Associate Professor Dr.Paiboon Daosodsai

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: paiboond@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Epiemiology
Drug Abuse
Workload
Work Measurement
Drug Purchase
Hospital

Specials

Epiemiology
Drug Abuse
Workload
Work Measurement
Drug Purchase

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 The Evaluation of the Dibetes Mellitus Patients Referral System Between Chaiyaphum Hospital and Primary Care Units in Mueng District, Chaiyaphum Province Orawan Nakkam, Paiboon Daosodsai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 2 67-79 tci Apr - Jun 2560 0.085
2 Development of the Model for Resolving Problems in Drug Use among Patients with Type II Diabetic Mellitus by Using Appreciative inquriy in Primary Pharmacy Service: Case Study if Beaungngam Subdistrict, Roiet Provinde Laddawan Prabnok, Paiboon Daosodsai Thai Journal of Pharmacy Practice 12 4 1041-1050 tci Oct - Dec 2020
3 ความรู้และพฤติกรรมการเลือกใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารร้อนของผู้ประกอบการร้านอาหาร กับปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักจากถุงพลาสติก: กรณีศึกษาตลาดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พันธ์ณี ฮามคำไพ, ไพบูลย์ ดาวสดใส วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 2 16-24 tci Apr - Jun 2560 0.106
4 การศึกษาสัดส่วนเวลาการทำงานของพนักงานธนาคาร ด้วยวิธีการสุ่มงานในลักษณะหลายมิติ: กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด สมหญิง ชื่นชุ่ม, ไพบูลย์ ดาวสดใส วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8 2 210-220 tci Jul - Dec 2558
5 ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนการทำงานของเภสัชกรโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Satisfaction with Compensation of Hospital Pharmacists under the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health, Thailand จันทร์ธิดา ตรัยศิลานันท์, ไพบูลย์ ดาวสดใส วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 10 2 198-213 tci May - Aug 2557 0.159
6 ความสัมพันธ์ของลักษณะความคล้ายกันของยา ลักษณะการจัดเก็บไว้ใกล้กัน จำนวนรายการต่อใบสั่งยา และช่วงเวลาการให้บริการเภสัชกรรม ที่มีต่อ ความเสี่ยงของการเกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดและจ่ายยา กรณีศึกษาฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลทรายมูล ไพบูลย์ ดาวสดใส, นิตยา จันดารักษ์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 6 2 44-51 tci May - Aug 2553 0.064
7 การศึกษางานและดัชนีประสิทธิภาพของเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้เทคนิคการสุ่มงาน Work Study and Effeciency Index of Pharmacists in Community Hospital Srisaket Province by Work Sampling Technique มนชญา วงทาแต้ม, เชิดชัย สุนทรภาส, ไพบูลย์ ดาวสดใส วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 5 1 7-13 tci Jan - Apr 2552 0.024
8 การศึกษาการทำงานในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก Work Study in Outpatient Dispensing Service ภคินี เล่งเวหาสถิตย์, ไพบูลย์ ดาวสดใส วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Thai J Hosp Pharm 2 17 90-99 na May 2550
9 การศึกษางานและออกแบบงาน ระบบบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิมาย Work Study and Work Design of an Outpatient Dispensing Service at Phimai Hospital, Nakornratchasima ทัศนัย ประยูรหงษ์, ไพบูลย์ ดาวสดใส วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 2 24-35 tci Dec 2551 0.063
10 Self-reporting Multidimensional Work Sampling of Pharmacists in Inpatient Care Activities, Khaowong Hospital, Kalasin Province พุทธพล ญาติปราโมทย์, ไพบูลย์ ดาวสดใส Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2 2 99-107 na Jul - Dec 2549 0
11 การศึกษาเวลามาตรฐานที่ใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยวิธี Stopwatch time study โรงพยาบาลศรีสะเกษ ชะอรสิน สุขศรีวงษ์, ไพบูลย์ ดาวสดใส, กิตติ พิทักษ์นิตินันท์, และคณะ Mahidol J Pharm Sci 22 0 86-91 na Jan 2538

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Cross-sex hormone use does not increase cardiovascular risk in young male-to-female transsexuals: a study of self-medication by healthy Thai cabaret dancers
Prawit Onpanna, Paiboon Daosodsai, Kawin Leelawat, Supattra Porasuphatana ASIAN BIOMEDICINE Q4
2015 4 511 - 518 isi,scopus Aug 2015 0.131
2 Thai War on drugs: Measuring changes in methamphetamine and other substance use by school students through matched cross sectional surveys
Paiboon Daosodsai, Mark A Bellis, Karen Hughes, Sara Hughes, Sopida Daosodsai, Qutub Syed Addictive Behaviors Q1
32 8 1733-1739 scopus Aug 2007

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 ความชุกของการปนเปื้อนสารตะกั่วในลิปสติกที่จำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไพบูลย์ ดาวสดใส, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, ศักดา ดาดวง, ธานี เทศศิริ, สุทิน ชนะบุญ, วีรวรรณ รุจิจนากุล, พรกช พิทักษ์ธรรม 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2 การปนเปื้อนสารตะกั่วในยาแผนโบราณที่จำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไพบูลย์ ดาวสดใส, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, ศักดา ดาดวง, ธานี เทศศิริ, สุทิน ชนะบุญ, วีรวรรณ รุจิจนากุล, พรกช พิทักษ์ธรรม 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
3 การศึกษาการจัดการความงามของกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมผันแปรทางเพศ : กรณีศึกษานักเรียนวัยรุ่นชายที่มีพฤติกรรมข้ามเพศและเสื้อผ้าเพศตรงข้าม โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ Beauty Management of Sexual Variant Adolescences: Case Study of transsexual and Transvestite male Adolescences in a School of Kuchinarai, Kalasin Province Prawit Onpana, Paiboond Daosodsai* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
4 Determination of Manpower Requirement in Hospital setting ไพบูลย์ ดาวสดใส 3 ก.ค. 2549 - 5 ก.ค. 2549 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 5
Bangkok

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Knowledge of Light Run Exercisers about Resistant Starch and their Interest in Resistant Starch Food Product Piyamaporn Uttaranakorn, Tipaporn Kanjanarach, Paiboon Daosodsai, Sarunya Tuntiyasawasdikul, Sutin Chanaboon 10 Dec 2022 - 11 Dec 2022 The 4th Pharmaceutical Research Conference Hall B, 3rd Floor, Building B, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia
2 Knowledge about Pesticide of Fresh Market Shoppers in ROI ET, Thailand Philaiporn Wanphruet, Tipaporn Kanjanarach, Paiboon Daosodsai 10 Dec 2022 - 11 Dec 2022 The 4th Pharmaceutical Research Conference Hall B, 3rd Floor, Building B, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia
3 Attitude of Thai Community Pharmacists Towards Thai Traditional Medicine in the National List of Essential Medicines Teerada Soongkhang, Tipaporn Kanjanarach, Paiboon Daosodsai, Sutin Chanaboon 10 Dec 2022 - 11 Dec 2022 The 4th Pharmaceutical Research Conference Hall B, 3rd Floor, Building B, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.
4 Consumer Behaviors towards Krachai-dam Products : A Pilot Study Nusaraporn Kessomboon, Wannee Chaichalermpong, Kornkaew Chantapasa, Rasaworn Arsanam, Paiboon Daosodsai 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ โดยร้านยาคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไพบูลย์ ดาวสดใส 2017-05-19 - 2017-09-29 [133 วัน]
2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น
2 โครงการทุนพัฒนาศัยกภาพวิจัยเชิงสถาบันของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไพบูลย์ ดาวสดใส 2016-08-22 - 2017-08-22 [365 วัน]
2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิชาการ
3 Drug knowledge and drug use จุฑามาศ อนุสรณ์ธีรกุล, กิติภัทร์ ยุรชัย, ไพบูลย์ ดาวสดใส 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
4 การศึกษาปัจจัยทำนายความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นในฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลทรายมูล นิตยา จินดารักษ์, ไพบูลย์ ดาวสดใส 2010-05-01 - 2010-10-31 [183 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
2.8938

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th