Associate Professor Dr.Suphat Subongkot

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัสร์ สุบงกช

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: supsub2@kku.ac.th
h-index 6
Keyword

Cancer, Pharmocogennomic, Drugs, Supportive Care, Oncologic Malignancies, Hematologic, ฐานข้อมูล, โรงพยาบาล, ยาต้านอักเสบ, สเตียรอยด์, ความสัมพันธ์ของโรค, Cyclooxyaenase

Specials

Cancer Clinical Research
Pharmacogenomics
Cancer Drug Development and Targeted Therapies
Supportive Care in Cancer

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Plasma Ammonia Level In Patients Receiving Valproic Acid At Srinagarind Hospital: A Case Series จิรายุ เผือกพันธ์, สุภัสร์ สุบงกช, สมศักดิ์ เทียมเก่า, พงศธร พหลภาคย์, รัชฎาพร สุนทรภาส, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 18 1 82-109 Jan - Mar 2022 0.098
2 Clinical outcomes and cost saving of oncology pharmacy interventions on cancer patient care by pharmacists Pakorn Vorasin, Jintana Tangsitchanakul, Luangyot Thongthieang, Suphat Subongkot Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 17 4 88-97 Oct - Dec 2021 0.098
3 สรุปสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care Situation) Kittipong Onseng, Suphat Subongkot วารสารคลินิก 32 11 1167-1172 na Nov 2559
4 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ varenicline ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดสุราเรื้อรัง (ตอนจบ) Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2558 372 1295 na Dec 2558
5 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ varenicline ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดสุราเรื้อรัง (ตอนที่ 1) Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2558 371 1185 na Nov 2558
6 การเกิดชักจากการได้รับยา bupropion เกินขนาด Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2558 361 81 na Jan 2558
7 โรคไข้เลือดออกอีโบลา Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2557 357 723 na Sep 2557
8 Dermatologic Toxicity จาก targeted therapy:ในบริบทของ HandFoot Skin Reaction (HFSR) of the multikinase inhibitors (MKIs) & EGFR InhibitorsAssociated Papulopustular rash (acneiform eruption) Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2557 355 473 na Jul 2557
9 อาการข้างเคียงจากยากลุ่ม Targeted therapy ที่พบในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไมอิลอยด์ Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2557 355 466 na Jul 2557
10 หลุมพรางของการใช้ยาพ่น Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2556 341 381-382 na May 2556
11 โรคฉี่หนู : มหันตภัยที่มากับน้ำท่วม Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2555 325 64-65 na Jan 2555
12 โรคผิวหนังที่มาจากน้ำท่วมและการรักษาเบื้องต้น Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2554 324 947-948 na Dec 2554
13 การหยุดยากันชัก Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2554 320 636-638 na Aug 2554
14 การกินยา Phenobarbital รักษาลมชักในหญิงตั้งครรภ์ Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2554 319 563-564 na Jul 2554
15 การกินยาความดันสูง Adalat CR 60 Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2554 318 482-483 na Jun 2554
16 การใช้ยา rhinophen-c ร่วมกับ Iliadin® ในหญิงตั้งครรภ์ Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2554 317 380 na May 2554
17 อาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนจากการใช้ยาร่วมกัน Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2554 316 331-332 na Apr 2554
18 ผลข้างเคียงของยา Corilax Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2554 315 251 na Mar 2554
19 การใช้ doxycycline รักษาภาวะเหงือกอักเสบ Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2554 314 165 na Feb 2554
20 การเตรียมยา oseltamivir ในรูปแบบยาน้ำ Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2554 313 91-92 na Jan 2554
21 Hand-foot syndrome อีกหนึ่งอาการไม่พึงประสงค์จากเคมีบำบัด Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2553 312 946-948 Dec 2553
22 การเลือกหน้ากากอนามัย Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2553 311 909-910 Nov 2553
23 การบริหารยา sunitinib และยา capecitabine ทางสายยาง Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2553 310 811-812 Oct 2553
24 ครีมกันแดด Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2553 309 739-740 Sep 2553
25 หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ Pandemic A (H1N1) 2009 Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2553 308 616-618 Aug 2553
26 การใช้ยาแอสไพรินในผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2553 307 559-560 Jul 2553
27 ADRs นั้นสำคัญไฉน Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2553 306 448-450 Jun 2553
28 DRESS Syndrome ภัยจากอาการไม่พึงประสงค์ในการใช้ยา Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2553 305 389-390 May 2553
29 อันตรกิริยาระหว่างยาต้านการแข็งตัวของเลือดและยาต้านวัณโรค Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2552 300 1032-1034 Dec 2552
30 การป้องกันการเกิดพิษต่อไตจากยา amphotericin B Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2552 299 957-958 Nov 2552
31 การใช้ยากลุ่ม cation-exchange resin ที่ใช้ในผู้ป่วยที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2552 298 857-858 Oct 2552
32 ช่วงเวลาในการกินยามีความสัมพันธ์กับปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับยา Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2552 297 772 Sep 2552
33 Vancomycin กับการหวังผลทางการรักษาตามหลักเภสัชจลนศาสตร์ คอลัมน์มุมมองเภสัช Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2552 293 421-423 May 2552
34 Theophylline : บทบาทใหม่ที่น่าติดตาม คอลัมน์มุมมองเภสัช Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2552 292 340-342 Apr 2552
35 การใช้ยาเพื่อป้องกัน stress ulcer ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร คอลัมน์หมอยา ถามมา-ตอบไป Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2552 291 245-246 Mar 2552
36 ทำไมยาเม็ดบางอย่างไม่สามารถบดให้กับผู้ป่วยได้ คอลัมน์หมอยา ถามมา-ตอบไป Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2552 290 116 Feb 2552
37 คำถามเกี่ยวกับยาบรรเทาปวดและคำถามเกี่ยวกับยาปฏิชี่วนะ คอลัมน์หมอยา ถามมา-ตอบไป Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2551 287 1030-1032 Nov 2551
38 หลักในการบรรเทาอาการปวดด้วย Fentayl transdermal patch คอลัมน์มุมมองเภสัช Suphat Subongkot วารสารคลินิก 2551 286 930-932 Oct 2551
39 Drug interaction ภัยที่ซ้อนเร้น คอลัมน์มุมมองเภสัช Suphat Subongkot วารสารคลินิก 285 9 851-852 Sep 2551
40 ขิงในการบรรเทาคลื่นไส้อาเจียน จิตประภา คนมั่น, สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 31 10 1057-1071 na Oct 2558
41 หลุมพรางของการใช้ยาพ่น สิริมา สิตะรุโน, สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 29 5 381-382 na May 2556
42 การทบทวนการใช้ยา Olanzapine รักษาผู้ป่วยนอก แผนกจิตเวช ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สุธาร จันทะวงศ์, ภัทรี พหลภาคย์, สมัย จันทร์นามอม, สุภัสร์ สุบงกช, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, วิไลวรรณ บุญทวี, สุชาติ พหลภาคย์ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 57 4 447-454 tci Oct - Dec 2555 0.315
43 ภาวะผอมหนังหุ้มกระดูก: ทบทวนแนวทางการบำบัดรักษา Cachexia: current issue and management สุภัสร์ สุบงกช, กิตติพงศ์ อ่อนเส็ง วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 1 1-14 tci Jan - Apr 2555 0.056
44 ครีมกันแดด มานิตย์ แซ่เตียว, สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 26 9 448-449 na Sep 2553
45 การใช้ยาแอสไพรินในผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย วิลาสินี กมลมิตร, สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 26 7 559-560 na Jul 2553
46 ADRs นั้นสำคัญไฉน? จิตประภา คนมั่น, สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 26 6 448-450 na Jun 2553
47 หญิงต้งครรภ์ติดเชื้อ Pandemic A (H1N1) 2009 จิตประภา คนมั่น, สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 26 8 616-618 na Aug 2553
48 Dress Syndrome ภัยจากอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จิตติพล ตันติวิทย์, สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 26 5 389-390 na May 2553
49 การป้องการเกิดพิษต่อไตจากยา amphotericin B สุธาร จันทะวงศ์, สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 25 11 957-958 na Nov 2552 0
50 ผลของการให้คำปรึกษาด้านเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งโดยเภสัชกร Outcome of Chemotherapy Counseling in Oncology Patients by Pharmacist สุภัสร์ สุบงกช, สิริวรรณ ศรีสวัสดิ์, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, เอื้อมแข สุขประเสริฐ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 5 1 34-45 tci Jan - Apr 2552 0.024
51 การใช้ยาเพื่อป้องกัน stress ulcer ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร สุภิญญา ตันตาปกุล, สุณี เลิศสินอุดม, สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 25 3 na Mar 2552
52 Drug interactions: ภัยที่ซ่อนเร้น สุภิญญา ตันตาปกุล, สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 24 9 851-52 na Sep 2551
53 Theophylline:บทบาทใหม่ที่น่าติดตาม สุธาร จันทะวงศ์, สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 25 4 340-342 na Apr 2552 0
54 การสำรวจผลของการบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งตามแนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก สุภัสร์ สุบงกช, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, ศุกัญญา ควรนิคม, เอื้อมแข สุขประเสริฐ, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 1 77-96 tci Jan - Jun 2551 0.063
55 ยาใหม่ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งตับ สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 283 0 632-636 na Jul 2551 0
56 Drug therapy for neuropathic pain สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 281 0 419-428 na May 2551 0
57 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 280 0 325-327 na Apr 2551 0
58 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเคมีบำบัด สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 278 0 125-131 na Feb 2551 0
59 ปัญหาจากยาเคมีบำบัด คอลัมน์ถาม-ตอบผ่าน website สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 239 0 991-998 na Nov 2547 0
60 การสำรวจแบบแผนการบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งเปรียบเทียบแนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก Exploration of Cancer Pain Management Following Implemation of World Health Organization (WHO) Pain Guideline Suphat Subongkot, Sugunya Khounnikhom, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Aunkhae Sookprasert วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 1 77-96 tci Jan - Jun 2551 0.063
61 อนุภาคนาโน : นวัตกรรมเพื่อนำส่งยาต้านมะเร็ง Nanoparticles : Delivery Devices for Anti-Cancer Drug ธีระ ฤทธิรอด, ศุภชัย ติยวรนันท์, สุภัสร์ สุบงกช, สุมนต์ สกลไชย, นันทิยา ตั้งศรีเสรี, สายทิพย์ ศรีหิรัญ ฟาร์มาไทม์ 6 64 49-51 na Apr 2551 0
62 ความรู้ใหม่ในทางการรักษาโรคมะเร็งที่พบบ่อยด้วยยา สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 247 21 543-550 na Oct 2548
63 ผลลัพธ์ของการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะต้น นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, ธิติ วีระปรียากูร, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนานนท์, สุภัสร์ สุบงกช, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 16 1 46-54 na Jan - Apr 2549 0
64 ประโยชน์ของ PEGnology ในการเพิ่มการออกฤทธิ์ของยา Paclitaxel ธีระ ฤทธิรอด, สุภัสร์ สุบงกช, เชวงศักดิ์ โข่ศรี, วิทธวัช ลูกจันทร์, ลัดดา วงศ์พายัพกุล ฟาร์มาไทม์ 4 43 51-57 na Jul 2549
65 Zoledronic acid : ยาต้านภาวะแคลเซียมในเลือดสูงจากโรคมะเร็ง ธีระ ฤทธิรอด, สุภัสร์ สุบงกช, ผันสุ ชุมวรฐายี, วิทวัส ศรีสวัสดิ์ คลินิก 22 6 517-518 na Jun 2549

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Trends in Anticoagulant Utilization and Clinical Outcomes for Cancer-Associated Thrombosis: A Multicenter Cohort Study in Thailands Upper-Middle-Income Country Setting

รางวัลการตีพิมพ์
Kirati Kengkla, Surakit Nathisuwan, Warunsuda Sripakdee, Pirun Saelue, Kwanruethai Sengnoo, Aumkhae Sookprasert, Suphat Subongkot JCO Global Oncology -
10 - 1-10 Feb 2024 3.66
2 Using an online journal club to improve Asian speakers comfort in using English to discuss and understand research papers written in English
Masami Tsuchiya, Manit Saeteaw, Suphat Subongkot, Trai Tharnpanich, Jitprapa Konmun, Izumi Nasu, Yumiko Shimanuki, Toshiaki Tsuchitani, Mio Ezura, Koji Hashiguchi, Jeffrey C Bryan, Hitoshi Kawazoe Journal of Oncology Pharmacy Practice Q3
0 0 0 Jun 2022 1.809
3 Predictors of Chemotherapy Induced Adverse Events in Pediatric Osteosarcoma Patients
Phitjira Sanguanboonyaphong, Patcharee Komvilaisak, Kunanya Suwannaying, Jukapun Yoodee, Manit Saeteaw, Suthan Chanthawong, Suphat Subongkot Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP)
23 1 93-100 Jan 2022 1.77
4 An Exploration of Heart Failure Risk in Breast Cancer Patients Receiving Anthracyclines with or without Trastuzumab in Thailand: A Retrospective Study
Jukapun Yoodee, Aumkhae Sookprasert, Phitjira Sanguanboonyaphong, Suthan Chanthawong, Manit Seateaw, Suphat Subongkot Clinics and Practice
11 3 484-493 Sep 2021 0
5 Efficacy and safety of pharmacological cachexia interventions: systematic review and network meta-analysis
Manit Saeteaw, Phitjira Sanguanboonyaphong, Jukapun Yoodee, Kaitlyn Craft, Ratree Sawangjit, Nuttapong Ngamphaiboon, Prapimporn Shantavasinkul, Suphat Subongkot, Nathorn Chaiyakunapruk BMJ Supportive and Palliative Care Q1
11 1 75-85 scopus Mar 2021 2.681
6 U S Thai Consortium for the Development of Pharmacy Education in Thailand History, Progress, and Impact
Surakit Nathisuwan, Sutthiporn Pattharachayakul, Suphat Subongkot, Thitima Doungngern, Sirada M. Jones, Janet P. Engle, Alan Lau, Michael D. Katz, J. Edward Moreton, Melody Ryan Journal of The American College of Clinical Pharmacy
3 5 1-12 scopus Jul 2020
7 Doripenem Pharmacokinetics in Hemodialysis
Sirin Phenphinan, Aporanee Chaiyakum, Chantana Aromdee, Suphat Subongkot, Porpon Rotjanapan, Montira Assanatham, Siriluk Jaisue Infectious Diseases in Clinical Practice Q4
28 4 216-222 Jul 2020
8 HLA-DRB1*07:01 and lapatinib-induced hepatotoxicity: a systematic review and meta-analysis
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Wimonchat Tangamornsuksan, Chuenjid Kongkaew, Charles Norman Scholfield, Suphat Subongkot, Manupat Lohitnavy Pharmacogenomics Journal Q2 10
Citation Details
20 1 47-56 scopus Feb 2020
9 Cost-effectiveness analysis of olanzapine-containing antiemetic therapy for managing highly emetogenic chemotherapy in Southeast Asia: a multinational study
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Suthan Chanthawong, Yi Heng Lim, Suphat Subongkot, Alexandre Chan, Rizka Andalusia, Ros Suzanna Ahmad Bustamam, Nathorn Chaiyakunapruk Supportive Care in Cancer Q2 16
Citation Details
27 3 1109-1119 isi,scopus Mar 2019 2.676
10 Validation of the Thai version of the family reported outcome measure (FROM-16)© to assess the impact of disease on the partner or family members of patients with cancer
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Pattariya Chantarasap, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Srivieng Pairojkul, Aumkhae Sookprasert, Kosin Wirasorn, Areewan Cheawchanwattana, Sam Salek, Suphat Subongkot Health and Quality of Life Outcomes Q1 10
Citation Details
2019 17:32 1-8 isi,scopus Feb 2019 1.069
11 Beneficial Effects of Adjuvant Melatonin in Minimizing Oral Mucositis Complications in Head and Neck Cancer Patients Receiving Concurrent Chemoradiation
Kittipong Onseng, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Thanut Khuayjarernpanishk, Suphat Subongkot, Aroonsri Priprem, Cameron Hurst, Jeffrey Roy Johns journal of alternative complementary medicine
2017 6 1-2 scopus Jun 2017 1.395
12 A phase II randomized double-blind placebo-controlled study of 6-gingerol as an anti-emetic in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic chemotherapy
Jitprapa Konmun, Kwanjit Danwilai, Nuttapong Ngamphaiboon, Bung-orn Sripanidkulchai, Aumkhae Sookprasert, Suphat Subongkot Medical Oncology Q3
34 161 69 (1-10) isi,scopus Apr 2017 2.486
13 Antioxidant activity of ginger extract as a daily supplement in cancer patients receiving adjuvant chemotherapy: a pilot study
Kwanjit Danwilai, Jitprapa Konmun, Bung-orn Sripanidkulchai, Suphat Subongkot Cancer Management and Research Q2
9 1 11-18 isi,scopus Jan 2017 1.37
14 ASSOCIATION BETWEEN HIGH PINEAL FLUORIDE CONTENT AND PINEAL CALCIFICATION IN A LOW FLUORIDE AREA
Trai Tharnpanich, Jeffrey Roy Johns, Suphat Subongkot, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Amnat Kitkhuandee, Yanyong Toomsan, Somkiat Luengpailin Fluoride Q3
49 4 467-562 isi Oct - Dec 2016 0.797
15 Off-label use and pharmacovigilance among infants: analysis of the Thai Health Product Vigilance National Database
Pawalee Niamtaworn, Wimon Suwankesawong, Suphat Subongkot, Piyameth Dilokthornsakul, Nathorn Chaiyakunapruk Drugs and Therapy Perspectives Q4
32 7 304-310 scopus Jul 2016
16 Hospitalization and cost after switching from atypical to typical antipsychotics in schizophrenia patients in Thailand
Tuanthon Boonlue, Suphat Subongkot, Piyameth Dilokthornsakul, Ronnachai Kongsakon, Oraluck Pattanaprateep, Orabhorn Suanchang, Nathorn Chaiyakunapruk ClinicoEconomics and Outcomes Research Q1
8 1 127-136 isi,scopus Apr 2016
17 Evaluation of Chemotherapy Contamination Following the Implementation of Closed System Transfer Devices
Warunsuda Sripakdee, Suphat Subongkot, Wannaporn Wattanawong, Saroch Onlaor Applied Environmental Research Q4
37 1 83-91 scopus Jan - Apr 2015
18 A phase II randomized, double-blind placebo-controlled trial of an antiemetic, 6-gingerol in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic adjuvant chemotherapy.
J Konmun, K Danwilai, N Ngamphaiboon, Aumkhae Sookprasert, E Sirachainan, Suphat Subongkot JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY Q2
32 15 - isi,scopus May 2014
19 Effectiveness of Olanzapine for the Treatment of Breakthrough Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting
Suthan Chanthawong, Suphat Subongkot, Aumkhae Sookprasert Journal of the Medical Association of Thailand Q4
97 3 349-355 isi,scopus Mar 2014
20 Serum melatonin levels and antioxidant capacities after consumption of pineapple, orange, or banana by healthy male volunteers
Manit Sae-Teaw, Jeffrey Roy Johns, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Suphat Subongkot JOURNAL OF PINEAL RESEARCH Q1
55 1 58-64 isi,scopus Aug 2013 7.304
21 An exploratory analysis of cisplatin-induced nephrotoxicity and ototoxicity in cancer patients with solid tumors.
Suphat Subongkot JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY Q2
28 15 isi May 2010
22 Randomized, single-blind, crossover trial comparing the antiemetic effect of tropisetron or generic ondasetron plus corticosteriods in patients receiving high dose cisplatin-containing chemotherapy
Suphat Subongkot, Y Payanta, Aumkhae Sookprasert JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY Q2
26 15 isi May 2008
23 Overview of Oncology Pharmacy in Thailand
Suphat Subongkot International Society of Oncology Pharmacy Practisioners (ISOPP) Newsletter
7 4 8 scopus Dec 2005

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Clinical outcomes and Cost saving of pharmaceutical interventions on patients with cancer by pharmacist in chemotherapy preparation unit Pakorn Vorasin, Jintana Tangsitchanakul, Suphat Subongkot 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 Plasma Ammonia Level in Patients Receiving Valproic Acid at Srinagarind Hospital: A Case Series Jirayu Phuekpan, Suphat Subongkot, Somsak Tiamkao, Pongsatorn Paholpak, Ratchadaporn Soontornpas, Denpong Patanasethanont 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 Systematic Review and Network Meta-analysis on Pharmacological Intervention for prevention of anti-human epidermal growth factor receptor 2 monoclonal antibody associated cardiotoxicity Suphat Subongkot, Passakorn Nontipong, Kitikhun Tengjaroenphongthorn, Suradit Prachamat 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives Mahasarakham University
Mahasarakham, Thailand
4 Comparative efficacy and safety of Olanzapine for the management of Chemotherapy Induced nausea and vomiting (CINV): A systematic review and network meta-analysis Tassawan Chuenboonperm, Thanapanramon Phadungkit, Suthan Chanthawong, Suphat Subongkot 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conferenf 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
5 Effectiveness of Pharmacological Interventions for Cachexia: A Systematic Review and Network Meta-analysis Worakan Natha, iriphak Pongthai, Suphat Subongkot 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
6 Effect of a novel topical/oral melatonin combination on pain management of patients with head and neck cancer receiving concurrent radiochemotherapy Suphat Subongkot, Kittipong Onseng, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Thanut Khuayjarernpanishk, Aroonsri Priprem, Cameron Hurst, Jeffrey Roy Johns 28 ต.ค. 2558 - 30 ต.ค. 2558 3rdMelatoninResearchForum Therapeuticuseofmelatonin: frombasicresearchtoclinicaluse Pullman Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
7 Dietary melatonin, oxidative stress, and the role of melatonin in the antioxidant pecking order Jeffrey Roy Johns, Suphat Subongkot, Manit Sae-Teaw, Nutjaree Pratheepawanit Johns 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
8 Melatonin in cancer patients receiving chemotherapy: results from two randomized, double blind, placebo, controlled trial Jeffrey Roy Johns, Suphat Subongkot, Manit Sae-Teaw, Nutjaree Pratheepawanit Johns 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
9 Association between fluoride exposure and pineal calcification Trai Tharnpanich, Jeffrey Roy Johns, Suphat Subongkot, Nutjaree Pratheepawanit Johns 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
10 Topical and oral melatonin for preventing concurrent radiochemotherapy induced oral mucositis in head and neck cancer patients Kittipong Onseng, Chatchanok Nukulkit, Suphat Subongkot, Nutjaree Pratheepawanit Johns 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin adventure: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
11 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะต้นและระยะลุกลาม สุภัสร์ สุบงกช, นุชจรี ประทีปปะวณิช จอห์นส, อรไพลิน เผื่อนพินิจ, หทัยกาญจน์ สายทรัพย์, กัญญาณัฐ เนตรสถิตย์ 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
12 Effect of Tropical Fruit Consumption on Melatonin Level and Antioxidant Capacity in Serum of Healthy Volunteers Suphat Subongkot, Nutjaree Pratheepawanit, Jeffery Roy Johns 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
13 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพแหล่งฝึกเพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเน้นบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง มานิตย์ แซ่เตียว, สุภัสร์ สุบงกช, BCPS BCPS, BCOP BCOP 12 ก.พ. 2554 - 13 ก.พ. 2554 การประชุมและนำเสนอผลงาน The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011 " Integrated Pharmacy from Research to Practice อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
14 การสำรวจคุณลักษณะของร้านยาตามเกณฑ์ในการพัฒนาเป็นแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Survey of the Baseline Characteristics of Community Pharmacy Regarding to Practice Site Developing Criteria in Northeastern Region of Thailand ภัทราวดี เดินรีบรัมย์, มัลลิกา พันธุ์ศรีศักดิ์, นิดา ประเสริฐ, หนึ่งฤทัย สุกใส*, สุภัสร์ สุบงกช 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
15 Herbal and/or Thai Traditional Medicines Used in Patients with Cancer Diseases in Oncology Clinic. Aporanee Chaiyakum, Suphat Subongkot 3 ส.ค. 2549 - 5 ส.ค. 2549 The 1st ASIA-PACIFIC ONCOLOGY PHARMACY CONGRESS
Bangkok

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Preliminary Release Study of Garcinia hanburyi-loaded Hydrogel for Rectal Drug Delivery Pawalee Niamtaworn, Suphat Subongkot, Sarunya Tuntiyasawasdikul, Bungorn Sripanidkulchai 19 May 2020 - 20 May 2020 The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2020 online in Bangkok
Bangkok, Thailand
2 Comparative efficacy and safety of mulyiple intervantions for brain metastases in non-small cell lung cancer: A Systematic review and network meta-analysis Suphat Subongkot, Jukapun Yoodee, Pitjira Sanguanboonyaphong, Sirirat Jaturapullarp, Simarin Siwapanrak, Unchaya Hoopong 11 Oct 2019 - 13 Oct 2019 International Society of Oncology Pharmacy Practitioners London, UK
UK
3 Systematic Review and Network Meta-analysis of Pharmacologic Interventions in Management of Cardiotoxicity in Cancer Patients Receiving Anthracycline Analogue Chemotherapy Suphat Subongkot 7 Sep 2018 - 9 Sep 2018 The 7th Asia Pacific Oncology Pharmacy Congress (APOPC) Academia - SingHealth Academy
Singapore
4 Translation and Validation of the Thai version of Family Reported Outcome Measure (Thai FROM-16©) in Thai Family Members of Cancer Patients Suphat Subongkot, P Chantarasap, Nutjaree Pratheepawanit Johns, S Pairojkul, Aumkhae Sookprasert 17 Nov 2017 - 19 Nov 2017 ESMO Asia 2017 Congress Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre
Suntec City, Singapore
5 Comparative efficacy and safety of Pharmacologic interventions for cachexia: A systematic review and network meta-analysis Suphat Subongkot 17 Nov 2017 - 19 Nov 2017 EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY ASIA 2017 Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre Suntec City
Suntec City, Singapore
6 A high performance liquid chromatography method for the determination of doripenem in human plasma and dialysate Sirin Phenphinan, Chantana Aromdee, Aporanee Chaiyakum, Siriluk Jaisue, Suphat Subongkot 24 Sep 2017 - 27 Sep 2017 15th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology 2017 Kyoto International Conference Center
Kyoto, Japan
7 COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF OLANZAPINECONTAINING ANTIEMETIC THERAPY FOR MANAGING HIGHLY EMETOGENIC CHEMOTHERAPY IN SOUTH EAST ASIA: A MULTINATIONAL STUDY Suthan Chanthawong, Y.H. Lim, Suphat Subongkot, A. Chan, R. Andalusia, R.S. Bustamam, N. Chaiyakunapruk 22 Jun 2017 - 24 Jun 2017 Multinational Association of Supportive Care in Cancer ' ISOO 2017 OMNI SHOREHAM HOTEL
Washington DC, USA
8 Oncology Pharmacy Career Advancement Program in Thailand Suphat Subongkot 4 Nov 2016 - 7 Nov 2016 APOPC 2016 Asia Pacific Oncology Pharmacy Congress Evergreen Laurel Hotel
Shanghai, Chaina
9 Quality of life in cancer patient undergoing chemotherapy and receiving ginger extract as daily supplement K. Danwilai, J. Konmun, N. Ngamphaiboon, N. Sripaiboonkij, Aumkhae Sookprasert, Suphat Subongkot 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
10 The Quality of Life in Palliative Patient Using Modified McGill Quality of Life Questionnaire Chittawan Poonsiri, Suphat Subongkot, Boonnasiri Korttoom 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
11 The Impact on Quality of Life of Cancer Patient''s Family Members at Chemotherapy Ward (5E) Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University Sanit Thongruang, Saiphon Moontreesao, Natrawee Hawhan, Suphat Subongkot 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
12 Clinical and Economic Impacts of Switching from Atypical to Typical Antipsychotics in Schizophrenic Patients in Thailand T Boonlue, Suphat Subongkot, R Kongssakon, O Suanchung, P Dilokthornsakul, N Chaiyakunapruk 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center
Bangkok, Thailand
13 Topical and Oral Melatonin for Preventing Concurrent Chemoradiation Therapy induced Oral Mucositis in Head and Neck Cancer Patients K Onseng, Suphat Subongkot, Jeffrey Roy Johns, T Khuayiarernpanishk, C Nukulkit, C Chenboonthai 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center
Bangkok, Thailand
14 Validation study of Thai version of McGill Quality of Life Questionnaire-Cardiff Short Form (Thai MQOL-CSF) Jittipon Tantivit, Suphat Subongkot 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
15 Implementation of Pharmacist Consultation Service for Screening Drug-Induced Disease in Hospitalized Patients U Pornlamfar, A Chongsawadvorakul, S Kasprom, C Prompiriyapong, S Dhitinanmuang, Suphat Subongkot 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
16 A High Performance Liquid Chromatography Method for Doripenem Plasma Concentration Monitoring Sirin Phenphinan, Suphat Subongkot, Chantana Aromdee, Aporanee Chaiyakum, Siriluk Jaisue 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
17 Bioavailability of Natural Melatonin Provides Antioxidant Protection in Humans Nutjaree Pratheepawanit Johns, Jeffrey Roy Johns, Suphat Subongkot, Supattra Porasuphatana 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
18 Antioxidant and anti-inflammatory activity of ginger extract as daily supplement in cancer patients receiving chemotherapy Kwanjit Danwilai, Jitprapa Konmun, Bungorn Sripanidkulchai, Suphat Subongkot 27 Sep 2014 - 29 Sep 2014 APOPC 2014 (Asia Pacific Oncology Pharmacy Congress) Seoul, Korea Samsung Hall, Ewha Campus Complex, Ewha Womans University.
Seoul, Korea
19 Dietary melatonin, oxidative stress, and the role of melatonin in the anti-oxidant pecking order Jeffrey Roy Johns, Suphat Subongkot, Manit Sae-Teaw, Nutjaree Pratheepawanit Johns 7 Jul 2013 - 12 Jul 2013 The FASEB Science Research Conference on Melatonin Biology: Actions & Therapeutics Niagara Falls
New York (USA).
20 Tropical Fruits can Provide Supplementary Melatonin to Reduce Oxidative Stress and Improve Sleep in Elderly Jeffery Roy Johns, Suphat Subongkot, Manit Sae-Teaw, Nutjaree Pratheepawanit Johns 14 Aug 2013 - 17 Aug 2013 The 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer with the theme of Biomodulation of Health-Beauty with Nutrition and Exercise Centara Grand Mirage Beach Resort, Pattaya,
Thailand
21 Evaluation of Ginger Eatract as Daily Supplement in Prevention of Chemotherapy Induced Nausea and Vomitong (Cinv) Jitprapa Konmun, Suphat Subongkot, Aeumkae Sookprasert, Bungorn Sripanidkulchai 1 Nov 2012 - 3 Nov 2012 The 4th APOPC "Networking to Accelerate Oncology Pharmacy Practice" Grand Sahid Jaya, Jakarta
Indonesia
22 Drug Interactions in Cancer Treatment: Potential Role of Pharmacist Suphat Subongkot 22 Jan 2009 - 25 Jan 2009 European Conference Oncology Pharmacy เยอรมันนี
Hamburg
23 Professional Attitudes of Preceptors toward Pharmaceutical Care Aporanee Chaiyakum, Suphat Subongkot 25 Oct 2007 - 28 Oct 2007 AASP 2007 Conference-Philippines "Congruence of Pharmaceutical Sciences, Practice and Research" Renaissance Makati City Hotel
Makati City, Philippines
24 Recent Advances in Colorectal Cancer Suphat Subongkot 28 Sep 2007 - 30 Sep 2007 International Society of Oncology Pharmacy Practitioners Australasian Regional Symposium Hilton Hotel
Brisbane, Queensland
25 Present Status, Outcomes, and Perspectives of the Problem-Based Learning (PBL) in the Clinical Pharmacy Education in Thailand Suphat Subongkot 1 Aug 2007 - 2 Aug 2007 Showa University International Symposium for Health Science Education -New Frontiers in Educational Technology, PBL (Problem-Based Learning) and OSCE (Objective Structured Clinical Examination)- Showa University
Tokyo
26 Residency/Fellowship Therapeutics Program in Thailand Suphat Subongkot 24 Mar 2007 - 24 Mar 2007 2nd International Conference on Clinical Pharmacy Kyoritsu University of Pharmacy
Tokyo, Japan
27 Exploration of pain management following implementation of WHO pain guidelines. Suphat Subongkot, S Khounnikhom, N Pratheepawanit Johns, A Sookprasert 1 Jun 2007 - 5 Jun 2007 Journal of Clinical Oncology, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 25, No. 18S (June 20 Supplement), 2007: 19646 McCormick Place
Chicago, USA

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การแปลและทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการรายงานของสมาชิกในครอบครัวฉบับภาษาไทย(Thai FROM-16©) สุภัสร์ สุบงกช 2015-07-01 - 2016-06-30 [365 วัน]
2558 คณะเภสัชศาสตร์
2 การกำจัดยา doripenem ขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน (มุ่งเป้า) สุภัสร์ สุบงกช 2012-10-01 - 2013-09-30 [364 วัน]
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
3 ผลของการรับประทานผลไม้ต่อการเพิ่มระดับเมลาโทนินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดี สุภัสร์ สุบงกช, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, เจฟฟรีย์ จอห์นส, มานิตย์ แซ่เตียว 2011-05-01 - 2012-05-31 [396 วัน]
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากขิงในการลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักาด้วยยาเคมีบำบัด สุภัสร์ สุบงกช 2010-10-01 - 2013-09-30 [1095 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 การพัฒนาทักษะบริบาลทางเภสัชกรรมผ่าน standardized patient program กรวรรณ ผุดผ่อง, สมิตา สมจิตต์, สุกัลยา สารี, สุภัสร์ สุบงกช 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
6 การศึกษาทางเภสัชพลศาสตร์ เภสัชจลศาสตร์ และประสิทธิภาพของสารสกัดขิงในการป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนจายาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง สุภัสร์ สุบงกช, จิตประภา คนมั่น 2010-06-01 - 2011-05-31 [364 วัน]
2553 na
7 การสำรวจพฤติกรรมของการใช้ยาสมุนไพร ปิยาภรณ์ สหกโร, พัชร์สุภี บุพพะกสิกร, สุภัสร์ สุบงกช 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
8 ประสิทธิผลการให้ยา Olanzapine ในการรักษาการคลื่นไส้อาเจียนชนิด breakthrough สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สุธาร จันทะวงศ์, สุภัสร์ สุบงกช, เอื้อมแข สุขประเสริฐ 2009-10-01 - 2010-04-30 [211 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
9 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฐานข้อมูลยาอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลในการประเมินความสัมพันธ์ของโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่ในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ และยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ชนิด Specific Cyclooxyaenase-2(COX-2) inhibitors สุภัสร์ สุบงกช, นุจรี ประทีปะวณิช, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุรพล ลิมวัฒนานนท์ 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
10 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฐานข้อมูลยาอิเล็คทรอนิกส์ของโรงพยาบาลในการประเมินความสัมพันธ์ของโรคมะเร็งในสำไส้ใหญ่ในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตรอยด์ สุภัสร์ สุบงกช 2004-06-01 - 2005-09-30 [486 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.8771

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th