Associate Professor Dr.Watcharee Khunkitti

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรี คุณกิตติ

สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: ข้าราชการ
อีเมลล์: watkhu@kku.ac.th
h-index 18
Keyword

Skin care products
Oral care products
Hair care products
Sunscreen products
Herbal extracts
Drug and cosmetic delivery system
Anti Aging products
Biological pest control
Formulations

Specials

-Cosmeceutical sciences
-Drug and cosmetic formulation and development
-Biological pest control formulation development

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Inhibitory Effects of Lemongrass Oil on Multispecies Subgingival Biofilm Formation in Vitro Wachiraphon Pinsuwan, Waraporn Suwannarong, Watcharee Khunkitti, Suwimol Taweechaisupapong วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 1 52-60 tci Jan - Apr 2563 0.033
2 Formulation and characterization of cream containing Yang-na oleoresin-loaded in polymeric nanoparticles Toum Lathsamee, Watcharee Khunkitti, Duangkamon Sakloetsakun วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 15 1 166-180 tci Jan - Mar 2562 0.255
3 The Preliminary Study of Methotrexate Encapsulated Reverse Micelles preparation for Psoriasis Treatment Pathomthat Srisuk, Seangrawee Sutoarinyanan, Padungkwan Chitropas, Watcharee Khunkitti วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 1 35-44 tci Jan - Mar 2561 0.085
4 Bioactivities of Goat Placenta hydrolysates Onanong Ruksounjik, Sompong Klaynongsruang, Chariya Hahnvajanawong, Watcharee Khunkitti วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 12 3 61-71 tci Jul - Sep 2559 0.105
5 THE COMPARATIVE STUDY IN BIOACTIVITIES OF RANG JEUD, BUTTERFYL PEA AND GRAPE PEEL Onanong Ruksounjik, Watcharee Khunkitti วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 12 1 61-69 tci Jan - Mar 2559 0.132
6 Antioxidant and Antibacterial Activities of Grape Seed and Peel Extracts Chontira Khawee, Chantana Aromdee, Orawan Monthakantirat, Watcharee Khunkitti วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 1 30-43 tci Jan - Mar 2558 0.159
7 Quality of Grape Seed Oil from Wine Production Pomace Nuttapon Thongchu, Doungkamol Leaokittikul, Chantana Aromdee, Watcharee Khunkitti วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 231-237 tci Mar 2558
8 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยที่ต้านเชื้อยีสต์มาลาสซิเซีย พาไคเดอมาติสที่คัดแยกจากช่องหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข The efficacy of essential oils against Malassezia pachydermatis isolated from canine otitis externa ธนพร อัศวพัฒนากูล, วัชรี คุณกิตติ, รัตนภรณ์ ลีสิงห์, จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 9 1 40-51 tci Jan - Apr 2556 0.088
9 การศึกษาลักษณะของไวรัสโรคนิวคาสเซิลที่เพิ่มจำนวนได้จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ LLC MK2 Characterization of Newcastle Disease Virus Propagated from LLC MK2 Cell Culture รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, ปรีชา หอมจำปา, จารุณี สาตรา, ฐิตวัฒน์ จันทวร, สาริสา ตระการรังสี, จริยา หาญวจนวงศ์, วิชัย ลีลาวัชรมาศ, วัชรี คุณกิตติ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 3 91-99 tci Sep - Dec 2555 0.088
10 คุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยในหลอดทดลอง In Vitro Antioxidant Activities of Essential Oils ประภัสสร วีระพันธ์, วัชรี คุณกิตติ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 7 3 30-38 tci Dec 2554 0.056
11 Potential of Clove Oil on In Vitro Antioxidant Activity and Factors Affecting Oil Encapsulation Efficiency in Solid Lipid Particles Panitta Satthanakul, Watcharee Khunkitti KKU Research Journal 16 5 504-516 tci May - Jun 2554 0.072
12 การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาบางประการของสารสกัดด้วยนำจากสมุนไพรโคกกระออม วัชรี คุณกิตติ, มุกดา จิตต์เจริญธรรม, จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล วารสารวิจัยมข. 6 1 14-22 na Jan - Mar 2544
13 คุณภาพน้ำเต้าหู้ที่ไม่ใส่น้ำตาลในจังหวัดขอนแก่น Quality of Non-Sweetened Fresh Soymilk in Khon Kaen Province ฉันทนา อารมย์ดี, สุวรรณา วรรัตน์, วัชรี คุณกิตติ, วิรัช เรืองศรีตระกูล, นิรามัย จินดากุล, สายใจ แซ่อึ้ง KKU Research Journal 11 2 154-158 na Apr - Jun 2549 0
14 ศักยภาพของแป้งขนุนในการเป็นสารแขวนตะกอนและสารก่ออิมัลชัน วัชรี คุณกิตติ, ฉันทนา อารมย์ดี, สุวรรณา วรรัตน์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส Songklanakarin Journal of Science and Technology 28 1 145-155 na Jan 2549 0.084
15 การพัฒนาตำรับโลชันกันแดดที่มีแป้งขนุนเป็นสารเพิ่มความหนืดและการประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อผลิตภัณฑ์ วัชรี คุณกิตติ, ฉันทนา อารมย์ดี, สุวรรณา วรรัตน์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส Songklanakarin Journal of Science and Technology 28 1 1-8 na Jan - Feb 2549 0.084
16 Formulation development of sunscreen lotion containing jackfruit starch and the lotion acceptance evaluation in volunteers วัชรี คุณกิตติ, ฉันทนา อารมย์ดี, สุวรรณา วรรัตน์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส Songklanakarin Journal of Science and Technology 28 1 137-144 na Jan - Feb 2549
17 The Potential of jackfruit starch for use as suspending agent and emulsifying agent Watcharee Khunkitti, Chantana Aromdee, Suwanna Vorarat, Padungkwan Chitropat Songklanakarin Journal of Science and Technology 28 1 145-155 na Jan - Feb 2549 0.084
18 Development of Mosquito Repellant Spray from Ocimum americanum using Olfactometer O. Khamsiritrakul, R. Akkarasrimachai, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, วัชรี คุณกิตติ Thai J. Pharm. Sci 0 0 29 na Jan 2543
19 The effect of neem extract tablets on brown plant hopper Sunisa Limpongsa, Jantira Roddech, Chairat Manosudprasit, Supanee Pimsamarn, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, วัชรี คุณกิตติ The Thai journal of pharmaceutical sciences 24 0 na Jan 2543
20 การเปรียบเทียบปริมาณสาร azadirachtin และฤทธิ์การยับยั้งการกินของสารสกัดจากเมล็ดสะเดาสามชนิดต่อหนอนใยผัก รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, สังวาล สมบูรณ์, สุภาณี พิมพ์สมาน, วัชรี คุณกิตติ วิจัย มข. 8 2 11-17 na Jan 2546
21 Thai J Pharm Sci,2000,24 (supl):29 วัชรี คุณกิตติ Thai J Pharm Sci,2000,24 (supl):29 0 0 na Jan 2543
22 Songklanakarin J.Sci.Technol วัชรี คุณกิตติ Songklanakarin J.Sci.Technol.,2000 22 4 529-536 na Jan 2543
23 Thai J Pharm Sci วัชรี คุณกิตติ Thai J Pharm Sci, 2000,24 (supl) :28 0 0 na Jan 2543
24 Development of miconazole pastille for the treatment of oral candidiasis วัชรี คุณกิตติ, S. Duangchana, K. Mammoon, C. Thongna, N. Srikunwong Songklanakarin J.Sci.Technol 22 4 529-536 na Jan 2543

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Chemical and mechanical accelerated and long-term stability evaluation of sunscreen formulation containing grape seed extract

รางวัลการตีพิมพ์
Liudmila Yarovaya, Neti Waranuch, Wudtichai Wisuitiprot, Watcharee Khunkitti Journal of Cosmetic Dermatology Q2
22 11 6400 - 6413 Nov 2022 2.21
2 Clinical study of Asian skin changes after application of a sunscreen formulation containing grape seed extract

รางวัลการตีพิมพ์
Liudmila Yarovaya, Neti Waranuch, Wudtichai Wisuitiprot, Watcharee Khunkitti Journal of Cosmetic Dermatology Q2
21 10 4523-4535 Oct 2022 2.21
3 Correlation between sensory and instrumental characterization of developed sunscreens containing grape seed extract and a commercial product

รางวัลการตีพิมพ์
Liudmila Yarovaya, Neti Waranuch, Wudtichai Wisuitiprot, Watcharee Khunkitti International Journal of Cosmetic Science Q2
44 55 569-587 Oct 2022 2.97
4 Multifunctional biological properties and phytochemical constituents of Mangifera indica L. seed kernel extract for preventing skin aging
W. Poomanee, Watcharee Khunkitti, W. Chaiyana, N. Intasai, W.-C. Lin, S.-C. Lue, P. Leelapornpisid Toxicological Research Q2
- scopus Feb 2021 #N/A
5 Effect of grape seed extract on skin fibroblasts exposed to UVA light and its photostability in sunscreen formulation
Liudmila Yarovaya, N Waranuch, W Wisuitiprot, Watcharee Khunkitti Journal of Cosmetic Dermatology Q2
- isi,scopus Nov 2020
6 The interaction effect of ginger extract and ascorbic acid on antioxidant activity
Apakorn Singprecha, Liudmila Yarovaya, Watcharee Khunkitti Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
42 4 850-857 isi,scopus Jul - Aug 2020 0.20
7 Optimization of Mangifera indica L. Kernel Extract-Loaded Nanoemulsions via Response Surface Methodology, Characterization, Stability, and Skin Permeation for Anti-Acne Cosmeceutical Application
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Worrapan Poomanee, Watcharee Khunkitti, Wantida Chaiyana, Pimporn Leelapornpisid Pharmaceutics Q3 6
Citation Details
12 5 1-16 isi,scopus May 2020 4.773
8 Alginate-poloxamer beads for clotrimazole delivery: Molecular interactions, mechanical properties, and anticandidal activity
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Rapee Jarungsirawat, Watcharee Khunkitti, Thaned Pongjanyakul International Journal of Biological Macromolecules Q1 5
Citation Details
148 4 1061-1071 isi,scopus Apr 2020 4.784
9 Effect of lemongrass gel against Candida albicans in rat model of oral candidiasis
Suwimol Taweechaisupapong, Thidarut Boonmars, Panitta Satthanakul, Visarut Visarut Chatchanayuenyong, Suwara Nitinon, Unthika Soodtoetong, Watcharapon Thipsongkroh, Watcharee Khunkitti Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
42 2 299-304 isi,scopus Mar - Apr 2020 0.20
10 In vitro method for studying the penetration of cinnamon oil and chlorhexidine through Candida albicans biofilm using Franz diffusion apparatus
Panitta Satthanakul, Suwimol Taweechaisupapong, Somkiat Luengpailin, Watcharee Khunkitti Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
42 2 248-254 isi,scopus Mar - Apr 2020 0.20
11 Antioxidant and Anti-inflammatory Activities of the Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis) Hemoglobin Hydrolysate Derived from Trypsin and Papain Hydrolysis
Jiraporn Lueangsakulthai, Nicholas Michael, Theeranan Temsiripong, Watcharee Khunkitti, Sompong Klaynongsruang, Nisachon Jangpromma Chiang Mai Journal of Science Q4
46 5 915-929 isi,scopus Sep 2019 0.342
12 Anti-aging bioactivities of egg white hydrolysates
Supisara Jearranaiprepame, Nisachon Jangpromma, Watcharee Khunkitti Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
41 4 924-933 isi,scopus Jul - Aug 2019 0.20
13 Effect of grape seed extract as a sunscreen booster
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Liudmila Yarovaya, Watcharee Khunkitti Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 7
Citation Details
41 3 708-715 isi,scopus May - Jun 2019 0.25
14 The antifungal efficacy of essential oils in combination with chlorhexidine against Candida spp.
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Panitta Satthanakul, Suwimol Taweechaisupapong, Somkiat Luengpailin, Watcharee Khunkitti Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 4
Citation Details
41 1 144-150 isi,scopus Jan - Feb 2019 0.25
15 Alginate-caseinate composites: Molecular interactions and characterization of cross-linked beads for the delivery of anticandidals
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Rapee Jarungsirawat, Watcharee Khunkitti, Thaned Pongjanyakul International Journal of Biological Macromolecules Q1 13
Citation Details
2018 115 483-493 isi,scopus Aug 2018 3.671
16 Novel antioxidant and anti-inflammatory peptides from the Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) hemoglobin hydrolysate
Jiraporn Lueangsakulthai, Santi Phosri, Tinnakorn Theansungnoen, Nisachon Jangpromma, Theeranan Temsiripong, John E. Mckendrick, Watcharee Khunkitti, Sompong Klaynongsruang Biotechnology and Applied Biochemistry Q2
2017 11 1-28 isi,scopus Nov 2017 1.429
17 A novel antibacterial peptide derived from Crocodylus siamensis haemoglobin hydrolysate induces membrane permeabilization causing iron dysregulation, oxidative stress and bacterial death
J. Lueangsakulthai, Nisachon Jangpromma, T Temsiripong, J.E. McKendrick, Watcharee Khunkitti, S.E. Maddocks, Sompong Klaynongsruang Journal of Applied Microbiology Q4
123 4 813-831 isi,scopus Oct 2017 2.099
18 Killing activity of LFchimera on periodontopathic bacteria and multispecies oral biofilm formation in vitro
Sopita Ruangcharoen, Waraporn Suwonnarong, Jan G. M. Bolscher, Kamran Nazmi, Watcharee Khunkitti, Suwimol Taweechaisupapong WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY
33 167 1-10 isi,scopus Aug 2017 1.658
19 Antimicrobial effect of lemongrass oil against oral malodour micro-organisms and the pilot study of safety and efficacy of lemongrass mouthrinse on oral malodour
Panitta Satthanakul, Suwimol Taweechaisupapong, Jarin Paphangkorakit, Montien Pesee, P Timabut, Watcharee Khunkitti Journal of Applied Microbiology Q4
118 1 11-17 isi,scopus Jan 2015 2.386
20 Method for screening sunscreen cream formulations by determination of in vitro SPF and PA values using UV transmission spectroscopy and texture profile analysis
Watcharee Khunkitti, Panitta Satthanakul, Neti Waranuch, Tasana Pitaksuteepong, Pichet Kitikhun Journal of Cosmetic Science Q4
65 3 147-160 isi,scopus May - Jun 2014 0.957
21 Antibacterial activity of an effective essential oil formulated in liquid soap against skin bacteria
P Lertsatitthanakorn, K Manwiwattanakun, N Paengnakorn, Watcharee Khunkitti Chiang Mai Journal of Science Q4
41 1 71-83 isi,scopus Mar 2014 0.54
22 Formulation optimization of citronella grass oil solid lipid particles using mixture design
Pilanthana Lertsatitthanakorn, Chantana Aromdee, Watcharee Khunkitti International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
5 3 396-402 scopus Jul - Sep 2013 1.1
23 In vitro bioactivities of clove buds oil (Eugenia caryophyllata) and its effect on dermal fibroblast
Watcharee Khunkitti, Praphatson Veerapan, Chariya Hahnvajanawong International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
4 3 556-560 scopus Jul 2012 1.79
24 Anti-inflammatory, antioxidant and hepatoprotective effects of Thunbergia laurifolia Linn. on experimental opisthorchiasis
Orasa Wonkchalee, Thidarut Boonmars, Chantana Aromdee, Porntip Laummaunwai, Watcharee Khunkitti, Kulthida Vaeteewoottacharn, Pranee Sriraj, Ratchadawan Aukkanimart, Watcharin Loilome, Yaovalux Chamgramol, Chawalit Pairojkul, Zhiliang Wu, Amornrat Juasook, Pakkayanee Sudsarn Parasitology Research Q3
111 1 353-359 Jul 2012 2.80
25 Inhibitory effect of lemongrass oil and its major constituents on Candida biofilm and germ tube formation
Suwimol Taweechaisupapong, Jareerat Aimsaard, Padungkwan Chitropas, Watcharee Khunkitti South African Journal of Botany Q2
81 - 95-102 isi,scopus Jul 2012 1.69
26 Effect of the derivatives of andrographolide on the morphology of Bacillus subtilis
Chantana Aromdee, N Sriubolmas, S Wiyakrutta, S Suebsasna, Watcharee Khunkitti Archives of Pharmacal Research Q1
34 1 71-77 isi,scopus Jan 2011 1.588
27 Correlation Between Antioxidant Activity and Tyrosinase Inhibition of Clove Oil
Prahatson Veerapan, Watcharee Khunkitti Malaysian Journal of Pharmaceutical Sciences
1 1 109 scopus Dec 2010
28 Factor Affecting Texture Profiles of MAK-MAO Hair Conditioner
Pramornrat Rattanavadeechaikul, Watcharee Khunkitti Malaysian Journal of Pharmaceutical Sciences
1 1 85 scopus Dec 2010
29 Formulation Development of GOAT'S Milk Shampoo
Siranan Wisedkarn, Watcharee Khunkitti Malaysian Journal of Pharmaceutical Sciences
1 1 86 scopus Dec 2010
30 The Effect of Goat Milk Lotions Emulsifiers on Skin Characteristics
Watcharee Khunkitti, Kwanwalai Inklai Malaysian Journal of Pharmaceutical Sciences
1 1 106 scopus Dec 2010
31 Effect of Citronella Oil on Time Kill Profile, Leakage and Morphological Changes of Propionibacterium acnes
Pilanthana Lertsatitthanakorn, Suwimol Taweechaisupapong, Channarong Arunyanart, Chantana Aromdee, Watcharee Khunkitti JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH Q3
22 3 270-274 isi May - Jun 2010 0.545
32 Antimicrobial effects of Boesenbergia pandurata and Piper sarmentosum leaf extracts on planktonic cells and biofilm of oral pathogens.
Suwimol Taweechaisupapong, SUPAPORN SINGHARA, PILANTHANA LERTSATITTHANAKORN, WATCHAREE KHUNKITTI Pak J Pharm Sc (Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences)
23 2 224-231 SCOPUS,SJR(Q2) Apr 2010 0.588
33 Some Properties of a Polymeric Surfactant Derived from Alginate
Ratiya Kukhetpitakwong, Chariya Hahnvajanwong, Detpon Preechagoon, Watcharee Khunkitti International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) Proceeding
2009 23 1344-1347 scopus Dec 2008 0
34 K+, Na+, Mg2+, Ca2+, and water contents in human skeletal muscle: correlations among these monovalent and divalent cations and their alterations in K+ -depleted subjects
Ratree Tavichakorntrakool, Vitoon Prasongwattana, Pote Sriboonlue, Anucha Puapairoj, Chaisiri Wongkham, Thitichai Wiangsimma, Wirut Khunkitti, Sombat Triamjangarun, Maneewan Tanratanauijit, Amporn Chamsuwan, Watcharee Khunkitti, Pa-Thai Yenchitsomanus Transl Res
150 6 357-66 scopus Dec 2007 2.023
35 Efficacy of pilocarpine lozenge for post-radiation xerostomia in patients with head and neck cancer.
Suwimol Taweechaisupapong, Montien Pesee, Chantana Aromdee, Malinee Laopaiboon, Watcharee Khunkitti Aust Dent J
51 4 333-7 scopus Dec 2006 0.735
36 Immunological adjuvant activities of saponin extracts from the pods of Acacia concinna
Ratiya Kukhetpitakwong, Chariya Hahnvajanawong, Preecha Homchampa, Vichai Leelavatcharamas, Jarunee Satra, Watcharee Khunkitti International Immunopharmacology Q1
6 0 1729-1735 scopus Sep - Aug 2006 2.008
37 JHelmitol,2000 74:74:241-246
Watcharee Khunkitti J Helmitol
74 0 241-246 scopus Jan 2000
38 Development of miconazole pastille for the treatment of oral candidiasis
Watcharee Khunkitti, S Duangchana, K Mamoon, C Thongna, N Srikunwong Songklanakarin J Sci Technol
22 4 529-536 scopus Jan 2000
39 In vitro antifilarial activity of extracts of the medicinal plant Cardiospermum halicacabum against Brugia pahangi
Watcharee khunkitti, Y Fujimaki, Y Aoki Journal of Helminthology Q1
74 0 241-246 scopus Jan 2000

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 การทดสอบความพึงพอใจของเนื้อสัมผัสและกลิ่นของผลิฅภัณฑ์ ครีมเจลสำหรับบำรุงผิวหน้า โชติกา จันทร์โคตร, Meyli Phuy, วัชรี คุณกิตติ, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การตรวจสอบปริมาณสารเควอซิทินในสารสกัดสมุนไพรโดยวิธี Bioautography และ Densitometry Apakorn Singprecha, Watcharee Khunkitti 15 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น และ ประเทศไทย
3 Preparation of Yang-na oleoresin-loaded polymeric nanoparticles by layer-by-layer method Toum Lathsamee, Watcharee Khunkitti, Duangkamon Sakloetsakun 19 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 The 44th National Graduate Research Conference (NGRC 44) Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani
Ubon Ratchathani, Thailand
4 ผลของระบบนำส่งน้ำมันหอมระเหยต่อฤทธิ์การต้านจุลชีพบางชนิด นิติรัฐ ไหว้พรหม, วศิน ศรกายสิทธิ์, วัชรี คุณกิตติ 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
5 การพัฒนาสูตรตำรับครีมกันแดดโดยใช้การทดลองแบบ mixture design วัชรี คุณกิตติ, กาจญนา หงษ์โรจนวิวัฒน์, นันทวัฒน์ ประยูรหาญ 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
6 ผลของแลคโตเฟอริน ไคเมอรา ต่อเชื้อแอกกริเกทิแบกเทอร์ แอกทิโนไมซีเทมคอมิแทนส์ Effect of Lactoferrin Chimera on Aggregatibactor actinomycetemcomitans โศภิตา เรืองเจริญ, วราภรณ์ สุวรรณรงค์, วัชรี คุณกิตติ, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 17 ก.พ. 2555 - 17 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และอาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
7 การทดลองทางคลินิกของผลิตภัณฑ์แช่ฟันเทียมจากนํ ้ามันตะไคร้ ในรปแบบสารละลายเข้มข้นต่อการต้านเชื ้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ บนฐานฟันเทียมอะคริลิก The clinical trial of Lemongrass oil denture cleansing concentrated solution product against Candida albicans on acrylic denture base สุรศักดิ์ โกมาลย์, ดาราพร แซ่ลี้, วัชรี คุณกิตติ, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 17 ก.พ. 2555 - 17 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และอาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
8 ผลของแลคโตเฟอริน ไคเมอรา ต่อเชื้อแอกกริเกทิแบกเทอร์ แอกทิโนไมซีเทมคอมิแทนส์ Effect of Lactoferrin Chimera on Aggregatibactor actinomycetemcomitans Sopita Ruangcharoen, Waraporn Suwannarong, Watcharee Khunkitti, Suwimol Taweechaisupapong 17 ก.พ. 2555 - 17 ก.พ. 2555 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 อาคารวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
9 In vitro Evaluation of Sun Protection Factor in Sunscreen Product and Formulation Development W Khemthong, W Kwachaiwee, Watcharee Khunkitti 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
10 Red Grape Skin Mask N Worachaiset, T Chiyasan, W Chaitawatwiboon, P Choksakulsup, S Wisedkarn, Watcharee Khunkitti, Chantana Aromdee 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
11 Development of shampoo containing grape wine and its efficacy on hair tresses K Chaikit, Watcharee Khunkitti 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
12 การพัฒนาแกรนูลฟู่สำหรับทำความสะอาดฟันเทียมที่มีศักยภาพในการต้านเชื้อแคนดิดาจากน้ำมันหอมระเหย สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, ดาราพร แซ่ลี้, วัชรี คุณกิตติ 1 ก.ย. 2553 - 3 ก.ย. 2553 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
13 ผลของน้ำมันสมุนไพรไทย 9 ชนิด ต่อการต้านเชื้อราแคนดิดา สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์, สุภาภรณ์ สิงหรา, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, วัชรี คุณกิตติ 25 พ.ย. 2552 - 27 พ.ย. 2552 การประชุมวิชาการ ชีววิทยาช่องปากแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 เรื่อง " งานวิจัยชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology Reserch) " ณ สวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
14 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหย 4 ชนิด พนิตตา สัธนะกุล, วัชรี คุณกิตติ* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
15 การพัฒนาสูตรตำรับไอศกรีมหมากเม่าเพื่อสุขภาพ ธีระ ผิวเงิน, วัชรี คุณกิตติ* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
16 Development of Arbutin lotion for reducing the hyperpigmentation in volunteers Monthira Intapibul, Watcharee Khunkitti 18 ม.ค. 2551 - 18 ม.ค. 2551 การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 Khon Kaen University
Khon Kaen
17 Quality of non sweetened fresh soymilk ฉันทนา อารมย์ดี, วัชรี คุณกิตติ, วิรัช เรืองศรีตระกูล, สุวรรณา วรรัตน์, สุวรรณา แซ่อึ้ง 30 พ.ย. 2547 - 3 ธ.ค. 2547 The 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations
Thaiand

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Sensory Evaluation of Sunscreen Formulation Containing Grape Seed Extract Using Penalty Analysis Liudmila Yarovaya, Neti WARANUCH, Wudtichai WISUITIPROT, Watcharee Khunkitti 25 Nov 2021 - 27 Nov 2021 5th INTERNATIONAL COSMETICS CONGRESS SUSTAINABLE COSMETICS Susesi Luxury Resort, Belek, Antalya, Turkey
2 Anti-inflammatory activity of grape seed extract as a natural sun protection enhancer for broad-spectrum sunscreen Liudmila Yarovaya, Watcharee Khunkitti 7 Oct 2019 - 9 Oct 2019 The Cosmetic and Beauty International Conference 2019 (CBIC 2019) E4 Building, 2nd Floor Mae Fah Luang University
Chiang Rai, Thailand
3 Effect of poloxamer407 on calcium alginate beads for anticandidal delivery Rapee Khlibsuwan, Watcharee Khunkitti, Thaned Pongjanyakul 25 Mar 2019 - 26 Mar 2019 The 3rd European Conference on Pharmaceutics: Bringing science into pharmaceutical practice Bologna
Italy
4 Method for synthesis copper nanoparticles using herbal extract and its antifungal formulations. Surapa Sriphothong, Wasinee Su-authai, Duangkamon Sakloetsakun, Watcharee Khunkitti 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
5 Formulation and Development of Bamboo Charcoal Toothpaste Phetcharat Phonsombunsuk, Somkiat Luengpailin, Watcharee Khunkitti 16 Jun 2016 - 18 Jun 2016 2016 International Symposium and Annual Meeting of the KSABC ICC JEJU, Jeju Island Korea
Jeju Island Korea
6 Determination of antioxidant peptides from egg white hydrolysates Supisara Jearranaiprepame, Watcharee Khunkitti 16 Jun 2016 - 18 Jun 2016 2016 International Symposium and Annual Meeting of the KSABC ICC JEJU, Jeju Island Korea
Jeju Island Korea
7 Goat Placenta Papain Hydrolysates and Its Bioactivity Onanong Ruksounjik, Chariya Hahnvajanawong, Sompong Thammasirirak, Suwimol Taweechaisupapong, Watcharee Khunkitti 16 Jun 2016 - 18 Jun 2016 2016 International Symposium and Annual Meeting of the KSABC ICC JEJU, Jeju Island Korea
Jeju Island Korea
8 Determination of the Release of Isopropylidenyl And Rographolide From a Topical Preparation Chantana Aromdee, Watcharee Khunkitti, Supawadee Suebsasna, Onanong Ruksounjik, Tipaya Ekalaksananan, Chamsai Pientong, Thidarut Boonmars 11 Jul 2016 - 14 Jul 2016 International Congress "Phytopharm 2016" and courses "GxP in biomedical research" St. Petersburg, Russia
St. Petersburg, Russia
9 In Vitro Study of Antioxidant Activity and UV Protection in Anti-aging Foundation Cream Containing Coffee Extract Waranyu Lengwiriyakul, Sarat Kaewmulniem, Watcharee Khunkitti 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
10 The Antimicrobial Effect of Cinnamon Oil in Combination with Antiseptics against Streptococcus mutans P Satthanakul, Suwimol Taweechaisupapong, S Luengpailin, Watcharee Khunkitti 17 Jun 2014 - 19 Jun 2014 The 36th Asia Pacific Dental Congress (APDC 2014) The Dubai World Trade Center Dubai
Dubai
11 The Efficacy of Lemongrass Mouthrinse on Oral Malodor in Clinical Practice Watcharee Khunkitti, Suwimol Taweechaisupapong, J Paphangkorakit, M Pesee, T Timbut 17 Jun 2014 - 19 Jun 2014 The 36th Asia Pacific Dental Congress (APDC 2014) The Dubai World Trade Center, Dubai
Dubai
12 Effect of goat placenta peptides on primary human gingival fibroblasts in vitro Suwimol Taweechaisupapong, S Nitinon, V Chatchanayuenyong, Watcharee Khunkitti 17 Jun 2014 - 19 Jun 2014 The 36th Asia Pacific Dental Congress (APDC 2014) The Dubai World Trade Center Dubai
Dubai
13 Antioxidant Activity and Characteristics of Red Grape Seed and Peel Extracts from 3 Different Solvents C Khawee, Chantana Aromdee, Orawan Monthakantirat, Watcharee Khunkitti 14 Nov 2013 - 17 Nov 2013 6TH ASIAN ASSOCIATION OF SCHOOLS OF PHARMACY (AASP) CONFERENCE 2013 "Integrating Science, Technology and Practice for Sustained Excellence in Pharmacy Education" Shaw Foundation Alumni House
Singapore
14 The Antimicrobial Effect of Essential Oils in Combination with Antiseptics Against Oral Candida Pathogens P Satthanakul, S Taweechaisupapong, S Luengpailin, Watcharee Khunkitti 14 Nov 2013 - 17 Nov 2013 6TH ASIAN ASSOCIATION OF SCHOOLS OF PHARMACY (AASP) CONFERENCE 2013 "Integrating Science, Technology and Practice for Sustained Excellence in Pharmacy Education" Shaw Foundation Alumni House
Singapore
15 Development of Hair Dyeing Product from Grape Peel Anchalee Sawatpanit, Chontira Khawee, Watcharee Khunkitti 14 Nov 2013 - 17 Nov 2013 6TH ASIAN ASSOCIATION OF SCHOOLS OF PHARMACY (AASP) CONFERENCE 2013 "Integrating Science, Technology and Practice for Sustained Excellence in Pharmacy Education" Shaw Foundation Alumni House
Singapore
16 Degradation of andrographolide and isopropylidenylandrographolide in human serum Chantana Aromdee, W Khemthong, Watcharee Khunkitti, T Boonmars, O Wonkchalee 25 Jun 2013 - 28 Jun 2013 The 14th Tetrahedron Symposium Vienna
Austria
17 NATIONAL SURVEY OF THAI PHARMACISTS ATTITUDE AND PERCEPTION ON THE LEGISLATION TO CHANGE ALL PHARMACY CURRICULUM TO BE THE 6‐YEAR PHARM D BY 2014. Wongwiwat Tassaneeyakul, Wannee Chaichalermpong, Kannikar Chatsantiprapa, Watcharee Khunkitti, Aromdee Chantana, Somchai Suriyakrai, Supachai Tiyaworanan, Jinda Wangboonskul 5 Nov 2010 - 8 Nov 2010 2010 FAPA Congress in Taipei, Taiwan "The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Association Congress" Pharmacy & Society Taipei International Convention Center (TICC)
Taipei, Taiwan
18 Some Properties of a Polymeric Surfactant Derived from Alginate Ratiya Kukhetpitakwong, Chariya Hahnvajanwong, Detpon Preechagoon, Watcharee Khunkitti 3 Dec 2008 - 6 Dec 2008 The 13th International Conference on Biomedical Engineering (ICBME2008), IFMBE Proceedings Singapore
Singapore
19 In vitro efficacy of Cymbopogon citratus essential oil and its major constituents against Candida albicans Suwimol Taweechaisupapong, Watcharee Khunkitti 18 Apr 2010 - 22 Apr 2010 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries Antalya
Turkey
20 Anti-Acne Property of Essential Oils from Thai Herbs Pilanthana Lertsatitthanakorn, Aroonsri Priprem, Suwimol Taweechaisupapong, Chantana Aroomdee, Watcharee Khunkitti 30 Nov 2004 - 3 Dec 2004 20th FAPA 2004
Bangkok Thailand
21 Immunomodulating and Toxicological Properties of Acacia Concinna Extracts Ratiya Kukhetpitakwong, Chariya Hahnvajanawong, Vichai Leelavatcharamas, Tripetch Kanchanapoom, Watcharee Khunkitti 30 Nov 2004 - 3 Dec 2004 20th FAPA 2004
Bangkok Thailand
22 Microencapsulation by lonic Gelation for DNA Delivery Pattravadee Chancham, Uracha Rungsardthong, Watcharee Khunkitti, Sirirat Satmit 30 Nov 2004 - 3 Dec 2004 20th FAPA 2004
Bangkok, Thailand
23 Quality of Non-Sweetened Fresh Soy Milk Chantana Aromdee, Watcharee Khunkitti, Wirat Ruengsitakoon, Suwanna Vorarat 30 Nov 2004 - 3 Dec 2004 20th FAPA Congress
Bangkok, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสารที่สกัดได้จากไข่ไก่ (ต่อเนื่องปีที่ 2) วัชรี คุณกิตติ, นิศาชล แจ้งพรมมา 2020-04-01 - 2021-03-31 [364 วัน]
2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
2 โครงการพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราผสมพร้อมใช้ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช วัชรี คุณกิตติ 2018-06-15 - 2020-06-14 [730 วัน]
2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายการเกษตร
3 การควบคุมศัตรูพริกโดยชีวภัณฑ์ในพื้นที่ปลูกพริกจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ แพร่ และน่าน วัชรี คุณกิตติ, เยาวรัตน์ ศรีวรารักษ์, ระ ภาคอุทัย 2017-05-15 - 2019-05-14 [729 วัน]
2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายเกษตร
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสารที่สกัดได้จากไข่ไก่ วัชรี คุณกิตติ 2016-10-01 - 2017-09-30 [364 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
5 การพัฒนาชีวภัณฑ์จากราขาว เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูทางการเกษตร วัชรี คุณกิตติ 2015-11-16 - 2016-11-16 [366 วัน]
2559 ทุนพัฒนานักวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
6 การพัฒนาชีวภัณฑ์จากราขาว เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร วัชรี คุณกิตติ 2015-11-16 - 2016-11-16 [366 วัน]
2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
7 การคัดเลือกสารสกัดโปรตีนและเปปไทด์ไฮโดรเสทจากรกสุกรเพื่อผลิตเป็นสารสำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางเวชสำอาง และทางทันตกรรม วัชรี คุณกิตติ, จริยา หาญวจนวงศ์, สมปอง คล้ายหนองสรวง, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 2015-03-25 - 2016-03-24 [365 วัน]
2558 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
8 การผลิตเภสัชภัณฑ์ 3, 19-ไอโซโปรปัยลดินิลแอนโดรกราฟโฟลายด์เพื่อใช้รักษาการติดเชื้อจากไวรัส HSV-1 ชนิดยาทาเฉพาะที่ (ชุดโครงการ แอนโดรกราฟโฟลายด์ และอนุพันธ์แอนโดรกราโฟลายด์ในการออกฤทธิ์ต้านไวรัสและการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาโรคเริม) วัชรี คุณกิตติ 2013-11-01 - 2014-10-31 [364 วัน]
2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
9 การพํมนาผลิตภัณฑ์ลดอาการผมร่วมจากเปลือกและเมล็ดองุ่น วัชรี คุณกิตติ 2013-08-01 - 2014-09-30 [425 วัน]
2556 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดอาการผมร่วงจากเปลือกและเมล็ดองุ่น (น.ส. ชลธิรา กาวี) วัชรี คุณกิตติ, ชลธิรา กาวี 2013-08-01 - 2014-07-31 [364 วัน]
2556 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
11 การส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพกูแบบาเดาะในการผลิตสบู่ธรรมชาติเพื่อพึ่งตนเอง วัชรี คุณกิตติ 2013-04-01 - 2013-08-31 [152 วัน]
2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
12 การประเมินองค์ประกอบทางโปรตีน/เปป์ไทด์ไฮโดรไลเสทของสารสกัดรกสุกรและรกแพะ วัชรี คุณกิตติ 2012-08-01 - 2013-08-31 [395 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
13 ฝึกอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันไล่ยุงจากสมุนไพร : กลุ่มพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ เขตกองกำกับตำรวจชายแดน 11 บ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และชุมชนสายบุรี จังหวัดปัตตานี วัชรี คุณกิตติ 2012-03-01 - 2012-05-31 [91 วัน]
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
14 การฝึกอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันไล่ยุงจากสมุนไพร : กลุ่มพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ เขตกองกำกับตำรวจชายแดน 11 บ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และ ชุมชนสายบุรี จังหวัดปัตตานี วัชรี คุณกิตติ 2012-03-01 - 2012-05-31 [91 วัน]
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
15 ประสิทธิผลของน้ำนมแพะต่อเซลล์ผิวหนังและการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัชรี คุณกิตติ 2011-10-01 - 2014-09-30 [1095 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
16 การเพิ่มการซึมผ่านยาเมทโธเทรกเสตโดยใช้รีเวิร์สไมเซลล์เป็นระบบนำส่งผ่านทางผิวหนัง ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, วัชรี คุณกิตติ 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากราเขียว เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูทางการเกษตร วัชรี คุณกิตติ, กัญญา เจริญไทย, ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ 2010-12-01 - 2011-12-31 [395 วัน]
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
18 การพัฒนาสูตร Hait tonic จากสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด เพื่อลดการหลุดร่วงของเส้นผม ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, วัชรี คุณกิตติ 2010-11-01 - 2010-11-30 [29 วัน]
2554 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 Preliminary study on Factors Affecting the characteristics of skin care lotions Containing Goat Milk ขวัญวลัย อินทร์คล้าย, วัชรี คุณกิตติ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
20 การประเมินประสิทธิภาพของครีมจากสารสกัดกระเพราทางประสาทสัมผัส รัชมงคล โพธิรุกข์, โศจิรัตน์ คงทนไพศาล, วัชรี คุณกิตติ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
21 การจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับชุมชน วัชรี คุณกิตติ 2009-02-01 - 2009-03-31 [58 วัน]
2552 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
22 การพัฒนาเครื่องสำอางชะลอความแก่จากน้ำมันหอมระเหยไทยที่มีศักยภาพโดยใช้ระบบนาโนเทคโนโลยีในการนำส่ง วัชรี คุณกิตติ 2008-10-01 - 2009-10-31 [395 วัน]
2552 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
23 กลุ่มวิจัยการตลาดด้านสุขภาพ มณีรัตน์ เลย์ตัน, ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา, เพ็ญศรี เจริญวานิช, ณัฐสมล ธนกูลรังสฤษดิ์, วัชรี คุณกิตติ, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, รักษวร ใจสะอาด 2008-07-01 - 2009-05-31 [334 วัน]
2551 คณะเภสัชศาสตร์
24 การเพิ่มความคงตัวของน้ำมันตะไคร้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกรนูลละลายน้ำเพื่อสเปรย์ฆ่าเชื้อหัวนมวัว วัชรี คุณกิตติ, ฉันทนา อารมย์ดี, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2007-11-01 - 2009-04-30 [546 วัน]
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุ่มหัวนมแม่วัวจากน้ำมันหอมระเหยที่ฆ่าเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบ วัชรี คุณกิตติ, ฉันทนา อารมย์ดี, มุกดา จิตต์เจริญธรรม, เนตรชนก จิวากานนท์ 2006-02-01 - 2007-01-31 [364 วัน]
2549 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
26 การพัฒนาระบบการเพิ่มจำนวนไวรัสและระบบนำส่งวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลชนิดเชื้อตาย วัชรี คุณกิตติ, วิชัย ลีลาวัชรมาศ, จารุณี สาตรา, ปรีชา หอมจำปา, จริยา หาญวจนวงศ์, ฐิตวัฒน์ จันทวร 2005-02-01 - 2007-01-31 [729 วัน]
2548 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
27 การสกัดแยกซาโปนินจากประคำดีควายและส้มป่อยเพื่อใช้เป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วนนำส่งวัคซีน วัชรี คุณกิตติ, ตรีเพชร กาญจนภูมิ, จารุณี สาตรา, ปรีชา หอมจำปา 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
28 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้เป็นสารเสริมอาหารสัตว์ วัชรี คุณกิตติ 2004-03-01 - 2005-02-28 [364 วัน]
2547 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
29 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในรูปแบบกึ่งของแข็งเพื่อใช้รักษาโรคในช่องปาก วัชรี คุณกิตติ, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
30 แป้งเมล็ดขนุน และแป้งเมล็ดขนุนแปรสภาพและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม ฉันทนา อารมย์ดี, สุวรรณา วรรัตน์, วัชรี คุณกิตติ, ผดุงขวัญ จิตรโรภาส 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
31 การพัฒนาเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบหลักเป็นสารสกัด AHAs นรินทร์ จันทร์ศรี, วัชรี คุณกิตติ 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
32 การพัฒนาเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบหลักเป็นสารสกัด AHAs นรินทร์ จันทร์ศรี, วัชรี คุณกิตติ 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
33 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในรูปแบบกึ่งของแข็งเพื่อใช้รักษาโรคในช่องปาก วัชรี คุณกิตติ, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, นิธิภาวี ศรีสุข 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
13.6643

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th