Associate Professor Dr.Supatra Chadbunchachai

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: supatra@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Health Behaviors, สุขภาพ, เกษตรกรรม, สารเคมีทางการเกษตร, เกษตรอินทรีย์, โรงพยาบาล, บัญชียาหลักแห่งชาติ, สมุนไพร, อนุมูลอิสระ, อาหาร_x000D_ , องค์ความรู้, ผู้ป่วยเอดส์, สุขภาพทางเลือก

Specials

Health system research focusing to health behaviour ;

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 45 Pharmacists Opinions on the Selection, Procurement, Storage, and Distribution of Narcotic Drugs in Schedule II at Public Hospitals in a Province Duangporn Lapjit, Supatra Chadbunchachai Thai Journal of Pharmacy Practice 13 1 44-51 tci Jan - Mar 2021 0.186
2 The Drug-Store Pharmacists and Government Officers Opinions Regarding Laws Governing Drug Store in Lao PDR Thipphavady Suyavong, Supatra Chadbunchachai วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 1 105-126 tci Jan - Jun 2561
3 การพัฒนาคู่มืออย่างง่ายสำหรับเกษตรกรปลูกผัก เพื่อประเมินรายได้ด้วยตนเอง ศรีสุดา งวงช้าง, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8 1 19-38 tci Jan - Jun 2558
4 Officers'' opinions to operational food import inspection according to international standards at checkpoints in Lao PDR Silivanh Soumphon, Supatra Chadbunchachai วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 1 1-13 tci Jan - Jun 2560
5 ความคิดเห็นของผู้บริหารกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อประกันสุขภาพของบุคคลไร้รัฐ ทองรู้ กอผจญ, ธนิสร์ ปทุมานนท์, ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.9 พิษณุโลก 1 2 29-39 na Apr - Sep 2556
6 การวิเคราะห์กระบวรการประเมินกิจกรรมในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน: กรณีศึกษา 1 จังหวัดในภาคเหนือ ปราโมทย์ เย็นบุญธรรม, ธนิสร์ ปทุมานนท์, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.๙ พิษณุโลก 1 2 Article in press na Jul 2556
7 การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลชุมชน Utilization of Drugs Not Covered by the National List of Essential Drugs: Case Studyin Community Hospital ปิยนาถ มูลหา, วิวรรธน์ อัครวิเชียร, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย วารสารเภสัชกรรมสมาคมโรงพยาบาล 19 1 52-61 na Jan - Apr 2552 0
8 การประเมินสมบัติทางกายภาพและการปนเปลื้อนโลหะหนักของน้ำยาสูตรเบญจกูลจากวิธีการต้มยาหม้อ นาถธิดา วีระปรียากูร, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, เพ็ญนถา ทรัพย์เจริญ วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 5 2 142-149 na May - Aug 2550 0
9 การศึกษาคุณสมบัติความเป็นด่างของขวดแก้ว Type II ที่นำมาใช้บรรจุยาฉีดชนิดต่างๆซ้ำ เจนจิรา เรืองชยจตุพร, สุรสิทธิ์ วัชระสุขโพธิ์, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, เดชพล ปรีชากุล, นิ่มนวล มัยคุณอุปถัมภ์ การประชุมวิชาการประจำปี กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3 0 0 258-259 na Jan 2537

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Sources of information for new drugs among physicians in Thailand
Maneerat R Layton, Wanapa Sritanyarat, Supatra Chadbunchachai, Albert I. Wertheimer PHARMACY WORLD & SCIENCE
29 6 619-629 scopus Dec 2007 0

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Pharmacy Students Opinion Toward Fasting for Weight Contral Among 3 Groups:These are Obesity Over-weight Diabetes Mellitus Patients, and Elderly Over-weight People Panyda Pongpak, Tammarin Narin, Pranpreeya Chanthanyakam, Supatra Chadbunchachai 20 พ.ค. 2564 - 21 พ.ค. 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 2564
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 Pattern of Food Eating Among Female Pharmacy Studients: Case Study in Fifth year Students, 2020, Khon Kaen University, Thailand Supassrara Phayuha, Montida Kunlan, Nathaphon Tirawat, Supatra Chadbunchachai 20 พ.ค. 2564 - 21 พ.ค. 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 การศึกษาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้านเรือนกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น นัฐพงษ์ ขันธรักษ์, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, สุภาวดี ดาวดี 2 ธ.ค. 2560 - 3 ธ.ค. 2560 The 3th NIEC, 45th national and 8th international graduate research conference บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
4 Vegetable Sellers Perception toward Hazard Contamination in Toongnatong market, Kalasin Province อรนิฎา ธารเจริญ, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 8 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ไทย
5 โครงการสำรวจความคิดเห็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ที่มีต่อความจำเป็นในการเรียนรู้และฝึกฝนสมรรถนะทางวัฒนธรรมในการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับปริญญาตรี กิติพันธุ์ชาตรี กองพลพรหม, ภูดิส พนมทิพย์, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
6 การพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 11 ก.พ. 2548 - 11 ก.พ. 2548 การประชุมวิชาการประจำปีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 The Potential development of community leader for AIDS prevention Chulaporn Sota, Pop Kosalarak, Chuanchaom Sakondhavath, bumphenchit Sanchat, Sahapat Barusrux, Jitpinan Srijakkot, Akkharawat Sinkueakunkit, Kesorn Laoakka, Pornipa Smith, Panompai Sithiwongsa, Supatra Chadbunchachai, Walnarat Seesai 15 Sep 2012 - 16 Sep 2012 The 4th International conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries Kunming, China
ประเทศจีน
2 Cost-Benefit of Safe Vegetable in Rainy Season : Case Study for Small Scale Production in Khon Kaen Province, Northeast Thailand Pensri Jaroenwanit, Supatra Chadbunchachai, Narawit Jaroenwanit 28 Mar 2012 - 30 Mar 2012 the 6th GMSARN Internaional Conference 2011 "Social-Energy-Environmental Development : SEED towards Sustainability" Grand Paradise Nongkhai
Nongkhai Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระดับครัวเรือน ศักดา ดาดวง, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล, ทิพาพร กาญจนราช, อตินุช นารถน้ำพอง, ธานี เทศศิริ 2017-10-01 - 2018-09-30 [364 วัน]
2561 คณะเภสัชศาสตร์
2 พัฒนาระบบตรวจสอบอาหารปลอดภัยและระบบการรับรองในการนำเข้าผักและผลไม้สดในรูปแบบความร่วมมือระหว่าง สปป ลาว และประเทศไทย สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 2014-03-20 - 2015-03-19 [364 วัน]
2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 ความเป็นวิชาชีพในนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุติมา สีหามาตย์, ปุรินทร์ จิตรชิรานันท์, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
4 การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ พลอยไพลิน นิลแสง, ฐิติลักษณ์ คำมูล, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
5 โครงการพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของเทศบาล สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 2008-05-01 - 2009-04-30 [364 วัน]
2551 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
6 โครงการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายและผลิตภัณฑ์อุปโภคในครัวเรือน สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 2007-04-01 - 2007-11-30 [243 วัน]
2550 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
7 โครงการผักปลอดสารพิษ สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 2005-02-01 - 2006-01-31 [364 วัน]
2548 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2.6606

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th