Assistant Professor Dr.Orawan Monthakantirat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ มนทกานติรัตน์

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเคมี
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: oramon@kku.ac.th
h-index 9
Keyword

Specials

Natural product

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 การศึกษาผลของสารสกัดกวาวเครือขาวและไมโรเอสทรอลตอการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันในแบบจําลองหนูไมซตัดรังไขเพศเมีย อาภาภรณ ปาลี, อริยะวรรณ ตันติพงศพีรเดช, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 394 tci Mar 2558 0.159
2 ผลของกวาวเครือขาวและ Miroestrol ตอการแสดงออกของยีนสในสองของหนูเพศเมียที่ถูกตัดรังไข อริยะวรรณ ตันติพงศพีรเดช, อาภาภรณ ปาลี, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 393 tci Mar 2558 0.159
3 Antioxidant and Antibacterial Activities of Grape Seed and Peel Extracts Chontira Khawee, Chantana Aromdee, Orawan Monthakantirat, Watcharee Khunkitti วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 1 30-43 tci Jan - Mar 2558 0.159
4 การวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บาโซลแอลคาลอยด์ 5 ชนิดจากรากส่องฟ้าดงโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง Determination of five carbazole alkaloids from the root of Clausena harmandiana by High Performance Liquid Chromatography สุภาวดี ดาวดี, จินดา หวังบุญสกุล, ฉวี เย็นใจ, จันทนา บุญยะรัตน์, อรวรรณ มนทกานติรัตน์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 2 94-100 tci May - Aug 2555 0.088
5 Epoetin Alfa ยาสำหรับภาวะโลหิตจาง อรวรรณ มนทกานติรัตน์, วิทวัส วงศ์สวัสดิ์, ธีระ ฤทธิรอด ฟาร์มาไทม์ 5 57 23-25 na Sep 2550 0
6 Prodrug of chroman amide 12: inhibition of lipid peroxidation and protection against learning and memory impairment. O. Vajragupta, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, ํY. Wongkrajan, H. Watanabe, P. Peungvicha The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 23 0 67 na Jan 2542

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Effect of Diacetylcurcumin Manganese Complex on Rotenone-Induced Oxidative Stress, Mitochondria Dysfunction, and Inflammation in the SH-SY5Y Parkinsons Disease Cell Model

รางวัลการตีพิมพ์
kanong Pirunkaset, Chantana Boonyarat, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Suresh Awale, Anake Kijjoa, ํYaowared Chulikhit Molecules Q1
29 5 957 Feb 2024 4.6
2 Evaluation of the Impact of Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. Extract on Memory Impairment in D-Galactose-Induced Brain Aging in Mice through Its Effects on Antioxidant Enzymes, Neuroinflammation, and Telomere Shortening

รางวัลการตีพิมพ์
Possatorn Aon-im, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Nattapatsorn Sriya, Chantana Boonyarat, Thanut Chumwangwapee, Charinya Khamphukdee, Anake Kijjoa Molecules Q1
29 2 503 Jan 2024 4.927
3 Antidepressant-like Effect of Oroxylum indicum Seed Extract in Mice Model of Unpredictable Chronic Mild Stress

รางวัลการตีพิมพ์
Chorpeth Chalermwongkul, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenet, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yutthana Chotritthirong, Suresh Awale, Anake Kijjoa, Yaowared Chulikhit Nutrients Q1
15 22 4742 Nov 2023 6.706
4 Factors influencing high-performance liquid chromatography for piperine determination in traditional Thai formulas

รางวัลการตีพิมพ์
Yaowared Chulikhit, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Charinya Khamphukdee, Yutthana Chotritthirong, Suphatson Limsakul, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee Journal of Applied Pharmaceutical Science Q2
13 9 048057 Sep 2023 0.281
5 Approach of Supercritical Carbon Dioxide for the Extraction of Kleeb Bua Daeng Formula

รางวัลการตีพิมพ์
Nittaya Ngamkhae, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Yutthana Chotritthirong, Suphatson Limsakul, Chantana Boonyarat, Supaporn Pitiporn, Pakakrong Kwankhao, Anake Kijjoa, Supawadee Daodee Molecules Q1
28 19 6873 Sep 2023 4.927
6 Possible Mechanisms for the Prevention of Anxiety and Depressive-Like Behavior in a Chronic Mild Stress Mouse Model by the Thai Herbal Medicine with Nelumbo nucifera, Centella asiatica, and Piper nigrum

รางวัลการตีพิมพ์
Yutthana Chotritthirong, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Supaporn, Orawan Monthakantirat Revista Brasileira de Farmacognosia Q2
33 4 756-767 May 2023 2.464
7 The Effect of Ethanol Extract from Mesua ferrea Linn Flower on Alzheimers Disease and Its Underlying Mechanism

รางวัลการตีพิมพ์
Kusawadee Plekratoke, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat, Natsajee Nualkaew, Jinda Wangboonskul, Suresh Awale, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Charinya Khamphukdee, Suchada Chaiwiwatrakul, Pornthip Waiwut Current Issues in Molecular Biology Q2
45 5 4063-4079 May 2023 2.976
8 GC-MS Analysis and Antioxidant Potential of the Stem and Leaf Extracts of Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Hemiparasite on Shorea roxburghii G. Don and Cassia fistula L.
Pasakorn Bunchalee, Orawan Monthakantirat, Prathan Luecha, Tatiya Srichai, Suthira Maneechai Tropical Journal of Natural Product Research Q4
6 10 1638 - 1643 Oct 2022 0.30
9 Multifunctionality of Clausena harmandiana Extract and Its Active Constituents against Alzheimers Disease
Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai, Orawan Monthakantirat, Rawiwun Kaewamatawong, Pattaporn Poonsawas, Jinda Wangboonskul, Suchada Chaiwiwatrakul, Pornthip Waiwut Current Issues in Molecular Biology Q2
44 8 3681-3694 Aug 2022 2.976
10 Effect of Yakae-Prajamduen-Jamod Traditional Thai Remedy on Cognitive Impairment in an Ovariectomized Mouse Model and Its Mechanism of Action
Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Ariyawan Tantipongpiradet, Juthamart Maneenet, Yutthana Chotritthirong, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Suresh Awale, Kinzo Matsumoto, Yaowared Chulikhit Molecules Q1
27 13 1-19 Jul 2022 4.927
11 Effects of the Bark Resin Extract of Garcinia nigrolineata on Chronic Stress-Induced Memory Deficit in Mice Model and the In Vitro Monoamine Oxidases and β-Amyloid Aggregation Inhibitory Activities of Its Prenylated Xanthone Constituents
Charinya Khamphukdee, Ibrahim Turkmani, Yutthana Chotritthirong, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Nazim Sekeroglu, Artur M S Silva, Orawan Monthakantirat, Anake Kijjoa Molecules Q1
27 9 3014 May 2022 4.927
12 Optimization of extraction method for Kleeb Bua Daeng formula and comparison between ultrasound-assisted and microwave-assisted extraction
Nittaya Ngamkhaea, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Supawadee Daodee Journal of Applied Reseach on Medicinal and Aromatic Plants
28 - 100369 Apr 2022 3.91
13 Efficacy and Safety of Kleeb Bua Daeng Formula in Mild Cognitive Impairment Patients:A Phase I Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial
Natdanai Musigavong, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat, Makorn Limudomporn, Supaporn Pitiporn, Pakakrong Kwankhao, Supawadee Daodee Evidence base complementary and alternative medicine
2022 - 1148112 Mar 2022 2.61
14 Benzylisoquinoline alkaloids from Nelumbo nucifera Gaertn. petals with antiausterity activities against the HeLa human cervical cancer cell line
Juthamart Maneenet, Ashraf M. Omar, Sijia Sun, Min Jo Kim, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Yaowared, Suresh Awale Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences Q3
76 9-10 401 - 406 isi,scopus Sep 2021 1.649
15 Optimized Extraction Method for Kleeb Bua Daeng Formula with the Aid of the Experimental Design
Nittaya Ngamkhae, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenat, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Supawadee Daodee Journal of Chemistry Q4
2021 ID 1457729 1457729 Aug 2021 2.506
16 Phytochemical Constituents and Antioxidative Activity of Schleichera oleosa Fruit
Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat, Juthamart Maneenet, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee Tropical Journal of Natural Product Research Q4
5 8 1445-1449 Aug 2021 0.127
17 Merging the multi-target effects of kleeb bua daeng, a thai traditional herbal formula in unpredictable chronic mild stress-induced depression
Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Yutthana Chotritthirong, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Suresh Awale, Yaowared Chulikhit Pharmaceuticals -
14 7 659 isi,scopus Jul 2021 4.616
18 Effects of Pueraria candollei var mirifica (Airy Shaw and Suvat.) Niyomdham on Ovariectomy-Induced Cognitive Impairment and Oxidative Stress in the Mouse Brain
Yaowared Chulikhit, Wichitsak Sukhano, Supawadee Daodee, Waraporn Putalun, Rakvajee Wongpradit, Charinya Khamphukdee, Kaoru Umehara, Hiroshi Hiroshi, Kinzo Matsumoto, Orawan Monthakantirat Molecules Q1
26 11 1-14 isi,scopus Jun 2021 3.267
19 Benzylisoquinoline alkaloids from Nelumbo nucifera Gaertn. petals with antiausterity activities against the HeLa human cervical cancer cell line
Juthamart Maneenet, Ashraf M Omar, Sijia Sun, Min Jo Kim, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Suresh Awale Zeitschrift für Naturforschung C
76 9-10 401-406 isi,scopus May 2021 1.649
20 Antidementia effects of alternanthera philoxeroides in ovariectomized mice supported by NMR-based metabolomic analysis
Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Possatorn Aon-Im, Juthamart Maneenet, Yutthana Yutthana, Prathan Luecha, Nazim Sekeroglu, Anake Kijjoa, - -, - -, - -, - - Molecules Q1
26 9 2789 isi,scopus May 2021 3.267
21 Multitarget Activities of Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Against Alzheimers Disease
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Chantha Chheng, Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Supaporn Pitiporn, Natdanai Musigavong, Pakakrong Kwankhao, Chantana Boonyarat Pharmaceuticals - 12
Citation Details
13 5 1-15 isi,scopus May 2020 4.286
22 Yakae-Prajamduen-Jamod recipe reduced anxiety behavior and brain oxidative damage in ovariectomized mice
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Ariyawan Tantipongpiradet, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Kinzo Matsumoto, Supaporn Pitiporn, Yaowared Chulikhit Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 1
Citation Details
42 1 172-179 isi,scopus Jan - Feb 2020 0.20
23 Effects of Puerarin on the Ovariectomy-Induced Depressive-Like Behavior in ICR Mice and Its Possible Mechanism of Action
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Ariyawan Tantipongpiradet, Orawan Monthakantirat, Onchuma Vipatpakpaiboon, Charinya Khamphukdee, Kaoru Umehara, Hiroshi Noguchi, Hironori Fujiwara, Kinzo Matsumoto, Nazim Sekeroglu, Anake Kijjoa, Yaowared Chulikhit MOLECULES Q1 28
Citation Details
24 24 1-15 isi,scopus Dec 2019 3.28
24 Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Ameliorated Unpredictable Chronic Mild Stress-Induced Cognitive Impairment in ICR Mice
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Juthamart Maneenet, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn Pitiporn, Suresh Awale, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa MOLECULES Q1 21
Citation Details
24 24 1-16 isi,scopus Dec 2019 3.28
25 Effects of the Ethanol Extract of Dipterocarpus alatus Leaf on the Unpredictable Chronic Mild Stress-Induced Depression in ICR Mice and Its Possible Mechanism of Action
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Kanlaya Ruengwinitwong, Kankrittanon Gatenakorn, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Nazim Sekeroglu, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa MOLECULES Q1 20
Citation Details
24 18 1420-3049/24/18/3396 isi,scopus Sep 2019 3.098
26 Phlenumdines D and E, new Lycopodium alkaloids from Phlegmariurus nummulariifolius, and their regulatory effects on macrophage differentiation during tumor development
(DOCUMENT IN SCOPUS)
W Nakayama, Y Fujiwara, Y Kosuge, Orawan Monthakantirat, K Fujikawa, S Watthana, S Kitanaka, T Makino, K Ishiuchi PHYTOCHEMISTRY LETTERS Q2 6
Citation Details
2019 29 98-103 isi,scopus Feb 2019
27 Development of Ketoconazole Shampoo with Dipterocarpus alatus Oil as a Permeation Enhancer
Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Punya Thamakorn INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH Q3
52 4 Suppl 2 S197-S201 isi,scopus Oct - Dec 2018
28 Chemical constituents and antidepressant-like effects in ovariectomized mice of the ethanol extract of alternanthera philoxeroides
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, S Buttachon, M Lee, AMS Silva, N Sekeroglu, A Kijjoa MOLECULES Q1 12
Citation Details
23 9 1-18 isi,scopus Sep 2018
29 Correlation between the potency of flavonoids on mushroom tyrosinase inhibitory activity and melanin synthesis in melanocytes
(DOCUMENT IN SCOPUS)
W Promden, W Viriyabancha, Orawan Monthakantirat, K Umehara, H Noguchi, W De-Eknamkul Molecules Q1 43
Citation Details
23 6 isi,scopus Jun 2018
30 Identification of Lycopodium Alkaloids Produced by an Ultraviolet-Irradiated Strain of Paraboeremia, an Endophytic Fungus from Lycopodium serratum var. longipetiolatum
(DOCUMENT IN SCOPUS)
K Ishiuchi, D Hirose, T Suzuki, W Nakayama, WP Jiang, Orawan Monthakantirat, JB Wu, S Kitanaka, T Makino JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS Q4 20
Citation Details
81 5 1143-1147 isi,scopus Jun 2018
31 Naphthalene glycosides in the Thai medicinal plant Diospyros mollis
(DOCUMENT IN SCOPUS)
T Suwama, K Watanabe, Orawan Monthakantirat, Prathan Luecha, H Noguchi, K Watanabe, K Umehara JOURNAL OF NATURAL MEDICINES Q1 14
Citation Details
72 1 220-229 isi,scopus Jan 2018
32 Phlenumdines A?C, New lycopodium alkaloids isolated from phlegmariurus nummulariifolius
(DOCUMENT IN SCOPUS)
W Nakayama, Orawan Monthakantirat, K Fujikawa, S Watthana, S Kitanaka, T Makino, K Ishiuchi Heterocycles Q4 3
Citation Details
94 12 2247-2261 isi,scopus Dec 2017
33 Naphthalene glycosides in th Thai medicinal plant Diospyros mollis
Takaharu Suwama, Keisuke Watanabe, Orawan Monthakantirat, Prathan Luecha, Hiroshi Noguchi, Kenji Watanabe, Kaoru Umehara Journal of Natural Medicines Q1
2017 10 1-10 isi,scopus Oct 2017 1.982
34 Potential of Alternanthera philoxeroides on Improvement of Anxiety-Like Behavior Induced By Ovariectomized Mice Model
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH Q3 7
Citation Details
51 3 494-497 isi,scopus Jul - Sep 2017 0.25
35 Identification of a new plant extract for androgenic alopecia treatment using a non-radioactive human hair dermal papilla cell-based assay
Ruchy Jain, Orawan Monthakantirat, Parkpoom Tengamnuay, Wanchai De-Eknamkul BMC Complementary and Alternative Medicine
2016 2016 1 isi,scopus Jan 2016
36 Effect of miroestrol on ovariectomy-induced cognitive impairment and lipid peroxidation in mouse brain
Orawan Monthakantirat, Wichitsak Sukano, Kaoru Umehara, Hiroshi Noguchi, Yaowared Chulikhit, Kinzo Matsumoto Phytomedicine Q4
21 11 1249-1255 isi,scopus Sep 2014 2.877
37 Avicequinone C isolated from Avicennia marina exhibits 5α-reductase- Type 1 inhibitory activity using an androgenic alopecia relevant cell-based assay system
Ruchy Jain, Orawan Monthakantirat, Parkpoom Tengamnuay, Wanchai De-Eknamkul MOLECULES Q1
19 5 6809-6821 isi,scopus May 2014 2.095
38 Structure and antioxidant activity relationships of isoflavonoids from Dalbergia parviflora
Worrawat Promden, Orawan Monthakantirat, Kaoru Umehara, Hiroshi Noguchi, Wanchai De-Eknamkul MOLECULES Q1
19 2 2226-2237 isi,scopus Feb 2014 2.428
39 Alternanthera sessilis and Alternanthera bettzickiana Improved Superoxide Dismutase and Catalase Activities in the Livers of Ovariectomized Mice
Suphanthip Phusrisom, Waranya Chatuphonprasert, Orawan Monthakantirat, Pradit Pearaksa, Kanokwan Jarukamjorn Journal of Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
1 2 64-71 scopus Dec 2013
40 Effects of Pueraria mirifica and miroestrol on the antioxidation-related enzymes in ovariectomized mice.
Waranya Chatuphonprasert, Latiporn Udomsuk, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Waraporn Putalun, Kanokwan Jarukamjorn Journal of Pharmacy and Pharmacology Q1
65 1 447-456 isi,scopus Jan 2013 2.175
41 Impact of Pueraria candollei var. mirifica and its potent phytoestrogen miroestrol on expression of bone-specific genes in ovariectomized mice
Latiporn Udomsuk, Waranya Chatuphonprasert, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Kanokwan Jarukamjorn Fitoterapia Q4
83 2012 1687-1692 isi,scopus Dec 2012 1.848
42 FOUR NOVEL FLAVONOIDS FROM DALBERGIA PARVIFLORA ROXB. WITH THE POTENTIAL TO ESTROGENIC AND ANTIESTROGENIC ACTIVITIES
Orawan Monthakantirat, K Umehara, W De-Eknamkul, T Miyase, H Noguchi PHARMACEUTICAL BIOLOGY Q1
50 5 561-561 isi,scopus May 2012
43 MUSHROOM TYROSINASE INHIBITION AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF DALBERGIA PARVIFLORA ROXB
W Promden, Orawan Monthakantirat, K Umehara, H Noguchi, W De-Eknamkul PHARMACEUTICAL BIOLOGY Q1
50 5 557-557 isi,scopus May 2012
44 Estrogenic activities of flavonoids in Thai medicinal plant Dalbergia parviflora
K Umehara, Orawan Monthakantirat, A Matsushita, E Terada, T Miyase, W De-Eknamkul, H Noguchi PLANTA MEDICA Q2
76 12 1253-1253 isi Aug 2010
45 Flavonoids from the Heartwood of the Thai Medicinal Plant Dalbergia parviflora and Their Effects on Estrogenic-Responsive Human Breast Cancer Cells
K Umehara, K Nemoto, A Matsushita, E Terada, Orawan Monthakantirat, W De-Eknamkul, T Miyase, T Warashina, M Degawa, H Noguchi JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS Q4
72 12 2163-2168 isi,scopus Dec 2009
46 Estrogenic constituents of the heartwood of Dalbergia parviflora
Kaoru Umehara, Kiyomitsu Nemoto, Kyoko Kimijima, Ayako Matsushita, Eri Terada, Orawan Monthakantirat, Wanchai De-EknamkulB, Toshio Miyase, Tsutomu Warashina, Masakuni Degawa, Hiroshi Noguchi PHYTOCHEMISTRY Q2
69 2 546-552 isi Jan 2008 0
47 Phenolic constituents of the rhizomes of the Thai medicinal plant Belamcanda chinensis with proliferative activity for two breast cancer cell lines
Orawan Monthakantirat, Wanchai De-Eknamkul, Kaoru Umehara, Yohko Yoshinaga, Toshio Miyase, Tsutomu Warashina, Hiroshi Noguchi JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS Q4
68 3 361-364 scopus Mar 2005 0
48 Chroman amide 12P inhibition of lipid peroxidation and protection against learning and memory impairment
Opa Vajragupta, Orawan Monthakantirat, Yuvadee Wongkrajan, Hiroshi Watanabe, Penchom Peungvichai Life Sciences -
67 0 1725-1734 scopus Jan 2000

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Pikad Trikaysornmas and Its Antioxidant Activity Suphatson Limsakul, Yutthana Chotrittirong, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 Potential of Yakae-Prajamduen-Jamod recipe on improvement of cognitive impairment behavior and brain possible mechanism in ovariectomized mice model Yutthana Chotritthirong, Ariyawan Tantipongpiradet, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Supaporn Pitiporn, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 Effect of Pueraria mirifica and miroestrol on neuroinflammatory cytokines in ovariectomized mice Rakvajee Wongpradit, Orawan Monthakantirat, Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 Antioxidant Effect in Ethanolic Extracts of Oroxylum indicum Mancharee Sangmueang, Chorpeth Charlermwongkul, Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 THE FEASIBILITY STUDY OF KK.APARTMENT PROJECT NEARBY KHON KAEN UNIVERSITY TUMBOL SILA AMPHOE MUANG KHONKAEN PROVINCE Surasak Srangsukcharoen, Theera Rittitod, Orawan Monthakantirat 19 ก.ย. 2558 - 20 ก.ย. 2558 THE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS MANAGEMENT AND INNOVATION 2015 SEPTEMBER 19-20, CGSM KKU, THAILAND
KHON KAEN, THAILAND
6 THE FEASIBILITY STUDY OF FESTABLISIBLISHING OF NUCH SPA IN BUANG NHONGKORT, AMPHOE MUANG, KHON KAEN Nongnutch Ungcharoen, Theera Rittitod, Orawan Monthakantirat 19 ก.ย. 2558 - 20 ก.ย. 2558 THE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS MANAGEMENT AND INNOVATION 2015 SEPTEMBER 19-20, CGSM KKU, THAILAND
KHON KAEN, THAILAND
7 THE FEASIBILITY STUDY FOR INVESTMENT OF DREAM OF BEKERY AND BEVERAGE IN MUANG CHAIYAPHUM MUNICIPALITY, CHAIYAPHUM PROVINCE Jirames Mungsamaksrikul, Theera Rittitod, Orawan Monthakantirat 19 ก.ย. 2558 - 20 ก.ย. 2558 THE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS MANAGEMENT AND INNOVATION 2015 SEPTEMBER 19-20, CGSM KKU, THAILAND
KHON KAEN, THAILAND
8 MARKETING STRATEGIES TO INCREASE SALES REVENUE OF USED TRUCKS OF PRECHAPANIT SHOP IN SOMDET DISTRICT, KALASIN PROVINCE Sudarat Thanadkha, Theera Rittitod, Orawan Monthakantirat 19 ก.ย. 2558 - 20 ก.ย. 2558 THE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS MANAGEMENT AND INNOVATION 2015 SEPTEMBER 19-20, CGSM KKU, THAILAND
KHON KAEN, THAILAND
9 READINESS PREPARATION TO FORWARD T CO., LTD. INTO THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND Thanidda Lengvehasatit, Theera Rittitod, Orawan Monthakantirat 19 ก.ย. 2558 - 20 ก.ย. 2558 THE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS MANAGEMENT AND INNOVATION 2015 SEPTEMBER 19-20, CGSM KKU, THAILAND
KHON KAEN, THAILAND
10 Effect of Citrus grandis [L.] Osbeck on monoamine oxidase inhibitory activities and depressive behavioral assessment in mice Juthamart Maneenet, Onchuma Vipatpakpaiboon, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
11 การศึกษาผลของกวาวเครือขาว และไมโรเอสทรอลต่อ การเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันในแบบจำลองหนูไมซ์ที่ถูก เหนี่ยวนำด้วย D-galactose ณัชชา นาวีนวคุณ, เยาวเรศ ชูลิขิต, อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
12 Effect of Citrus grandis (L.) Osbeckon Unpredictable Chronic Mild Stress (UCMS)-Induced Cognitive Impairment J Maneenet, O Vipatpakpaiboon, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
13 MARKETING STRATEGIES TO INCREASE SALES REVENUE OF USED TRUCKS OF PRECHAPANIT SHOP IN SOMDET DISTRICT, KALASIN PROVINCE Sudarat Thanadkah, Theera Rittitod, Orawan Monthakantirat 19 ก.ย. 2558 - 20 ก.ย. 2558 The National and International Conference on Business Management and Innovation College of graduate study in management, Khon Kaen University
Khon Kaen, Thailand
14 THE FEASIBILITY STUDY FOR INVESTMENT OF DREAM OF BEKERY AND BEVERAGE IN MUANG CHAIYAPHUM MUNICIPALITY, CHAIYAPHUM PROVINCE Chirames Mungsamaksrikul, Theera Rittitod, Orawan Monthakantirat 19 ก.ย. 2558 - 20 ก.ย. 2558 The National and International Conference on Business Management and Innovation College of graduate study in management, Khon Kaen University
Khon Kaen, Thailand
15 READINESS PREPARATION TO FORWARD T CO., LTD. INTO THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND Thanasada Lengwehasatit, Theera Rittitod, Orawan Monthakantirat 19 ก.ย. 2558 - 20 ก.ย. 2558 The National and International Conference on Business Management and Innovation College of graduate study in management, Khon Kaen University
Khon Kaen, Thailand
16 THE FEASIBILITY STUDY OF KK.APARTMENT PROJECT NEARBY KHON KAEN UNIVERSITY TUMBOL SILA AMPHOE MUANG KHONKAEN PROVINCE Surasak Sahngsukchareon, Theera Rittitod, Orawan Monthakantirat 19 ก.ย. 2558 - 20 ก.ย. 2558 The National and International Conference on Business Management and Innovation College of graduate study in management, Khon Kaen University
Khon Kaen, Thailand
17 ศักยภาพในการต้านภาวะเครียดออกซิเดชันของสารสกัดดผักเป็ขาวและผักเป็นแดงในตับหนูไมซืเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ สุพันทิพย์ ภูศรีโสม, กนกวรรณ จารุกำจร, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, จริญญา คำภักดี 7 ต.ค. 2556 - 9 ต.ค. 2556 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 วามมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในริบทของอาเซียน ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร
18 Effect of Pueraria mirifica and miroestrol on estrogen deficiency in ovariectomized mice Atcharapon Luitan, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
19 Four Novel Flavonoids from Dalbergia Parviflora Roxb. with the Potential to Estrogenic and Antiestrogenic Activities Orawan Monthakantirat, W De-Eknamkul, K Umehara, H Noguchi 10 ต.ค. 2555 - 12 ต.ค. 2555 การประชุมวิชาการนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 12 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
ไทย
20 Effect of Antioxidants on The Spatial Cognitive Deficit Induced by Scopolamine in Mice Pattaporn Jaikhan, Chantana Boonyarat, Jinda Wangboonsakul, Orawan Monthakantirat* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
21 การคัดสรรสารต้นแบบที่มีฤทธิ์กระตุ้นตัวรับเอสโตรเจนชนิดแอลฟ่าจากฐานข้อมูลสารสกัดสมุนไพรไทย ด้วยวิธีการคัดกรองประสิทธิภาพสูงทางคอมพิวเตอร์ Screening of Alpha-Estrogenic Receptor from Thai Herbal Database by Virtual Screening พิชญ์พงศ์ คงนาวัง, จันทนา บุญยะรัตน์*, อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
22 การตรวจหาปริมาณฟลาโวนอยด์และปริมาณแคโรทีนในเกสรบัวหลวง Determination of total flavonoids and total carotenes in lotus stamens นิธิดา พลโคตร, ฉันทนา อารมย์ดี, ปรียา พวงสำลี หวังสมนึก, อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 18 ม.ค. 2551 - 18 ม.ค. 2551 การประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 Khon Kaen University
Khon Kaen

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Effect of Dipterocarpus Alatus Roxb. EX G, Don Leaves Extract on Unpredictable Chronic Mild Stress induced Depression in Icr Mice and its Mechanisms Kanlaya Ruengwinitwong, Kankrittanon Gatenakorn, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Symposium on Pharmaceuticak and Biomedical Sciences Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
2 The Effect of Thai Traditional Herbal Kleeb Bua Daeng Formila on Unpredictable Chornic Mild Stress-Induced Cognitive Impairment in Mice Model Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Symposium on Pharmaceuticak and Biomedical Sciences Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
3 Infertile Activity of Dipterocarpus Alatus RoxB.EX.G.Don Oil. Charinya Khamphukdee, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Symposium on Pharmaceuticak and Biomedical Sciences Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
4 Carotenoid and Beta-Carotene Content in Schleichera Oleosa Fruit and its Anti-Oxidant Activity Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Symposium on Pharmaceuticak and Biomedical Sciences Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
5 The protective effects of Pueraria candollei var. mirifica and miroestrol on ovariectomy induced bone mass loss in ICR mice. Orawan Monthakantirat, Wipawee Juengsanguanpornsuk, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
6 Neuropharmacological study of Wolffia globose extract in the unpredictable chronic mild stress (UCMS) model in mice Pimpajee Sorasit, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
7 In vitro biological activities of Wolffia globosa relevant to prevention of Alzheimers disease. Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Pichayakam Takomthong, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
8 Validation and HPLC method for determination of madecassoside, asiaticoside and asiatic acid in Thai traditional formula Kleeb Bua Daeng. Sasina Siriwattanamathanon, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
9 Validation and development of an HPLC method for determination of piperine in seven Thai traditional formulas with the aid of experiment design Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
10 Validation and determination of seven constituents in Thai traditional formula Kleeb Bua Daeng. Pattaraporn Maneechot, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
11 The application of Dipterocarpus alatus oil as a permeation enhancer in pharmaceutical formulations. สุภาวดี ดาวดี, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
12 Effect of Dipterocarpus alatus extract on monoamine oxidase inhibitory activity and determination of chemical constituents Rakvajee Wongpradit, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
13 Inhibitory effect of Thai traditional herbal formula Kleeb Bua Daeng on monoamine oxidase enzymes and antioxidant activity. Pawina Thrasena, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
14 Monoamine oxidase inhibitory activity of Polygonum odoratum Lour extract and its constituents. Chinapa Suttiwongwattana, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
15 Chemical Constituents and Inhibition of human monoamine oxidase A and B by flavone and flavone glycoside isolated from Alternanthera philoxeroides. Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
16 Effect of Thai Herbal Formula for Menopause on Depressive-like Behavior in Ovariectomized Mice Model Ariyawan Tantipongpiradet, Orawan Monthakantirat, Matsumoto Kinzo, Surech Awale, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine: From Local Wisdom to International Research Sukosol Hotel
Bangkok Thailand
17 ANTIDEMENTIA ACTIVITY FROM ALTERNANTHERA PHILOXEROIDES EXTRACT AND ITS MECHANISM IN OVARIECTOMIZED MICE Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa 18 Apr 2018 - 22 Apr 2018 The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Antalya Turkey
Antalya Turkey
18 HPLC DEVELOPMENT FOR DETERMINATION OF ACTIVE CONSTITUENTS IN MORINGA OLEIFERA BY THE AID OF EXPERIMENTAL DESIGN Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat, Tanakorn Punya 18 Apr 2018 - 22 Apr 2018 The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Antalya Turkey
Antalya Turkey
19 INVESTIGATION OF ANTIDEPRESSANT-LIKE POTENTIAL OF WOLFFIA GLOBOSA (L.) EXTRACT IN AN UNPREDICTABLE CHRONIC MILD STRESS MOUSE MODEL AND ITS POSSIBLE MECHANISM OF ACTION Orawan Monthakantirat, Jettana Nam-Ung, Juthamart Maneenet, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 18 Apr 2017 - 22 Apr 2018 The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Antalya Turkey
Antalya Turkey
20 In vitro Antioxidant and Anti-amyloid-B Aggregation Activities of Wolffia globose Pichayakan Takomthong, Pornthip Waiwut, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
21 The Development of Rice Seasoning from wolffia globose. As a Functional Food Kanokpornrut Pochaiya, Pakin Jeerararuensak, Bunnatut Panasawatwong, Chalermnat Srisook, Kanokwan Srisuk, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
22 Effect of Curcumin on Aggressive Behavior Related Genes Expression in UCMS Mourse Model Chaipat Siriwachirachai, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
23 Effect of Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G. Don Leaves Extract on Unpredictable Chronic Mild Stress Induced Depression, Cognitive Impairment and Oxidative Stress in ICR Mice Kankrittanon Gatenakorn, Kantaya Ruengwinitwong, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
24 The Efficiency Testing of Herbals Spray for the Mouse Repellent Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chatree Oranoomboon, Yaowared Chulikhit 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
25 Evaluation of Antidepressan Activity and-Mechanism of Alternanthera philoxeriodes Extract in Menopausal-like Mouse Model Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
26 Potential studies of Persicaria odorata Extract on Estrogen Deprivation Induced Depression Chotika Chancharoenkit, Chanya Chatpolchai, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
27 Potential Studies of Persicaria odorata Extract on Estrogen Deprivation Induced Neurodeterioration in Alzheimers Disease Chanya Chatpolchai, Chotika Chancharoenkit, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
28 EFFECTS OF PUERARIN ON DEPRESSIVE-LIKE BEHAVIORS IN OVARIETOMIZED MICE AND PUTATIVE MECHANISMS UNDERLYING ITS ACTIONS Yaowared Chulikhit, Ariyawan Tantipongpiradet, Onchuma Vipatpakpaiboon, Kinzo Matsumoto, Orawan Monthakantirat 13 Apr 2017 - 16 Apr 2017 The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus
Kyrenia, Republic of Northern Cyprus
29 Activity of Alternanthera sessilis ON IMPROVEMENT OF ANXIETY-LIKE BEHAVIOR INDUCED BY OVARIECTOMIZED MICE MODEL Orawan Monthakantirat, Charinya Khamphukdee, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 13 Apr 2017 - 16 Apr 2017 The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus
Kyrenia, Republic of Northern Cyprus
30 ANTIDEPRESSANT-LIKE ACTIVITY OF ALTERNANTHERA SESSILIS EXTRACT AND ITS MECHANISM IN MENOPAUSAL-LIKE MODEL Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa 13 Apr 2017 - 16 Apr 2017 The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus
Kyrenia, Republic of Northern Cyprus
31 Evaluation of antidepressant-like effect of Tubtim Siam pomelo (Citrus grandis L. Osbeck) in mice model of depression Juthamart Maneenet, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
32 Antidepressant activity of Wolffia globosa (L.) extract on UCMS model in Mice Jettana Nam-Ung, Chattarika Pengdee, Juthamart Maneenet, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
33 Effect of Thai formula for menopause on anxiety-related behaviors in ovariectomized mice model Ariyawan Tantipongpiradet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Natdanai Musigavong, Supaporn Pitiporn, Kinzo Matsumoto, Yaowared Chulikhit 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
34 Effect of Fiancee on depression-related behaviors in an ovariectomized mice model Kulnupha Pornpathumchaikit, Ariyawan Tantipongpiradet, Yaowared Chulikhit, Kinzo Matsumoto, Orawan Monthakantirat 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
35 Evaluation of neuroprotective potential on learning and memory impairment of Wolffia globosa (L.) extract in UCMS model Chattarika Pengdee, Jettana Nam-ung, Juthamart Maneenet, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
36 Effect of Puerarin on serum corticosterone and estrogen receptor mRNA expression in ovariectomized mice Yaowared Chulikhit, Ariyawan Tantipongpiradet, Onchuma Vipatpakpaiboon, Orawan Monthakantirat 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
37 Determining antioxidant activities of Alternanthera bettzickiana on male reproductive organs in oxidative stress mice induced by D-galactose Orawan Monthakantirat, Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
38 MARKETING PLAN TO INCREASE SALES OF K.K. HOME LAUNDRY, BAAN NONCHAI TAMBON NAIMUANG, AMPHOE MUANG, KHON KAEN PROVINCE Pornphim Sanewong, Theera Rittitod, Orawan Monthakantirat 19 Sep 2015 - 20 Sep 2015 The National and International Conference on Business Management and Innovation College of graduate study in management, Khon Kaen University
Khon Kaen, Thailand
39 Effect of Miroestrol on D-galactose-induced Oxidative Stress in Mice Brain Orawan Monthakantirat, Nawapol Tumjaitong, Natcha Naveenavakun, Yaowared Chulikhit, Kaoru Umehara, Wanchai De-Eknamkul, Nogushi Hiroshi 30 Aug 2015 - 2 Sep 2015 ISPSA2015 The Inaugural Symposium of the Phytochemical Society of Asia 2015 Tokushima Bunri University, Japan
Japan
40 Evaluation of Puerarin and Pueraria candollei var. mirifica crude extract on antidepressant potential in ovariectomized mice Ariyawan Tantipongpiradet, Kinzo Matsumoto, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
41 Antidepressant‐like effect of Citrus grandis fruit juice on unpredictable chronic mild stress in mice model Juthamart Maneenet, Onchuma Vipatpakpaiboon, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
42 Anti‐dengue potential of isoflavonoids from Thai medicinal plant Kaoru Umehara, Kazuya I.P.J. Hidari, Tomoko Abe, Orawan Monthakantirat, Wanchai De‐Eknamkul, Noorsaadah Abd. Rahman, Kouichi Morita, Takashi Suzuki, Hiroshi Noguchi 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
43 Antioxidant effects of Alternanthera sessilis (Linn.) on male reproductive organs in D-galactose stressed mice Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Natsajee Nualkaew, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
44 Estrogenic/Anti-eatrogenic Substances in Pueraria candollei var.mirifica Orawan Monthakantirat, Kaoru Umehara, Waraporn Putalun, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroshi Noguchi 1 May 2014 - 3 May 2014 The 3rd CURRENT DRUG DEVELOPMENT International Conference Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, THAILAND Krabi, Thailand
Krabi, Thailand
45 The Hardwood of Dalbergia parviflora:The Golden Pot of Bioactive Flavonoids and Isoflavonids Worrawat Promden, Orawan Monthakantirat, Kaoru Umehara, Hiroshi Noguchi, Wanchai De-Eknamkul 1 May 2014 - 3 May 2014 The 3rd CURRENT DRUG DEVELOPMENT International Conference Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, THAILAND Krabi, Thailand
Krabi, Thailand
46 Inhibitory Effect of Alternanthera bettzickiana on Recognition Memory Deficits induced by Oxidative Stress in Mice Model Purin Pongsajanukul, Charinya Khampakdee, Pattanan Pattrageattamrong, Prathan Luecha, Orawan Monthakantirat 1 May 2014 - 3 May 2014 The 3rd CURRENT DRUG DEVELOPMENT International Conference Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, THAILAND
Krabi, Thailand
47 Peuraia candollei var.mirifica and Its Phytoestrogen Miroestrol ameliorate Estrogen Depletion-induced Depression Behavior in ovariectomized Mice Yaowared Chulikhit, Wichitsak Sukhano, Atcharapon Luiton, Orawan Monthakantirat, Kaoru Umehara, Waraporn Putalun, Wanchai De-eknamkul, Hiroshi Noguchi 1 May 2014 - 3 May 2014 The 3rd CURRENT DRUG DEVELOPMENT International Conference Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, THAILAND
Krabi, Thailand
48 Search of estrogen / anti-estrogen-like substances from Thai medicinal plants Artocarpus lakoocha Umehara Kaoru, Tatsuya Kitano, Chantanee Sachdey, Orawan Monthakantirat, Suthira Maneechai, Wanchai De-Eknamkul, Hiroshi Noguchi 27 Mar 2013 - 30 Mar 2013 133rd Annual Meeting of the Pharmaceutical Society of Japan "Amazing Potential of Pharmaceutical Sciences: From Basics to Clinics" Yokohama
Yokohama, Japan
49 Effect of the potent phytoestrogen miroestrol from Pueraria condollei var. mirifica on the stress in ovariectomized mice. Orawan Monthakantirat, W Sukhano, Yaowared Chulikit, K Umehara, Waraporn Putalun, W De-Eknamkul, H Noguchi 27 Mar 2013 - 30 Mar 2013 133rd Annual Meeting of the Pharmaceutical Society of Japan "Amazing Potential of Pharmaceutical Sciences: From Basics to Clinics" Yokohama
Yokohama, Japan
50 Neuroprotective Effect of Thai Herb Alternanthera Sessilis on Ovariectomized Mice Orawan Monthakantirat, Charinya Khamphukdee, Pattanan Pattrageattamrong, Yaowared Chulikhit 7 Nov 2013 - 9 Nov 2013 The 2nd International Conference on Life Science & Biological Engineering (LS&BE 2013) Osaka
Japan
51 Antioxidant Activity and Characteristics of Red Grape Seed and Peel Extracts from 3 Different Solvents C Khawee, Chantana Aromdee, Orawan Monthakantirat, Watcharee Khunkitti 14 Nov 2013 - 17 Nov 2013 6TH ASIAN ASSOCIATION OF SCHOOLS OF PHARMACY (AASP) CONFERENCE 2013 "Integrating Science, Technology and Practice for Sustained Excellence in Pharmacy Education" Shaw Foundation Alumni House
Singapore
52 Miroestrol improved the expression ratio of hepatic OPG to RANKL mRNAs in ovariectomized mice Kanokwan Jarukamjorn, Latiporn Udomsuk, Waranya Chatuphonprasert, Orawan Monthakantirat, Yaowared Churikhit, Waraporn Putalun 21 Nov 2012 - 23 Nov 2012 The 1st International Conference on Health Science, Thai Traditional and Alternatiive Medicine : ICHTAM The Role of Traditional/alternative Medicine and Global Health Care Conventional Hall, Taksila Hotel
Mahasarakham Thailand
53 Effects of 17-estradiol on learning and memory in ovariectomized mice Wichitsak Sukhano, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine
Nanning, China
54 Nueroprotrctive effect of Alternanthera bettzickiana on ovariectomized mice Orawan Monthakantirat, Charinya Khamphukdee, Pattanan Pattrageattamrong, Yaowared Chulikit 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
55 Effect of 1 7β-estradoil on Learning-Memory and depression in ovariectomized mice Wichitsak SUKHANO, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
56 Effects of Miroestrol and Isomiroestrol on Neuroprotective Activities Related to Memory Deficit Wichitsak Sukhano, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat 14 Dec 2011 - 16 Dec 2011 The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences Arnoma Hotel
Bangkok, Thailand
57 Effects of Clausena Harmandiana Extracts on Improvement of Memory Deficit Induced by Scopolamine in Mice Orawan Monthakantirat, Raveevan Boonrut, Nattawadee Tarasena, Chavi Yenjai, Jinda Wangboonsakul, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 14 Dec 2011 - 16 Dec 2011 The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences Arnoma Hotel
Bangkok, Thailand
58 Four Novel Flavonoids From Dalbergia parviflora Roxb. With the Potential to Estrogenic and Antiestrognic Activities Orawan Monthakantirat, Kaoru Umehara, Wanchai De-Eknamkul, Toshio Miyase, Hiroshi Noguchi 10 Dec 2011 - 15 Dec 2011 The Phytochemical Society of North America 50th Anniversary Meeting The Fairmont Orchid,
Hawaii, USA.
59 QSAR Analysis of Flavovoids and Diphenolics from Dalbergia parviflora and Belamcanda chinensis with Estrogenic-like Activities Orawan Monthakantirat, Wanchai De-Eknamkul, Kaoru Umehara, Radovan Toth, Vladimir Frecer, Loren Knic, Paolo Braiuca, Hiroshi Noguchi, Stanislav Miertus 29 Nov 2011 - 2 Dec 2011 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium Frontier of Medicinal Science AIMECS11 Keio Plaza Hotel
Tokyo, Japan

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ศักดา ดาดวง, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นภภัค ใจภักดี, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล 2020-04-01 - 2021-04-01 [365 วัน]
2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 การพัฒนาตำรับยาสมุนไพรไทย อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
3 ศักยภาพของสารสกัดยางนาต่อภาวะความจาและอารมณ์บกพร่องในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยภาวะเครียดอย่างอ่อนเป็นระยะเวลานานและกลไกลการออกฤทธิ์ เยาวเรศ ชูลิขิต, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, สุภาวดี ดาวดี 2018-03-16 - 2019-03-16 [365 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 ศักยภาพของสารประกอบ miroestrol ในการป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกในหนูไมซ์ ที่ถูกตัดรังไข่ อรวรรณ มนทกานติรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต 2018-02-28 - 2019-02-28 [365 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 อาหารเป็นยา เยาวเรศ ชูลิขิต, จันทนา บุญยะรัตน์, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, สุภาวดี ดาวดี 2017-11-24 - 2019-11-24 [730 วัน]
2561 คณะเภสัชศาสตร์
6 การศึกษาสารสาคัญที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากติ้วขน อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 2015-10-01 - 2016-09-30 [365 วัน]
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
7 การศึกษาผลของสารสกัดจากไข่น้ำต่อภาวะซึมเศร้า อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 2015-10-01 - 2016-09-30 [365 วัน]
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
8 ผลของไมโรเอสทรอลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดและซึมเศร้าในแบบจำลองหนูไมซ์เพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ เยาวเรศ ชูลิขิต, อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 2012-10-01 - 2013-09-30 [364 วัน]
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
9 การศึกษาผลของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนที่เกี่ยวข้องกับภาวะพร่องทางการเรียนรู้และความจำ (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) อรวรรณ มนทกานติรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต 2012-05-01 - 2013-04-30 [364 วัน]
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
10 การศึกษาผลการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ของไมโรเอสทอล และดีออกซิไมโรเอสทอล ในสารสกัดกวาวเครือขาว อรวรรณ มนทกานติรัตน์, จันทนา บุญยะรัตน์ 2010-10-01 - 2011-09-30 [364 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
11 การหาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากแก่นของต้นครี้ และศักยภาพในการเป็นสารคล้ายเอสโตรเจน และสารต้านเอสโตรเจน อรวรรณ มนทกานติรัตน์, วันชัย ดีเอกนามกูล 2010-06-01 - 2012-06-30 [760 วัน]
2553 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
12 ผลของสารสกัดหยาบของพืชตระกูล Clausena Harmandiana ต่อการฟื้นฟูการเรียนรู้และความจำที่บกพร่องจากการเหนี่ยวนำด้วย Scopolamine ในหนูถีบจักร รวีวรรณ บุญรัตน์, ณัฐวดี ธรเสนา, จันทนา บุญยะรัตน์, จินดา หวังบุญสกุล, อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
13 ฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนของสารประกอบทางเคมีจากส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552) อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 2009-07-01 - 2010-09-30 [456 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
14 การศึกษาหาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนของพืชสมุนไพรไทยถั่วแปบช้าง อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
22.0131

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th