเร็งตับ นาถธิดา วีระปรียากูร นาถธิดา วีระปรียากูร 180,000 2015-12-01 - 2017-12-31
761 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=60,000 บาท
ปี 2560 /จำนวนเงิน=60,000 บาท
ปี 2561 /จำนวนเงิน=60,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
198 การพัฒนาชีวภัณฑ์จากราขาว เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูทางการเกษตร วัชรี คุณกิตติ, , , , , , วัชรี คุณกิตติ , , , , , , 1,417,900 2015-11-16 - 2016-11-16
366 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=708,950 บาท
ปี 2560 /จำนวนเงิน=708,950 บาท
2559 ทุนพัฒนานักวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
199 การพัฒนาชีวภัณฑ์จากราขาว เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร วัชรี คุณกิตติ, , , , , , วัชรี คุณกิตติ , , , , , , 1,417,900 2015-11-16 - 2016-11-16
366 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=708,950 บาท
ปี 2560 /จำนวนเงิน=708,950 บาท
2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
200 การประยุกต์ใช้ข้อมูลการยับยั่งเอนไซม์ในหลอดทดลองเพื่อคาดการณ์ระดับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่เกิดจากการยับยั่ง กระบวนการกลูคิวโรนิเดชันของยามอร์ฟีนโดยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในมนุษย์ วีรวรรณ อุชายภิชาติ, , , , , , วีรวรรณ อุชายภิชาติ , , , , , , 250,000 2015-10-01 - 2016-09-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
201 ผลของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสและ เอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 250,000 2015-10-01 - 2016-09-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
202 การศึกษาสารสาคัญที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากติ้วขน อรวรรณ มนทกานติรัตน์, , , , , , อรวรรณ มนทกานติรัตน์ , , , , , , 250,000 2015-10-01 - 2016-09-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
203 การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากเห็ดเผาะหนัง: ผลยับยั้งการสร้าง nitric oxide tissue necrosis factor-α , interleukin-1β และ interleukin-6 ในเซลล์เพาะเลี้ยงมาโครฟาจ (RAW 264.7) ปราโมทย์ มหคุณากร ปราโมทย์ มหคุณากร 250,000 2015-10-01 - 2016-09-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
204 การประยุต์ใช้เอนไซม์ไฮยาลูโรไนเดสจากน้ำพิษสัตว์เพื่อการเตรียมกรดไฮยาลูโรนิก ศักดา ดาดวง, , , , , , ศักดา ดาดวง , , , , , , 250,000 2015-10-01 - 2016-09-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
205 การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุ และสารสำคัญรวมชนิดต่างๆ ของ ไข่น้ำ สุภาวดี ดาวดี, , , , , , สุภาวดี ดาวดี , , , , , , 250,000 2015-10-01 - 2016-09-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
206 การศึกษาผลของสารสกัดจากไข่น้ำต่อภาวะซึมเศร้า อรวรรณ มนทกานติรัตน์, , , , , , อรวรรณ มนทกานติรัตน์ , , , , , , 250,000 2015-10-01 - 2016-09-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
207 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากไข่น้ำต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อม จันทนา บุญยะรัตน์, , , , , , จันทนา บุญยะรัตน์ , , , , , , 250,000 2015-10-01 - 2016-09-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
208 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟุริคาเคะ) จากไข่น้ำ เยาวเรศ ชูลิขิต, , , , , , เยาวเรศ ชูลิขิต , , , , , , 245,000 2015-10-01 - 2016-09-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=245,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
209 กลไกระดับชีวโมเลกุลในการเก็บกลับกลูโคสเข้าเซลล์กล้ามเนื้อของสารสกัดจากเห็ดเผาะหนัง (Astraeus odoratus) นาฏศจี นวลแก้ว, , , , , , นาฏศจี นวลแก้ว , , , , , , 250,000 2015-10-01 - 2016-09-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
210 กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, , , , , , นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส , , , , , , 1,000,000 2015-10-01 - 2016-10-31
396 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
ปี 2560 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
211 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , , , , , , 1,000,000 2015-10-01 - 2016-10-31
396 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
ปี 2560 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
212 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร เอกพล ลิ้มพงษา, , , , , , เอกพล ลิ้มพงษา , , , , , , 2,200,000 2015-10-01 - 2016-10-31
396 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=1,100,000 บาท
ปี 2560 /จำนวนเงิน=1,100,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
213 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารไมโรเอสทรอลและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , , , , , , 250,000 2015-10-01 - 2016-09-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
214 การเสริมฤทธิ์ของไมโรเอสทรอลในสารสกัดกวาวเครือขาวจากอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเต้านมและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านม กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , , , , , , 250,000 2015-10-01 - 2016-09-30
365 วัน ปี 2559 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
215 โครงการพัฒนาร้านยาในเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ให้เป็นร้านยาคุณภาพและเป็นหน่วยร่วมใ้ห้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ สุณี เลิศสินอุดม, , , , , , สุณี เลิศสินอุดม , , , , , , 200,000 2015-08-01 - 2015-09-23
53 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2558 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น
216 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 โดยนายพิมาน โภคาทรัพย์ นาถธิดา วีระปรียากูร, พิมาน โภคาทรัพย์, , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , พิมาน โภคาทรัพย์, , , , , 1,838,000 2015-08-01 - 2016-08-31
396 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=919,000 บาท
ปี 2559 /จำนวนเงิน=919,000 บาท
2558 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
217 การแปลและทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการรายงานของสมาชิกในครอบครัวฉบับภาษาไทย(Thai FROM-16©) สุภัสร์ สุบงกช, , , , , , สุภัสร์ สุบงกช , , , , , , 50,000 2015-07-01 - 2016-06-30
365 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2558 คณะเภสัชศาสตร์
218 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผลทุเรียนต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อมในหนูเม้าส์ จันทนา บุญยะรัตน์, , , , , , จันทนา บุญยะรัตน์ , , , , , , 1,500,271 2015-06-15 - 2016-06-14
365 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=1,500,271 บาท
2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
219 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , 1,210,000 2015-05-01 - 2016-05-31
396 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=605,000 บาท
ปี 2559 /จำนวนเงิน=605,000 บาท
2558 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
220 การวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เขต กรุงเทพมหานคร จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , 1,000,000 2015-05-01 - 2016-05-31
396 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
ปี 2559 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2558 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
221 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , 500,000 2015-05-01 - 2016-05-31
396 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
ปี 2559 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2558 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
222 ประสิทธิภาพของคลอโรฟิลด์และแคโรทีนอยด์ในผักสีเขียวของไทยในการจับกับอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง โดยมี นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง เป็นนักศึกษา สุพัตรา ปรศุพัฒนา, อตินุช นารถน้ำพอง, , , , , สุพัตรา ปรศุพัฒนา , อตินุช นารถน้ำพอง, , , , , 123,000 2015-04-29 - 2016-04-29
366 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=61,500 บาท
ปี 2559 /จำนวนเงิน=61,500 บาท
2558 ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
223 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัด PS256 ต่อการป้องกันภาวะชักในการเหนี่ยวนำด้วย Pentylenetetrazole (PTZ) ในหนูถีบจักร โดยมี นางสาวปรารถนา ศรีชุมภู เป็นนักศึกษา วิภาวี ทูคำมี, , , , , , วิภาวี ทูคำมี , , , , , , 72,000 2015-04-29 - 2016-04-29
366 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=36,000 บาท
ปี 2559 /จำนวนเงิน=36,000 บาท
2558 ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
224 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของเมลาโทนินและอนุพันธ์ โดยมี นางสาวปัญญตา ปัญญาทิพย์ เป็นนักศึกษา เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, ปัญญดา ปัญญาทิพย์, , , , , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง , ปัญญดา ปัญญาทิพย์, , , , , 125,000 2015-04-29 - 2016-04-29
366 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=62,500 บาท
ปี 2559 /จำนวนเงิน=62,500 บาท
2558 ทุนบัณทิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
225 การคัดเลือกสารสกัดโปรตีนและเปปไทด์ไฮโดรเสทจากรกสุกรเพื่อผลิตเป็นสารสำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางเวชสำอาง และทางทันตกรรม วัชรี คุณกิตติ, จริยา หาญวจนวงศ์, สมปอง คล้ายหนองสรวง, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์, , , วัชรี คุณกิตติ , จริยา หาญวจนวงศ์, สมปอง คล้ายหนองสรวง, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์, , , 2,229,464 2015-03-25 - 2016-03-24
365 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=2,229,464 บาท
2558 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
226 ศักยภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในการต้านการติดเชื้อสแตฟฟีโลค๊อกคัส ออเรียสสายพันธ์ุดื้อยาเมธิซิลลินที่ผิวหนังหนูไมซ์ นิธิมา ตติยอภิรดี, , , , , , นิธิมา ตติยอภิรดี , , , , , , 150,000 2015-02-13 - 2017-02-13
731 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
ปี 2559 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
ปี 2560 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
227 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 โดยมี นางสาววนัสนันท์ กาจธัญญการ เป็นนักศึกษา คปก. ธเนศ พงศ์จรรยากุล, , , , , , ธเนศ พงศ์จรรยากุล , , , , , , 2,382,000 2015-02-01 - 2016-02-01
365 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=2,382,000 บาท
2558 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
228 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 17 โดย นายจักรพันธ์ โคมัยกุล วราภรณ์ ภูตะลุน, จักรพงษ์ โคมัยกุล, , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , จักรพงษ์ โคมัยกุล, , , , , 1,838,000 2015-02-01 - 2016-02-01
365 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=1,838,000 บาท
2558 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
229 ระบบการขออนุมัติหลักกการจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ นันทวุฒิ ธุระพระ, , , , , , นันทวุฒิ ธุระพระ , , , , , , 6,000 2014-11-03 - 2015-04-03
151 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=6,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
230 การพัฒนาระบบการให้บริการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์, , , , , , ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ , , , , , , 7,000 2014-11-03 - 2015-05-03
181 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=7,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
231 การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณ Voriconazole ในซีรัมและพลาสมาในมนุษย์ด้วยวิธีโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ธานี เทศศิริ, , , , , , ธานี เทศศิริ , , , , , , 10,000 2014-11-03 - 2015-03-03
120 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=10,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
232 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากการจัดประชุมวิชาการและอบรมระยะสั้นของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทองคำ วงษ์พระจันทร์, , , , , , ทองคำ วงษ์พระจันทร์ , , , , , , 5,000 2014-11-03 - 2015-05-03
181 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=5,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
233 การศึกษากระบวนการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัชรินทร์ โคตรทัศน์, , , , , , พัชรินทร์ โคตรทัศน์ , , , , , , 7,000 2014-11-03 - 2015-04-03
151 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=7,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
234 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์, , , , , , อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์ , , , , , , 8,000 2014-11-03 - 2015-05-03
181 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=8,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
235 การประยุกต์ใช้คำสั่ง Mail Merge เพื่อบริหารจัดการหนังสือราชการของสาขาวิชา ประจักษ์ พิมพ์สุนนท์, , , , , , ประจักษ์ พิมพ์สุนนท์ , , , , , , 8,000 2014-11-03 - 2015-05-03
181 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=8,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
236 ความต้องการของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นฐาน สินไชย เงินคุณด้วง, , , , , , สินไชย เงินคุณด้วง , , , , , , 15,000 2014-11-03 - 2015-03-03
120 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=15,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
237 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพและการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสารทุติยภูมิของเซลล์เพาะเลี้ยงและราเอนโดไฟท์ที่ได้จากต้นหม่อน วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , , , , , , 490,000 2014-10-28 - 2015-10-27
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=490,000 บาท
2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
238 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนังจากน้ำมันยางนา จอมใจ พีรพัฒนา, , , , , , จอมใจ พีรพัฒนา , , , , , , 250,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
239 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำมันยางเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผดุงขวัญ จิตโรภาส, , , , , , ผดุงขวัญ จิตโรภาส , , , , , , 250,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
240 การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการเก็บกลับกลูโคสเข้าเซลล์เซลล์กล้ามเนื้อของสารสกัดจากเซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงหม่อน นาฏศจี นวลแก้ว, , , , , , นาฏศจี นวลแก้ว , , , , , , 250,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
241 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของยางเหนียวจากการดีกัมของน้ำยางจากต้นยางนา นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 250,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
242 กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, , , , , , นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส , , , , , , 1,000,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
243 การศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้เอนไซม์และโปรตีนจากน้ำพิษสัตว์ในเชิงพาณิชย์ ศักดา ดาดวง, , , , , , ศักดา ดาดวง , , , , , , 250,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
244 การศึกษาผลของสารสกัดรสสุคนธ์แบบเจาะจงเป้าหมายต่อดีเอ็นเอ ในหลอดทดลอง นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 250,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
245 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดเซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงหม่อนต่อการต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองและการปกป้องตับของหนูไมซ์ที่ได้รับยาพาราเซตามอล กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , , , , , , 250,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
246 การจำแนกกลุ่มสารสำคัญในสารสกัดข่าโคม นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 250,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
247 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืช สมุนไพรในพื้นที่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 125,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=125,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
248 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , , , , , , 1,000,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
249 การศึกษาผลของสารสกัดรสสุคนธ์แบบเจาะจงเป้าหมายต่อดีเอ็นเอ ในหลอดทดลอง นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 250,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
250 การจำแนกวัตถุดิบและวิเคราะห์ปริมาณสารเบนโซอิกแอซิดในเจลหล่อลื่นโดยวิธีที่ไม่ทำลายตัวอย่าง จอมใจ พีรพัฒนา จอมใจ พีรพัฒนา 239,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=239,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
251 การศึกษาผลของสารสำคัญในสมุนไพร ต่อการยับยังกระบวนการกลูคิวโรนิเดชันของยามอร์ฟีนในหลอดทดลอง วีรวรรณ อุชายภิชาติ, , , , , , วีรวรรณ อุชายภิชาติ , , , , , , 50,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2558 คณะเภสัชศาสตร์
252 การเตรียมสารสกัดยางนาและศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัด เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, , , , , , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง , , , , , , 225,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
253 การเพิ่มการสร้างสารมัลเบอร์โรไซด์เอในเซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงหม่อน วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , , , , , , 250,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
254 ผลของพริกต่อภาวะเครียดออกซิเดชั่น ไขมันในเลือด ระบบประสาทอัตโนมัติและระบบเมตาบอลิซึมในอาสาสมัครสุขภาพดี กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา, , , , , , กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา , , , , , , 250,000 2014-10-01 - 2015-09-30
364 วัน ปี 2558 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
255 การวิจัยเพื่อนำสารสกัดข้าวหมักไทยไปใช้ประโยชน์ในภาวะอ้วน : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ผลและกลไกต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ไขมัน และความเป็นพิษของสกัดข้าวจากข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 แคทรียา สุทธานุช แคทรียา สุทธานุช 3,500,000 2014-09-29 - 2015-09-30
366 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=1,750,000 บาท
ปี 2558 /จำนวนเงิน=1,750,000 บาท
2557 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
256 โครงการเครือจ่ายเภสัชกรประจำครอบครัวร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สุณี เลิศสินอุดม, , , , , , สุณี เลิศสินอุดม , , , , , , 700,000 2014-07-01 - 2015-06-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=700,000 บาท
2557 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น
257 การศึกษาการต้านการก่อมะเร็งและกลไกการออกฤทธิ์ของผักขี้หูด นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 1,200,000 2014-06-16 - 2015-06-15
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=1,200,000 บาท
2557 ทุนพัฒนานักวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
258 ผลของการใช้ปฏิทินเตือนการใช้ยาต่อความร่วมมือในการใช้ยาขับธาตุเหล็กในผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย ศิริลักษณ์ ใจซื่อ, ศรีวตรี ชาวสามทอง, อรุณี เจตศรีสุภาพ, , , , ศิริลักษณ์ ใจซื่อ , ศรีวตรี ชาวสามทอง, อรุณี เจตศรีสุภาพ, , , , 50,000 2014-05-28 - 2015-04-28
335 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2557 คณะเภสัชศาสตร์
259 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติกสายพันธุ์แลคโตบาซิลัสต่อการลงลงของอะฟลาทอกซิลบีหนึ่งในถั่วลิสงที่ปนเปื้อนอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง พนิดา วิไลปรมาศ, , , , , , พนิดา วิไลปรมาศ , , , , , , 117,000 2014-05-20 - 2015-11-20
549 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=58,500 บาท
ปี 2558 /จำนวนเงิน=58,500 บาท
2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
260 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลสมอพิเภกต่อฤทธิ์ด้านอนุมูลอิสระและความสามารถในการยับยั้ง Kinase Insert Domain receptor (KDR) ณัฐวดี กันพิพิธ, , , , , , ณัฐวดี กันพิพิธ , , , , , , 117,000 2014-05-20 - 2015-11-20
549 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=58,500 บาท
ปี 2558 /จำนวนเงิน=58,500 บาท
2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
261 การพัฒนาตำรับเพสที่มีตัวยาอะพาไซเดอร์ เอดับบลิวและแอลฟา-แมงโกสตีน เพื่อการป้องกันและรักษาโรคฟันผุ เพ็ญศิริ ศิริคำกร, , , , , , เพ็ญศิริ ศิริคำกร , , , , , , 190,900 2014-05-19 - 2015-11-19
549 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=95,450 บาท
ปี 2558 /จำนวนเงิน=95,450 บาท
2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
262 พัฒนาระบบตรวจสอบอาหารปลอดภัยและระบบการรับรองในการนำเข้าผักและผลไม้สดในรูปแบบความร่วมมือระหว่าง สปป ลาว และประเทศไทย สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, , , , , , สุพัตรา ชาติบัญชาชัย , , , , , , 499,994 2014-03-20 - 2015-03-19
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=499,994 บาท
2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
263 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ธฤตา กิติศรีปํญญา) วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , , , , , , 1,838,000 2013-12-01 - 2014-11-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=1,838,000 บาท
2557 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
264 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (สริตา สังข์ทอง) นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 1,802,000 2013-12-01 - 2014-11-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=1,802,000 บาท
2557 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
265 ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้า เยาวเรศ ชูลิขิต, , , , , , เยาวเรศ ชูลิขิต , , , , , , 2,176,991 2013-11-15 - 2014-11-14
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=2,176,991 บาท
2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
266 ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลส้มโอพันธุ์ทับทิบสยาม พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้า เยาวเรศ ชูลิขิต, จันทนา บุญยะรัตน์, สุภาวดี ดาวดี, , , , เยาวเรศ ชูลิขิต , จันทนา บุญยะรัตน์, สุภาวดี ดาวดี, , , , 2,176,991 2013-11-01 - 2014-10-31
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=2,176,991 บาท
2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
267 การผลิตเภสัชภัณฑ์ 3, 19-ไอโซโปรปัยลดินิลแอนโดรกราฟโฟลายด์เพื่อใช้รักษาการติดเชื้อจากไวรัส HSV-1 ชนิดยาทาเฉพาะที่ (ชุดโครงการ แอนโดรกราฟโฟลายด์ และอนุพันธ์แอนโดรกราโฟลายด์ในการออกฤทธิ์ต้านไวรัสและการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาโรคเริม) วัชรี คุณกิตติ, , , , , , วัชรี คุณกิตติ , , , , , , 370,000 2013-11-01 - 2014-10-31
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=370,000 บาท
2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
268 การพัฒนาวิธีการแยกสกัดแอนโดรกราโฟลายด์จากฟ้าทะลายโจรเพื่อให้ได้ปริมาณสารจำนวนมาก เพื่อนำไปพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม (ชุดโครงการ แอนโดรกรา โฟลายด์ และอนุพันธ์แอนโดรกราโฟลายด์ในการออกฤทธิ์ต้านไวรัส และการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาโรคเดิม) ฉันทนา อารมย์ดี, , , , , , ฉันทนา อารมย์ดี , , , , , , 374,000 2013-11-01 - 2014-10-31
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=374,000 บาท
2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
269 การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ของยางนาทางสุขภาพ ทิพาพร กาญจนราช, , , , , , ทิพาพร กาญจนราช , , , , , , 235,600 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=235,600 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
270 การศึกษาหาสารสำคัญในผักขี้หูด-ปีที่2 นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 237,000 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=237,000 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
271 การพัฒนาและประเมินโปรแกรมเพื่อส่งสริมการรับประทานผักขี้หด ปีที่2 ทิพาพร กาญจนราช, , , , , , ทิพาพร กาญจนราช , , , , , , 237,000 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=237,000 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
272 ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และการกระตุ้นแสดงออกของจีน toll like receptor ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอ ฉันทนา อารมย์ดี, , , , , , ฉันทนา อารมย์ดี , , , , , , 225,000 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
273 การศึกษาผลของสารสำคัญในสมุนไพร ต่อการยับยั้ง กระบวนการกลูคิวโรนิเดชันของยามอร์ฟีนในหลอดทดลอง: การประยุกต์ใช้ข้อมูลการยับยั้ง เอนไซม์ในหลอดทดลองเพื่อคาดการณ์การเกิดอันตรกิริยาทีกระบวนการเมแทบอลิซึมระหว่างยามอร์ฟีนและสมุนไพรในมนุษย์ วีรวรรณ อุชายภิชาติ, , , , , , วีรวรรณ อุชายภิชาติ , , , , , , 237,000 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=237,000 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
274 ผลของไมโรเอสทรอลและ17-เบต้าเอสตราไดออลต่อการใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนในแบบจาลองหนูไมซ์ที่ถูกตัดรังไข่ เยาวเรศ ชูลิขิต, , , , , , เยาวเรศ ชูลิขิต , , , , , , 237,000 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=237,000 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
275 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเกิดมะเร็งที่สัมพันธ์กับวิถีเมแทบอลิซึมของฮอร์โมนเอสโตรเจนในตับหนูเมาส์เพศเมีย กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , , , , , , 237,000 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=237,000 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
276 การศึกษาความคงตัวของสารไมโรเอสทรอลและดีออกซีไมโรเอส ทรอลในสารสกัดจากรากกวาวเครือขาว วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , , , , , , 237,000 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=237,000 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
277 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบประโยชน์ทางสุขภาพของยางนา นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 94,200 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=94,200 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
278 การผลิตผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยเป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับปิดเนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์ และทดสอบผลิตภัณฑ์กับการหายของแผลเมื่อใช้ปิดเนื้อเยื่อในฟันของสุนัข จอมใจ พีรพัฒนา, , , , , , จอมใจ พีรพัฒนา , , , , , , 50,000 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
279 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ Propionibacterium acnes ของสารสกัดพันซาด และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทาเฉพาะที่จากสารสกัดพันซาด นภภัค ใจภักดี, , , , , , นภภัค ใจภักดี , , , , , , 100,000 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
280 การศึกษากลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิสของสนสามใบ สมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 100,000 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
281 กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1,000,000 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
282 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ กนกวรรณ จารุกำจร กนกวรรณ จารุกำจร 1,000,000 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
283 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนอุบลรัตน์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 100,000 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
284 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 3,250,000 2013-10-01 - 2014-09-30
364 วัน ปี 2557 /จำนวนเงิน=3,250,000 บาท
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
285 การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สุภาวดี ดาวดี, จันทนา บุญยะรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต, ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, พรทิพย์ ไววุฒิ, , สุภาวดี ดาวดี , จันทนา บุญยะรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต, ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, พรทิพย์ ไววุฒิ, , 2,056,386 2013-09-01 - 2014-08-31
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=2,056,386 บาท
2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
286 การศึกษาความคงตัวของตำรับโพรไบโอติกอัดเม็ดที่ได้จากข้าวหมักของฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 แคทรียา สุทธานุช, พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์, รุ่งศิริ ชัยอิทธิอนันต์, พรชนัน วชิโรดม, พิมพ์ชนิตร ชโยภาส, , แคทรียา สุทธานุช , พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์, รุ่งศิริ ชัยอิทธิอนันต์, พรชนัน วชิโรดม, พิมพ์ชนิตร ชโยภาส, , 355,000 2013-09-01 - 2014-08-31
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=355,000 บาท
2556 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
287 การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่า และการพัมนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สุภาวดี ดาวดี, , , , , , สุภาวดี ดาวดี , , , , , , 2,056,386 2013-09-01 - 2014-08-31
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=2,056,386 บาท
2556 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
288 ศักยภาพของข้าวสีพันธ์ไทยในการต้านภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการต้นอักเสบในหนูไมซ์ กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , , , , , , 300,000 2013-08-01 - 2014-08-31
395 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
ปี 2557 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
2556 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
289 การพํมนาผลิตภัณฑ์ลดอาการผมร่วมจากเปลือกและเมล็ดองุ่น วัชรี คุณกิตติ, , , , , , วัชรี คุณกิตติ , , , , , , 300,000 2013-08-01 - 2014-09-30
425 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
ปี 2557 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
2556 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
290 ศักยภาพของสีพันธ์ไทยในการต้านภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการต้านอักเสบในหนูไมซ์ (น.ส. วิลัดดา สินทร) กนกวรรณ จารุกำจร, วิลัดดา สินทร, , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , วิลัดดา สินทร, , , , , 300,000 2013-08-01 - 2014-07-31
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2556 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
291 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดอาการผมร่วงจากเปลือกและเมล็ดองุ่น (น.ส. ชลธิรา กาวี) วัชรี คุณกิตติ, ชลธิรา กาวี, , , , , วัชรี คุณกิตติ , ชลธิรา กาวี, , , , , 300,000 2013-08-01 - 2014-07-31
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2556 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
292 การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , 500,000 2013-06-01 - 2014-04-30
333 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แลสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
293 การประเมินความคุ้มค่าผลกระทบด้านภาระงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน เพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , 500,000 2013-06-01 - 2014-04-30
333 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แลสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
294 ฟิลม์ผสมเจลแลน-เคลย์ : การเตรียมคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และการปลดปล่อยยา ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล 480,000 2013-06-01 - 2015-06-30
759 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2557 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2558 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
295 ฟิลม์ผสมเจลแลน-เคลย์:การเตรียม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และการปลดปล่อยยา ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, , , , , ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล , ธเนศ พงศ์จรรยากุล, , , , , 480,000 2013-06-01 - 2014-05-31
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=480,000 บาท
2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
296 การพัฒนาตู้เตรียมตัวอย่างสำหรับงานแบคทีเรียเคาท์เจอร์ เจตนา วีระกุล, , , , , , เจตนา วีระกุล , , , , , , 10,000 2013-06-01 - 2013-11-30
182 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=10,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กองทุนวิจัย 40 ปี)
297 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์, , , , , , อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์ , , , , , , 20,000 2013-06-01 - 2013-11-30
182 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
298 การพัฒนาระบบการจัดการผลิตเอกสารการเรียนการสอน เบญจวรรณ ใจเที่ยง, , , , , , เบญจวรรณ ใจเที่ยง , , , , , , 10,000 2013-06-01 - 2013-11-30
182 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=10,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กองทุนวิจัย 40 ปี)
299 โครงการเภสัชกรประจำครอบครัวและการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเครือข่าย ร้านยา สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) เขต 7 ขอนแก่น สุณี เลิศสินอุดม, , , , , , สุณี เลิศสินอุดม , , , , , , 630,000 2013-06-01 - 2013-12-31
213 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=630,000 บาท
2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
300 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอีไลซ่าเพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณมัลเบอร์โรไซด์เอและศึกษาผลของสารกระตุ้นต่อการสร้างสารในรากเพาะเลี้ยงและเซลล์แขวนลอยต้นหม่อน จักรพันธ์ โคมัยกุล, วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , จักรพันธ์ โคมัยกุล , วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , 130,000 2013-06-01 - 2014-05-31
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=130,000 บาท
2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
301 ผลของสารกระตุ้นต่อการผลิตสารไดเซนทรีนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชบอระเพ็ดพุงช้างและบอระเพ็ดยางแดง ธฤตา กิติศรีปัญญา, วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , ธฤตา กิติศรีปัญญา , วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , 120,000 2013-06-01 - 2014-05-31
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=120,000 บาท
2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
302 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณแดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลนในยาแผนโบราณโดยเทคนิคโครมาโทกราฟฟี่ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ณรีญตา สตาสิทธิ์, , , , , , ณรีญตา สตาสิทธิ์ , , , , , , 30,000 2013-06-01 - 2013-11-30
182 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=30,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
303 ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุญน้อม อริยานันทพงศ์, , , , , , บุญน้อม อริยานันทพงศ์ , , , , , , 16,000 2013-06-01 - 2013-11-30
182 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=16,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กองทุนวิจัย 40 ปี)
304 การศึกษาแนวทางการสิ้นเปลื้องเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการในกรณีศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว, , , , , , ชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว , , , , , , 10,000 2013-06-01 - 2013-11-30
182 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=10,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กองทุนวิจัย 40 ปี)
305 ความคิดเห็นของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ต่อรูปแบบการจัดทำข้อตกลงมอบหมายงาน อัญชลี หนักแน่น, , , , , , อัญชลี หนักแน่น , , , , , , 10,000 2013-06-01 - 2013-11-30
182 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=10,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กองทุนวิจัย 40 ปี)
306 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางจากซังข้าวโพดสีม่วง อรุณศรี ปรีเปรม, , , , , , อรุณศรี ปรีเปรม , , , , , , 3,576,540 2013-05-01 - 2014-04-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=3,576,540 บาท
2556 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
307 การส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพกูแบบาเดาะในการผลิตสบู่ธรรมชาติเพื่อพึ่งตนเอง วัชรี คุณกิตติ, , , , , , วัชรี คุณกิตติ , , , , , , 33,000 2013-04-01 - 2013-08-31
152 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=33,000 บาท
2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
308 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ธนันชนัย อุ่นสิม, อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์, สมชาย สุริยะไกร, วันชัย ปานพิมพ์, , , ธนันชนัย อุ่นสิม , อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์, สมชาย สุริยะไกร, วันชัย ปานพิมพ์, , , 7,840 2013-04-01 - 2013-07-31
121 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=7,840 บาท
2556 คณะเภสัชศาสตร์
309 การพัฒนาระบบการติดตามราคายาระดับประเทศ สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, , , , , สุพล ลิมวัฒนานนท์ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, , , , , 384,000 2013-04-01 - 2014-03-31
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=384,000 บาท
2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
310 การบริหารจัดการระดับประเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาของกองทุนประกันสุขภาพ สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, , , , , สุพล ลิมวัฒนานนท์ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, , , , , 508,000 2013-04-01 - 2014-03-31
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=508,000 บาท
2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
311 การเข้าถึงยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , 450,000 2013-04-01 - 2014-03-31
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=450,000 บาท
2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
312 การประเมินผลโครงการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553-2555 สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, , , , , สุพล ลิมวัฒนานนท์ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, , , , , 2,145,000 2013-04-01 - 2013-12-31
274 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=2,145,000 บาท
2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แลสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
313 องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดรากชิงชี่ (Capparis micracantha DC) ประธาน ฦาชา, , , , , , ประธาน ฦาชา , , , , , , 100,000 2012-12-01 - 2013-11-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
314 การพัฒนาเวชสำอางไมโรเอสทรอลต่นแบบในรูปแบบเจลไมโรเอสทรอลสำหรับทาผิวหนัง ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนากรรมวิธีผลิตสารไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวและการประดิษฐ์เวชสำอางตำรับเจลไมโรเอสทรอลต้นแบบ เอกพล ลิ้มพงษา, , , , , , เอกพล ลิ้มพงษา , , , , , , 500,000 2012-11-01 - 2013-10-31
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2556 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
315 ผลของไมโรเอสทรอลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้าในแบบจำลองหนูไมซ์เพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนากรรมวิธีผลิตสารไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวและการประดิษฐ์เวชสำอางตำรับเจลไมโรเอสทรอลต้นแบบ เยาวเรศ ชูลิขิต, , , , , , เยาวเรศ ชูลิขิต , , , , , , 500,000 2012-11-01 - 2013-10-31
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2556 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
316 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลต่อการแปลงรูปทางชีวภาพผ่านเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 ที่มีวิถีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสารก่อมะเร็ง ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนากรรมวิธีผลิตสารไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวและการประดิษฐ์เวชสำอางตำรับเจลไมโรเอสทรอลต้นแบบ กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , , , , , , 500,000 2012-11-01 - 2013-10-31
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2556 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
317 การทดสอบการระคายเคืองและความไวต่อสารรวมถึงความเป็นพิษต่อผิวหนังระยะเฉียบพลันของเจลไมโรเอสทรอลในสัตว์ทดลอง ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนากรรมวิธีผลิตสารไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวและการประดิษฐ์เวชสำอางตำรับเจลไมโรเอสทรอลต้นแบบ กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , , , , , , 600,000 2012-11-01 - 2013-10-31
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=600,000 บาท
2556 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
318 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส ปีที่ 2 นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 140,000 2012-10-01 - 2013-09-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=140,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
319 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จินตนา จุลทัศน์, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , จินตนา จุลทัศน์, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, , , , 140,000 2012-10-01 - 2013-09-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=140,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
320 การทดสอบฤทธิ์สมานแผลของเจลที่มีสูตรผสมสารสกัดจากธรรมชาติ นาฏศจี นวลแก้ว, ปราโมทย์ มหคุณากร, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, ธีรศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง, , , นาฏศจี นวลแก้ว , ปราโมทย์ มหคุณากร, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, ธีรศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง, , , 225,000 2012-10-01 - 2013-09-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
321 ผลของไมโรเอสทรอลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดและซึมเศร้าในแบบจำลองหนูไมซ์เพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ เยาวเรศ ชูลิขิต, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, , , , , เยาวเรศ ชูลิขิต , อรวรรณ มนทกานติรัตน์, , , , , 237,500 2012-10-01 - 2013-09-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=237,500 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
322 การพัฒนาและประเมินโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการรับประทานผักพื้นเมืองที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, นาถธิดา วีระปรียากูร, สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์, , , ทิพาพร กาญจนราช , รักษวร ใจสะอาด, นาถธิดา วีระปรียากูร, สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์, , , 225,000 2012-10-01 - 2013-09-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
323 การศึกษาหาสารสาคัญในผักขี้หูด นาถธิดา วีระปรียากูร, สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์, , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์, , , , , 225,000 2012-10-01 - 2013-09-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
324 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , , , , , , 237,500 2012-10-01 - 2013-09-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=237,500 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
325 การพัฒนาวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพตำรับยารักษาแผลในปาก สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, สมศักดิ์ นวลแก้ว, นาฏศจี นวลแก้ว, , , , สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ , สมศักดิ์ นวลแก้ว, นาฏศจี นวลแก้ว, , , , 225,000 2012-10-01 - 2013-09-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
326 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทาแผลในช่องปากจากสารธรรมชาติ อรุณศรี ปรีเปรม, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, , , , , อรุณศรี ปรีเปรม , สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, , , , , 225,000 2012-10-01 - 2013-09-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
327 กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1,000,000 2012-10-01 - 2013-09-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
328 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ กนกวรรณ จารุกำจร กนกวรรณ จารุกำจร 1,000,000 2012-10-01 - 2013-09-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
329 ไมโรเอสทรอลและดีออกซีไมโรเอสทรอลในแคลลัสและ เซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว วราภรณ์ ภูตะลุน , , , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , , , , , , 237,500 2012-10-01 - 2013-09-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=237,500 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
330 ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และการกระตุ้นแสดงออกของจน toll like receptor ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอ ฉันทนา อารมย์ดี, สุภาวดี สืบศาสนา, บุญเกิด คงยิ่งยศ, แจ่มใส เพียรทอง, ทิพยา เอกลักษณานันท์, , ฉันทนา อารมย์ดี , สุภาวดี สืบศาสนา, บุญเกิด คงยิ่งยศ, แจ่มใส เพียรทอง, ทิพยา เอกลักษณานันท์, , 225,000 2012-10-01 - 2013-08-31
334 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
331 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 3,250,000 2012-10-01 - 2013-09-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=3,250,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
332 การกำจัดยา doripenem ขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน (มุ่งเป้า) สุภัสร์ สุบงกช, , , , , , สุภัสร์ สุบงกช , , , , , , 224,000 2012-10-01 - 2013-09-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=224,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
333 การประเมินความเสี่ยงจากผลิตผลพลอยได้ที่เกิดจากการฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยคลอรีนจากแหล่งน้ำต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น (มุ่งเป้าปี 2556) กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา 225,000 2012-10-01 - 2013-09-30
364 วัน ปี 2556 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
334 การดัดแปรฟิล์มแอมโมนิโอเมธาคริเลตโคพอลิเมอร์โดยใช้แมกนีเซียมอะลูมินัมชิลิเคตและโซเดียวอัลจิเนต: การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์สำหรับการเคลือบฟิล์มยาเม็ด ธเนศ พงศ์จรรยากุล, ฐิติพร รองทอง, ณัฐนิชา เกื้อทาน, , , , ธเนศ พงศ์จรรยากุล , ฐิติพร รองทอง, ณัฐนิชา เกื้อทาน, , , , 1,950,000 2012-08-01 - 2013-07-31
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=1,950,000 บาท
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
335 การประเมินองค์ประกอบทางโปรตีน/เปป์ไทด์ไฮโดรไลเสทของสารสกัดรกสุกรและรกแพะ วัชรี คุณกิตติ, , , , , , วัชรี คุณกิตติ , , , , , , 1,587,400 2012-08-01 - 2013-08-31
395 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=793,700 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=793,700 บาท
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
336 The development of drug delivery system for remineralization of dental enamel จอมใจ พีรพัฒนา, , , , , , จอมใจ พีรพัฒนา , , , , , , 2,400,000 2012-08-01 - 2013-07-31
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=2,400,000 บาท
2555 บริษัท Sangi Co.,Ltd., Japan
337 การดัดแปรฟิล์มแอมโมนิโอเมธาคริเลตโคพอลลิเมอร์โดยใช้แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตและโซเดียมอัลจิเนต : การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์สำหรับการเคลือบฟิล์มยาเม็ด ธเนศ พงศ์จรรยากุล, , , , , , ธเนศ พงศ์จรรยากุล , , , , , , 1,950,000 2012-08-01 - 2013-07-31
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=1,950,000 บาท
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
338 เภสัชกรประจำครอบครัวและการคัดกรองผูป่วยเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเครือข่ายร้านยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สุณี เลิศสินอุดม, , , , , , สุณี เลิศสินอุดม , , , , , , 300,000 2012-07-01 - 2013-06-30
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2555 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
339 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 13 โดยมี น.ส.ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ เป็นผู้รับทุน กนกวรรณ จารุกำจร, ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์, , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์, , , , , 2,212,000 2012-06-01 - 2013-05-31
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=2,212,000 บาท
2555 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
340 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2555 สำหรับนางสาวณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ ระดับปริญญาเอกในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ กนกวรรณ จารุกำจร, ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์, , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์, , , , , 2,212,000 2012-06-01 - 2013-05-31
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=2,212,000 บาท
2555 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
341 ฤทธิ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมของสารสกัดดอกคำฝอย (ยอ-009) บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จินตนา จุลทัศน์, , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , จินตนา จุลทัศน์, , , , , 240,000 2012-06-01 - 2013-05-31
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=240,000 บาท
2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
342 การศึกษาผลของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนที่เกี่ยวข้องกับภาวะพร่องทางการเรียนรู้และความจำ (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) อรวรรณ มนทกานติรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต, , , , , อรวรรณ มนทกานติรัตน์ , เยาวเรศ ชูลิขิต, , , , , 675,000 2012-05-01 - 2013-04-30
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=675,000 บาท
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
343 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสารเอเซียติโค"ซด์และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยีเพื่อการควบคุมคุณภาพของบัวบก (กท-016) วราภรณ์ ภูตะลุน, พัชรินทร์ ทัศนวัฒน์, , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , พัชรินทร์ ทัศนวัฒน์, , , , , 100,000 2012-05-01 - 2013-04-30
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
344 การศึกษาผลของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อโรคจากภาวะโภชนาการกิน (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) นาฏศจี นวลแก้ว, สุภาวดี ดาวดี, กุสุมาลย์ น้อยผา, , , , นาฏศจี นวลแก้ว , สุภาวดี ดาวดี, กุสุมาลย์ น้อยผา, , , , 676,500 2012-05-01 - 2013-04-30
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=676,500 บาท
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
345 การศึกษาประสิทธิภาพของผักพื้นบ้านไทยต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์สร้างกระดูก (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) ธนิสร์ ปทุมานนท์, ประธาน ฦาชา, ศุภชัย ติยวรนันท์, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์, , , ธนิสร์ ปทุมานนท์ , ประธาน ฦาชา, ศุภชัย ติยวรนันท์, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์, , , 434,700 2012-05-01 - 2013-04-30
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=434,700 บาท
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
346 ไมโรเอสทรอล,ดีออกซีไมโรเอสทรอลและไอโซฟลานอยด์จากการเพาะเลี้ยงรากลอยและเซลล์แขวนลอยกวาวเครือข่าย วราภรณ์ ภูตะลุน, อรพินทร์ อุดมศิลป์, , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , อรพินทร์ อุดมศิลป์, , , , , 110,000 2012-05-01 - 2013-04-30
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=110,000 บาท
2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
347 การศึกษาผลของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อม (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) จันทนา บุญยะรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต, , , , , จันทนา บุญยะรัตน์ , เยาวเรศ ชูลิขิต, , , , , 569,000 2012-05-01 - 2013-04-30
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=569,000 บาท
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
348 การเพิ่มศักยภาพในการผลิตสารกลุ่มโครมีนในเซลล์เพราะเลี้ยงกวาวเครือขาว ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนากรรมวิธีผลิตสารไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวและการประดิษฐ์เวชสำอางตำรับเจลไมโรเอสทรอลต้นแบบ วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , , , , , , 500,000 2012-05-01 - 2013-04-30
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
349 การตรวจสอบฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) ปราโมทย์ มหคุณากร, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, , , , , ปราโมทย์ มหคุณากร , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, , , , , 379,500 2012-05-01 - 2013-04-30
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=379,500 บาท
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
350 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสีโดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 5,370,000 2012-04-01 - 2013-04-30
394 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=2,685,000 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=2,685,000 บาท
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สี่โดยการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 5,370,000 2012-04-01 - 2013-04-30
394 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=2,685,000 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=2,685,000 บาท
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
352 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโพรไบโอติกและเวชสำอางจากการผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการหมักข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKURL0381 บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 2,580,000 2012-04-01 - 2012-04-30
29 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=2,580,000 บาท
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
353 ผลการจัดบริหารโรคหลอดเลือดสมองของ สปสช. ลดความแตกต่างของบริการและผลลัพธ์การรักษาระหว่าง 3 ระบบประกันสุขภาพหรือไม่ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , 650,000 2012-03-01 - 2013-02-28
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=650,000 บาท
2555 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
354 ฝึกอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันไล่ยุงจากสมุนไพร : กลุ่มพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ เขตกองกำกับตำรวจชายแดน 11 บ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และชุมชนสายบุรี จังหวัดปัตตานี วัชรี คุณกิตติ, , , , , , วัชรี คุณกิตติ , , , , , , 153,950 2012-03-01 - 2012-05-31
91 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=153,950 บาท
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
355 การเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโพรไบโอติกและเวชสำอางจากผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการหมักข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 แคทรียา สุทธานุช, , , , , , แคทรียา สุทธานุช , , , , , , 2,580,000 2012-03-01 - 2013-04-30
425 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=1,290,000 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=1,290,000 บาท
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
356 การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากน้ำหมักที่เกิดจากกระบวนการหมักข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 (ภายใต้ชุดโครงการการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย) สุกัญญา สุพัฒนะพงศ์, แคทรียา สุทธานุช, , , , , สุกัญญา สุพัฒนะพงศ์ , แคทรียา สุทธานุช, , , , , 720,000 2012-03-01 - 2013-04-30
425 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=360,000 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=360,000 บาท
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
357 การศึกษาลายพิมพ์โครมาโทกราฟี,ลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการพัฒนาวิธีสกัดโปรตีนและการลดไซยาไนด์เพื่อควบคุมคุณภาพใบมันสำปะหลัง ธนิสร์ ปทุมานนท์, , , , , , ธนิสร์ ปทุมานนท์ , , , , , , 439,000 2012-03-01 - 2013-06-30
486 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=219,500 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=219,500 บาท
2555 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
358 การฝึกอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันไล่ยุงจากสมุนไพร : กลุ่มพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ เขตกองกำกับตำรวจชายแดน 11 บ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และ ชุมชนสายบุรี จังหวัดปัตตานี วัชรี คุณกิตติ, , , , , , วัชรี คุณกิตติ , , , , , , 153,950 2012-03-01 - 2012-05-31
91 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=153,950 บาท
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
359 การวิจัยคุณสมบัติทางเภสัชกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรไบโอติกต้นแบบจากผลิตผลพลอยได้จากการหมักข้าวฮางงอก และข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 (ภายใต้ชุดโครงการการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย) ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, แคทรียา สุทธานุช, , , , , ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล , แคทรียา สุทธานุช, , , , , 700,000 2012-03-01 - 2013-04-30
425 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=350,000 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=350,000 บาท
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
360 สถานการณ์การสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ.2555-2556 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , 650,000 2012-03-01 - 2013-02-28
364 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=650,000 บาท
2555 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
361 Development of causality assessment tool for patients' self-reporting of Adverse Drug Reactions (ADRs) and its application for identify and assess potential ADRs to Lipid lowering drugs:STANINs นฤมล เจริญศิริพรกุล นฤมล เจริญศิริพรกุล 100,000 2012-02-01 - 2014-01-31
730 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
362 ประสิทธิผลของกล่องควบคุมความชื้นในการชั่งสารดูดความชื้น สุกัญญา สุพัฒนะพงศ์, , , , , , สุกัญญา สุพัฒนะพงศ์ , , , , , , 10,000 2012-02-01 - 2012-07-31
181 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=10,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
363 การส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ กรณีศึกษา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทองคำ วงษ์พระจันทร์, , , , , , ทองคำ วงษ์พระจันทร์ , , , , , , 10,000 2012-02-01 - 2012-07-31
181 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=10,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
364 การพัฒนาระบบงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์, , , , , , อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์ , , , , , , 10,000 2012-02-01 - 2012-07-31
181 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=10,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
365 การพัฒนาและการศึกษาคุณลักษณะของไมโครพาร์ติเคิลของสารผสมนาโนไคโตแซนแมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตแบบพ่นแห้ง ธเนศ พงศ์จรรยากุล, รพี ขลิบสุวรรณ ธเนศ พงศ์จรรยากุล , รพี ขลิบสุวรรณ 100,000 2012-02-01 - 2014-01-31
730 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
366 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสาธิตการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการพิษวิทยา เจตนา วีระกุล, , , , , , เจตนา วีระกุล , , , , , , 10,000 2012-02-01 - 2012-07-31
181 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=10,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
367 การพัฒนาระบบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัชรินทร์ โคตรทัศน์, , , , , , พัชรินทร์ โคตรทัศน์ , , , , , , 10,000 2012-02-01 - 2012-07-31
181 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=10,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
368 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการเตรียมความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พรวิภา สัตนาโค, , , , , , พรวิภา สัตนาโค , , , , , , 10,000 2012-02-01 - 2012-07-31
181 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=10,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
369 การศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานด้านพฤกษศาสตร์และลายพิมพ์ดีเอ็นเอของว่านยาไทย ปีที่ 3 ชยันต์ พิเชียรสุนทร, , , , , , ชยันต์ พิเชียรสุนทร , , , , , , 2,400,000 2011-12-01 - 2012-11-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=2,400,000 บาท
2555 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
370 Determination of Imipenem/Cilastatin and Thienamycin Impurity by HPLC in the injection Products Available in Part of the ASIA Region จุลรัตน์ คนศิลป์, , , , , , จุลรัตน์ คนศิลป์ , , , , , , 211,000 2011-11-01 - 2012-01-31
91 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=211,000 บาท
2555 บริษัท MSD (Thailand) Ltd.
371 การจัดการฐานข้อมูลเครื่องแก้วและสารเคมี หน่วยปฏิบัติการวิจัยและบริการทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 บรรจง เชื้อเมืองพาน, สุกัญญา สุพัฒนะพงศ์, อรพรรณ อภิรักษ์กานต์, ธนัช ชุมแวงวาปี, , , บรรจง เชื้อเมืองพาน , สุกัญญา สุพัฒนะพงศ์, อรพรรณ อภิรักษ์กานต์, ธนัช ชุมแวงวาปี, , , 5,000 2011-11-01 - 2012-03-31
151 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=5,000 บาท
2555 คณะเภสัชศาสตร์
372 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องวิธีตรวจวัด methotrexate ใน plasma และ serum ของมนุษย์โดยวิธี high-performance liquid chromatography ณรงค์ ไร่รัตน์, ธานี เทศศิริ, ประดิษฐ์ เพียรักษา, ณรีญตา สตาสิทธิ์, , , ณรงค์ ไร่รัตน์ , ธานี เทศศิริ, ประดิษฐ์ เพียรักษา, ณรีญตา สตาสิทธิ์, , , 50,000 2011-11-01 - 2012-01-31
91 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2555 คณะเภสัชศาสตร์
373 The Poder Characterization and Investigation of Particulate Matter in Impenem and Cilastatin in the Injection Products จุลรัตน์ คนศิลป์, , , , , , จุลรัตน์ คนศิลป์ , , , , , , 85,000 2011-11-01 - 2011-12-31
60 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=85,000 บาท
2555 บริษัท MSD (Thailand) Ltd.
374 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2,000,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=2,000,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
375 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 224,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=224,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
376 โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 1,000,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2555 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
377 โครงการวิจัยร่วมและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 910,950 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=910,950 บาท
2555 สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
378 ศักยภาพของสมุนไพรแห้มต่อการควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดออกซิเดชั่นและวิถีชีวสังเคราะห์ของฮอร์โมนเพศในหนูไมซ์ กนกวรรณ จารุกำจร กนกวรรณ จารุกำจร 50,000 2011-10-01 - 2013-09-30
730 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=25,000 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=25,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
379 การศึกษาการดูดซึมและเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดว่านชักมดลูก บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 615,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=615,000 บาท
2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
380 ไมโรเอสทรอลและดีออกซีไมโรเอสทรอลในแคลลัสและเชลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , , , , , , 225,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
381 ศักยภาพของไมโรเอทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , , , , , , 225,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
382 การผลิตผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยเป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับปิดเนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์ และทดสอบผลิตภัณฑ์กับการหายของแผลเมื่อใช้ปิดเนื้อเยื่อในฟัน จอมใจ พีรพัฒนา, ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล, สมบูรณ์ แสงมณีเดช, , , , จอมใจ พีรพัฒนา , ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล, สมบูรณ์ แสงมณีเดช, , , , 225,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
383 การศึกษาผลการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันและเซลล์ไลน์มะเร็งคนต่ออนุพันธ์เมลาโทนิน นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์, นาถธิดา วีระปรียากูร, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, , , นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส , สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์, นาถธิดา วีระปรียากูร, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, , , 225,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
384 Social cost of alcohol consumption in Thailand จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , 1,500,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=1,500,000 บาท
2555 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
385 ประสิทธิผลของน้ำนมแพะต่อเซลล์ผิวหนังและการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัชรี คุณกิตติ วัชรี คุณกิตติ 200,000 2011-10-01 - 2014-09-30
1095 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=66,667 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=66,667 บาท
ปี 2557 /จำนวนเงิน=66,667 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
386 การซึมผ่านผิวหนังและฤิทธิ์ต้านอักเสบของเมลาโทนินในรูปเอนแคปซูเลชัน นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, , , , , , นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส , , , , , , 270,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=270,000 บาท
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัทเยนเนอร์ราลดรั๊กเฮาส์ จำกัด
387 Cost effectiveness analysis of erlotinib and gegitinib in NSCLC จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , 457,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=457,000 บาท
2555 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และ โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (HITAP)
388 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เมลาโทนินเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็ง นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, , , , , , นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส , , , , , , 1,715,000 2011-10-01 - 2012-10-31
396 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=857,500 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=857,500 บาท
2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
389 ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และการกระตุ้นแสดงออกของจีน toll like receptor ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอ ฉันทนา อารมย์ดี, สุภาวดี สืบศาสนา, บุญเกิด คงยิ่งยศ, แจ่มใส เพียรทอง, ทิพยา เอกลักษณานันท์, , ฉันทนา อารมย์ดี , สุภาวดี สืบศาสนา, บุญเกิด คงยิ่งยศ, แจ่มใส เพียรทอง, ทิพยา เอกลักษณานันท์, , 237,500 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=237,500 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
390 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในวงศ์อะนาคาร์เดียซี 3 ชนิด ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น (ปีที่1) บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, จินตนา จุลทัศน์, , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, จินตนา จุลทัศน์, , , , 100,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
391 กลุ่มวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ กนกวรรณ จารุกำจร กนกวรรณ จารุกำจร 1,000,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
392 การศึกษาผลของหมู่แทนที่บนไนโตรเจนสายตรงของสารเมลาโทนิน ต่อฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์การเพิ่มแขนงประสาทและฤทธิ์ปกป้องเซลล์ เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, สริน ทัดทอง, , , , , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง , สริน ทัดทอง, , , , , 225,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
393 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ในสัตว์ทดลอง ปราโมทย์ มหคุณากร, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, , , , , ปราโมทย์ มหคุณากร , อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, , , , , 192,600 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=192,600 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
394 ฤทธิ์ป้องกันการทำลายเชลล์ประสาทของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ และกลไกการควบคุม จันทนา บุญยะรัตน์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, , , , , จันทนา บุญยะรัตน์ , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, , , , , 225,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
395 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนินจากใบหม่อนด้วยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, , , , , สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, , , , , 192,600 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=192,600 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
396 ผลของไมโรเอสทรอลในสารสกัดกวาวเครือต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดและซึมเศร้าในแบบจำลองหนูไมซ์เพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ เยาวเรศ ชูลิขิต, , , , , , เยาวเรศ ชูลิขิต , , , , , , 225,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
397 การศึกษาประโยชน์ของสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ในการต้านมะเร็งผ่านกลไกการชักนำการเกิดอะพอพโทซิส นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 100,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
398 ระบบสื่อความหมายและการให้ความรู้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 100,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
399 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, เชิดชัย สุนทรภาส, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , เชิดชัย สุนทรภาส, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, , , , 1,000,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2555 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
400 Cost effectiveness analysis of rituximab in lymphoma จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , 457,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=457,000 บาท
2555 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และ โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (HITAP)
401 รูปแบบการจัดการระบบการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , , สุพล ลิมวัฒนานนท์ , , , , , , 600,000 2011-10-01 - 2012-09-30
365 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=600,000 บาท
2555 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
402 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อสาร asiaticoside และพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยวิธีทางอิมมูโนโลยีเพื่อควบคุมคุณภาพสมุนไพรบัวบก วราภรณ์ ภูตะลุน วราภรณ์ ภูตะลุน 50,000 2011-10-01 - 2013-09-30
730 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=25,000 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=25,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
403 การพัฒนากลยุทธ์และเครื่องมือในการส่งเสริมองค์ความรู้ การตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยาและความถูกต้องในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาของผู้ป่วย นฤมล เจริญศิริพรกุล นฤมล เจริญศิริพรกุล 200,000 2011-10-01 - 2014-09-30
1095 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=66,667 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=66,667 บาท
ปี 2557 /จำนวนเงิน=66,667 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
404 การลดอักเสบในช่องปากด้วยผลิตภัณฑ์เมลาโทนินเฉพาะที่ นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 200,000 2011-10-01 - 2014-09-30
1095 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=66,667 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=66,667 บาท
ปี 2557 /จำนวนเงิน=66,667 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
405 การออกแบบและการสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลินแอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น จันทนา บุญยะรัตน์ จันทนา บุญยะรัตน์ 50,000 2011-10-01 - 2013-09-30
730 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=25,000 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=25,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
406 การออกแบบและการสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลินแอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น ฉันทนา อารมย์ดี ฉันทนา อารมย์ดี 50,000 2011-10-01 - 2013-09-30
730 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=25,000 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=25,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
407 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต้านการชักเบื้องต้นของอนุพันธ์ 6,8-ไดเมททอกซี-3-เมทิล-1-(4'-คลอโรฟีนิล)-2,3,4-เททระไฮโดรไฮโซควิโนลิน เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 50,000 2011-10-01 - 2013-09-30
730 วัน ปี 2555 /จำนวนเงิน=25,000 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=25,000 บาท
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
408 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดกระชายดำ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, คัทลียา เมฆจรัสกุง, , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , คัทลียา เมฆจรัสกุง, , , , , 270,000 2011-09-01 - 2012-08-31
365 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=270,000 บาท
2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
409 ผลของแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการเสริมฤทธิ์การเหนี่ยวนำเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 1 เอ 1 วรัญญา จตุพรประเสริฐ, , , , , , วรัญญา จตุพรประเสริฐ , , , , , , 250,000 2011-08-01 - 2012-07-31
365 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
410 การพัฒนามาตรฐานสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 669,000 2011-08-01 - 2012-07-31
365 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=669,000 บาท
2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
411 การตั้งตำรับ Hair Tonic และทดสอบประสิทธิภาพในอาสาสมัครเพื่อลดการหลุดร่วงของเส้นผม ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, , , , , , ปฐมทรรศน์ ศรีสุข , , , , , , 73,500 2011-08-01 - 2012-11-30
487 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=36,750 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=36,750 บาท
2554 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
412 การพิสูจน์หาสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็งและออกฤทธิ์สมานแผล จากพืชที่มีสรรพคุณกล่าวอ้างตามสังคมไทย ตรีเพชร กาญจนภูมิ, , , , , , ตรีเพชร กาญจนภูมิ , , , , , , 1,500,000 2011-07-01 - 2012-06-30
365 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=1,500,000 บาท
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
413 การพิสูจน์หาสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง และออกฤทธิ์สมานแผล จากพืชที่มีสรรพคุณกล่าวอ้างตามสังคมไทย ตรีเพชร กาญจนภูมิ, , , , , , ตรีเพชร กาญจนภูมิ , , , , , , 1,500,000 2011-07-01 - 2012-06-30
365 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=1,500,000 บาท
2554 สำนักงานกองทุนสับสนุนการวิจัย
414 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 13 ของ นางสาวรพี ขลิบสุวรรณ ธเนศ พงศ์จรรยากุล, รพี ขลิบสุวรรณ, , , , , ธเนศ พงศ์จรรยากุล , รพี ขลิบสุวรรณ, , , , , 2,212,000 2011-06-01 - 2012-05-31
365 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=2,212,000 บาท
2554 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
415 โครงการนำร่องพัฒนารูปแบบร้านยาคุณภาพร่วมให้บริการโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วิวรรธน์ อัครวิเชียร, , , , , , วิวรรธน์ อัครวิเชียร , , , , , , 100,000 2011-06-01 - 2011-12-31
213 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2554 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
416 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงบริการทางเภสัชกรรมที่ดีอย่างเท่าเทียมในสถานบริการทุกระดับ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, นุศราพร เกษสมบูรณ์, , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, นุศราพร เกษสมบูรณ์, , 462,000 2011-06-01 - 2012-05-31
365 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=462,000 บาท
2554 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
417 การเพิ่มการซึมผ่านยาเมทโธเทรกเสตโดยใช้รีเวิร์สไมเซลล์เป็นระบบนำส่งผ่านทางผิวหนัง ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, วัชรี คุณกิตติ, , , , , ปฐมทรรศน์ ศรีสุข , วัชรี คุณกิตติ, , , , , 100,000 2011-06-01 - 2012-05-31
365 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
418 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ของฟิล์มผสมไคโตซาน-กัมอารบิก ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, เดชพล ปรีชากุล, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, , , , ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล , เดชพล ปรีชากุล, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, , , , 100,000 2011-06-01 - 2012-05-31
365 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
419 การพัฒนาแผ่นฟิล์มยืดเกาะเยื่อเมื่อกของเมลาโตนินสำหรับการนำส่งทางกระพุ้งแก้ม นรินทร์ จันทร์ศรี, จอมใจ พีรพัฒนา, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, , , , นรินทร์ จันทร์ศรี , จอมใจ พีรพัฒนา, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, , , , 100,000 2011-06-01 - 2012-05-31
365 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
420 การพัฒนาและประเมินตำรับไมนอกซิดิลไมโครอิมัลชันเตรียมโดยใช้ทอร์ปีนเพื่อนำส่งทางผิวหนัง นภภัค ใจภักดี, , , , , , นภภัค ใจภักดี , , , , , , 480,000 2011-06-01 - 2012-05-31
365 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=480,000 บาท
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
421 ฤิทธิ์ของสารสกัดจากผลมะปรางและหมากเม่าต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้าและการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี สุภาวดี ดาวดี, จันทนา บุญยะรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต, , , , สุภาวดี ดาวดี , จันทนา บุญยะรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต, , , , 952,200 2011-06-01 - 2012-05-31
365 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=952,200 บาท
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
422 ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , , , , , , 409,350 2011-05-01 - 2012-04-30
365 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=409,350 บาท
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
423 การพัฒนาผู้นำด้านการจัดการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ชาญชัย จารุภาชน์, , , , , , ชาญชัย จารุภาชน์ , , , , , , 84,950 2011-05-01 - 2012-10-31
549 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=42,475 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=42,475 บาท
2554 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
424 ผลของการรับประทานผลไม้ต่อการเพิ่มระดับเมลาโทนินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดี สุภัสร์ สุบงกช, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, เจฟฟรีย์ จอห์นส, มานิตย์ แซ่เตียว, , , สุภัสร์ สุบงกช , นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, เจฟฟรีย์ จอห์นส, มานิตย์ แซ่เตียว, , , 673,460 2011-05-01 - 2012-05-31
396 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=336,730 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=336,730 บาท
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
425 การศึกษาผลของน้ำมันมะรุมต่อเซลล์ผมและการเจริญของเส้นผมในสัตว์ทดลอง บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 794,000 2011-05-01 - 2012-04-30
365 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=794,000 บาท
2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
426 การศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่นมะเร็ง และผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของพุทรา นาถธิดา วีระปรียากูร, สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์, ศิริธร ศิริอมรพรรณ, , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์, ศิริธร ศิริอมรพรรณ, , , , 1,006,100 2011-05-01 - 2012-05-31
396 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=503,050 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=503,050 บาท
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
427 การสกัดและทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด ในการยับยั้งเชื้อรา/แบคทีเรีย โดยสารสกัดสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด คือย่านาง อัญชัญ ทองพันช่างและมะหาด ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, , , , , , ปฐมทรรศน์ ศรีสุข , , , , , , 20,000 2011-04-01 - 2011-05-31
60 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2554 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
428 การสังเคราะห์เมลาโทนิน เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, สริน ทัดทอง, , , , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง , นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, สริน ทัดทอง, , , , 360,000 2011-03-01 - 2012-03-31
396 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=180,000 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=180,000 บาท
2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และบริษัทเยนเนอร์ราลดรั๊กเฮาส์ จำกัด
429 การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของรากชิงชี่ (Capparis micracantha DC) ประธาน ฦาชา, , , , , , ประธาน ฦาชา , , , , , , 50,000 2011-02-01 - 2012-01-31
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2554 คณะเภสัชศาสตร์
430 การศึกษาแบบแผนการแสดงออกของยีนแบบโซฟิโนนซินเทส ในใบและเปลือกผลมังคุด การตกผลึกโปรตีนและการผลิตสารกลุ่มโพลีคีไทด์ โดยใช้เชื้ออีโคไลที่รับการถ่ายโอนยีนนี้ นาฏศจี นวลแก้ว นาฏศจี นวลแก้ว 450,000 2011-01-01 - 2014-12-31
1460 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=112,500 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=112,500 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=112,500 บาท
ปี 2557 /จำนวนเงิน=112,500 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
431 การศึกษาความเป็นพิษของเมลาโทนินที่ให้ด้วยระบบนำส่งทางจมูก อรุณศรี ปรีเปรม, สุชารัตน์ ลิ้มสิทธิชัยกุล, , , , , อรุณศรี ปรีเปรม , สุชารัตน์ ลิ้มสิทธิชัยกุล, , , , , 270,000 2010-12-01 - 2011-11-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=270,000 บาท
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัทเยนเนอร์ราลดรั๊กเฮาส์ จำกัด
432 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของนางสาวนทพร ชัยพิชิต นฤมล เจริญศิริพรกุล, นทพร ชัยพิจิตร, , , , , นฤมล เจริญศิริพรกุล , นทพร ชัยพิจิตร, , , , , 1,591,000 2010-12-01 - 2011-11-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=1,591,000 บาท
2554 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
433 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี นางสาวนทพร ชัยพิชิต เป็นผู้ได้รับทุน นฤมล เจริญศิริพรกุล, , , , , , นฤมล เจริญศิริพรกุล , , , , , , 1,591,000 2010-12-01 - 2011-11-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=1,591,000 บาท
2554 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
434 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากราเขียว เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูทางการเกษตร วัชรี คุณกิตติ, กัญญา เจริญไทย, ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์, , , , วัชรี คุณกิตติ , กัญญา เจริญไทย, ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์, , , , 1,086,490 2010-12-01 - 2011-12-31
395 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=543,245 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=543,245 บาท
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
435 การประเมินความคงตัวและการซึมผ่านผิวหนังของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดไพล อรุณศรี ปรีเปรม, ขวัญหทัย จันพิมพ์, , , , , อรุณศรี ปรีเปรม , ขวัญหทัย จันพิมพ์, , , , , 270,000 2010-12-01 - 2011-11-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=270,000 บาท
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,บริษัทที.ซี.ฟาร์มา-เคม จำกัด
436 การพัฒนาสูตร Hait tonic จากสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด เพื่อลดการหลุดร่วงของเส้นผม ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, วัชรี คุณกิตติ, , , , , ปฐมทรรศน์ ศรีสุข , วัชรี คุณกิตติ, , , , , 57,700 2010-11-01 - 2010-11-30
29 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=57,700 บาท
2554 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
437 การศึกษาเภสัชสมมูลของยารักษาโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงในกลุ่ม ACE inhibitor ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด จินดา หวังบุญสกุล, วัชยาพร อโนราช, , , , , จินดา หวังบุญสกุล , วัชยาพร อโนราช, , , , , 197,500 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=197,500 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
438 การศึกษามาตรฐานและสาระสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จินตนา จุลทัศน์, , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , จินตนา จุลทัศน์, , , , , 100,000 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
439 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์: ผลยับยั้งการสร้าง prostaglandin E2 และ nitric oxide ในเซลล์เพาะเลี้ยงมาโครฟาจ (RAW 264.7) ปราโมทย์ มหคุณากร, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, อุทัยวรรณ วารยะตระกูลลิขิต, , , , ปราโมทย์ มหคุณากร , อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, อุทัยวรรณ วารยะตระกูลลิขิต, , , , 197,500 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=197,500 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
440 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , , , , , , 197,500 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=197,500 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
441 ผลของไมโรเอสทรอลต่อการแสดงออกและการทำงานของ P-glycoprotein ในหนูขาว เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, , , , , , เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ , , , , , , 197,500 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=197,500 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
442 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมสารสกัดอด (Lannea coromandelica) จากพืชในพื้นที่เขื่อน จุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นรินทร์ จันทร์ศรี, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, จอมใจ พีรพัฒนา, , , นรินทร์ จันทร์ศรี , บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, จอมใจ พีรพัฒนา, , , 100,000 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
443 การผลิตสารไมโรเอสทรอลในรากลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว วราภรณ์ ภูตะลุน, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล, , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล, , , , , 197,500 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=197,500 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
444 การศึกษาผลการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ของไมโรเอสทอล และดีออกซิไมโรเอสทอล ในสารสกัดกวาวเครือขาว อรวรรณ มนทกานติรัตน์, จันทนา บุญยะรัตน์, , , , , อรวรรณ มนทกานติรัตน์ , จันทนา บุญยะรัตน์, , , , , 197,500 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=197,500 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
445 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากขิงในการลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักาด้วยยาเคมีบำบัด สุภัสร์ สุบงกช สุภัสร์ สุบงกช 406,725 2010-10-01 - 2013-09-30
1095 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
446 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้ บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 1,232,500 2010-10-01 - 2013-09-30
1095 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=410,834 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=410,834 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=410,834 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
447 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผักพื้นบ้านแคลเซียมสูงที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทิพาพร กาญจนราช ทิพาพร กาญจนราช 406,725 2010-10-01 - 2013-09-30
1095 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
448 การนำกากเหลือจากเมล็ดมะรุมมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและทำให้น้ำสะอาด บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 406,725 2010-10-01 - 2013-09-30
1095 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
449 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein ฉันทนา อารมย์ดี, สุภาวดี สืบศาสนา, บุญเกิด คงยิ่งยศ, , , , ฉันทนา อารมย์ดี , สุภาวดี สืบศาสนา, บุญเกิด คงยิ่งยศ, , , , 213,000 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=213,000 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
450 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารซัลโฟราเฟนจากพืชตระกูลผักกาด นาถธิดา วีระปรียากูร นาถธิดา วีระปรียากูร 308,125 2010-10-01 - 2012-09-30
730 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=154,063 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=154,063 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
451 การศึกษาศักยภาพและกลไกออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากกากงา นาถธิดา วีระปรียากูร นาถธิดา วีระปรียากูร 406,725 2010-10-01 - 2013-09-30
1095 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากผลไม้พื้นเมืองที่มีสี และซังข้าวโพดสีดำ แคทรียา สุทธานุช แคทรียา สุทธานุช 308,125 2010-10-01 - 2012-09-30
730 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=154,063 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=154,063 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
453 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี แคทรียา สุทธานุช แคทรียา สุทธานุช 308,125 2010-10-01 - 2012-09-30
730 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=154,063 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=154,063 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
454 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 308,125 2010-10-01 - 2012-09-30
730 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=154,063 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=154,063 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
455 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 3,500,000 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=3,500,000 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
456 กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1,500,000 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=1,500,000 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
457 การพัฒนาระบบนำส่งยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคฟันผุ จอมใจ พีรพัฒนา จอมใจ พีรพัฒนา 406,725 2010-10-01 - 2013-09-30
1095 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
458 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ใกล้เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 100,000 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
459 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากงา นาถธิดา วีระปรียากูร, นรินทร์ จันทร์ศรี, สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์, , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , นรินทร์ จันทร์ศรี, สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์, , , , 197,500 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=197,500 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
460 การศึกษาชีววิทยาการตั้งท้องและการให้ลูก เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทย ธีระ ฤทธิรอด, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, พิสมัย ยืนยาว, , , , ธีระ ฤทธิรอด , ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, พิสมัย ยืนยาว, , , , 213,000 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=213,000 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
461 การศึกษาผลของหมู่แทนที่ชนิดวงแหวนบนโครงสร้างของสารเมลาโทนิน ต่อฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์การเพิ่มแขนงประสาทและฤทธิ์ปกป้องเซลล์ เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, สริน ทัดทอง, , , , , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง , สริน ทัดทอง, , , , , 197,500 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=197,500 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
462 การพัฒนาแป้งข้าวด้วยวิธีการใช้ด่างในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารช่วยในการเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบเม็ด ผดุงขวัญ จิตโรภาส ผดุงขวัญ จิตโรภาส 308,125 2010-10-01 - 2012-09-30
730 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=154,063 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=154,063 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
463 การพัฒนาสารเมือกเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นสารช่วยยึดเกาะและสารช่วยแตกตัวในผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหาร จอมใจ พีรพัฒนา จอมใจ พีรพัฒนา 406,725 2010-10-01 - 2013-09-30
1095 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=135,575 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
464 การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดอมจากสารสกัดมะรุม และ การควบคุมคุณภาพ สุภาวดี ดาวดี สุภาวดี ดาวดี 308,125 2010-10-01 - 2012-09-30
730 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=154,063 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=154,063 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
465 การตรวจกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 100,000 2010-10-01 - 2011-09-30
364 วัน ปี 2554 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
466 การลดลงของอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง โดยการจับกับสายพันธุ์ของแลคติกเอซิดแบคทีเรียที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมักไทย สุพัตรา ปรศุพัฒนา, วธัญญา เจริญวัฒนชัยกุล, , , , , สุพัตรา ปรศุพัฒนา , วธัญญา เจริญวัฒนชัยกุล, , , , , 100,000 2010-09-01 - 2011-10-31
425 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
ปี 2554 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
467 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, นุศราพร เกษสมบูรณ์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, สมชาย สุริยไกร, , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , สุพล ลิมวัฒนานนท์, นุศราพร เกษสมบูรณ์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, สมชาย สุริยไกร, , 12,828,000 2010-09-01 - 2011-11-30
455 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=6,414,000 บาท
ปี 2554 /จำนวนเงิน=6,414,000 บาท
2553 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
468 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, , 1,700,000 2010-08-01 - 2011-07-31
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=1,700,000 บาท
2553 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
469 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อหารูปแบบการแก้ไขปัญหาการโฆษณาด้านสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, ทิพาพร กาญจนราช, นุศราพร เกษสมบูรณ์, เชิดชัย อริยานุชิตกุล, วีรวรรณ รุจิจนากุล, รักษวร ใจสะอาด , กรแก้ว จันทภาษา, ทิพาพร กาญจนราช, นุศราพร เกษสมบูรณ์, เชิดชัย อริยานุชิตกุล, วีรวรรณ รุจิจนากุล, 257,500 2010-08-01 - 2010-11-30
121 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=257,500 บาท
2553 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
470 โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรพริก เพื่อบรรจุไว้ในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ชยันต์ พิเชียรสุนทร, , , , , , ชยันต์ พิเชียรสุนทร , , , , , , 250,000 2010-07-01 - 2010-09-30
91 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=250,000 บาท
2553 สํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
471 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารซัลโฟราเฟนจากพืชตระกูลผักกาด นาถธิดา วีระปรียากูร, พิมาน โภคาทรัพย์, , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , พิมาน โภคาทรัพย์, , , , , 300,000 2010-07-01 - 2011-06-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2553 na
472 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากฟักข้าว บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ภุชงค์ เพ็ชรศักดิ์, , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , ภุชงค์ เพ็ชรศักดิ์, , , , , 300,000 2010-07-01 - 2011-06-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2553 na
473 การศึกษาทางเภสัชพลศาสตร์ เภสัชจลศาสตร์ และประสิทธิภาพของสารสกัดขิงในการป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนจายาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง สุภัสร์ สุบงกช, จิตประภา คนมั่น, , , , , สุภัสร์ สุบงกช , จิตประภา คนมั่น, , , , , 600,000 2010-06-01 - 2011-05-31
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=600,000 บาท
2553 na
474 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี แคทรียา สุทธานุช, อาริยา รัตนทองคำ, พรพิมพา เพชรพรไพศาล, , , , แคทรียา สุทธานุช , อาริยา รัตนทองคำ, พรพิมพา เพชรพรไพศาล, , , , 300,000 2010-06-01 - 2011-05-31
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=300,000 บาท
2553 na
475 การพัฒนาสารเมือกเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นสารช่วยยึดเกาะและสารเสริมการออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหาร จอมใจ พีรพัฒนา, สุทธินี คำเพ็ง, , , , , จอมใจ พีรพัฒนา , สุทธินี คำเพ็ง, , , , , 600,000 2010-06-01 - 2011-05-31
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=600,000 บาท
2553 na
476 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและความคงตัวของอนุภาคนาโนของสารสกัดกระชายดำในสูตรตำรับรูปแบบเจลและซีรั่ม ธันยพร พวงพันธ์, แคทรียา สุทธานุช, , , , , ธันยพร พวงพันธ์ , แคทรียา สุทธานุช, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
477 การศึกษาปริมาณส่วนประกอบทางเคมีในตัวอย่างข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง ศิวลักษณ์ บุญเรือง, แคทรียา สุทธานุช, , , , , ศิวลักษณ์ บุญเรือง , แคทรียา สุทธานุช, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
478 การสังเคราะห์อนุพันธ์เอสเทอร์ของสารคาร์บาโซลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ทรงกลด น้อยตั้ง, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, , , , , ทรงกลด น้อยตั้ง , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
479 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารเมลาโทนินและอนุพันธ์ที่อยู่ในรูปเอไมด์ ชวพล พิพัฒน์วัชรเดช, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, ปราโมทย์ มหคุณากร, , , , ชวพล พิพัฒน์วัชรเดช , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, ปราโมทย์ มหคุณากร, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
480 ผลของสารเพิ่มปริมาณต่อลักษณะของก้อนเค็กในยาฉีดชนิดผงแห้งของยาเมลาโทนิน จิรพร เกิดศรี, ธิดารัตน์ แสงศิรินาคกุล, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, , , , จิรพร เกิดศรี , ธิดารัตน์ แสงศิรินาคกุล, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
481 Determination of Anticancer activity of 18 Plant Crude Extract based on DNA damage. ดนัย ตระกูลโศภิษฐ์, ระพิตราภรณ์ พิพัฒน์มงคล, นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , ดนัย ตระกูลโศภิษฐ์ , ระพิตราภรณ์ พิพัฒน์มงคล, นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
482 การแยกสกัดและทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิโคเคมมิคัลของต้นนมน้อย กันย์สินี วชิรทานะรมย์, นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , กันย์สินี วชิรทานะรมย์ , นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
483 การใช้ HPLC fingerprint ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสมุนไพรกลุ่ม Clausena spp. ที่พบในประเทศไทย วาทิกานต์ ศศิธรเวชกุล, จินดา หวังบุญสกุล, , , , , วาทิกานต์ ศศิธรเวชกุล , จินดา หวังบุญสกุล, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
484 ผลของกลีเซอรอลที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟิล์มที่เตรียมจากแป้งถั่วเขียวดัดแปรด้วยด่างในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์ จิรภา พรหมมาตร์, เพ็ญนภา ไชยวารี, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, , , , จิรภา พรหมมาตร์ , เพ็ญนภา ไชยวารี, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
485 การศึกษาผลของแอมโมนิโอเมธาคริเลตต่อบีดแคลเซียมอัลจิเนตบรรจุยาโพรพาโนลอล กัณฐิกา วนะกิจกุลพัฒน์, นุชจรี ชูวรเชษณ์, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, , , , กัณฐิกา วนะกิจกุลพัฒน์ , นุชจรี ชูวรเชษณ์, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
486 การตรวจวัดปริมาณสารสำคัญในเปลือกมังคุด วิทยา โล้วตั้งกิจเจริญ, วริมา วงศ์พาณิชย์, , , , , วิทยา โล้วตั้งกิจเจริญ , วริมา วงศ์พาณิชย์, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
487 Preliminary study on Factors Affecting the characteristics of skin care lotions Containing Goat Milk ขวัญวลัย อินทร์คล้าย, วัชรี คุณกิตติ, , , , , ขวัญวลัย อินทร์คล้าย , วัชรี คุณกิตติ, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
488 Screening of tyrosinase inhibitory activity in some of Thai medicinal plants เฉลิมรัช สุขทัพภ์, สุภาวดี ดาวดี, , , , , เฉลิมรัช สุขทัพภ์ , สุภาวดี ดาวดี, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
489 การประเมินประสิทธิภาพของครีมจากสารสกัดกระเพราทางประสาทสัมผัส รัชมงคล โพธิรุกข์, โศจิรัตน์ คงทนไพศาล, วัชรี คุณกิตติ, , , , รัชมงคล โพธิรุกข์ , โศจิรัตน์ คงทนไพศาล, วัชรี คุณกิตติ, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
490 Preparation of Polyclonal Antibody against Mangiferin and Its Applications กรวิทย์ อยู่สกุล, วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , กรวิทย์ อยู่สกุล , วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
491 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากการเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงมะหาด ธฤตา กิติศรีปัญญา, จักรพันธ์ โคมัยกุล, วราภรณ์ ภูตะลุน, นาฎศจี นวลแก้ว, , , ธฤตา กิติศรีปัญญา , จักรพันธ์ โคมัยกุล, วราภรณ์ ภูตะลุน, นาฎศจี นวลแก้ว, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
492 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและเคมีฟิสิกส์ของพืชสมุนไพรพริก ธีรวัฒน์ คุณวันดี, วสันต์ มีคุณ, ชยันต์ พิเชียรสุนทร, ธนิสร์ ปทุมานนท์, , , ธีรวัฒน์ คุณวันดี , วสันต์ มีคุณ, ชยันต์ พิเชียรสุนทร, ธนิสร์ ปทุมานนท์, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
493 การสำรวจทัศนคติและบทบาทของแพทย์และพยาบาลต่อการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยตรงของผู้ป่วย ปานทิพย์ หิรัญรักษ์, ศิริลักษณ์ บัวสำอาง, ธิติพล แพทย์กิจ, นฤมล เจริญศิริพรกุล, , , ปานทิพย์ หิรัญรักษ์ , ศิริลักษณ์ บัวสำอาง, ธิติพล แพทย์กิจ, นฤมล เจริญศิริพรกุล, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
494 In vitro and in vivo prediction of metabolic drug interaction between clopidogrel and cytochrome p450 2c29 and 3a4 inhibitors สุธาวัลย์ สุขเจริญ, ชาคินี สถาปนาพิทักษ์กิจ, บุญฑรี ศิริราวิน, วีรวรรณ อุชายภิชาติ, ศิริลักษณ์ ใจซื่อ, , สุธาวัลย์ สุขเจริญ , ชาคินี สถาปนาพิทักษ์กิจ, บุญฑรี ศิริราวิน, วีรวรรณ อุชายภิชาติ, ศิริลักษณ์ ใจซื่อ, , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
495 ศักยภาพของสารเบอเบอรินจากสมุนไพรแห้มในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่น ทิวทัศน์ สังฆวัตร์, กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , ทิวทัศน์ สังฆวัตร์ , กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
496 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับกำหนดแบบแผนการให้ยา vancomycin ในผู้ป่วยไทย จริญญา คำภักดี, จิราพร ปริมา, ยุพาพร ปรีชากุล, , , , จริญญา คำภักดี , จิราพร ปริมา, ยุพาพร ปรีชากุล, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
497 ความจำเป็นที่ต้องใช้ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และยาควบคุมพิเศษ เพื่อการให้บริการผู้ป่วยขอเภสัชกรชุมชน รัตนศักดิ์ ศรีบุญเพ็ง, พีระพงษ์ ลีอำนาจวงศ์, วิวรรธน์ อัครวิเชียร, , , , รัตนศักดิ์ ศรีบุญเพ็ง , พีระพงษ์ ลีอำนาจวงศ์, วิวรรธน์ อัครวิเชียร, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
498 Risk of cardiovascular adverse outcomes associated with concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors following acute coronary syndrome ปวีณา เสาะสิทธิ์, ประภาภรณ์ นำพา, วิมลรัตน์ นพมาศ, วีรวรรณ อุชายภิชาติ, , , ปวีณา เสาะสิทธิ์ , ประภาภรณ์ นำพา, วิมลรัตน์ นพมาศ, วีรวรรณ อุชายภิชาติ, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
499 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากส่วนผสมสมุนไพร 3 ชนิด ต่อความจำและการเรียนรู้ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, Jian Su, , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , Jian Su, , , , , 420,000 2010-06-01 - 2011-05-31
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=420,000 บาท
2553 na
500 ศักยภาพในการแปลงรูปทางชีวภาพของสารทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ทางยาสมุนไพร กนกวรรณ จารุกำจร, ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ กนกวรรณ จารุกำจร , ณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ 100,000 2010-06-01 - 2013-06-30
1125 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=25,000 บาท
ปี 2554 /จำนวนเงิน=25,000 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=25,000 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=25,000 บาท
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
501 การใช้ยาด้วยตัวเอง/วิจัยเชิงคุณภาพ กรกนก จันฤาไชย, นัดดา รัตนาภรณ์, วิบูลย์ วัฒนนามกุล, , , , กรกนก จันฤาไชย , นัดดา รัตนาภรณ์, วิบูลย์ วัฒนนามกุล, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
502 การสำรวจพฤติกรรมของการใช้ยาสมุนไพร ปิยาภรณ์ สหกโร, พัชร์สุภี บุพพะกสิกร, สุภัสร์ สุบงกช, , , , ปิยาภรณ์ สหกโร , พัชร์สุภี บุพพะกสิกร, สุภัสร์ สุบงกช, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
503 การสำรวจการบริหารจัดการของคลินิกวาร์ฟารินในประเทศไทย กนกอร สุทธิปะภา, มลนภา มีชัย, จีรนันท์ เย็นแสงจันทร์, สุณี เลิศสินอุดม, เบญจพร ศิลารักษ์, , กนกอร สุทธิปะภา , มลนภา มีชัย, จีรนันท์ เย็นแสงจันทร์, สุณี เลิศสินอุดม, เบญจพร ศิลารักษ์, , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
504 ผลลัพท์ของการให้บริการตรวจวัดระดับยาในเลือดของผู้ป่วยคลินิกโรคลมชัก รพ.ศรีนครินทร์ พิมประภา แวนคุณ, จิดาภา ทวีภานิชย์, สุณี เลิศสินอุดม, , , , พิมประภา แวนคุณ , จิดาภา ทวีภานิชย์, สุณี เลิศสินอุดม, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
505 ร้านยาในระบบประกันสุขภาพ ศิริวรรณ ศิริกุล, วรรณนภา จันทา, จริญญา ลิ่มทวีกุล, ชาญชัย จารุภาชน์, , , ศิริวรรณ ศิริกุล , วรรณนภา จันทา, จริญญา ลิ่มทวีกุล, ชาญชัย จารุภาชน์, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
506 Rational use of drugs and health products for selt-care ธัญรัตน์ สุวรรณสิงห์, หทัยรัตน์ คมพิมาย, ทิพาพร กาญจนราช, , , , ธัญรัตน์ สุวรรณสิงห์ , หทัยรัตน์ คมพิมาย, ทิพาพร กาญจนราช, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
507 การศึกษาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปิยวรรณ วิมลชัยพฤกษ์, ชนิตา อมรแก้ว, สุพรรณษา เผ่าไทย, , , , ปิยวรรณ วิมลชัยพฤกษ์ , ชนิตา อมรแก้ว, สุพรรณษา เผ่าไทย, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
508 ผลของสารสกัดหยาบของพืชตระกูล Clausena Harmandiana ต่อการฟื้นฟูการเรียนรู้และความจำที่บกพร่องจากการเหนี่ยวนำด้วย Scopolamine ในหนูถีบจักร รวีวรรณ บุญรัตน์, ณัฐวดี ธรเสนา, จันทนา บุญยะรัตน์, จินดา หวังบุญสกุล, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, , รวีวรรณ บุญรัตน์ , ณัฐวดี ธรเสนา, จันทนา บุญยะรัตน์, จินดา หวังบุญสกุล, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
509 Effects of preparation methods and amount of alkaline-treated glutinous rice starch on properties of modified release matrix tablet พจนวรรณ มูลมณี, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, , , , , พจนวรรณ มูลมณี , ผดุงขวัญ จิตโรภาส, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
510 Determination of lead in cosmetics product by using atomic absorption spectrophotometry technique. สรวีย์ ธนะสกุลประเสริฐ, วิรัช เรืองศรีตระกูล, , , , , สรวีย์ ธนะสกุลประเสริฐ , วิรัช เรืองศรีตระกูล, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
511 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งปอดในคนไทย พัชรีวรรณ แดงทองดี, พิลาสลักษณ์ ภู่, ธัญญณัฐ ธิติชัยรัตน์, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, , , พัชรีวรรณ แดงทองดี , พิลาสลักษณ์ ภู่, ธัญญณัฐ ธิติชัยรัตน์, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
512 บทบาทของเภสัชกรชุมชนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในบริบทร้านยา พัณนิดา พลยงค์, ชลธิชา จึงมั่นคง, ยศยง กองอุดม, หนึ่งฤทัย สุกใส, , , พัณนิดา พลยงค์ , ชลธิชา จึงมั่นคง, ยศยง กองอุดม, หนึ่งฤทัย สุกใส, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
513 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ antiaging สำหรับผิวหน้าในรูปแบบไมโครอิมัลชันจากน้ำมันรำข้าว ศศิวิมล สุทธไชย, เดชพล ปรีชากุล, , , , , ศศิวิมล สุทธไชย , เดชพล ปรีชากุล, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
514 พรบ.ยา อภิญญา ถาวร, สุภาวดี เศษฤทธิ์, รักษวร ใจสะอาด, , , , อภิญญา ถาวร , สุภาวดี เศษฤทธิ์, รักษวร ใจสะอาด, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
515 การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ พลอยไพลิน นิลแสง, ฐิติลักษณ์ คำมูล, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, , , , พลอยไพลิน นิลแสง , ฐิติลักษณ์ คำมูล, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
516 Drug knowledge and drug use จุฑามาศ อนุสรณ์ธีรกุล, กิติภัทร์ ยุรชัย, ไพบูลย์ ดาวสดใส, , , , จุฑามาศ อนุสรณ์ธีรกุล , กิติภัทร์ ยุรชัย, ไพบูลย์ ดาวสดใส, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
517 การสำรวจเรื่องการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยปวดศีรษะไมเกรนโดยเภสัชกรชุมชนในจังหวัดขอนแก่น กรองแก้ว พรหมชัยศรี, สาริณีย์ ใจภักดี, สุธิณี รัตนพาณิชย์, วิวรรธน์ อัครวิเชียร, , , กรองแก้ว พรหมชัยศรี , สาริณีย์ ใจภักดี, สุธิณี รัตนพาณิชย์, วิวรรธน์ อัครวิเชียร, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
518 Effect of Curcumin on Unpredictable Chronic Mild Stress (UCMS) Treated Mice induce alteration of behavior จุฑารัตน์ แก้วดำ, เยาวเรศ ชูลิขิต, , , , , จุฑารัตน์ แก้วดำ , เยาวเรศ ชูลิขิต, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
519 Assertive role of pharmacist as a pharmacotherapy informant วรพล รวีนิภาพงศ์, อภินันท์ โมกไธสง, มณีรัตน์ เลย์ตัน, , , , วรพล รวีนิภาพงศ์ , อภินันท์ โมกไธสง, มณีรัตน์ เลย์ตัน, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
520 Screening of Acetylcholinesterase Inhibitors from the Chemical Constituents of Clausena spp. วาสินี สนั่นเมือง, จันทนา บุญยะรัตน์, จินดา หวังบุญสกุล, , , , วาสินี สนั่นเมือง , จันทนา บุญยะรัตน์, จินดา หวังบุญสกุล, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
521 Work study of clinica pharmacy activity of pharmacist at Srinagaring Hospital หทัยรัตน์ ปุ้มแพง, กฤษฎา ไชยกำบัง, ณัฐกาญจน์ สิทธิองอาจ, เชิดชัย สุนทรภาส, รัชฎาพร สุนทรภาส, , หทัยรัตน์ ปุ้มแพง , กฤษฎา ไชยกำบัง, ณัฐกาญจน์ สิทธิองอาจ, เชิดชัย สุนทรภาส, รัชฎาพร สุนทรภาส, , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
522 การสกัดสาร polysaccharide และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของรากหญ้าแห้วกระต่ายและผลพุงทลาย เบญจวรรณ คุระสุข, ฐิติรักษ์ วรพัฒน์ผดุง, ศรีสมพร ปรีเปรม, ปราโมทย์ มหคุณากร, , , เบญจวรรณ คุระสุข , ฐิติรักษ์ วรพัฒน์ผดุง, ศรีสมพร ปรีเปรม, ปราโมทย์ มหคุณากร, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
523 Development of lidocaine hydrochloride mucoadhesive film from PVA-PVP polymeric matrix นิศากร กิจการพัฒนาเลิศ, สาริณี วงษ์สิงห์, นภภัค ใจภักดี, เอกพล ลิ้มพงษา, , , นิศากร กิจการพัฒนาเลิศ , สาริณี วงษ์สิงห์, นภภัค ใจภักดี, เอกพล ลิ้มพงษา, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
524 Assess of poor people to Health care service จักรกฤษณ์ ศรีพรหม, วิทวัส ศักดิ์นาราโรจน์, แสงบุหลัน บุญสุข, Jeffery Roy Johns, , , จักรกฤษณ์ ศรีพรหม , วิทวัส ศักดิ์นาราโรจน์, แสงบุหลัน บุญสุข, Jeffery Roy Johns, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
525 โครงการนำร่องพัฒนารูปแบบร้านยาคุณภาพร่วมให้บริการกับระบบประกันสุขภาพแห่งชาติในการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสุง วิวรรธน์ อัครวิเชียร, , , , , , วิวรรธน์ อัครวิเชียร , , , , , , 170,000 2010-06-01 - 2010-10-31
152 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=170,000 บาท
2553 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
526 การศึกษาเรื่องการให้บริการสำหรับโรคและการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่พบบ่อยโดยเภสัชกชุมชนในจังหวัดขอนแก่น เลอลักษณ์ ชูเทพ, รุ่งนภา ดวงเอ้ย, ชนม์ธิญาดา ปานรอด, วิวรรธน์ อัครวิเชียร, , , เลอลักษณ์ ชูเทพ , รุ่งนภา ดวงเอ้ย, ชนม์ธิญาดา ปานรอด, วิวรรธน์ อัครวิเชียร, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
527 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านต่อการนำส่งฟิแนสเทอไรด์ผ่านผิวหนัง เอกพล ลิ้มพงษา, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, , , , , เอกพล ลิ้มพงษา , ธเนศ พงศ์จรรยากุล, , , , , 480,000 2010-06-01 - 2012-06-30
760 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2554 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
2553 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
528 Association of proteinuria and scoring from KIDs questionnaires แสงเดือน จันทร์คง, ภาวิณี จันทะโคตร, อาภรณี ไชยาคำ, หนึ่งฤทัย สุกใส, , , แสงเดือน จันทร์คง , ภาวิณี จันทะโคตร, อาภรณี ไชยาคำ, หนึ่งฤทัย สุกใส, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
529 ศึกษาระดับเมลาโทนินหลังรับประทานพืชสมุนไพรไทย ปนัดดา ปะหา, รพี ขลิบสุวรรณ, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, , , , ปนัดดา ปะหา , รพี ขลิบสุวรรณ, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
530 Post hoc analysis of Thai Nurse Cohart study นัยชน พูลภักดี, บดินทร์ วงศ์วิเศษ, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, , , , นัยชน พูลภักดี , บดินทร์ วงศ์วิเศษ, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
531 พัฒนาบทบาทเภสัชกรชุมชนในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการใช้ยาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ นงพรรณ ลอยทอง, วิมาดา อภิรัตน์มนตรี, สุนิชา แก้วประดับ, หนึ่งฤทัย สุกใส, , , นงพรรณ ลอยทอง , วิมาดา อภิรัตน์มนตรี, สุนิชา แก้วประดับ, หนึ่งฤทัย สุกใส, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
532 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับกำหนดแบบแผนการให้ยา digoxin ในผู้ป่วยไทย สิริวัฒน์ บุญโภค, ยืนยง เวงวิถา, ยุพาพร ปรีชากุล, , , , สิริวัฒน์ บุญโภค , ยืนยง เวงวิถา, ยุพาพร ปรีชากุล, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
533 High dose-extended interval dosing of aminoglycoside in Sringarind Hospital อิสริยา พรมอาสา, จิรนันท์ จันทร์ขอนแก่น, ปรมาภรณ์ ต่อโชติ, อาภรณี ไชยาคำ, , , อิสริยา พรมอาสา , จิรนันท์ จันทร์ขอนแก่น, ปรมาภรณ์ ต่อโชติ, อาภรณี ไชยาคำ, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
534 การวิเคราะห์สภาพการให้บริบาลทางเภสัชกรรมของโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี แก้วกานต์ เจริญผล, จิราพรรรณ ภูมิเพ็ง, ชัชชญา ชาญเวช, สมชาย สุริยะไกร, , , แก้วกานต์ เจริญผล , จิราพรรรณ ภูมิเพ็ง, ชัชชญา ชาญเวช, สมชาย สุริยะไกร, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
535 การพัฒนาชุดตรวจสอบสมรรถนะของเอนไซม์ ethoxyresorufin O-deethylase แบบภายในหลอดทดลองชนิด 96 ช่อง ปฏิกิริยา ธนกร สุรารักษ์, กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , ธนกร สุรารักษ์ , กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
536 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับยารักษา รพิพรรณ สมัยพัฒนา, สรารัตน์ เพ็ชรรุ่ง, น้ำทิพย์ ยางนอก, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, , , รพิพรรณ สมัยพัฒนา , สรารัตน์ เพ็ชรรุ่ง, น้ำทิพย์ ยางนอก, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
537 การติดตามผลการรักษาด้วยยา gabapentin ในผู้ป่วยrediculopathy โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พิชญา เจนจิรัฐิติกาล, พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ, ดิษยา ประพัฒน์พงษ์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, , , พิชญา เจนจิรัฐิติกาล , พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ, ดิษยา ประพัฒน์พงษ์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
538 การพัฒนาทักษะบริบาลทางเภสัชกรรมผ่าน standardized patient program กรวรรณ ผุดผ่อง, สมิตา สมจิตต์, สุกัลยา สารี, สุภัสร์ สุบงกช, , , กรวรรณ ผุดผ่อง , สมิตา สมจิตต์, สุกัลยา สารี, สุภัสร์ สุบงกช, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
539 การศึกษาการพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติงานเภสัชสารสนเทศของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ วิภาวี วิศาล, ศิริฉัตร ศิริฉัตร นิตย์คำหาญ, วรรณพร แสงหวาน, สมชาย สุริยะไกร, , , วิภาวี วิศาล , ศิริฉัตร ศิริฉัตร นิตย์คำหาญ, วรรณพร แสงหวาน, สมชาย สุริยะไกร, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
540 ตำรับยาเจลรักษาสิวอิริโทรมัยซิน : การตั้งตำรับและทดสอบความคงตัว ลัดดาวัลย์ กิจค้า, เดชพล ปรีชากุล, , , , , ลัดดาวัลย์ กิจค้า , เดชพล ปรีชากุล, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
541 การพัฒนาตำรับยาวานิชเคลือบฟัน เพ็ญศิริ ศิริคำกร, จอมใจ พีรพัฒนา, อาภา จันทร์เทวี, , , , เพ็ญศิริ ศิริคำกร , จอมใจ พีรพัฒนา, อาภา จันทร์เทวี, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
542 ต้นทุนการให้บริการในคลินิกโรคติดเชื้อ HIV โรงพยาบาลขอนแก่น ภัทรา มีหนองหว้า, อาทิตย์ อาทิตย์ โสมแพ้ว, พงษ์อนันต์ แสงคีลา, สุณี เลิศสินอุดม, นุศราพร เกษสมบูรณ์, , ภัทรา มีหนองหว้า , อาทิตย์ อาทิตย์ โสมแพ้ว, พงษ์อนันต์ แสงคีลา, สุณี เลิศสินอุดม, นุศราพร เกษสมบูรณ์, , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
543 Health economic and health system พิริยะ จิตนภากาญจน์, สรัญญา อดิเรกถาวร, สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , พิริยะ จิตนภากาญจน์ , สรัญญา อดิเรกถาวร, สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
544 การหาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากแก่นของต้นครี้ และศักยภาพในการเป็นสารคล้ายเอสโตรเจน และสารต้านเอสโตรเจน อรวรรณ มนทกานติรัตน์, วันชัย ดีเอกนามกูล, , , , , อรวรรณ มนทกานติรัตน์ , วันชัย ดีเอกนามกูล, , , , , 480,000 2010-06-01 - 2012-06-30
760 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2554 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
2553 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
545 Comparative study of antioxidant activity of fruit extracts and beverages commercially available in markets ปรียธิดา หลายทวีวัฒน์, เมยานี กลุสานต์, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, , , , ปรียธิดา หลายทวีวัฒน์ , เมยานี กลุสานต์, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
546 Determination of antioxidant activity of fruit and vegetable beverages by ORAC assay อาทิตยา คุณโน, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, , , , , อาทิตยา คุณโน , สุพัตรา ปรศุพัฒนา, , , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
547 Systematic review of utility measures เหมือนแพร มีสุขสบาย, อภิวัฒน์ ทองน้อย, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, , , , เหมือนแพร มีสุขสบาย , อภิวัฒน์ ทองน้อย, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
548 Pharmacoeconomic and drug system ปนัดดา ประธรรมเต, เติมพงษ์ แสนสุภา, นุศราพร เกษสมบูรณ์, , , , ปนัดดา ประธรรมเต , เติมพงษ์ แสนสุภา, นุศราพร เกษสมบูรณ์, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
549 Developing method for detection Neuropathy target esterase ชัชฎา เพชรเปี่ยมศิริ, ศิริจิตรดา แก้วชัย, สกุลรัตน์ อุณษาวรงค์, , , , ชัชฎา เพชรเปี่ยมศิริ , ศิริจิตรดา แก้วชัย, สกุลรัตน์ อุณษาวรงค์, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
550 Mutagenic Potentials of Food Preparations from Local Restaurants in Khon Kaen City, Thailand. วิมมี่ พุก, ณัฐยา วิเชียรมณี, วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล, , , , วิมมี่ พุก , ณัฐยา วิเชียรมณี, วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
551 Effect of carbapenem and phenytoin on valproic level, retrospective study in TDM นันทวุฒิ วันทา, ศุภชัย กุมลา, ปรเมศร์ พรหมพินิจ, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, , , นันทวุฒิ วันทา , ศุภชัย กุมลา, ปรเมศร์ พรหมพินิจ, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
552 เภสัชกรชุมชนในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและอาหารเสริมเพื่อการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาและบุคลากรใน มข. นุจรี หวังฟังกลาง, อภัสศร ฟองอ่อน, หนึ่งฤทัย สุกใส, , , , นุจรี หวังฟังกลาง , อภัสศร ฟองอ่อน, หนึ่งฤทัย สุกใส, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
553 ความเป็นวิชาชีพในนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุติมา สีหามาตย์, ปุรินทร์ จิตรชิรานันท์, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, , , , ชุติมา สีหามาตย์ , ปุรินทร์ จิตรชิรานันท์, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
554 การโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ธัญภรณ์ วิศาลสวัสดิ์, ประภัสสร พูลศิลป์ ประภัสสร พูลศิลป์, กรแก้ว จันทภาษา กรแก้ว จันทภาษา, , , , ธัญภรณ์ วิศาลสวัสดิ์ , ประภัสสร พูลศิลป์ ประภัสสร พูลศิลป์, กรแก้ว จันทภาษา กรแก้ว จันทภาษา, , , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
555 ทัศนคติและพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ พิมพิอร พันธุรัตน์, วนาลี ศรีพล, อภิญญา โสมคำ, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, , , พิมพิอร พันธุรัตน์ , วนาลี ศรีพล, อภิญญา โสมคำ, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
556 Drug use review of an antimicrobial at Srinagarind Hospital จารุมาศ สุคนธพงศ์, ธนัฎชา สองเมือง, ปิโยรส ประทุมรัตน์, เชิดชัย สุนทรภาส, , , จารุมาศ สุคนธพงศ์ , ธนัฎชา สองเมือง, ปิโยรส ประทุมรัตน์, เชิดชัย สุนทรภาส, , , 2,000 2010-06-01 - 2011-03-31
303 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
557 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วชิรา สุเมธิวิทย์, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, , , , , วชิรา สุเมธิวิทย์ , วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, , , , , 5,000 2010-05-01 - 2010-10-31
183 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=5,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
558 การรับรู้และการป้องกันตนเองจากอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้มีประวัติเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่รุนแรงในโรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เบญจมาศ บุดดาวงศ์, สุพตรา ชาติบัญชาชัย, , , , , เบญจมาศ บุดดาวงศ์ , สุพตรา ชาติบัญชาชัย, , , , , 5,000 2010-05-01 - 2010-10-31
183 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=5,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
559 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาตนเองของประชาชน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น วิลาสินี ประกายมั่น, ทิพาพร กาญจนราช, , , , , วิลาสินี ประกายมั่น , ทิพาพร กาญจนราช, , , , , 5,000 2010-05-01 - 2010-10-31
183 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=5,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
560 ต้นทุนที่ประหยัดได้และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สุกัญญา นำชัยทศพล, นุศราพร เกษสมบูรณ์, , , , , สุกัญญา นำชัยทศพล , นุศราพร เกษสมบูรณ์, , , , , 5,000 2010-05-01 - 2010-10-31
183 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=5,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
561 การศึกษาปัจจัยทำนายความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นในฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลทรายมูล นิตยา จินดารักษ์, ไพบูลย์ ดาวสดใส, , , , , นิตยา จินดารักษ์ , ไพบูลย์ ดาวสดใส, , , , , 5,000 2010-05-01 - 2010-10-31
183 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=5,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
562 การประเมินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล สุภาพร น้อยเมล์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , สุภาพร น้อยเมล์ , สุพล ลิมวัฒนานนท์, , , , , 20,000 2010-05-01 - 2010-10-31
183 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
563 การแสดงออกร่วมของยีนที่เกี่ยวข้องในวิถึชีวสังเคราะห์ของเจอรานิลเจอรานิออลใน Eseheriehia coli อนุวัชกิจ กล่ำรักษ์, นาฎศจี นวลแก้ว, , , , , อนุวัชกิจ กล่ำรักษ์ , นาฎศจี นวลแก้ว, , , , , 20,000 2010-05-01 - 2010-10-31
183 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
564 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์ ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, , , , , ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ , ผดุงขวัญ จิตโรภาส, , , , , 20,000 2010-05-01 - 2010-10-31
183 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
565 ทัศนคติของผู้ป่วยต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กรณีศึกษาเชิงคุณภาพในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี มณีจันทน์ พัฒนพัชร, ทิพาพร กาญจนราช, , , , , มณีจันทน์ พัฒนพัชร , ทิพาพร กาญจนราช, , , , , 5,000 2010-05-01 - 2010-10-31
183 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=5,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
566 การพัฒนากระบวนการประสานรายการยา ณ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม จันทร์เพชร ราชดา, เชิดชัย สุนทรภาส, , , , , จันทร์เพชร ราชดา , เชิดชัย สุนทรภาส, , , , , 20,000 2010-05-01 - 2010-10-31
183 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
567 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ และความเข้าใจเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้า พิสุทธิ์ กรีฑานุเคราะห์, ชาญชัย จารุภาชน์, , , , , พิสุทธิ์ กรีฑานุเคราะห์ , ชาญชัย จารุภาชน์, , , , , 10,000 2010-05-01 - 2010-10-31
183 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=10,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
568 ผลของการเปรียบเทียบและปรับเปลี่ยนทางยาในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพนม ชนากานต์ ดีขาว, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, , , , , ชนากานต์ ดีขาว , อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, , , , , 20,000 2010-05-01 - 2010-10-31
183 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
569 โครงการ โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย (002/2553) บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 3,640,000 2010-04-01 - 2011-03-31
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=3,640,000 บาท
2553 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
570 โครงการสัมมนาเครือข่ายร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 3 หนึ่งฤทัย สุกใส, , , , , , หนึ่งฤทัย สุกใส , , , , , , 105,400 2010-04-01 - 2010-04-30
29 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=105,400 บาท
2553 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
571 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทยื จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, , , , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , , , , , , 3,078,750 2010-03-01 - 2010-08-31
183 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=3,078,750 บาท
2553 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
572 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชียวชาญวัฒนา, , , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , อารีวรรณ เชียวชาญวัฒนา, , , , , 3,078,750 2010-03-01 - 2010-08-31
183 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=3,078,750 บาท
2553 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
573 แผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและพัฒนารูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลรายการ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, , , , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , , , , , , 1,234,000 2010-02-01 - 2011-01-31
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=1,234,000 บาท
2553 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
574 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง สุพัตรา ปรศุพัฒนา, , , , , , สุพัตรา ปรศุพัฒนา , , , , , , 138,000 2010-02-01 - 2010-05-31
119 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=138,000 บาท
2553 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
575 การศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานด้านพฤกษศาสตร์และลายพิมพ์ดีเอ็นเอของว่านยาไทย (ระยะที่ 2 พ.ศ.2553-2554) ชยันต์ พิเชียรสุนทร, ก่องกานดา ชยามฤต, สุชาดา สุขหร่อง, , , , ชยันต์ พิเชียรสุนทร , ก่องกานดา ชยามฤต, สุชาดา สุขหร่อง, , , , 2,400,000 2010-01-01 - 2010-09-30
272 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,400,000 บาท
2553 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
576 โครงการพัฒนาเครือข่ายร้านยาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2552-2553 หนึ่งฤทัย สุกใส, , , , , , หนึ่งฤทัย สุกใส , , , , , , 200,000 2009-12-01 - 2010-03-31
120 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2553 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
577 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการขายและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ประชาชน กรแก้ว จันทภาษา, , , , , , กรแก้ว จันทภาษา , , , , , , 999,000 2009-11-01 - 2010-11-30
394 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=499,500 บาท
ปี 2554 /จำนวนเงิน=499,500 บาท
2553 สำนักงานแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
578 คุณลักษณะของไวรัสนิวคลาสเซิลโดยวิธีเจลอิเล็กโทรซีส รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, , , , , , รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ , , , , , , 50,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
579 ประสิทธิผลการให้ยา Olanzapine ในการรักษาการคลื่นไส้อาเจียนชนิด breakthrough สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สุธาร จันทะวงศ์, สุภัสร์ สุบงกช, เอื้อมแข สุขประเสริฐ, , , , สุธาร จันทะวงศ์ , สุภัสร์ สุบงกช, เอื้อมแข สุขประเสริฐ, , , , 50,000 2009-10-01 - 2010-04-30
211 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
580 ผลของสารสกัดจากกวาวเครือขาวต่อการการทำงานของ P-glycoprotein ในหนูขาว เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, , , , , , เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ , , , , , , 47,350 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=47,350 บาท
2553 คณะเภสัชศาสตร์
581 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จอมใจ พีรพัฒนา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , จอมใจ พีรพัฒนา , บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , 100,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
582 การศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จินตนา จุลทัศน์, , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , จินตนา จุลทัศน์, , , , , 100,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
583 กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1,000,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
584 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 3,500,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=3,500,000 บาท
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
585 การพัฒนาตำรับยาพาราอะมิโนซาลิไซลิกควบคุมการออกฤทธิ์แบบหลายหน่วย จอมใจ พีรพัฒนา, วรินดา รักพาณิชย์, , , , , จอมใจ พีรพัฒนา , วรินดา รักพาณิชย์, , , , , 300,000 2009-10-01 - 2011-01-31
487 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
ปี 2554 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
2553 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว.-อุตสาหกรรม ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
586 ผลของสารอนุพันธ์เมลาโทนินต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ การเกิด apoptosis และการสร้าง TNF-alpha ในเซลล์มะเร็งชนิดเพาะเลี้ยง อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, ปราโมทย์ มหคุณากร, วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, เอื้อมเดือน ประวาฬ, , , อัจฉราวรรณ โตภาคงาม , ปราโมทย์ มหคุณากร, วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, เอื้อมเดือน ประวาฬ, , , 225,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
587 คุณสมบัติทางกายภาพ เมตาบอลิซึม และฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันและต้านอนุมูลอิสระของสารอนุพันธ์เมลาโทนิน สุพัตรา ปรศุพัฒนา, เจฟฟรีย์ รอย จอห์นส, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส สุพัตรา ปรศุพัฒนา , เจฟฟรีย์ รอย จอห์นส, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 225,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
588 การพัฒนาระบบนำส่งยาควบคุมการออกฤทธิ์: ตัวยาสำคัญมีค่าการละลายขึ้นกับความเป็นกรด-ด่าง จอมใจ พีรพัฒนา, , , , , , จอมใจ พีรพัฒนา , , , , , , 85,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=85,000 บาท
2553 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
589 การซึมผ่านเยื่อกั้นของอนุภาคนาโนกับผลต่อสุขภาพ อรุณศรี ปรีเปรม, , , , , , อรุณศรี ปรีเปรม , , , , , , 1,000,000 2009-10-01 - 2010-05-31
242 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
590 การผลิตสารไดเซนทีนในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงบอระเพ็ดพุงช้าง วราภรณ์ ภูตะลุน, , , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , , , , , , 20,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2553 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
591 ผลของไอโซฟลาโวนอยด์ในรากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกวาวเครือขาวต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 1A1 และ 1A2 กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , , , , , , 20,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2553 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
592 ทดสอบคุณภาพและความคงตัวของเมลาโทนินแคปซูล และฉีดเข้าหลอดเลือดดำ นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, ชัชวาลย์ เจนบุญไทย, , , , นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส , รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, ชัชวาลย์ เจนบุญไทย, , , , 300,000 2009-10-01 - 2011-01-31
487 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
ปี 2554 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
2553 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว.-อุตสาหกรรม ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
593 เภสัชจลนศาสตร์-เภสัชพลศาสตร์ของเมลาโทนินในระบบนำส่งทางจมูก นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, อรุณศรี ปรีเปรม, อัจฉราภรณ์ แสงกษัตริย์, เจฟฟรีย์ รอย จอห์นส, , , นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส , อรุณศรี ปรีเปรม, อัจฉราภรณ์ แสงกษัตริย์, เจฟฟรีย์ รอย จอห์นส, , , 300,000 2009-10-01 - 2011-01-31
487 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
ปี 2554 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
2553 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว.-อุตสาหกรรม ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
594 ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV 16 E6 oncoprotein ฉันทนา อารมย์ดี, สุภาวดี สืบศาสนา, บุญเกิด คงยิ่งยศ, แจ่มใส เพียรทอง, , , ฉันทนา อารมย์ดี , สุภาวดี สืบศาสนา, บุญเกิด คงยิ่งยศ, แจ่มใส เพียรทอง, , , 225,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
595 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, , , , , , ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ , , , , , , 100,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
596 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง ต่อการป้องกันโรคมะเร็งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นาถธิดา วีระปรียากูร, นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , 100,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
597 การศึกษาชีววิทยาการตั้งท้องและการให้ลูก เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทย ธีระ ฤทธิรอด, , , , , , ธีระ ฤทธิรอด , , , , , , 225,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
598 การพัฒนาการตั้งตำรับยาเม็ดมอร์ฟีนออกฤทธิ์นาน 24 ชั่วโมง : ปัจจัยที่มีผลต่อการชะลอการปลดปล่อยมอร์ฟีนในสำไส้เล็กของหมูในหลอดทดลอง เดชพล ปรีชากุล, ขนิษฐา ตันติศิรินทร์, สุพล บ่อคุ้ม, , , , เดชพล ปรีชากุล , ขนิษฐา ตันติศิรินทร์, สุพล บ่อคุ้ม, , , , 225,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
599 การดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารเมลาโทนิน ต่อการทดสอบฤทธิ์ ต้านมะเร็งในเบื้องต้น เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, จันทนา บุญยะรัตน์, , , , , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง , จันทนา บุญยะรัตน์, , , , , 225,000 2009-10-01 - 2010-09-30
364 วัน ปี 2553 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
600 คุณสมบัติทางเคมีและเวชสำอางของสารสกัดจากใบและฝักมะรุม แคทรียา สุทธานุช, , , , , , แคทรียา สุทธานุช , , , , , , 80,000 2009-09-01 - 2010-09-30
394 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=40,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=40,000 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
601 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการทดสอบทางคลินิกของสมุนไพรกระชายดำ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 5,500,000 2009-09-01 - 2010-09-30
394 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=2,750,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=2,750,000 บาท
2552 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
602 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย สมชาย สุริยะไกร, , , , , , สมชาย สุริยะไกร , , , , , , 100,000 2009-09-01 - 2010-09-30
394 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
603 ผลของสารสกัดจากกวาวเครือขาวต่อการทำงานของ P-glycoprotein ในหนูขาว เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, , , , , , เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ , , , , , , 90,000 2009-09-01 - 2010-09-30
394 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=45,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=45,000 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
604 การพัฒนาและศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากตำรับแกงอีสาน นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , , , , , , 830,000 2009-09-01 - 2010-09-30
394 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=415,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=415,000 บาท
2552 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
605 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์ ผดุงขวัญ จิตโรภาส, ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์, , , , , ผดุงขวัญ จิตโรภาส , ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์, , , , , 194,600 2009-08-01 - 2010-07-31
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=194,600 บาท
2552 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
606 ความเป็นพิษต่อผิวหนังของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากสารสกัดธรรมชาติ อรุณศรี ปรีเปรม, , , , , , อรุณศรี ปรีเปรม , , , , , , 300,000 2009-08-01 - 2011-01-31
548 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
2552 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
607 การพัฒนาตำรับยาพาราอะมิโนซาลิไซลิกควบคุมการออกฤทธิ์แบบหลายหน่วย จอมใจ พีรพัฒนา, วรินดา รักพาณิชย์, , , , , จอมใจ พีรพัฒนา , วรินดา รักพาณิชย์, , , , , 300,000 2009-08-01 - 2011-01-31
548 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
2552 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
608 ระดับอัลฟาเมทอกซีเมลาโทนินในปัสสาวะหลังรับประทานผลไม้ไทย นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, , , , , , นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส , , , , , , 672,870 2009-08-01 - 2010-07-31
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=672,870 บาท
2552 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
609 การติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ(ทธิ์ต้านดารสลายเซลล์ข้อเข่าจากสารสกัดหยาบของลำไย บังอร ศรีพานิชกุลชัย, แคทรียา สุทธานุช, วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์, , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , แคทรียา สุทธานุช, วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์, , , , 61,950 2009-08-01 - 2010-01-31
183 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=61,950 บาท
2552 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
610 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552) สุภาวดี ดาวดี, , , , , , สุภาวดี ดาวดี , , , , , , 100,000 2009-07-01 - 2010-09-30
456 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
611 ฤทธิ์ระงับปวด ฤทธิ์ลดไข้ ฤทธิ์ต้านอักเสบ และพิษเฉียบพลันของส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552) จินดา หวังบุญสกุล, , , , , , จินดา หวังบุญสกุล , , , , , , 188,000 2009-07-01 - 2010-09-30
456 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=94,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=94,000 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
612 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและฤทธิ์ฟื้นฟูประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจำในสัตว์ทดลองของสารประกอบทางเคมีจากรากส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552) จันทนา บุญยะรัตน์, , , , , , จันทนา บุญยะรัตน์ , , , , , , 155,000 2009-07-01 - 2010-09-30
456 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=77,500 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=77,500 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
613 ฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนของสารประกอบทางเคมีจากส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552) อรวรรณ มนทกานติรัตน์, , , , , , อรวรรณ มนทกานติรัตน์ , , , , , , 200,000 2009-07-01 - 2010-09-30
456 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
614 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์นาน (เพิ่มเติม 2552ป จอมใจ พีรพัฒนา, , , , , , จอมใจ พีรพัฒนา , , , , , , 212,500 2009-07-01 - 2010-09-30
456 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=106,250 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=106,250 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
615 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 11) สำหรับฐิติพร รองทอง ธเนศ พงศ์จรรยากุล, ฐิติพร รองทอง, , , , , ธเนศ พงศ์จรรยากุล , ฐิติพร รองทอง, , , , , 2,212,000 2009-06-01 - 2014-05-31
1825 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=442,400 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=442,400 บาท
ปี 2554 /จำนวนเงิน=442,400 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=442,400 บาท
ปี 2556 /จำนวนเงิน=442,400 บาท
2552 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
616 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, , , , , , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , , , , , , 272,000 2009-05-01 - 2009-08-31
122 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=272,000 บาท
2552 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
617 โครงการพัฒนามาตรฐานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาดที่ส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพ วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, , , , , , วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ , , , , , , 393,360 2009-05-01 - 2010-02-28
303 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=393,360 บาท
2552 สำนักงานแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
618 การซึมผ่านเยื่อกั้นของอนุภาคนาโนกับผลต่อสุขภาพ อรุณศรี ปรีเปรม, , , , , , อรุณศรี ปรีเปรม , , , , , , 1,000,000 2009-05-01 - 2010-05-31
395 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=500,000 บาท
2552 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
619 การแสดงออกของยีนพรีนิลไดฟอสเฟต ฟอสฟาเตส โดยให้ผลผลิตสะสมภายในเซลล์ของ Pichia pastoris นาฏศจี นวลแก้ว, , , , , , นาฏศจี นวลแก้ว , , , , , , 50,000 2009-05-01 - 2010-04-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2552 คณะเภสัชศาสตร์
620 การพัฒนาตำรับไมโครอิมัลชันของคาเฟอีนสำหรับใช้เฉพาะที่ เสาวนีย์ จรัสเวคิน, , , , , , เสาวนีย์ จรัสเวคิน , , , , , , 50,000 2009-05-01 - 2010-04-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2552 คณะเภสัชศาสตร์
621 การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสมุนไพรไก่เถื่อนป่า ว่านข้าวเหนียวและโกฐทุ่งนา(วงศ์ ผักปราบ) ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, , , , , , ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ , , , , , , 130,000 2009-04-01 - 2010-03-31
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=130,000 บาท
2552 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
622 การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสมุนไพรน้ำค้างกลางเที่ยง หญ้าตั๊กแตนและว่านสะหรีกันไทร(วงศ์ ผักปราบ) ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, , , , , , ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ , , , , , , 130,000 2009-04-01 - 2010-03-31
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=130,000 บาท
2552 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
623 ผลของเคอร์คูมินต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมภาวะเครียดออกวิเดชันและการแสดงออกของยีนในหนูไมซ์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าโดยการเลี้ยงภายใต้สภาวะเครียดอย่างอ่อนเป็นระยะเวลานาน เยาวเรศ ชูลิขิต, , , , , , เยาวเรศ ชูลิขิต , , , , , , 480,000 2009-03-01 - 2011-03-31
760 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2554 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
2552 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
624 การจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับชุมชน วัชรี คุณกิตติ, , , , , , วัชรี คุณกิตติ , , , , , , 128,400 2009-02-01 - 2009-03-31
58 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=128,400 บาท
2552 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
625 ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้บริการทางวิชาการเพื่อทำการตรวจเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, , , , , , อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ , , , , , , 1,000 2009-02-01 - 2009-09-30
241 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=1,000 บาท
2552 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
626 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้อง ของวิธีวิเคราะห์ furosemide และ hydrochlorothiazideในปัสสาวะของมนุษย์โดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ธานี เทศศิริ, , , , , , ธานี เทศศิริ , , , , , , 20,000 2008-12-01 - 2009-07-31
242 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2552 คณะเภสัชศาสตร์
627 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาระยะเฉียบพลันต่อระบบประสาทอัตโนมัติและระบบเมตาบอลิสมของพริกในอาสาสมัครสุขภาพดีน้ำหนักปกติ กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา, นุชรีย์ ถาปันแก้ว, , , , , กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา , นุชรีย์ ถาปันแก้ว, , , , , 200,000 2008-11-01 - 2009-10-31
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=200,000 บาท
2552 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
628 การพัฒนายาเม็ดโซเดียมวาลโปรเอทในรูปแบบเคลือบเอนเทอริคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งยาและความคงตัวของยา เดชพล ปรีชากุล, , , , , , เดชพล ปรีชากุล , , , , , , 300,000 2008-11-01 - 2010-04-30
545 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=150,000 บาท
2552 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
629 การศึกษาเภสัชสมมูลของยารักษาโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงในกลุ่ม B-blocker ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด จินดา หวังบุญสกุล, สุภาวดี ดาวดี, ธานี เทศศิริ, , , , จินดา หวังบุญสกุล , สุภาวดี ดาวดี, ธานี เทศศิริ, , , , 225,000 2008-10-01 - 2009-09-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
630 การพัฒนาเครื่องสำอางชะลอความแก่จากน้ำมันหอมระเหยไทยที่มีศักยภาพโดยใช้ระบบนาโนเทคโนโลยีในการนำส่ง วัชรี คุณกิตติ, , , , , , วัชรี คุณกิตติ , , , , , , 350,000 2008-10-01 - 2009-10-31
395 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=175,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=175,000 บาท
2552 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
631 การพัฒนาอาหารเสริมอัดเม็ดฟองฟู่สำหรับสัตว์ปีก จอมใจ พีรพัฒนา, , , , , , จอมใจ พีรพัฒนา , , , , , , 64,000 2008-10-01 - 2009-04-30
211 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=64,000 บาท
2552 ทุนโครงการ IRPUS ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
632 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซากกฤษณา ฉันทนา อารมย์ดี, , , , , , ฉันทนา อารมย์ดี , , , , , , 80,000 2008-10-01 - 2009-09-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=80,000 บาท
2552 ทุนโครงการ IRPUS ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
633 การพัฒนาตำรับยาควบคุมการออกฤทธิ์แบบหลายหน่วย จอมใจ พีรพัฒนา, , , , , , จอมใจ พีรพัฒนา , , , , , , 75,000 2008-10-01 - 2009-04-30
211 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=75,000 บาท
2552 ทุนโครงการ IRPUS ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
634 การศึกษาลายพิมพ์โปรตีนของสารสกัดจากอัณฑะวัว กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , , , , , , 20,000 2008-10-01 - 2009-03-31
181 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2552 ทุนโครงการ IRPUS ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
635 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, นิรามัย ฝางกระโทก, , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, นิรามัย ฝางกระโทก, , , , 100,000 2008-10-01 - 2009-09-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
636 การผลิตสารอโปรพีนอัลคาลอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงบอระเพ็ดพุงช้าง วราภรณ์ ภูตะลุน, เด่นพงษ์ พัฒนเศรษฐานนท์, , , , , วราภรณ์ ภูตะลุน , เด่นพงษ์ พัฒนเศรษฐานนท์, , , , , 237,500 2008-10-01 - 2009-09-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=237,500 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
637 การแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องในช่วงตกไข่ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล กนกวรรณ จารุกำจร, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, พิสมัย ยืนยาว, , , , กนกวรรณ จารุกำจร , ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, พิสมัย ยืนยาว, , , , 225,000 2008-10-01 - 2009-09-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=225,000 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
638 ผลของสารสกัดจากอัณฑะวัวต่อการแสดงออกของยีน COX-1, COX-2 และ ที่ระดับทรานสคริปชั่นในอัณฑะและตับหนูไมซ์เพศผู้ กนกวรรณ จารุกำจร, , , , , , กนกวรรณ จารุกำจร , , , , , , 20,000 2008-10-01 - 2009-03-31
181 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2552 ทุนโครงการ IRPUS ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
639 ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV 16 E6 oncoprotein ฉันทนา อารมย์ดี, สุภาวดี สืบศาสนา, บุญเกิด คงยิ่งยศ, แจ่มใส เพียรทอง, , , ฉันทนา อารมย์ดี , สุภาวดี สืบศาสนา, บุญเกิด คงยิ่งยศ, แจ่มใส เพียรทอง, , , 237,500 2008-10-01 - 2009-09-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=237,500 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
640 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารสำคัญในหัวแก่นตะวันสด นาถธิดา วีระปรียากูร, สุพร นุชดำรงค์, , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , สุพร นุชดำรงค์, , , , , 235,100 2008-10-01 - 2009-09-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=235,100 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
641 การประเมินโมเดลการส้รางเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ธีระ ฤทธิรอด, เจียมจิต แสงสุวรรณ, ภัทระ แสนไชยสุริยา, วงศา เลาหศิริวงศ์, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ, , ธีระ ฤทธิรอด , เจียมจิต แสงสุวรรณ, ภัทระ แสนไชยสุริยา, วงศา เลาหศิริวงศ์, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ, , 237,500 2008-10-01 - 2009-09-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=237,500 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
642 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลืตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร บังอร ศรีพานิชกุลชัย บังอร ศรีพานิชกุลชัย 3,500,000 2008-10-01 - 2009-09-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=3,500,000 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
643 กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1,000,000 2008-10-01 - 2009-09-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=1,000,000 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
644 วิจัยร่วมต้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 1,860,000 2008-10-01 - 2009-09-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=1,860,000 บาท
2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
645 การศึกษาดัชนีเชิงคุณภาพสมุนไพรเถาสะค้าน วริมา วงศ์พาณิชย์, อรุณรัตน์ ฉวีราช, จินดา หวังบุญสกุล, , , , วริมา วงศ์พาณิชย์ , อรุณรัตน์ ฉวีราช, จินดา หวังบุญสกุล, , , , 237,500 2008-10-01 - 2009-09-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=237,500 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
646 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น จอมใจ พีรพัฒนา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , จอมใจ พีรพัฒนา , บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นาถธิดา วีระปรียากูร, , , , 100,000 2008-10-01 - 2009-09-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
647 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่บป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, , , , , , ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ , , , , , , 100,000 2008-10-01 - 2009-09-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
648 การศึกษาคุณค่าของสารสกัดสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำหริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวอทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ต่อการป้องกันโรคเรื้อรัง :มะเร็ง นาถธิดา วีระปรียากูร, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , นาถธิดา วีระปรียากูร , บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , 100,000 2008-10-01 - 2009-09-30
364 วัน ปี 2552 /จำนวนเงิน=100,000 บาท
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
649 โครงการนำร่องความร่วมมือระหว่างร้านบาคุณภาพและศูนย์แพทย์ชุมชนในการเฝ้าระวังภัยเงียบจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง วิวรรธน์ อัครวิเชียร, , , , , , วิวรรธน์ อัครวิเชียร , , , , , , 206,000 2008-09-01 - 2008-12-31
121 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=206,000 บาท
2551 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น
650 โปรแกรมวิจัยร่วมด้านนาโนเวชสำอางสมุนไพรไทย (002/2551) บังอร ศรีพานิชกุลชัย, , , , , , บังอร ศรีพานิชกุลชัย , , , , , , 2,260,000 2008-09-01 - 2009-08-31
364 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=2,260,000 บาท
2551 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
651 การศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานด้านพฤกษศาสตร์และลายพิมพ์ดีเอ็นเอของว่านยาไทย ชยันต์ พิเชียรสุนทร, , , , , , ชยันต์ พิเชียรสุนทร , , , , , , 2,365,600 2008-09-01 - 2009-09-30
394 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=1,182,800 บาท
ปี 2552 /จำนวนเงิน=1,182,800 บาท
2551 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
652 กลุ่มวิจัยการตลาดด้านสุขภาพ มณีรัตน์ เลย์ตัน, ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา, เพ็ญศรี เจริญวานิช, ณัฐสมล ธนกูลรังสฤษดิ์, วัชรี คุณกิตติ, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, รักษวร ใจสะอาด มณีรัตน์ เลย์ตัน , ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา, เพ็ญศรี เจริญวานิช, ณัฐสมล ธนกูลรังสฤษดิ์, วัชรี คุณกิตติ, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, รักษวร ใจสะอาด 20,000 2008-07-01 - 2009-05-31
334 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=20,000 บาท
2551 คณะเภสัชศาสตร์
653 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ furosemide และ hydrochlorothiazide ในปัสสาวะของมนุษย์โดยวิธี โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ธานี เทศศิริ, , , , , , ธานี เทศศิริ , , , , , , 20,000 2008-07-01 - 2009-11-30
517 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=10,000 บาท
ปี 2552 /จำนวนเงิน=10,000 บาท
2551 คณะเภสัชศาสตร์
654 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10(วัชระ กาญจนกวินกุล) ธเนศ พงศ์จรรยากุล, วัชระ กาญจนกวินกุล, , , , , ธเนศ พงศ์จรรยากุล , วัชระ กาญจนกวินกุล, , , , , 2,212,000 2008-06-01 - 2013-05-31
1825 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=442,400 บาท
ปี 2552 /จำนวนเงิน=442,400 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=442,400 บาท
ปี 2554 /จำนวนเงิน=442,400 บาท
ปี 2555 /จำนวนเงิน=442,400 บาท
2551 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
655 การแสดงออกร่วมของยีนที่เกี่ยวข้องในวิถีชีวสังเคราะห์เจอรานิออลในเปล้าน้อย นาฏศจี นวลแก้ว, อนุวัชกิจ กล่ำรักษ์, , , , , นาฏศจี นวลแก้ว , อนุวัชกิจ กล่ำรักษ์, , , , , 100,000 2008-06-01 - 2009-11-30
547 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
ปี 2552 /จำนวนเงิน=50,000 บาท
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
656 การศึกษาเพื่อหาชนิดของ enzyme UDP-glicironosyltransferases ที่ใช้ในขบวนการ glucuronidation ของยา lorazepam และการเกิดอันตรกิริยาระหว่าง lorazepam และ valproic acid วีรวรรณ อุชายภิชาติ, , , , , , วีรวรรณ อุชายภิชาติ , , , , , , 480,000 2008-05-01 - 2010-05-31
760 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2552 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
657 รูปแบบในการพัฒนาผู้นำด้านวิชาชีพเภสัชกรรม วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, , , , , , วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ , , , , , , 446,000 2008-05-01 - 2010-05-31
760 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=148,667 บาท
ปี 2552 /จำนวนเงิน=148,667 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=148,667 บาท
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
658 เทคนิคโฟลอินเจคชั่นอย่างง่ายสำหรับการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว วิรัช เรืองศรีตระกูล, , , , , , วิรัช เรืองศรีตระกูล , , , , , , 240,000 2008-05-01 - 2009-05-31
395 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=120,000 บาท
ปี 2552 /จำนวนเงิน=120,000 บาท
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
659 การพัฒนาสาร Neuroprotective ชนิดใหม่กลุ่ม coumarins จากเปลือกรากต้นส่องฟ้า เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, , , , , , เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง , , , , , , 480,000 2008-05-01 - 2010-05-31
760 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2552 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
660 การออกแบบและสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์นิวโรนอลไนตริกออกไซด์ซินเตซอย่างจำเพาะเจาะจงและต้านอนุมูลอิสระ จันทนา บุญยะรัตน์, , , , , , จันทนา บุญยะรัตน์ , , , , , , 480,000 2008-05-01 - 2010-05-31
760 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2552 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
661 โครงการพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของเทศบาล สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, , , , , , สุพัตรา ชาติบัญชาชัย , , , , , , 730,000 2008-05-01 - 2009-04-30
364 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=730,000 บาท
2551 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
662 เภสัชพลนศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด Pharmacodynamic study of antimicrobial combination on multidrug resistant Acinetobacter baumanii เชิดชัย สุนทรภาส, , , , , , เชิดชัย สุนทรภาส , , , , , , 440,000 2008-05-01 - 2010-05-31
760 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=146,667 บาท
ปี 2552 /จำนวนเงิน=146,667 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=146,667 บาท
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
663 การศึกษาเพื่อหาชนิดของ Enzyme UDP-glucuronosyltransferases ที่ใช้ในขบวนการ glucuronidation ของยา lorazepam และการเกิดอันตรกิริยาระหว่าง lorazepam และ valproic acid วีรวรรณ อุชายภิชาติ, , , , , , วีรวรรณ อุชายภิชาติ , , , , , , 480,000 2008-05-01 - 2010-05-31
760 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2552 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=160,000 บาท
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
664 เภสัชพลศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด เชิดชัย สุนทรภาส, , , , , , เชิดชัย สุนทรภาส , , , , , , 440,000 2008-05-01 - 2010-05-31
760 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=146,667 บาท
ปี 2552 /จำนวนเงิน=146,667 บาท
ปี 2553 /จำนวนเงิน=146,667 บาท
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
665 การศึกษาการจัดการองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุญคงศิลป์ วานมนตรี, , , , , , บุญคงศิลป์ วานมนตรี , , , , , , 30,000 2008-04-01 - 2008-09-30
182 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=30,000 บาท
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
666 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาระงานสายวิชาการด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สันติพงษ์ หงษ์แสงไทย, , , , , , สันติพงษ์ หงษ์แสงไทย , , , , , , 30,000 2008-04-01 - 2008-09-30
182 วัน ปี 2551 /จำนวนเงิน=30,000 บาท
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
667 การสร้างและประเมินรูปแบบการเรียนการสอนวิชา 616 318 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 2 ทิพาพร กาญจนราช, , , , , , ทิพาพร กาญจนราช , , , , , , 10,000 2008-04-01 - 2012-03-31