Associate Professor Dr.Tipaporn Kanjanarach

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร กาญจนราช

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: otipkan@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Community pharmacy
Structural Equation Modelling
Community
Complementary medicine
Herbal medicine

Specials

Pharmacy services at primary care level and in community
Health consumer protection and health management
Social and administrative aspect of Thai Traditional Pharmacy
Application of Structural Equation Modelling in Pharmacy Practice
Field Epidemiology

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Determining Factors in Self-medication with Non-prescribed Antibiotics: A Preliminary Qualitative Study in Cambodian Pharmacy Students based on the Theory of Planned Behavior Huykhim Ung, Tipaporn Kanjanarach Thai Journal of Pharmacy Practice 14 2 357-365 Apr - Jun 2021 0.186
2 เกณฑ์ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการคัดเลือกยาพัฒนาจากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อนำเข้าบัญชียาของโรงพยาบาล อารียา บุญเพิ่ม, ทิพาพร กาญจนราช วารสารเภสัชกรรมไทย 13 4 855-865 tci Oct - Dec 2021 0.186
3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการทดแทนยาแผนปัจจุบันด้วยยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ: การศึกษานำร่องจากมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัทมา แคสันเทียะ, ทิพาพร กาญจนราช วารสารเภสัชกรรมไทย 13 4 837-846 tci Oct - Dec 2021 0.186
4 การศึกษานำร่องการรับรู้ความหมายและความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของยาสามัญประจำบ้าน แผนโบราณของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ: การประยุกต์ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม. วชิยา เพลียซ้าย, ทิพาพร กาญจนราช, สุทิน ชนะบุญ วารสารเภสัชกรรมไทย 13 3 684-692 tci Jul - Sep 2021 0.186
5 Outpatients Awareness and Understanding of Patients Rights: the Case of Khmer Soviet Friendship Hospital in Phnom Penh, Cambodia Borey Ban, Tipaporn Kanjanarach Thai Journal of Pharmacy Practice 13 2 497-506 tci Apr - Jun 2021 0.022
6 Determination of Quality of Bottled Drinking Water Distributed in Vientiane Province Lao People s Democratic Republic Johnny Syhalath, Supawadee Daodee, Tipaporn Kanjanarach Thai Journal of Pharmacy Practice 13 2 388-399 tci Apr 2021
7 Prevalence and Pattern of Complementary Use of Biologically Based Therapy among Patients with Type 2 Diabetes In Khumkeankaew District Contracting Unit for Primary Care, Yasothon Kalsinee Chodsang, Tipaporn Kanjanarach, Dujrudee Chinwong วารสารเภสัชกรรมไทย 12 2 305-315 tci Apr - May 2563 0.186
8 Evaluation of a Combined Method of Rapid Survey and Focus Group Discussion to Identify Problems Related to Medicines and Health Products in Community: A Case Study of Non Hua Na Village, Srisook Subdistrict, Si Chomphu District, Khon Kaen Province Suchada Kabin, Tipaporn Kanjanarach, Dujrudee Chinwong วารสารเภสัชกรรมไทย 11 3 625-637 tci Jul - Sep 2562 0.186
9 Self-medication for Minor Ailments by Population in Vientiane Province, Lao People's Democratic Republic Chansouk Vongsansouvanh, Tipaporn Kanjanarach, Sutin Chanaboon วารสารเภสัชกรรมไทย 11 1 171-180 tci Jan - Mar 2562 0.186
10 Availability of drugs for household use in drug stores in Vientiane Capital, Lao Peoples Democratic Republic: A pilot survey Ketsana Douangsavanh, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Sutin Chanaboon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 3 107-115 tci Jul - Sep 2561 0.255
11 A survey of food consumption behavior and sources of calcium of secondary students in Khon Kaen province for osteoporosis prevention management Muttanawadee Buppasiri, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 1 187-202 tci Jan - Jun 2559
12 A systematic review of health benefits of Dipterocapus alatus Roxb. ex G. Don (Yang-Na) Tipaporn Kanjanarach, Natthida Weerapreeyakul, Raksaworn Jaisaard, Sahapat Boonyarat, Supattra Porasuphatana วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 353 tci Mar 2558 0.159
13 Prevalence and Pattern of Antibacterial Use in Upper Respiratory Tract Infections: A Study in Sub-district Health promoting hospitals of Buayai Contracted Unit of Primary Care in Nakhon Ratchasima Province Patinya Puyati, Tipaporn Kanjanarach วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 253-260 tci Mar 2558 0.159
14 Development of satisfaction scale for continuous pharmaceutical care through home visit Thanyakorn Pornvisedsirikul, Tipaporn Kanjanarach วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 245-252 tci Mar 2558
15 Factors Influencing the Intention for the Consumption of Calcium-containing Food among Lower Secondary School Students in Khon Kaen Province Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisa-ard, Muttanawadee Buppasiri วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 10 3 322-328 tci Sep - Dec 2557 0.159
16 Needs for competency improvement in pharmacy service at a primary care level Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 10 1 69-79 tci Jan - Apr 2557 0.058
17 Perception of and Compliance with the Alcoholic Beverage Control Act B.E. 2551 by Alcohol Sellers Det Pueon, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Parnuchote Tongyoung วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 3 24-34 tci Sep - Dec 2555 0.088
18 Prevalence of Musculoskeletal Disorders in Sewing Occupation in Khon Kaen Province Nongluk Thotsathit, Rungthip Puntumetakul, Wichai Eungpinichpong, Punnee Pungsuwan, Tipaporn Kanjanarach วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 11 2 47-54 tci Apr - Jun 2554
19 การหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยของบุคลากรงานบริการการพยาบาล เนสินี ไชยเอีย, เลิศชัย เจริญธัญรักษ์, ทิพาพร กาญจนราช, จุฬารัตน์ คงเพชร, ศิริลักษณ์ พาชนิด ศรีนครินทร์เวชสาร 17 3 171-179 na Jun - Aug 2545
20 Pharmacists Responsibilities with Respect to Dietary Supplements : Perceptions of Thai Community and Hospital Pharmacists Tipaporn Kanjanarach, Ines Krass, Robert G Cumming วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 4 1 97-105 tci Jan - Jun 2551 0.063

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 A systematic review on pharmacists turnover and turnover intention
Su Myat Thin, Bunchai Chongmelaxme, Suntaree Watcharadamrongkun, Tipaporn Kanjanarach, Bernard A Sorofman, Tanattha Kittisopee Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
18 11 3884-3894 Nov 2022 3.348
2 Consumption of Calcium and Knowledge About Calcium Sources and Nutrition Labels Among Lower Secondary School Students in Thailand
Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach, Sutin Chanaboon, Borey Ban Risk Management and Healthcare Policy Q2
14 0 3829-3840 isi,scopus Sep 2021 0.83
3 Awareness, Intention to Act and Action in the Exercising of Patients Rights: A Case Study of Patients in Khmer Soviet Friendship Hospital, Phnom Penh, Cambodia
Borey Ban, Tipaporn Kanjanarach, Sutin Chanaboon Risk Management and Healthcare Policy Q2
2020 13 2365-2370 scopus Nov 2020 2.429
4 Anticholinergics and benzodiazepines on cognitive impairment among elderly with Alzheimer's disease: A 1 year follow-up study
(DOCUMENT IN SCOPUS)
R Jenraumjit, S Chinwong, D Chinwong, Tipaporn Kanjanarach, T Kshetradat, T Wongpakaran, N Wongpakaran BMC Research Notes Q2 5
Citation Details
13 1 scopus Jan 2020
5 Use of Potentially Inappropriate Medications in People With Dementia in Vietnam and Its Associated Factors
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Tuan Anh Nguyen, Thang Pham, Huyen Thi Thanh Vu, Thanh Xuan Nguyen, Trinh Thi Vu, Binh Thi Thanh Nguyen, Ngoc Quynh Nguyen, Binh Thanh Nguyen, Tam Ngoc Nguyen, Sinh Viet Phan, Anh Trung Nguyen, Tuan Le Pham, Ha Thu Dang, Lisa Kalisch-Ellett, Tipaporn Kanjanarach American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias 11
Citation Details
2018 4 1-9 isi,scopus Apr 2018 1.602
6 Development and validation of a scale for attitudes towards calcium consumption
Pennapa Sriring, Tipaporn Kanjanarach Asian Biomedicine Q4
8 6 781-758 isi,scopus Dec 2014 0.131
7 Performance of health product risk management and surveillance conducted by health personnel at sub-district health promotion hospitals in the northeast region of Thailand.
Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Nantawan Poonavarat Risk Manag Healthc Policy
7 2014 189-197 scopus Oct 2014 0.609
8 Calcium Consumption for Osteoporosis Prevention: Knowledge, Attitudes and Behavior in the Northeastern Region, Thailand
Pennapa Sriring, Ines Krass, Tipaporn Kanjanarach Journal of the Medical Association of Thailand Q4
97 2 232-240 isi,scopus Feb 2014
9 Home Visits by Pharmacists-Thai Patients Preferences and Expectations
N Surasane, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Bungorn Sripanidkulchai, S Prasertsuk, S Tangtrakul Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
8 8 e59 isi,scopus Nov - Dec 2012
10 Thai Pharmacists Attitudes and Experiences of Research
Tipaporn Kanjanarach, S Numchaitosapol, Raksaworn Jaisaard Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
8 6 e58-e59 isi,scopus Nov - Dec 2012
11 Calcium Consumption and Preferences for Vegetable-based Calcium Products of Women in Khon Kaen Province, Thailand
P Sriring, Tipaporn Kanjanarach, I Krass Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
8 6 e1-e66 isi,scopus Nov - Dec 2012
12 In-service Training and Policy Support Needed to Improve Quality of Primary Care Pharmacy Practice
P Boonklang, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Bungorn Sripanidkulchai Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
8 6 e59-e60 isi,scopus Nov - Dec 2012
13 PRIMARY CARE ATTENDANTS OPINIONS ABOUT CALCIUM AND IDEAL FEATURES OF CALCIUM SUPPLEMENT
P Sriring, Tipaporn Kanjanarach Laos Journal on Applied Science
2 1 600-603 scopus Mar 2011
14 Measuring patient satisfaction with diabetes disease state management services in community pharmacy
Ines Krass, Clare Delaney, Susan Glaubitz, Tipaporn Kanjanarach Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
5 1 31-39 SCOPUS,SJR(Q1) Mar 2009 0
15 Glove Allergy and Sensitization to Natural Rubber Latex among Nursing Staff at Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand
Naesinee Chaiear, Bangornsri Jindawong, Watchara Boonsawas, Tipaporn Kanjanarach, Pornpun Sakunkoo Journal of The Medical Association of Thailand
89 3 368-376 scopus Mar 2006

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Knowledge About and Practice of Using Whitening Agent among Female University Students in Phnom Penh Cambodia: A Pilot study Keopanha Pen, Philip Poul, Huykhim Ung, Visessakseth So, Sin Chea, Tipaporn Kanjanarach 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creating Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 The Perception and Practice about Sun Protection among Adults In Phnom Penh: A Pilot Study Chanleap Lim, Visessakseth So, Huysean Huot, Chanboramey Yean, Huykhim Ung, Seyla Heang, Sin Chea, Tipaporn Kanjanarach 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creating Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 Knowledge of, Attitude towards and Counseling Practice of Vitamin Supplement among Cambodian Pharmacists Chanboramey Yean, Vissessakseth So, Chanleap Lim, Huysean Hout, Huykhim Ung, Seyla Heang, Sin Chea, Tipaporn Kanjanarach 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creating Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 Perceived Food Consumption and Sources of Nutrients among Adults in Siem Reap, Cambodia Philip Poul, Visessakseth So, Kim Chhay Mao, Keopanha Pen, Huykhim Ung, Sin Chea, Seyla Heang, Tipaporn Kanjanarach 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creating Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 Prevalence of balanced diet consumption among Cambodian university students: A pilot study Seyla Heang, Tipaporn Kanjanarach, Visessakseth So 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creating Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 Eating Behavior and Exercise Practice Among University Students: A Pilot Study Seyla Heang, Tipaporn Kanjanarach, Rapee Jarungsirawat, Visessakseth So 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 ประสบการณ์การใช้สัญลักษณ์และข้อความบนผลิตภัณฑ์อาหารของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น: การศึกษานำร่อง เมธี แสนการุณ, พันธิตรา ภู่คำมี, กัณฑ์อเนก ศรีระพล, ทิพาพร กาญจนราช 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020:Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
8 การรับรู้สัญลักษณ์และข้อความบนผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น: การศึกษานำร่อง พันธิตรา ภู่คำมี, กัณฑ์อเนก ศรีระพล, เมธี แสนการุณ, ทิพาพร กาญจนราช 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020:Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
9 ความชุกของการปนเปื้อนสารตะกั่วในลิปสติกที่จำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไพบูลย์ ดาวสดใส, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, ศักดา ดาดวง, ธานี เทศศิริ, สุทิน ชนะบุญ, วีรวรรณ รุจิจนากุล, พรกช พิทักษ์ธรรม 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
10 การปนเปื้อนสารตะกั่วในยาแผนโบราณที่จำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไพบูลย์ ดาวสดใส, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, ศักดา ดาดวง, ธานี เทศศิริ, สุทิน ชนะบุญ, วีรวรรณ รุจิจนากุล, พรกช พิทักษ์ธรรม 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
11 Awareness of patients rights in Cambodia Borey Ban, Tipaporn Kanjanarach 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
12 ปัญหาและอุปสรรคของการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ปัทมา แคสันเทียะ, ทิพาพร กาญจนราช 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020:Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
13 การประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ในแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว Johnny SYHALATH, Supawadee Daodee, Tipaporn Kanjanarach 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
14 A Systematic Review of Research Into Thai Traditional Formulations Pipatpong Kongkeaw, Tipaporn Kanjanarach 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
15 Health benefits of Dipterocapus alatus Roxb. ex G. Don (Yang-Na) and its contribution to self-reliance health care system in Thailand Tipaporn Kanjanarach, Natthida Weerapreeyakul, Raksaworn Jaisaard, Supattra Porasuphatana 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
16 Proposed Role and Responsibilities of Pharmacists in Patient Care at Primary Care Level Siwapond Prasertsuk, Tipaporn Kanjanarach 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
17 Comparison of Techniques Used to Collect Calcium Consumption Data among Secondary Students:Interview Method and Self-Record Method Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach, Warasa Kampratuang, Panom Mutaporn 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
18 Comparison of the Assessment of Pharmacy Practice for Community Pharmacies between The Lao PeopleXs Democratic Republic and Thailand Phaivanh Thammiphon, Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
19 A Comparison of Drug Advertisement law between Lao PeopleVs Democratic Republic and Thailand Chansouk Vongsansouvanh, Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
20 ความรู้ ทัศนคติ และความ ตั้งใจในการรับประทานอาหารที่มีปริมณแคลเซียมสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : กรีศึกษาโรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม มัทนาวดี บุพศิริ, ทิพาพร กาญจนราช 9 พ.ค. 2556 - 10 พ.ค. 2556 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งน ประจาปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ ชุมชนท้องถิ่น ฐานราการพัฒนาประชาคมอาเซียน โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์
ขอนแก่น ประเทศไทย
21 ผลการปฏิบัติงานและทัศนคติต่องานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล: กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ Job performance and attitudes of health personnel at sub district health promoting hospitals toward health consumer protection: A case study of Chaiyaphum province นันทวรรณ ภู่เนาวรัตน์, ทิพาพร กาญจนราช 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
22 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะสำหรับงานดูแลต่อเนื่องด้านยาด้วยการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกร Problems and Recommendations for the Continuity of Pharmaceutical Care through Home Visit by Pharmacists พจมาลย์ บุญกลาง, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
23 ประโยชน์และผลลัพธ์ด้านความรู้ของการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นระหว่างประจำการ การพัฒนางานเภกรรมปฐมภูมิ Usefulness and knowledge outcome of an in-service short course training The development of primary care pharmacy practice ณัฏฐกา สุรเสน, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
24 Reasons for using pre-pack cocktail medicines (Ya-Chud) and methods to prevent potential adverse effect: Case study in Jarn Larn Subdistric,Phana District, Amnat Charoen Province คำภีร์ เขตมนตรี, ทิพาพร กาญจนราช 8 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ไทย
25 Gender differences among pharmacy students in knowledge about weight management: case study among pharmacy students in five niversities Matinee Theunnadee, Siraprapa Sonsri, Tipaporn Kanjanarach* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
26 Pharmacy Student Readiness to Uptake Responsibilities in Weight Management Service Siraprapa Sonsri, Matinee Theunnadee, Tipaporn Kanjanarach* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 The Behavior of and Knowledge about Instant Food Product Label Reading Pharmacy Student Punitra Pucummee, Tipaporn Kanjanarach, Sutin Chanaboon 10 Dec 2022 - 11 Dec 2022 The 4th Pharmaceutical Research Conference Hall B, 3rd Floor, Building B, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.
2 Knowledge of Light Run Exercisers about Resistant Starch and their Interest in Resistant Starch Food Product Piyamaporn Uttaranakorn, Tipaporn Kanjanarach, Paiboon Daosodsai, Sarunya Tuntiyasawasdikul, Sutin Chanaboon 10 Dec 2022 - 11 Dec 2022 The 4th Pharmaceutical Research Conference Hall B, 3rd Floor, Building B, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia
3 Attitudes of Drugstore Customers Towards Sugar Substitute Sweeteners Chernporn Navanukraw, Rapee Jarungsirawat, Tipaporn Kanjanarach 10 Dec 2022 - 11 Dec 2022 The 4th Pharmaceutical Research Conference Hall B, 3rd Floor, Building B, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia
4 Knowledge about Pesticide of Fresh Market Shoppers in ROI ET, Thailand Philaiporn Wanphruet, Tipaporn Kanjanarach, Paiboon Daosodsai 10 Dec 2022 - 11 Dec 2022 The 4th Pharmaceutical Research Conference Hall B, 3rd Floor, Building B, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia
5 Attitude of Thai Community Pharmacists Towards Thai Traditional Medicine in the National List of Essential Medicines Teerada Soongkhang, Tipaporn Kanjanarach, Paiboon Daosodsai, Sutin Chanaboon 10 Dec 2022 - 11 Dec 2022 The 4th Pharmaceutical Research Conference Hall B, 3rd Floor, Building B, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia.
6 A Scoping Review of the Theory of Planned Behavior in Health-Related Behavior Sunaree Chajantuek, Suphinlada Yokhin, Piyamaporn Uttaranakorn, Tipaporn Kanjanarach 10 Dec 2022 - 11 Dec 2022 The 4th Pharmaceutical Research Conference Hall B, 3rd Floor, Building B, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia
7 Application of Behavioral Theories in Research into Consumers Health Behaviors, A Scoping Review Suphinlada Yokhin, Sunaree Chajantuek, Piyamaporn Uttaranakorn, Tipaporn Kanjanarach 10 Dec 2022 - 11 Dec 2022 The 4th Pharmaceutical Research Conference Hall B, 3rd Floor, Building B, University of Puthisastra, Phnom Penh, Cambodia
8 Strategies to Improve Dispensing Practice of Drugs for Household Use in Retail Pharmacies are Needed : A Study in Lao People¶s Democratic Chernporn Navanukraw, Ketsana Douangsavanh, Tipaporn Kanjanarach 11 Nov 2019 - 13 Nov 2019 The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019: Synergy and Reform for Better Health The Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok
Bangkok, Thailand
9 How the West has won: Thai pharmacy students know little about their own medicine Tipaporn Kanjanarach, Tulakarn Nakpun, Pipatpong Kongkeaw 26 Jun 2019 - 28 Jun 2019 2019 International Health Conference Oxford, St Hugh's College Oxford, UK
UK
10 Essential drugs hospitals wont stock: Health personnel dont trust their traditional medicines Tulakarn Nakpun, Tipaporn Kanjanarach 26 Jun 2019 - 28 Jun 2019 2019 International Health Conference Oxford, St Hugh's College Oxford, UK
UK
11 Inadequate Calcium Intake by Thai Adolescents: use of IBM to Investigate Raksawoen Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-5) Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
12 Barriers to calcium consumption among female lower secondary students in northeast Thailand Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach, Tsutomu Kitajima 24 Aug 2016 - 25 Aug 2016 6th Asia-Pacific Regional Conference on Public Health (APCPH) Asia Hotel Bangkok Thailand
Bangkok Thailand
13 Outcomes of an In-service short Training Course "The Development of Pharmaceutical Services at Primary Care Level" N Surasen, Tipaporn Kanjanarach, Raksawon Jaisa-ard 14 Nov 2013 - 17 Nov 2013 6TH ASIAN ASSOCIATION OF SCHOOLS OF PHARMACY (AASP) CONFERENCE 2013 "Integrating Science, Technology and Practice for Sustained Excellence in Pharmacy Education" Shaw Foundation Alumni House
Singapore
14 Patterns of Home Visit by Pharmacists : An Exploratory Study in Northeast Thailand P Boonklang, Tipaporn Kanjanarach 14 Nov 2013 - 17 Nov 2013 6TH ASIAN ASSOCIATION OF SCHOOLS OF PHARMACY (AASP) CONFERENCE 2013 "Integrating Science, Technology and Practice for Sustained Excellence in Pharmacy Education" Shaw Foundation Alumni House
Singapore
15 Khon Kaen University International Program Pharmacy Students' Opinions on Community Outreach Pharmaceutical services Tipaporn Kanjanarach, Raksawon Jaisa-ard 14 Nov 2013 - 17 Nov 2013 6TH ASIAN ASSOCIATION OF SCHOOLS OF PHARMACY (AASP) CONFERENCE 2013 "Integrating Science, Technology and Practice for Sustained Excellence in Pharmacy Education" Shaw Foundation Alumni House
Singapore
16 Promoting the use of local herbs for self reliance care: Current situation in Northeastern Region of Thailand Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
17 Promoting Thai traditional medicine An exploratory study at sub district health promoting hospitals Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
18 Home Visits by Pharmacists-Thai Patients Preferences and Expectation N Surasane, Tipaporn Kanjanarach, Raksawon Jaisa-ard, Bungorn Sripanidkulchai, S Prasertsuk, S Tangtrakul 23 Jul 2012 - 26 Jul 2012 17th INTERNATIONAL SOCIAL PHARMACY WORKSHOP "SOCIAL PHARMACY & PHARMACEUTICAL AND HEALTH CONSUMER PROTECTION Phuket Graceland Resort & Spa
Thailand
19 In-service Training and Policy Support are Needed to Improve Quality of Primary Care Pharmacy Practice P Boonklang, Tipaporn Kanjanarach, Raksawon Jaisa-ard, Bungorn Sripanidkulchai 23 Jul 2012 - 26 Jul 2012 17th INTERNATIONAL SOCIAL PHARMACY WORKSHOP "SOCIAL PHARMACY & PHARMACEUTICAL AND HEALTH CONSUMER PROTECTION Phuket Graceland Resort & Spa
Thailand
20 The Attitudes to and Experience of Research of Thai Pharmacists Tipaporn Kanjanarach, S Numchaitosapol, Raksawon Jaisa-ard 23 Jul 2012 - 26 Jul 2012 17th INTERNATIONAL SOCIAL PHARMACY WORKSHOP "SOCIAL PHARMACY & PHARMACEUTICAL AND HEALTH CONSUMER PROTECTION Phuket Graceland Resort & Spa
Thailand
21 CalciumComsumption and Preferences for Vegetable Based Calcium Products of Women in Khon Kaen Province, Thailand P Sriring, Tipaporn Kanjanarach, I Krass 23 Jul 2012 - 26 Jul 2012 17th INTERNATIONAL SOCIAL PHARMACY WORKSHOP "SOCIAL PHARMACY & PHARMACEUTICAL AND HEALTH CONSUMER PROTECTION Phuket Graceland Resort & Spa
Thailand
22 Knowledge, Perception and Practice of Osteoporosis Prevention in Susburban community in Khon Kaen Province, Thailand Pennapa Siring, Tipaporn Kanjanarach 25 Jan 2011 - 27 Jan 2011 The International Conference on Sustainable Community Development Future Community : Foundation for Sustainable Development Mongkutpet Room, Kosa Hotel
Khon Kaen, Thailand
23 PATIENTS DECISIONS TO USE DIETARY SUPPLEMENTS: A RESULT OF FEELING KRANG-JAI A QUALITATIVE SURVEY AT ANANDAMAHIDOL HOSPITAL, THAILAND Maneechan Pattanapat, Tipaporn Kanjanarach 5 Nov 2010 - 8 Nov 2010 2010 FAPA Congress in Taipei, Taiwan "The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Association Congress" Pharmacy & Society Taipei International Convention Center (TICC)
Taipei, Taiwan
24 PATIENTS USE OF AND ATTITUDE TOWARDS DIETARY SUPPLEMENTS A QUALITATIVE SURVEY AT ANANDAMAHIDAL HOSPITAL, THAILAND Maneechan Pattanapat , Tipaporn Kanjanarach 11 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand
25 ATTITUDES OF THE FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES MEMBERS TOWARD OBESITY Raksaworn Jaisaard, Bung-Orn Sripanidkulchai, Tipaporn Kanjanarach 11 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand
26 Exploratory Study of consumers use of and perceptions towards Thai and western herbal products Tipaporn Kanjanarach, Kornkaew Chunthapasa, Raksaworn Jaisaard 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
27 The situation of the pharmacist employment in modern drug stores in Thailand 2004 Raksaworn Jaisa-ard, Tipaporn Kanjanarach, Thawatchai Somabuthra 21 Nov 2007 - 24 Nov 2007 The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina V) Pharmacy For Sustainable Development Siam City Hotel,
Bangkok, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระดับครัวเรือน ศักดา ดาดวง, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล, ทิพาพร กาญจนราช, อตินุช นารถน้ำพอง, ธานี เทศศิริ 2017-10-01 - 2018-09-30 [364 วัน]
2561 คณะเภสัชศาสตร์
2 การพัฒนาและประเมินโปรแกรมเพื่อส่งสริมการรับประทานผักขี้หด ปีที่2 ทิพาพร กาญจนราช 2013-10-01 - 2014-09-30 [364 วัน]
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
3 การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ของยางนาทางสุขภาพ ทิพาพร กาญจนราช 2013-10-01 - 2014-09-30 [364 วัน]
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
4 การพัฒนาและประเมินโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการรับประทานผักพื้นเมืองที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, นาถธิดา วีระปรียากูร, สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 2012-10-01 - 2013-09-30 [364 วัน]
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
5 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงบริการทางเภสัชกรรมที่ดีอย่างเท่าเทียมในสถานบริการทุกระดับ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
6 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผักพื้นบ้านแคลเซียมสูงที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทิพาพร กาญจนราช 2010-10-01 - 2013-09-30 [1095 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2010-08-01 - 2011-07-31 [364 วัน]
2553 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
8 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อหารูปแบบการแก้ไขปัญหาการโฆษณาด้านสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, ทิพาพร กาญจนราช, นุศราพร เกษสมบูรณ์, เชิดชัย อริยานุชิตกุล, วีรวรรณ รุจิจนากุล 2010-08-01 - 2010-11-30 [121 วัน]
2553 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
9 Rational use of drugs and health products for selt-care ธัญรัตน์ สุวรรณสิงห์, หทัยรัตน์ คมพิมาย, ทิพาพร กาญจนราช 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
10 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาตนเองของประชาชน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น วิลาสินี ประกายมั่น, ทิพาพร กาญจนราช 2010-05-01 - 2010-10-31 [183 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
11 ทัศนคติของผู้ป่วยต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กรณีศึกษาเชิงคุณภาพในผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี มณีจันทน์ พัฒนพัชร, ทิพาพร กาญจนราช 2010-05-01 - 2010-10-31 [183 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
12 การสร้างและประเมินรูปแบบการเรียนการสอนวิชา 616 318 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 2 ทิพาพร กาญจนราช 2008-04-01 - 2012-03-31 [1460 วัน]
2551 คณะเภสัชศาสตร์
7.1464

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th