Professor Dr.Thaned Pongjanyakul

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล

สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: thaned@kku.ac.th
h-index 19
Keyword

Pharmaceutics, Drug Delivery, Transdemal

Specials

Pharmaceutics
Transdermal drug delivery
Controlled-release drug delivery systems

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์มอร์ฟีนในพลาสมาของมนุษย์โดยการใช้เทคนิกโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงร่วมกับเครื่องตรวจวัดแบบเคมีไฟฟ้าชนิดคูลอมเมตริก Development of a High of Performance Liquid Chromatography with Coulometric Electrochemical Detector Method for the Analysis of Morphine in Human Plasma Thanee Tessiri, Viroj Sumyai, Suvatana Chulavatnaol, Poj Kulvanich, Khanittha Tontisirin, Thaned Pongjanyakul, Sirikul Aumpon, Verawan Uchaipichat, Detpon Preechagoon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 5 2 123-130 tci May - Aug 2552 0.024
2 ความคงตัวทางเคมีของยาฉีดเข้าน้ำวุ้นตาแกนไซโคลเวียร์เก็บที่สภาพแช่แข็ง เจษฎา นพวิญญูวงศ์, จรรยา ศรีแสงจันทร์, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, อาภรณี ไชยาคำ, สุนันท์ ชัยฑวังกูล Thai Journal of Hospital Pahrmacy 13 3 213-218 na Sep - Dec 2546
3 ความคงตัวทางเคมีและประสิทธิผลทางคลินิกของยาฉีดเข้าตาแกนไซโคลเวียร์เก็บที่สภาวะแช่แข็งในการักษาแบบนำของโรคจอตาอักเสบจากเชื้อซัยโตเมกกะโลไวรัสในผู้ป่วยเอดส์ จรรยา ศรีแสงจันทร์, อาภรณี ไชยาคำ, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, สุนันท์ ชัยฑวังกูล, เจษฎา นพวิญญูวงศ์, ไพฑูรย์ ประฎิภาณวัตร, สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ วารวิจัย มข.(บศ.) 3 : ฉบับพิเศษ2546 2546 0 62-75 na Jan 2546
4 ผลของฟิลม์อัลจิเนตต่อคุณลักษณะการปลดปล่อยของยาเม็ดไดโคลฟีแนคที่เตรียมโดยใช้สานยึดเกาะที่ไม่ละลายน้ำ Effect of Alginate Film on Release Characteristics of Diclofenac Tables Prepared using Non-aqueous Binder ธเนศ พงศ์จรรยากุล, สงกรานต์ แสงแก้ว Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 1 1 51-60 na Jan - Jun 2548
5 Permeation barrier from shed snake skin of king cobra Aroonsri Priprem, Thaned Pongjanyakul, Padungkwan Chitropas วารสารวิจัย มข. 9 2 11-18 na Jun - Dec 2547 0.039
6 ความคงตัวทางเคมีของยาฉีดเข้าน้ำวุ้นตาแกนไซโคลเวียร์เก็บที่สภาพแช่แข็ง เจษฎา นพวิญญูวงศ์, จรรยา ศรีแสงจันทร์, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, อาภรณี ไชยาคำ, สุนันท์ ชัยฑวังกูล เภสัชกรรมโรงพยาบาล 13 3 213-218 na Jan 2546
7 ระบบนำส่งยาผ่านผิวหนัง ธเนศ พงศ์จรรยากุล คลินิกเวชปฏิบัติและการใช้ยา 16 11 789-791 na Jan 2543
8 รูปแบบยาเตรียมใหม่ของนิโคตินสำหรับการบำบัดผู้ติดบุหรี่ ธเนศ พงศ์จรรยากุล คลินิกเวชปฏิบัติและการใช้ยา 16 3 169-173 na Jan 2543
9 Adapalene gel ธเนศ พงศ์จรรยากุล คลินิกเวชปฏิบัติและการใช้ยา 16 12 863-866 na Jan 2543
10 ระบบนำส่งนิโคตินทางผิวหนัง Transdermal nicotine deliverry system ธเนศ พงศ์จรรยากุล, สมพล ประคองพันธ์ เภสัชสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 49 1 19-26 na Jan 2543
11 ความคงตัวทางเคมีและประสิทธิผลทางคลินิกของยาฉีดเข้าตาแกนไซโคลเวียร์ ธเนศ พงศ์จรรยากุล วารสารวิจัยม.ข.ฉบับพิเศษ 0 0 62-75 na Jan 2546
12 ระบบนำส่งยาสู่เป้าหมาย ธเนศ พงศ์จรรยากุล วารสารยาน่ารู้ 52 3 9-15 na Jan 2546
13 แผ่ยานิโคตินกาวอะคลิลิก ธเนศ พงศ์จรรยากุล มข.วิจัย 3 3 14-16 na Jan 2544
14 การนำส่งยาผ่านผิวหนัง ธเนศ พงศ์จรรยากุล, อุรชา รังสาดทอง วารสารยาน่ารู้ 52 2 28-34 na Jan 2546
15 Sustain release buprotion ธเนศ พงศ์จรรยากุล คลินิกเวชปฏิบัติและการใช้ยา 16 4 235-238 na Jan 2543
16 เทสโทสเตอโรนเจล ธเนศ พงศ์จรรยากุล, สาธิต พุทธิพิพัฒนขจร เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 50 3 63-67 na Jan 2544
17 Ciclopirox Nall Lacauce ธเนศ พงศ์จรรยากุล เวชปฏิบัติและการใช้ยา(คลินิก) 17 3 223-226 na Jan 2544
18 แผ่นยาลิโคเคน ธเนศ พงศ์จรรยากุล เวชปฏิบัติและการใช้ยา(คลินิก) 17 5 451-454 na Jan 2544
19 In vitro release study of topical steroid preparations used in skin diseases J. Sujja-areevath, อรุณศรี ปรีเปรม, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, P. Mahakunakorn Journal of the Industrial Pharmacy 3 1 1-8 na Jan 2542

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Chitosan−magnesium aluminum silicate nanocomposite−based films of nicotine for buccal delivery: Mixing order effect and drug retention

รางวัลการตีพิมพ์
Wanwisa Khunawattanakul, Thaned Pongjanyakul Journal of Drug Delivery Science and Technology Q1
92 - 105266 Feb 2024 5.062
2 Gelatinized tapioca starch-magnesium aluminum silicate nanocomposites: Particle agglomeration for directly compressed tablets

รางวัลการตีพิมพ์
Chaipat Siriwachirachai, Thaned Pongjanyakul Journal of Drug Delivery Science and Technology Q1
85 - 104853 Sep 2023 5
3 Nicotinemagnesium aluminum silicate complexes processed by blending: Characterization for usage as drug carriers in mucoadhesive buccal discs

รางวัลการตีพิมพ์
Napaphak Jaipakdee, Thitiphorn Rongthong, Watchara Kanjanakawinkul, Thaned Pongjanyakul International Journal of Pharmaceutics Q1
643 - 123243 Aug 2023 5.8
4 Gelatinized tapioca starch-magnesium aluminum silicate nanocomposites: Physicochemical characterization and evaluation for modified-release tablets

รางวัลการตีพิมพ์
Chaipat Siriwachirachai, Thaned Pongjanyakul Journal of Drug Delivery Science and Technology Q1
85 - 104591 Aug 2023 5.062
5 Formulation and In Vitro Evaluation of Mucoadhesive Sustained Release Gels of Phytoestrogen Diarylheptanoids from Curcuma comosa for Vaginal Delivery
Peera Tabboon, Sarunya Tuntiyasawasdikul, Thaned Pongjanyakul, Napaphak Jaipakdee Pharmaceutics Q1
15 1 264 Jan 2023 6.525
6 Sodium Alginate-Quaternary Polymethacrylate Composites: Characterization of Dispersions and Calcium Ion Cross-Linked Gel Beads
Wanwisa Khunawattanakul, Napaphak Jaipakdee, Thitiphom Rongthong, Narin Chansri, Pathomthat Srisuk, Padungkwan Chitropas, Thaned Pongjanyakul Gels Q1
8 1 739 Nov 2022 4.432
7 Preparation and Evaluation of Directly Compressible Orally Disintegrating Tablets of Cannabidiol Formulated Using Liquisolid Technique
Ekapol Limpongsa, Peera Tabboon, Thaned Pongjanyakul, Napaphak Jaipakdee Pharmaceutics Q1
14 11 2407 Nov 2022 6.525
8 Mucosal Delivery of Cannabidiol: Influence of Vehiclesand Enhancers
Peera Tabboon, Thaned Pongjanyakul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee pharmaceutics Q1
14 8 1687 Aug 2022 6.072
9 Mucosal Delivery of Cannabidiol: Influence of Vehicles and Enhancers
Peera Tabboon, Thaned Pongjanyakul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee Pharmaceutics
14 8 1-19 Aug 2022 6.29
10 Formulation Development of Fluconazole-Loaded Lactose Agglomerate Tablets as a Disinfectant for Candida-Associated Dentures
Rapee Jarungsirawat, Wanassnant Kajthunyakarn, Chaipat Siriwachirachai, Thaned Pongjanyakul Pharmaceutics Q1
14 - 1723 Aug 2022 6.29
11 In Vitro Release, Mucosal Permeation and Deposition of Cannabidiol from Liquisolid Systems: The Influence of Liquid Vehicles
Peera Tabboon, Thaned Pongjanyakul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee Pharmaceutics Q1
14 9 1787 Aug 2022 6.29
12 Particle aggiomeration of acid-modified tapicca sterches:Characterization and use as direct compression filler in teblets
Chaipat Siriwachirachai, Thaned Pongjanyakul Pharmaceutics Q1
14 6 1245 Jun 2022 6.52
13 Particle Agglomeration of Acid-Modified Tapioca Starches: Characterization and Use as Direct Compression Fillers in Tablets
Chaipat Siriwachirachai, Thaned Pongjanyakul Pharmaceutics Q1
14 6 1245 Jun 2022 6.525
14 Acid and alkali modifications of tapioca starches: Physicochemical characterizations and evaluations for use in tablets
Chaipat Siriwachirachai, Thaned Pongjanyakul Journal of Drug Delivery Science and Technology Q1
68 - 103068 Feb 2022 3.981
15 Quaternary polymethacrylate−magnesium aluminum silicate film formers: Stability studies for tablet coatings
Thitiphorn Rongthong, Thaned Pongjanyakul Journal of Drug Delivery Science and Technology Q1
62 2 102389 Apr 2021 2.734
16 Films Fabricated with Native and Ball-Milled Modified Glutinous Rice Starch: Physicochemical and Mucoadhesive Properties
May Thu Soe, Thaned Pongjanyakul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee STARCH-STARKE
73 1-2 2000012 isi,scopus Jan 2021 2.226
17 Modified glutinous rice starch-chitosan composite films for buccal delivery of hydrophilic drug
(DOCUMENT IN SCOPUS)
May ThuSoe, Thaned Pongjanyakul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee Carbohydrate Polymers Q1 34
Citation Details
245 19 1-9 isi,scopus Oct 2020 6.044
18 Alginate-poloxamer beads for clotrimazole delivery: Molecular interactions, mechanical properties, and anticandidal activity
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Rapee Jarungsirawat, Watcharee Khunkitti, Thaned Pongjanyakul International Journal of Biological Macromolecules Q1 10
Citation Details
148 4 1061-1071 isi,scopus Apr 2020 4.784
19 Eudragit RL-based film coatings: How to minimize sticking and adjust drug release using MAS
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Thitiphorn Rongthong, Srisagul Sungthongjeen, Florence Siepmann, Juergen Siepmann, Thaned Pongjanyakul European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Q1 8
Citation Details
148 3 126-133 isi,scopus Mar 2020 4.708
20 Thai glutinous rice starch modified by ball milling and its application as a mucoadhesive polymer
(DOCUMENT IN SCOPUS)
May Thu Soe, Padungkwan Chitropas, Thaned Pongjanyakul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee Carbohydrate Polymers Q1 32
Citation Details
232 15 1-8 isi,scopus Mar 2020 6.044
21 Sodium caseinate films modified using halloysite: Physicochemical characterization and drug permeability studies
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Wanassnant Kajthunyakarn, Rapee Jarungsirawat, Duangkamon Sakloetsakun, Thaned Pongjanyakul Journal of Drug Delivery Science and Technology Q1 10
Citation Details
54 12 101235 isi,scopus Nov 2019 2.606
22 Mucoadhesive sustained-release tablets for vaginal delivery of Curcuma comosa extracts: Preparation and characterization
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Pamika Tunpanich, Ekapol Limpongsa, Thaned Pongjanyakul, Bungorn Sripanidkulchai, Napaphak Jaipakdee Journal of Drug Delivery Science and Technology Q1 9
Citation Details
51 June 2019 559-568 isi,scopus Jun 2019 2.297
23 Sodium caseinate-magnesium aluminum silicate nanocomposite films for modified-release tablets
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Wanassnant Kajthunyakarn, Duangkamon Sakloetsakun, Thaned Pongjanyakul Materials Science & Engineering C 13
Citation Details
92 11 827-839 scopus Nov 2018 5.08
24 Modification of alginate beads using gelatinized and ungelatinized arrowroot (Tacca leontopetaloides L. Kuntze) starch for drug delivery
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Rapee Jarungsirawat, Wirinya Tansena, Thaned Pongjanyakul International Journal of Biological Macromolecules Q1 29
Citation Details
118 10 683-692 isi,scopus Oct 2018 3.909
25 Alginate-caseinate composites: Molecular interactions and characterization of cross-linked beads for the delivery of anticandidals
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Rapee Jarungsirawat, Watcharee Khunkitti, Thaned Pongjanyakul International Journal of Biological Macromolecules Q1 14
Citation Details
2018 115 483-493 isi,scopus Aug 2018 3.671
26 Preparation and characterization of poly (vinyl alcohol)-poly (vinyl pyrrolidone) mucoadhesive buccal patches for delivery of lidocaine HCL
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Napaphak Jaipakdee, Thaned Pongjanyakul, Ekapol Limpongsa International Journal of Applied Pharmaceutics Q3 25
Citation Details
10 1 115-123 scopus Feb 2018 1.250
27 Particle agglomeration of chitosan-magnesium aluminum silicate nanocomposites for direct compression tablets
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Rapee Jarungsirawat, Thaned Pongjanyakul INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS Q1 16
Citation Details
535 1-2 410-419 isi,scopus Jan 2018
28 Chitosan-clay nanocomposite microparticles for controlled drug delivery: Effects of the MAS content and TPP crosslinking
Rapee Jarungsirawat, Florence Siepmann, Juergen Siepmann, Thaned Pongjanyakul Journal of Drug Delivery Science and Technology Q1
40 8 1-10 isi,scopus Aug 2017 1.194
29 Modification of gellan gum films by halloysite: physicochemical evaluation and drug permeation properties
Duangkamon Sakloetsakun, Thaned Pongjanyakul Drug Development and Industrial Pharmacy Q2
43 3 492-501 isi,scopus Feb 2017
30 Chitosan-clay matrix tables for sustained-release drug delivery: Effect of chitosan molecular weight and lubricant
Rapee Jarungsirawat, Thaned Pongjanyakul Journal of Drug Delivery Science and Technology Q1
35 10 303-313 isi,scopus Oct 2016 0.620
31 Chitosan-gum arabic polyelectrolyte complex films: physicochemical, mechanical and mucoadhesive properties
Duangkamon Sakloetsakun, Detpon Preechagoon, A Bernkop-Schnurch, Thaned Pongjanyakul PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY Q2
21 5 590-599 isi,scopus Aug 2016
32 Quaternary polymethacrylate-sodium alginate films: effect of alginate block structures and use for sustained release tablets
Thaned Pongjanyakul, Natnicha Khuathan Pharmaceutical Development and Technology Q2
21 4 487-498 isi,scopus Mar 2016 1.335
33 Optimization of minoxidil microemulsions using fractional factorial design approach
Napaphak Jaipakdee, Ekapol Limpongsa, Thaned Pongjanyakul Pharmaceutical Development and Technology Q2
21 1 86-97 isi,scopus Jan 2016 1.335
34 Spray-dried chitosan-magnesium aluminum silicate microparticles as matrix formers in controlled release tablets
Rapee Jarungsirawat, Thaned Pongjanyakul Journal of Drug Delivery Science and Technology Q1
30 Part A 114-122 isi,scopus Dec 2015
35 Lysozyme-magnesium aluminum silicate microparticles: Molecular interaction, bioactivity and release studies
Watchara Kanjanakawinkul, Natalie J. Medlicott, Thomas Rades, Satit Puttipipatkhachorn, Thaned Pongjanyakul International Journal of Biological Macromolecules Q1
80 1 651-658 isi,scopus Sep 2015
36 Skin deposition and permeation of finasteride in vitro: effects of propylene glycol, ethanol and sodium lauryl sulfate
Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee, Thaned Pongjanyakul, Jomjai Peerapattana PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY Q2
20 8 984-991 isi,scopus Sep 2015 0.489
37 Quaternary polymethacrylate-magnesium aluminum silicate films: Water uptake kinetics and film permeability
Thitiphorn Rongthong, Srisagul Sungthongjeen, Florence Siepmann, Juergen Siepmann, Thaned Pongjanyakul International Journal of Pharmaceutics Q1
490 1-2 165-172 isi,scopus May 2015 3.650
38 Impact of Anti-tacking Agents on Properties of Gas-Entrapped Membrane and Effervescent Floating Tablets
Worawut Kriangkrai, Satit Puttipipatkhachorn, Pornsak Sriamornsak, Thaned Pongjanyakul, Srisagul Sungthongjeen AAPS PharmSciTech
June 2014 Article in press 00 isi,scopus Jun 2014
39 Modification of quaternary polymethacrylate films using sodium alginate: Film characterization and drug permeability.
Natnicha Khuathan, Thaned Pongjanyakul International Journal of Pharmaceutics Q1
460 2014 63-72 isi,scopus Jan 2014 3.458
40 Quaternary polymethacrylate-magnesium aluminum silicate films: Molecular interactions, mechanical properties and tackiness
T Rongthong, S Sungthongjeen, J Siepmann, Thaned Pongjanyakul International Journal of Pharmaceutics Q1
458 2013 57-64 isi,scopus Nov 2013 3.458
41 Nicotine-magnesium aluminum silicate microparticle surface modified with chitosan for mucosal delivery
Watchara Kanjanakawinkul, Thomas Rades, Satit Puttipipatkhachorn, Thaned Pongjanyakul MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS
33 3 1727-1736 isi,scopus Apr 2013 2.686
42 Characterization of chitosan-magnesium aluminum silicate nanocomposite films for buccal delivery of nicotine.
Thaned Pongjanyakul, Wanwisa Khunawattanakul, Clare J Strachan, Keith C Gordon, Satit Puttipipatkhachorn, Thomas Rades International Journal of Biological Macromolecules Q1
55 2013 24-31 isi,scopus Apr 2013 2.453
43 Use of propranolo-magnesium aluminum silicate intercalated complexes as drug reservoirs in polymeric matrix tablets
Thaned Pongjanyakul, Sarasit Rojtanatanya INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES Q3
74 4 292-301 isi,scopus Jul - Aug 2012 0.626
44 Influence of pH Modifiers and HPMC Viscosity Grades on Nicotine-Magnesium Aluminum Silicate Complex-Loaded Buccal Matrix Tablets.
Thaned Pongjanyakul, S Kanjanabat AAPS PHARMSCITECH Q2
13 2 674-685 isi,scopus Jun 2012 1.211
45 Enhanced entrapment efficiency and modulated drug release of alginate beads loaded with drug-clay intercalated complexes as microreservoirs
Thaned Pongjanyakul, Thitiphorn Rongthong Carbohydrate Polymers Q1
81 2 409-419 SCOPUS,SJR(Q1) Jun 2010 2.644
46 Chitosan-magnesium aluminum silicate nanocomposite films: Physicochemical characterization and drug permeability
Wanwisa Khunawattanakul, Satit Puttipipatkhachorn, Thomas Rades, Thaned Pongjanyakul Chitosan; Magnesium aluminum silicate; Nanocomposite film; Heat treatment; Drug permeability International Journal of Pharmaceutics
393 1-2 219-229 scopus Jun 2010 3.061
47 Nicotine-loaded sodium alginate-magnesium aluminum silicate (SA-MAS) films: Importance of SA-MAS ratio
Thaned Pongjanyakul, Hatairat Suksri Carbohydrate Polymers
80 4 1018-1027 SCOPUS,SJR(Q1) May 2010 2.644
48 Propranolol-magnesium aluminum silicate complex dispersions and particles: Characterization and factors influencing drug release
Sarasit Rojtanatanya, Thaned Pongjanyakul International Journal of Pharmaceutics
383 1-2 106-115 isi Jan 2010 3.061
49 Alginate-magnesium aluminum silicate films for buccal delivery of nicotine
Thaned Pongjanyakul, Hatairat Suksri Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Q1
74 1 103-113 SCOPUS,SJR(Q2) Nov 2009 2.593
50 Effects of oxygen-containing terpenes as skin permeation enhancers on the lipoidal pathways of human epidermal membrane
Doungdaw Chantasart, Thaned Pongjanyakul, William I. Higuchi, S. Kevin Li Journal of Pharmaceutical Sciences
98 10 3617-3632 SCOPUS,SJR(Q1) Oct 2009 0
51 Polymer-Magnesium Aluminum Silicate Composite Dispersions for Improved Physical Stability of Acetaminophen Suspensions
Thaned Pongjanyakul, Satit Puttipipatkhachorn AAPS PHARMSCITECH Q2
2009 10 346-354 isi Jun 2009 1.351
52 Physicochemical characterizations and release studies of nicotine-magnesium aluminum silicate complexes
Thaned Pongjanyakul, Wanwisa Khunawattanakul, Satit Puttipipatkhachorn APPLIED CLAY SCIENCE Q1
2009 44 242-250 isi May 2009 1.861
53 Alginate-magnesium aluminum silicate: Importance of alginate block structures
Thaned Pongjanyakul International Journal of Pharmaceutics Q1
365 1-2 100-108 isi Jan 2009 2.408
54 Interaction of nicotine with magnesium aluminum silicate at different pHs: Characterization of flocculate size, zeta potential and nicotine adsorption behavior
Hatairat Suksri, Thaned Pongjanyakul* COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES
65 1 54-60 isi Aug 2008
55 Chitosan-magnesium aluminum silicate composite dispersions: Characterization of rheology, flocculate size and zrta potenial
Wanwisa Khunawattanakul, Satit Puttipipatkhanchorn, Thomas Rades, Thaned Pongjanyakul* International Journal of Pharmaceutics Q1
351 0 227-235 isi Mar 2008 2.408
56 Comparative Permeation Studies Between Scale Region of Shed Snake Skin and Human Skin In vitro
Aroonsri Priprem, Chidchanok Khamlert, Thaned Pongjanyakul, Sarayut Radapong, Theera Rittirod, Paduangkwan Chitropas American Journal of Agricultural and Biological Sciences
3 2 444-450 scopus Feb 2008 0
57 Alginate-magnesium aluminum silicate films: Effect of film thickness on physical characteristics and permeability
Thaned Pongjanyakul*, Satit Puttipipatkhanchorn International Journal of Pharmaceutics Q1
346 1-2 1-9 isi Jan 2008 2.408
58 Alginate-magnesium aluminum silicate composite films: Effect of film thickness on physical characteristics and permeability
Thaned Pongjanyakul, S Puttipipatkhachorn INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS Q1
346 1-2 1-9 isi,scopus Jan 2008
59 Drug Permeation Across Alginate-Megnesium Aluminum Silicate Composite Films
Piyaon Rojanakarin, Thaned Pongjanyakul The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (ไทยเภสัชสาร)
31 Suppl PT-31 scopus Dec 2007 0
60 Effect of Sampling Procedures of Release Teasting on Drug Release and Scale-up Production Feasibility of Multiple-Unit Dextromethorphan Resinate Tablets: A Technical Note
Thaned Pongjanyakul AAPS Pharm Sci Tech
8 4 Article 117 scopus Oct - Dec 2007 1.351
61 Sodium Alginate-Magnesium Aluminum Silicate Composite Gels: Characterization of Flow Behavior, Microviscosity, and Drug Diffusivity
Thaned Pongjanyakul, Satit Puttipipatkhanchorn AAPS Pharm SciTech
8 3 E1-E8 (Article 72) scopus Jul - Sep 2007 1.351
62 Modulating drug release and matrix erosion of alginate matrix capsules by micro environmental interaction with calcium ion
Thaned Pongjanyakul, S Puttipipatkhachorn EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS Q1
67 1 187-195 isi Aug 2007
63 Characterization of microcrystalline cellulose loaded diclofenac calcium alginate gel beads in vitro
Thaned Pongjanyakul Pharmazie
62 7 493-498 scopus Jul 2007 0.775
64 Alginate-magnesium aluminum silicate films: Effect of plasticizers on film properties, drug permeation and drug release from coated tablets
Thaned Pongjanyakul, Satit Puttipipatkhachorn International Journal of Pharmaceutics Q1
333 1-2 34-44 scopus Mar 2007 2.408
65 Xanthan-alginate composite gel beads: Molecular interaction and in vitro characterization
Thaned Pongjanyakul, S Puttipipatkhachorn INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS Q1
331 1 61-71 isi,scopus Feb 2007
66 Modulation of drug release from glyceryl palmitostearate-alginate beads via heat treatment
Thaned Pongjanyakul, Srisagul Sungthongjeen, Satit Puttipipatkhachorn International Journal of Pharmaceutics Q1
0 319 20-28 scopus Aug 2006 2.408
67 Melted glyceryl palmitostearate (GPS)pellets for protien delivery
Thaned Pongjanyakul, Natalie J Medlicott, Ian G Tucker International |Journal of Pharmaceutics
271 0 53-62 scopus Jan 2004
68 Permeation studies comparing cobra skin with human skin using nicotine transdermal patches
Thaned Pong๋janyakul, Sompol Prakongpan, Aroonsri Priprem Drug Development and industrial Pharmacy Q2
26 6 635-642 scopus Jan 2000
69 In vitro release study of topical steroid preparation used in skin disease
J Sujja-areevath, Aroonsri Priprem, Thaned Pongjanyakul, P Mahakunakorn Journal of the Industrial Pharmacy
3 1 1-8 scopus Jan 1999

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Investigation of sodium caseinate-clay nanocomposite films for tablet coating Thaned Pongjanyakul, Wanassnant Kajthunyakarn, Duangkamon Sakloetsakun 9 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 The 18th TRF-OHEC Annual Congress The Regent Cha Am
Phetchaburi, Thailand
2 Quaternary polymethacrylaye--magnesium aluminum silicate films for modified-release tablets. Thitiporn Rongthong, Srisagul Sungthongjeen, ๋ี๋ีJuergen Siepmann, Thaned Pongjanyakul 28 เม.ย. 2557 - 30 เม.ย. 2557 The RGJ-PhD Congress XV จอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท
พัทยา ชลบุรี
3 Development of diclofenac sodium orodispersible tablets using wet granulation technique การพัฒนายาเม็ดไดโคลฟิแนคโซเดียมชนิดกระจายเร็วในช่องปากโดยใช้เทคนิคการทำแกรนูลเปียก Napaphak Jaipakdee, Jirawat Chanthonglarng, Pongsatorn Tattayatikom, Thaned Pongjanyakul, Ekapol Limpongsa 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
4 Nicotine - Magnesium Aluminum Silicate Microparticles: In vitro Evaluations Watchara Kanjanakawinkul, Satit Puttipipatkhachorn, Thaned Pongjanyakul 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
5 Characterization of Ammonio-Methacrylate Copolymer-Clay Composite Dispersions and Films Thitiphorn Rongthong, Srisagul Sungthongjeen, Thaned Pongjanyakul 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
6 Effects of Penetration Enhancers on Skin Permeation and Accumulation of Finasteride Ekgpol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee, Thaned Pongjanyakul 10 ต.ค. 2555 - 12 ต.ค. 2555 การประชุมวิชาการนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 12 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
ไทย
7 INteeraction of Quaternary of Polymethacrylate with Magnesium Aluminum Silicate in Dispersions and Films Thitiphorn Rongthong, Srisagul Sungthongjeen, Thaned Pongjanyakul 19 เม.ย. 2555 - 19 เม.ย. 2555 RGJ Seminar Series No.86th Research and Development in Pharmaceutical Products ห้อง 3401-3402 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น, ประเทศไทย
8 Chitosan-magneesium aluminum silicate nanocomposite films for pharmaceutical Uses Wanwisa Khunawattanakul, Satit Puttipiparkhachorn, Thomas Rades, Thaned Pongjanyakul 19 เม.ย. 2555 - 19 เม.ย. 2555 RGJ Seminar Series No.86th Research and Development in Pharmaceutical Products ห้อง 3401-3402 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกก่น
ขอนแก่น, ประเทศไทย
9 การศึกษาคุณลักษณะของยาเม็ดฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลสบรรจุประกอบเชิงซ้อนนิโคติน-เคลย์เพื่อนำส่งทางกระพุ้งแก้ม โสภาพรรณ กาญจนบัตร, ธเนศ พงศ์จรรยากุล 26 พ.ค. 2554 - 26 พ.ค. 2554 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยรังสิต
ไทย
10 Characterization of Nicotine-Magnesium Aluminum Silicate Dispersions: Flocculate size, Zeta Potential and Nicotone Adsorption Isotherm Thaned Pongjanyakul, H Suksri 16 ต.ค. 2551 - 18 ต.ค. 2551 การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ
เพชรบุรี
11 Development and evaluation of calcium alginate beads containing Propranolol-Magnesium Aluminium Silicate Complexes As Microreservoirs Thitiphorn Rongthong, Thaned Pongjanyakul* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
12 Influence of Film Thickness on Mechanical Property and Permeability of Alginate-Magnesium Aluminum Silicate Microcomposite Films Thaned Pongjanyakul, S Puttipipatkhanchorn 11 ต.ค. 2550 - 13 ต.ค. 2550 การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 7 แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ชลบุรี
13 KERATIN EXTRACTED FROM SHED SNAKE SKIN อรุณศรี ปรีเปรม, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, อุรชา รังสาดทอง 6 ธ.ค. 2549 - 8 ธ.ค. 2549 Asian Workshop on Polymer Processing 2006
Bangkok, Thailand

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Clotrimazole-Loaded sodium caseinate-poloxamer microparticles for oral candidiasis treatment Wanassant Kajthunyakarn, Florence Siepmann, Juergen Siepmann, Thaned Pongjanyakul 11 May 2021 - 14 May 2021 12th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology University of Vienna/University of Graz, Austria
2 Investigation of fluconazole-loaded sodium caseinate-clay films for oral candidia Wanassnant Kajthunyakarn, Thaned Pongjanyakul 25 Mar 2019 - 26 Mar 2019 The 3rd European Conference on Pharmaceutics: Bringing science into pharmaceutical practice Bologna
Italy
3 Effect of poloxamer407 on calcium alginate beads for anticandidal delivery Rapee Khlibsuwan, Watcharee Khunkitti, Thaned Pongjanyakul 25 Mar 2019 - 26 Mar 2019 The 3rd European Conference on Pharmaceutics: Bringing science into pharmaceutical practice Bologna
Italy
4 Modification of sodium caseinate films using halloysite and montmorillonite for tablet coating Thaned Pongjanyakul, Wanassnant Kajthunyakarn, Duangkamon Sakloetsakun 25 Mar 2019 - 26 Mar 2019 The 3rd European Conference on Pharmaceutics: Bringing science into pharmaceutical practice Bologna
Italy
5 Formulation and Characterization of Limonene Based Microemulsions as Transdermal Delivery Carrier Napaphak Jaipakdee, Ekapol Limpongsa, Thaned Pongjanyakul 31 Mar 2014 - 3 Apr 2014 the 9th WORLD MEETING on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology Lisbon
Portugal
6 Impact of the addition of anti-tacking agents on properties of effervescent floating tablets Worawut Kriangkrai, Satit Puttipipatkhachorn, Pornsak Sriamornsak, Thaned Pongjanyakul, Srisagul Sungthongjeen 31 Mar 2014 - 3 Apr 2014 9TH WORLD MEETING,on Pharmaceutics, Biopharmaceuticsand Pharmaceutical Technology Lisbon
Portugal
7 Quaternary polymethacrylate-magnesium aluminum silicate films: Tackiness and drug permeability Thaned Pongjanyakul, Srisagul Sungthongjeen, Juergen Siepmann, Thitiporn Rongthong 31 Mar 2014 - 3 Apr 2014 9TH WORLD MEETING,on Pharmaceutics, Biopharmaceuticsand Pharmaceutical Technology Lisbon
Portugal
8 Quaternary polymethacrylate-alginate films: Effect of alginate block structure on water uptake and drug permeability Natnicha Khuathan, Thitiphorn Rongthong, Thaned Pongjanyakul 31 Mar 2014 - 3 Apr 2014 9TH WORLD MEETING,on Pharmaceutics, Biopharmaceuticsand Pharmaceutical Technology Lisbon
Portugal
9 Investigation of water uptake and drug release of Eudragit-magnesium aluminum silicate coated tablets Thitiphorn Rongthong, Srisagul Sungthongjeen, Florence Siepmann, Juergen Siepmann, Thaned Pongjanyakul 31 Mar 2014 - 3 Apr 2014 9TH WORLD MEETING,on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology Lisbon
Portugal
10 Bioactivity and tertiary structure of lysozyme released from lysozyme-magnesium aluminum silicate complexes Watchara Kanjanakawinkul, Natalie J Medlicott, Thomas Rades, Satit Puttipipatkhachorn, Thaned Pongjanyakul 31 Mar 2014 - 3 Apr 2014 9TH WORLD MEETING,on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology Lisbon
Portugal
11 Chitosan-Magnesium Aluminum Silicate Composite Films For Nicotine Delivery: Effect of Nicotine Loading Thaned Pongjanyakul, Wanwisa Khunawattanakul, Satit Puttipipatkhachorn, Thomas Rades 19 Mar 2012 - 22 Mar 2012 8th world meeting on pharmaceutics biopharmaceutics and pharmaceutical technology Istanbul
Turkey
12 Nicotine-Magnesium Aluminum Silicate Comples-Loaded Hpmc Tablets: Effect of Acidic and Basic Modifying Agents on Unidirectional Release and Permeation Thaned Pongjanyakul, Sopaphan Kanjanabat 19 Mar 2012 - 22 Mar 2012 8th world meeting on pharmaceutics biopharmaceutics and pharmaceutical technology Istanbul
Turkey
13 A Comparison of Shed King Cobra Skin and Human Epidermis: In Vitro Permeation Studies Aroonsri Priprem, Thaned Pongjanyakul, Chidchanok Khamiert, Sarayut Radapong, Padungkwan Chitropas, Theera Rittirod 25 Oct 2007 - 28 Oct 2007 AASP 2007 Conference-Philippines "Congruence of Pharmaceutical Sciences, Practice and Research " Renaissance Makati City Hotel
Makati City, Philippines
14 Investigation of Zeta Potential of Chitosan-Magnesium Aluminum Silicate Composite Dispersions Thaned Pongjanyakul, W Khunawattanakul 21 Nov 2007 - 25 Nov 2007 The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina V) Pharmacy For Sustainable Development Siam City Hotel
Bangkok, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การเตรียมและประเมินสารผสมแป้งมันสำปะหลัง-เคลย์รวมมวลสำหรับใช้ในยาเม็ด ธเนศ พงศ์จรรยากุล, ชัยพัฒน์ สิริวชิรชัย 2019-05-10 - 2020-05-10 [366 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 เลขที่ PHD/0162/2561 ของ ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล ภ.เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชฯ มข. โดยมีนายชัยพัฒน์ สิริวชิรชัย เป็น นศ.คปก. ธเนศ พงศ์จรรยากุล, ชัยพัฒน์ สิริวชิรทัย 2019-05-08 - 2019-05-08 [0 วัน]
2562 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 การศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มผสมโซเดียมเคซิเนต-เคลย์สำหรับการนำส่งฟลูโคนาโซลเฉพาะที่ในแคนดิดิเอซีสช่องปาก ธเนศ พงศ์จรรยากุล 2017-05-15 - 2019-05-14 [729 วัน]
2560 ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 โดยมี นางสาววนัสนันท์ กาจธัญญการ เป็นนักศึกษา คปก. ธเนศ พงศ์จรรยากุล 2015-02-01 - 2016-02-01 [365 วัน]
2558 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
5 ฟิลม์ผสมเจลแลน-เคลย์:การเตรียม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และการปลดปล่อยยา ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, ธเนศ พงศ์จรรยากุล 2013-06-01 - 2014-05-31 [364 วัน]
2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
6 การดัดแปรฟิล์มแอมโมนิโอเมธาคริเลตโคพอลิเมอร์โดยใช้แมกนีเซียมอะลูมินัมชิลิเคตและโซเดียวอัลจิเนต: การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์สำหรับการเคลือบฟิล์มยาเม็ด ธเนศ พงศ์จรรยากุล, ฐิติพร รองทอง, ณัฐนิชา เกื้อทาน 2012-08-01 - 2013-07-31 [364 วัน]
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
7 การดัดแปรฟิล์มแอมโมนิโอเมธาคริเลตโคพอลลิเมอร์โดยใช้แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตและโซเดียมอัลจิเนต : การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์สำหรับการเคลือบฟิล์มยาเม็ด ธเนศ พงศ์จรรยากุล 2012-08-01 - 2013-07-31 [364 วัน]
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
8 การพัฒนาและการศึกษาคุณลักษณะของไมโครพาร์ติเคิลของสารผสมนาโนไคโตแซนแมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตแบบพ่นแห้ง ธเนศ พงศ์จรรยากุล, รพี ขลิบสุวรรณ 2012-02-01 - 2014-01-31 [730 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 13 ของ นางสาวรพี ขลิบสุวรรณ ธเนศ พงศ์จรรยากุล, รพี ขลิบสุวรรณ 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
10 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ของฟิล์มผสมไคโตซาน-กัมอารบิก ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, เดชพล ปรีชากุล, ธเนศ พงศ์จรรยากุล 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 การศึกษาผลของแอมโมนิโอเมธาคริเลตต่อบีดแคลเซียมอัลจิเนตบรรจุยาโพรพาโนลอล กัณฐิกา วนะกิจกุลพัฒน์, นุชจรี ชูวรเชษณ์, ธเนศ พงศ์จรรยากุล 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
12 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านต่อการนำส่งฟิแนสเทอไรด์ผ่านผิวหนัง เอกพล ลิ้มพงษา, ธเนศ พงศ์จรรยากุล 2010-06-01 - 2012-06-30 [760 วัน]
2553 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
13 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 11) สำหรับฐิติพร รองทอง ธเนศ พงศ์จรรยากุล, ฐิติพร รองทอง 2009-06-01 - 2014-05-31 [1825 วัน]
2552 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
14 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10(วัชระ กาญจนกวินกุล) ธเนศ พงศ์จรรยากุล, วัชระ กาญจนกวินกุล 2008-06-01 - 2013-05-31 [1825 วัน]
2551 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
15 การศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มผสมนาโนไคโตแซน-แมกนีเซียมอุลูมินัมซิลิเคตเพื่อใช้เป็นวัสดุเคลือบยาเม็ดและระบบนำส่งยา ธเนศ พงศ์จรรยากุล 2007-09-01 - 2010-09-30 [1125 วัน]
2550 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
16 การพัฒนาและการประเมินฟิล์มผสมอัลจิเนต-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งยา ธเนศ พงศ์จรรยากุล 2006-07-01 - 2008-07-31 [761 วัน]
2549 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
17 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก) รุ่นที่ 9 ธเนศ พงศ์จรรยากุล 2006-06-01 - 2011-05-31 [1825 วัน]
2549 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
18 การทดสอบคราบงูจงอางเพื่อพัฒนาต่อไปใช้เป็นเมมเบรนเยื่อกั้น อรุณศรี ปรีเปรม, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, อุรชา รังสาดทอง, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย 2004-10-01 - 2007-10-31 [1125 วัน]
2548 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
19 การศึกษาคุณสมบัติของเจลและฟิล์มอัลจิเนตแมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคตเพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม ธเนศ พงศ์จรรยากุล 2003-07-01 - 2005-06-30 [730 วัน]
2546 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
20 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการก่อกลายพันธุ์ ของพืชในพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, วรรณา ศิริแสงตระกูล, จินดา หวังบุญสกุล, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ 2001-10-01 - 2002-09-30 [364 วัน]
2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
24.5570

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th