Associate Professor Dr.Theera Rittirod

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ฤทธิรอด

สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: theera@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Pharmaceutical, Drug Formalation, Drug Delivery, Drug Products, Norfloxacin, เทคโนโลยีเภสัชกรรม, ตำรับยา, การนำส่งยา, ยาฉีด, การใช้ยา, การวิเคราะห์, สารเคมี, ยาเตรียม, คุณภาพ, ยาสำเร็จรูป, เครื่องล้างหลอดแก้ว, การละลาย, ร้านขาย, เมตะบอลิซึม, บรรพเภสัช, เจล, ข่อย, โรคปริทันต์, สารสกัดจากพืช

Specials

เทคโนโลยีเภสัชกรรม การตั้งตำรับและผลิตยาเตรียม (Pharmaceutical Tectnology, Drug Formulation and Development)
การนำส่งยาทางผิวหนัง ทางช่องทวารหนัก การนำส่งยาทางช่องจมูก และยาฉีด (Transdermal, Rectal, Nasal and Parenteral Delivery)
วิทยากรบรรยายHow to do a good presentation
การวิเคราะห์ยา สารเคมี ประเมินคุณภาพยาเตรียมและผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปการ ( Evaluation of Drug Product)
การสร้างเครื่องมือล้างหลอดแก้วขนาดเล็กที่บรรจุ sample สำหรับ Auto injector HPLC

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 The Guardians Beliefs on Psychotropic Medications Adherence of Autistic Pediatric Patients Nungruthai Sooksai, Theera Rittirod, Niramol Pachanasoontorn, Somjit Maneekanonta, Nilawan Chaiyo, Spapitch Samtong, Raviwan Pienwittayapun, Chernporn Navanukraw ศรีนครินทร์เวชสาร 34 6 635-641 tci Nov - Dec 2562 0.098
2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้การบริการเพื่อมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาล BBB จังหวัดขอนแก่น ศิราธร มุ้งทอง, ธีระ ฤทธิรอด, รัชตวรรณ ศรีตระกูล วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 21 3 129-137 tci Sep - Dec 2561
3 กลยุทธ์การเพิ่มจานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัชราภรณ์ เสนาศูนย์, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 2 92-102 tci May - Aug 2561 0.022
4 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ บานกาแฟสด หลังมอ 24 ชม. ฝั่งยูพลาซ่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น พาณิภัค พระชัย, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 3 94-106 tci Sep - Dec 2560
5 การติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ณิชชาภัทร สุวรรณกูฎ, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 9 2 99-108 Jul - Dec 2557 0.008
6 แนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลปทุมสู่ตําบลสุขภาวะ : กรณีศึกษา เทศบาลตําบลปทุม อําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี พเยาว์ ใจสว่าง, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 9 2 209-220 Jul - Dec 2557 0.008
7 การบริหารความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ทิพเนตร พวงจินดา, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 9 2 123-136 Jul - Dec 2557 0.008
8 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนขิดของหมู่บ้านโพนเมือง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว รวินท์นิภา วงศ์ถิระโชติ, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 9 2 237-248 Apr - Jun 2557
9 การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้ประกอบกิจการขนส่งเอกชนกรณีศึกษา หจก. บุรีรัมย์พนมรุ้งขนส่ง ศาสตร์ศิลป์ รสสุคนธ์สกุล, ธีระ ฤทธิรอด Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 10 3 93-100 tci Jul - Sep 2560
10 การวางแผนพลังงานก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี สุพจน์ ธุสาวัน, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิชาการราชภัฏศรีสะเกษ 9 3 128-135 na Sep - Dec 2558
11 ประสิทธิภาพยา Sitafloxacin ต่อเชื้อ E.coli ที่ดื้อต่อยากลุ่ม quinolones ธีธัช กันยุบล, นัฐพงษ์ ขันธรักษ์, หนึ่งฤทัย สุกใส, ธีระ ฤทธิรอด, จันทิรา รอดเดช คลินิก 31 9 1-4 na Sep 2558
12 การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ยาCyclohoosphamide และ Mycophenolate Mofetil ในผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูปัส ภัทรานิษฐ์ คำตื้อ, จนัญญา ธนาบูรณ์, หนึ่งฤทัย สุกใส, ธีระ ฤทธิรอด คลินิก 31 2 1-19 na Feb 2558
13 แนวทางการเพิ่มยอดขายขนมไทย ของร้านบ้านขนมไทยจังหวัดขอนแก่น สมถวิล พลแสน, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 2 61-69 na Sep - Dec 2557
14 แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้เข้าพัก เอ เฮาส์ โฮม สเตย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กุลรัตน์ นามโพธิ์, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 2 52-60 na Sep - Dec 2557
15 แนวทางการจัดการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเพดานโหว่ ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของศูนย์ตะวันฉายโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิสาขา สุตะชา, ธีระ ฤทธิรอด, บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น, สุธีรา ประดับวงศ์, อารุณี มีศรี วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 3 43-51 na Sep - Dec 2557
16 การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เครือวัลย์ ประทุมแย้ม, ธีระ ฤทธิรอด วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 2 47-60 tci Jul - Dec 2557
17 การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนนกับเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ชนิสรา สีสันต์, ธีระ ฤทธิรอด, สุมนต์ สกลไชย วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 1 35-41 tci Jan - Apr 2557
18 แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน บริษัท ประกันภัยแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(Operations Development Guidelines for an Insurance Company Located in The Northeast of Thailand) นวพร สีดาคำ, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) 2 2 53-62 tci May - Aug 2557
19 แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคารแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น(The Guidelines for Increasing of Credit Card Users of a Bank in Khon Kaen Province) ประดิษฐ์ เหล่าดี, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) 2 2 46-52 tci May - Aug 2557
20 ค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บกับรายรับที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติก ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น วันเพ็ญ ภารรัสมี, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 14 3 92-99 tci Jul - Sep 2557
21 แนวทางการพัฒนางานด้านโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฐิติธันยา นิธิสินพุฒิชัย, ธีระ ฤทธิรอด, สุมนต์ สกลไชย วารสารการบริหารท้องถิ่น 7 3 40-48 tci Jul - Sep 2557
22 การศึกษา เปรียบเทียบการบริหารเงินสะสม กรณีศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค และองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มนรัก สมบูรณ์, ธีระ ฤทธิรอด, สุมนต์ สกลไชย วารสารการบริหารท้องถิ่น 7 2 42-49 tci Apr - Jun 2557
23 บทบาทของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น: กรณีศึกษาการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน โรงเรียนนาคำวิทยา อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี วัชรี ทองมี, ธีระ ฤทธิรอด วารสารการบริหารท้องถิ่น 7 1 109-119 tci Jan - Mar 2557
24 การเปรียบเทียบการบริหารองค์กรของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการที่ดี จังหวัดอุบลราชธานี สุวโรจน์ บุดดาวงศ์, ธีระ ฤทธิรอด, สุมนต์ สกลไชย วารสารการบริหารท้องถิ่น 7 2 65-73 tci Apr - Jun 2557
25 การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของร้านจีระพาณิชย์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปรียาพร จิระไพทูรย์, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 2 1 35-42 tci Jan - Apr 2557
26 บทบาทของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น: กรณีศึกษาการจัดการงานประเพณีบูญคูณลาน โรงเรียนนาคำวิทยา อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี วัชรี ทองมี, ธีระ ฤทธิรอด วารสารการบริหารท้องถิ่น 7 1 109-119 tci Jan - Mar 2557
27 แนวทางการพัฒนาการให้บริการผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไพรทูล เนตรพันทัง, ธีระ ฤทธิรอด วารสารร่มพฤกษ์ 31 3 48-60 tci Jun - Sep 2556
28 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเขื่นแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สงคราม อ่อนดาบ, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิชาการราชภัฏอุตรดิตถ์ 8 3() 303-309 na Jul - Dec 2556
29 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารระบบประปาหมู่บ้านในตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สมชาย อัมพฤกษ์, อัศวเทพ อากาศวิภาต, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิชาการราชภัฏอุตรดิตถ์ 8 3() 311-317 na Jul - Dec 2556
30 ความต้องการและทัศนคติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ.ท่าปลา และจ.อุตรดิตถ์ เทพพนม สีสด, ฑาริกา พลโลก, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิชาการราชภัฏอุตรดิตถ์ 8 3() 105-112 na Jul - Dec 2556
31 สมรรถนะของหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เทศบาลตำบลหัวรอ เทศบาลเมืองอรัญญิกและเทศบาลนครพิษณุโลก นงนุตร์ จับแสงจันทร์, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิชาการราชภัฏอุตรดิตถ์ 8 3() 113-125 na Jul - Dec 2556
32 บทบาทเชิงรุกขององค์การบริหารส่วนตำบลในภารกิจด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เดือนรัตน์ โมโพธิ์, ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิชาการราชภัฏอุตรดิตถ์ 8 3() 97-104 na Jul - Dec 2556
33 การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับและยังไม่ได้รับรางวัลทางการบริหารจัดการที่ดี นพดล โอสถ, ฑาริกา พลโลก, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิชาการราชภัฏอุตรดิตถ์ 8 3() 127-133 na Jul - Dec 2556
34 ปัจจัยความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี 4 ปี พิไลพร ทองทุม, ฑาริกา พลโลก, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิชาการราชภัฏอุตรดิตถ์ 8 3() 197-206 na Jul - Dec 2556
35 การจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ทิพเนตร พวงจินดา, ธีระ ฤทธิรอด วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 2 15-34 tci Jul - Dec 2556
36 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ของกลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านแคนคำ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อัมพร พรวานิชพงศ์, ธีระ ฤทธิรอด วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 2 1-14 tci Jul - Dec 2556
37 การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชมคมอาเซียน กรณีศึกษา : พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วีรากร อุตร์เลิศ, ธีระ ฤทธิรอด, อำนวย คำตื้อ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 1 94-102 tci Jan - Feb 2555
38 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารป่าชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สักสิน ทองพานเหล็ก, ศักดิ์สุริยา ไตรยราช, อำนวย คำตื้อ, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 8 15-16 55-64 tci Jan - Dec 2555
39 ต้นทุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องที่ใช้สิทธิหลักประกันาุขภาพถ้วนหน้าของศูนย์บริการโรคไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อารุณี มีศรี, ธีระ ฤทธิรอด, วีรวรรณี ตันตาปกุล, ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์, ทวี ศิริวงศ์ วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 13 3 78-88 tci Jul - Sep 2556
40 การเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือภายในผู้วัดของเทคนิคการวัดองศาการเคลื่อนไหวของหลังสามวิธีในอาสาสมัครปกติ:การศึกษานำร่อง บัณฑิต พรหมมานนท์, รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล, พรรณี ปึงสุวรรณ, อุไรวรรณ ชัชชวาล, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 13 3 58-67 tci Jul - Sep 2556
41 แนวทางการพัฒนาตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สู่การเป็นตำบลสุขภาวะ อดิศร สุทนต์, ธีระ ฤทธิรอด, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 6 1 80-95 tci Sep - Oct 2556
42 การจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านปากลาดใหม่ ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ปริยานุช อุดมชัยวุฒิ, ศักดิ์สุริยา ไตรยราช, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 8 15-16 65-74 na Jan - Dec 2555
43 แนวทางการพัฒนาชุมชนสุ่ตำบลสุขภาวะ: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัพิษณุโลก ณัฐวุฒิ ใจดี, ศักดิ์สุริยา ไตรยราช, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 8 15-16 45-54 na Jan - Dec 2555
44 ผลการดำเนินงานเครือข่ายการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก อนุรักษ์ เนียมสวรรค์, ศักดิ์สุริยา ไตรยราช, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 8 15-16 117-128 na Jan - Dec 2555
45 แนวทางการพัฒนาชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ณัฐวุฒิ ใจดี, ศักดิ์สุริยา ไตรยราช, ธีระ ฤทธิรอด Research Journal of Pibulsongkram Rajabhat University 8 15-16 45-54 tci Dec 2555
46 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารป่าชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สักสิน ทองพานเหล็ก, ศักดิ์สุริยา ไตรยราช, อำนวย คำตื้อ, ธีระ ฤทธิรอด Research Journal of Pibulsongkram Rajabhat University 8 15-16 55-64 tci Dec 2555
47 การจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านปากลาดใหม่ ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ปริยานุช อุดมชัยวุฒิ, ศักดิ์สุริยา ไตรยราช, ธีระ ฤทธิรอด Research Journal of Pibulsongkram Rajabhat University 8 15-16 65-74 tci Dec 2555
48 ผลการดำเนินงานเครือข่ายการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก อนุรักษ์ เนียมสวรรค์, ศักดิ์สุริยา ไตรยราช, ธีระ ฤทธิรอด Research Journal of Pibulsongkram Rajabhat University 8 15-16 117-128 tci Dec 2555
49 การศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนและวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคลากรดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล สันติ คู่กระสังข์, ธีระ ฤทธิรอด, กิตติมา จันทรสม, อัญชลี หนักแน่น, บุญคงศิลป์ วานมนตรี วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 12 4 191-198 tci Oct - Dec 2555
50 แนวทางการปรับปรุงระบบผลิตไอน้ำ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Guidelines for Improving Steam Generation Systems of Srinagarind Hospital, Khon Kaen University เกรียงไกร อุส่าห์ค้า, ธีระ ฤทธิรอด, นเรศ วโรภาสตระกูล, ภาณุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 12 4 179-190 tci Oct - Dec 2555
51 การประเมินการเจริญเติบโตและการพัฒนาของคอร์ปัสลูเทียมแพะ โดยการวิเคราะห์โปรตีน ดีเอ็นเอ และ proliferating cell nuclear antigen (PCNA) จิรัฐติ ธรรมศิริ, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, ศรีนวล คณานิตย์, ปวีณา พงษ์ดนตรี, ธีระ ฤทธิรอด แก่นเกษตร 41 1 57-63 tci Jan 2556
52 การพัฒนาระบบการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ในโรงพยาบาลขอนแก่น วรุตม์ จักษุจินดา, สมพร แสนเหนือ, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 3 2 54-65 na Jul - Dec 2553
53 การศึกษาความสามารถในการแข่งขันการส่งออกข้าวขาว กรณีศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ธนัชพร หาได้, จิรวัฒน์ สนิทชน, อำนวย คำตื้อ, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 3 2 42-53 na Jul - Dec 2553
54 การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา : เทศบาลตำบาลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วีรากร อุตร์เลิศ, ธีระ ฤทธิรอด, อำนวย คำตื้อ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 1 94-104 tci Sep - Oct 2555 0.014
55 การประเมินโมเดลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาไวรัสเอดส์ ธีระ ฤทธิรอด, เจียมจิต แสงสุวรรณ, ภัทระ แสนไชยสุริยา, วงศา เลาหศิริวงศ์, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ, ดวงกมล เอกลักษณานันท์, สิรินทิพย์ คุณาดิศร, สุรัชชนา ประมินทร์ วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 3 63-72 tci Jul - Sep 2554 1.148
56 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างNet Promoter Score กับอัตราการเติบโตของยอมเฉลี่ยต่อปี ของธุรกิจรถจักรยานยนต์ 3 ยี่ห้อในจังหวัดขอนแก่น Study of the Relationship between Net Promoter Score and Sales Growth Rate for 3 Brands of Motorcycle Business in Khon Kaen วสันต์ แสงประเสริฐ, ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล, อำนวย คำตื้อ, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 1 44-52 na Jan - Jun 2553
57 การจัดการลอจิสติกส์: กรณีศึกษษ ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทเอบีซี จำกัด (มหาชน) Logistics Management : A Case Study of Northeast Distribution Center, ABC Public Company Limited เทพวรรณ์ เตรียมไธสง, อำนวย คำตื้อ, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 1 14-22 na Jan - Jun 2553
58 แนวทางการบริหารการตลาดธุรกิจผักปลอดภัยจากสารพิษในมุมมองผู้ผลิต: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Guidelines forv Marketing Management of Chemical Residue-Free Vegetable Businessses in the View of Farmers: Case Studies in Amphoe Muang, Khon Kaen Province ณพิชญา ศรีจันทร์อินทร์, อำนวย คำตื้อ, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 1 73-79 na Jan - Jun 2553
59 แนวทางการบริหารส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจผักปลอดภัยจากสารพิษในมุมมองผู้ผลิต: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Guidelines for Marketing Mix Management of Chemical Reside-Free Vegetable Business in View of Farmer: Case Studies Amphoe Muang, Khon Kaen Provice ณพิชญา ศรีจันทร์อินทร์, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 11 3 131-140 tci Jul - Sep 2554
60 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรต่อยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย ฉัตรชัย เริ่มกุล, รักษวร ใจสะอาด, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA-KKU journal) 2 1 64-73 na Jan - Jun 2552 0
61 การจัดการโซ่อุปทาน: กรณีศึกษา บริษัทอินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้น จำกัด ฑาริกา พลโลก, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA-KKU journal) 2 1 24-30 na Jan - Jun 2552 0
62 อนุภาคนาโนไขมันชนิดแข็ง: ระบบนำส่งรูปแบบใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง Solid Lipid nanoparticles: a navel delivery tool for cosmeceutical products แคทรียา สุทธานุช, ธีระ ฤทธิรอด ฟาร์มาไทม์ 7 79 39-43 na Oct 2552 0
63 Paliperidone ชนิดออกฤทธิ์เนิ่นนานทางเลือกใหม่ยารักษาจิตเวช ธีระ ฤทธิรอด, ธฤตา กิติศรีปัญญา, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, กฤตยา แสวงเจริญ ฟาร์มาไทม์ 7 78 19-21 na Jul - Aug 2552 0
64 ยาเม็ดคุมกำเนิดสูตรใหม่ที่รักษากล่มอาการก่อนมีประจำเดือน ธีระ ฤทธิรอด, สุธาร จันทะวงศ์, รินดาวรรณ พันธ์เขียน, ชวพล พิพัฒน์วัชรเดช ฟาร์มาไทม์ 7 77 19-22 na May - Jun 2552 0
65 มาดูแลสุขภาพกันเถอะ ธีระ ฤทธิรอด, จินตวี ไชยชุน, วิทวัส ศรีสวัสดิ์, เจนจิรา บำรุงราษฎร์หิรัญ ฟาร์มาไทม์ 7 76 19-21 na Apr 2552 0
66 ข้อมูลยา Lumiracoxib ที่ถูกถอนทะเบียน สุธาร จันทะวงศ์, ธีระ ฤทธิรอด, นิศากร กิจการพัฒนาเลิศ, ศุภชัย ติยวรนันท์ ฟาร์มาไทม์ 7 72 31-33 na Dec 2551
67 หน้าที่ญาติกับเจ้าชายนิทรา ศศลักษณ์ แก้วบุตรา, ธีระ ฤทธิรอด, สมชาย รัตนทองคำ วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 3 13-18 na Jul - Sep 2550 0
68 การนวดและการใช้ยาแก้ปวดเลือกอย่างไหนดี ธีระ ฤทธิรอด, ศศลักษณ์ แก้วบุตรา, สุปริณญา มองเพ็ชร, สมชาย รัตนทองคำ วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 2 13-17 na Jul - Sep 2548 0
69 บทบาทของ Bicalutamide ต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก สุธาร จันทะวงศ์, ธีระ ฤทธิรอด, ถลัชนันท์ ปะติเส, ศิริลักษณ์ คำภิโร, รัชฎาพร สุนทรภาส ฟาร์มาไทม์ 7 73 26 na Jan 2552 0
70 ข้อควรระวังเมื่อให้ยาแก่ผู้ป่วย เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร, ธีระ ฤทธิรอด Thai Nursing Time 1 4 11 na Dec 2551 0
71 การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบการดูแลผ้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน The effectiveness of System Development of Comprehensive and Continuity Care for HIV/AIDS Patients from Hospital to Home ภัทระ แสนไชยสุริยา, วงศา เลาหศิริวงศ์, สุวรรรณา บุญยะลีพรรณ, เจียมจิต แสงสุวรรณ, ธีระ ฤทธิรอด, ภพ โกศลารักษ์, เพลินตา ศิริปการ วารสารวิจัย มข. 13 7 797-806 tci Aug 2551 0.027
72 Ibritumonab Tiuxetan ยาต้านมะเร็งรุ่นใหม่ ธีระ ฤทธิรอด, สุธาร จันทะวงศ์, สิทธิพร สิทธิถาวร, ผันสุ ชุมวรฐายี ฟาร์มาไทม์ 6 71 28-30 na Nov 2551 0
73 ยารักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ ธีระ ฤทธิรอด, สุธาร จันทะวงศ์, ชวพล พิพัฒนวัชรเดช, ผันสุ ชุมวรฐายี, สุวรรณี พนมสุข ฟาร์มาไทม์ 6 67 35-37 na Jul 2551 0
74 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี รุ่นใหม่ Live Attenuated Japanese encephalitis (SA14- 14-2) vaccine ธีระ ฤทธิรอด, จักรพันธ์ โคมัยกุล, สุภิญญา ตันตาปกุล ฟาร์มาไทม์ 6 69 25-27 na Sep 2551 0
75 บาร์โค้ดยุดใหม่ เป็นมากกว่ารหัสสินค้า ฑาริกา พลโลก, ธีระ ฤทธิรอด วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 2 11-13 na Apr - Jun 2551 0
76 โสมเพื่อสุขภาพ กับ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ ธีระ ฤทธิรอด, วิทวัส ศรีสวัสดิ์, เนตรนภางค์ อุทโท, ปาล์ม บุญสกุล, จินตวี ไชยชุน ฟาร์มาไทม์ 6 67 30-31 na Aug 2551 0
77 ยาแก้แพ้ หรือยาต้านฮีสตามีน ธีระ ฤทธิรอด Thai Nursing Time 1 1 na May 2551 0
78 Sitagliptinทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ธีระ ฤทธิรอด, จินตวี ไชยชุน, สุภาพร น้อยเมล์, ญาณิน ขมะณะรงค์ คลินิก 24 8 761 na Aug 2551 0
79 Ibandronate: ทางเลือกใหม่เพื่อโรคกระดูกพรุน ธีระ ฤทธิรอด, จักรพันธ์ โคมัยกุล, ศุภชัย ติยวรนันท์, สมชาย สุริยะไกร, สุมิตร ลีลาอุดมลิปิ ฟาร์มาไทม์ 6 66 39-41 na Jun 2551 0
80 อนุภาคนาโน : นวัตกรรมเพื่อนำส่งยาต้านมะเร็ง Nanoparticles : Delivery Devices for Anti-Cancer Drug ธีระ ฤทธิรอด, ศุภชัย ติยวรนันท์, สุภัสร์ สุบงกช, สุมนต์ สกลไชย, นันทิยา ตั้งศรีเสรี, สายทิพย์ ศรีหิรัญ ฟาร์มาไทม์ 6 64 49-51 na Apr 2551 0
81 ย้ำอีกครั้ง : ผลเสียของยาลดความอ้วน จินตวี ไชยชุน, ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล, ธีระ ฤทธิรอด ฟาร์มาไทม์ 6 63 41-42 na Mar 2551 0
82 Inflammatory Bowel Disease ณัฐพล พิพิธ, ธีระ ฤทธิรอด ฟาร์มาไทม์ 5 58 58-63 na Oct 2550 0
83 PowderJect : ระบบนำส่งผลวัคซีนผ่านผิวหนัง ธีระ ฤทธิรอด, ศุภฤกษ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์, ณัฐพงศ์ พิพิธ, ศุภชัย ติยวรนันท์ ฟาร์มาไทม์ 6 62 55-60 na Feb 2551 0
84 ปัญหาสิทธิบัตรยา เรื่อง CL ยาต้านโรคเอดส์ประชาชนได้หรือเสีย ฉัตรชัย เริ่มกุล, ธีระ ฤทธิรอด, จันทิมา ยุวชิต ฟาร์มาไทม์ 6 62 19-22 na Feb 2551 0
85 Lercanidipine is an effective and well tolerated antihypertensive drug จินตวี ไชยชุน, สุภาพร น้อยเมล์, เสริมวุฒิ จันทร์นวล, ธีระ ฤทธิรอด ฟาร์มาไทม์ 6 61 14-15 na Jan 2551 0
86 Eztimibe/Simvastatin : Administration in Patients with Hyperlipidemia จินตวี ไชยชุน, วรรณภา หินวิเศษ, ศิปปนันท์ พลานิกุล, ธีระ ฤทธิรอด ฟาร์มาไทม์ 5 27 26-27 na Nov 2551 0
87 การขนส่งและการเกิดเมตาบอลิสมของ Prodrug ในผิวหนังคนไทย ธีระ ฤทธิรอด, สุวรรณี พนมสุข, ธานี เทศศิริ, สุมนต์ สกลไชย, ศิริ เชื้ออินทร์, Hatanaka Tomomi วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2548 1, 2 50-57 na Jul - Dec 2549
88 หน้าที่ญาติกับเจ้าชายนิทรา ศศลักษณ์ แก้วบุตรา, ธีระ ฤทธิรอด, สมชาย รัตนทองคำ วารสารศูนย์บริการวิชาการ 15 3 13-18 na Jul - Sep 2550
89 Bosentan ยาใหม่ เพื่อการรักษา Pulmonary Artery Hypertension ธีระ ฤทธิรอด, ศุภฤกษ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ I-San Journal of Internal Medicine 6 3 222-226 na Jul - Sep 2550 0
90 Cefditoren-cephalosporin ชนิดรับประทานรุ่นใหม่ ธีระ ฤทธิรอด, ผันสุ ชุมวรฐายี, วิชัย ก้องเกียรตินคร, ถลัชนันท์ ปติเส, ศิริลักษณ์ คำภิโร I-San Journal of Internal Medicine 6 3 218-221 na Jul - Sep 2550 0
91 Epoetin Alfa ยาสำหรับภาวะโลหิตจาง อรวรรณ มนทกานติรัตน์, วิทวัส วงศ์สวัสดิ์, ธีระ ฤทธิรอด ฟาร์มาไทม์ 5 57 23-25 na Sep 2550 0
92 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุวรรณา บุญยะลีพรรณ, วงศา เลาหศิริวงศ์, เจียมจิต แสงสุวรรณ, ภัทระ แสนไชยสุริยา, ภพ โกศลรักษ์, ธีระ ฤทธิรอด, เพลินตา ศิริปการ, อำพน ศรีรักษา, อารีย์ ดวงดี, ประกายทิพย์ เหล่าประเสริฐ, สุรัชชนา ประมินท์, ปานิสรา เรีองเชิงชุม วารสารวิจัย มข. 12 1 na Jan - Mar 2550
93 ยา Atomoxetine ทางเลือกใหม่สำหรับการรักษาโรคสมาธิสั้น ธีระ ฤทธิรอด, ศุภฤกษ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์, ผันสุ ชุมวรฐายี, ณัฐพล พิพิธ ฟาร์มาไทม์ 5 55 20-22 na Jul 2550 0
94 ยาป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคเลือดสมองชนิดขาดเลือด ธีระ ฤทธิรอด, วัชระ กาญจนกวินกุล, เบญจมาศ วรรณวิเชษฐ์, เจียมจิต แสงสุวรรณ คลินิก 22 12 1031-1036 na Dec 2549 0
95 การรักษาภาวะความดันโลหิตสูงแนวใหม่โดยใช้ Low-dose drug combination จินตวี ไชยชุน, ณิชาภัทร ม่วงทอง, ธีระ ฤทธิรอด, วิทวัส ศรีสวัสดิ์ ฟาร์มาไทม์ 5 49 39-41 na Jan 2550 0
96 เทคโนโลยีใหม่ของระบบนำส่งยาทางตา Ocular Drug Delivery Systems ธีระ ฤทธิรอด, รินดาวรรณ พันธ์เขียน, รัตนศักดิ์ ศรีนุแสน, ณัฐกาญจน์ อุ่นท้าว, ชุลีกรณ์ ชัยเยศ ฟาร์มาไทม์ 3 32 49-55 na Aug 2548
97 ระบบนำส่งยา 5-ASA เพื่อรักษา Ulcerative Colitis (Colon delivery of 5-ASA in treatment of Ulcerative Colitis) ธีระ ฤทธิรอด, ศุภชัย ติยวรนันท์, ปิ่มสุข สมสุข, ขนิษฐา เจิมขุนทด ฟาร์มาไทม์ 4 45 49-53 na Sep 2549
98 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Human Papillomavirus Vaccines ศรายุทธ์ ระดาพงษ์, ธีระ ฤทธิรอด, เมธิน ผดุงกิจ ฟาร์มาไทม์ 4 44 31-33 na Aug 2549 -
99 ประโยชน์ของ PEGnology ในการเพิ่มการออกฤทธิ์ของยา Paclitaxel ธีระ ฤทธิรอด, สุภัสร์ สุบงกช, เชวงศักดิ์ โข่ศรี, วิทธวัช ลูกจันทร์, ลัดดา วงศ์พายัพกุล ฟาร์มาไทม์ 4 43 51-57 na Jul 2549
100 การเตรียมยาเหน็บทวารไดอะซีแพมเฉพาะคราวเพื่อใช้ในโรงพยาบาล : การศึกษาการปลดปล่อยตัวยาและความคงตัว นัฎฐา แก้วนพรัตน์, ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์, เสน่ห์ แก้วนพรัตน์, ธีระ ฤทธิรอด, วิภาพร โรจน์รัตน์, ธานี เทศศิริ Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2 1 26-34 na Jan - Jun 2549
101 การนวดและการใช้ยาแก้ปวดเลือกอย่างไหน ธีระ ฤทธิรอด, ศศลักษณ์ แก้วบุดรา, สุปริณญา มองเพ็ชร, สมชาย รัตนทองคำ วารสารศูนย์บริการวิชาการ 14 2 13-18 na Apr - Jun 2549
102 Zoledronic acid : ยาต้านภาวะแคลเซียมในเลือดสูงจากโรคมะเร็ง ธีระ ฤทธิรอด, สุภัสร์ สุบงกช, ผันสุ ชุมวรฐายี, วิทวัส ศรีสวัสดิ์ คลินิก 22 6 517-518 na Jun 2549
103 การศึกษาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ The Study of HEalth Service System for HIV/AIDS Patients in The Mortheastern Community Hospital,Thailand วงศา เลาหศิริวงศ์, ภัทระ แสนไชยสุริยา, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ, เจียมจิต แสงสุวรรณ, ธีระ ฤทธิรอด, เพลินตา ศิริปการ วารสารมิจัย มข. 10 1 42-53 na Jan - Mar 2548 -
104 การขนส่งและการเกิดเมตาบอลิสมของ prodrug ในผิวหนังคนไทย Transportation and Metabolism of Prodrugs in Thai Human Skin Theera Rittirod, Suwannee Panomsuk, Tanee Tessiri, Sumon Sakolchai, Siri Sua-in, Tomomi Hatanaka Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 1 2 50-57 na Jul - Dec 2548 -
105 สารหนูยาใหม่ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรมัยอีลอยด์ ศรายุธ ระดาพงษ์, ธีระ ฤทธิรอด, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, อรุณศรี ปรีเปรม คลินิก 21 12 1034-1038 na Dec 2548
106 Iontophoresis เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเวชสำอาง (Application of lontophoresis ffor Therapeutics and Cosmeceutics) ธีระ ฤทธิรอด, สุดารัตน์ เอี่ยมตระการ, ประธาน ฦๅชา, สมชาย รัตนทองคำ คลินิก 21 251 949-955 na Nov 2548
107 วัคซีนพ่นจมูกวิธีใหม่ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza Nasal Vaccine) ธีระ ฤทธิรอด, สุวรรณี พนมสุข, จอมใจ พีรพัฒนา, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์, ประณีต โอปะณะโสภิต คลินิก 21 6 492-498 na Jun 2548
108 ระบบนำส่งเทสโทสเตอโรนทางผิวหนัง (Trandermal Patch of Testosterone) ธีระ ฤทธิรอดด, สมชาย สุริยะไกร, สุบัน นามขยัน, จตุรงค์ พรพิพัฒน์ คลินิก 21 8 675-681 na Jan 2548
109 สารชลอความแก่ที่ใช้ในปี 2548 (Anti aging : New up date) พงศ์อิษฎา รัตนพิทยานุกูล, ธีระ ฤทธิรอด ศูนย์บริการวิชาการ 13 2 57-65 na Jan 2548
110 การพัฒนาการนำส่งยาโปรตีนทางกระพุ้งแก้ม (Buccal Delivery of Protein Drug) ธีระ ฤทธิรอด, กาญจนรักษ์ อึ้งเจริญวัฒนา, ณัฐธิมา ต่อศรี Pharma Time 3 6 47-57 na Jan 2548
111 เทคโนโลยีใหม่เพื่อการคุมกำเนิด ธีระ ฤทธิรอด, สมศักดิ์ ลือชาธรรม, อลิศรา เรืองแสง, สุวรรณี พนมสุข, จิรณา อนันต์สุชาติกุล, วรรณพร แก้ววรรณา คลินิกเวชภัณฑ์น่ารู้ 238 20 863-865 na Jan 2547
112 อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบการละลายของยาเหน็บทวารหนัก ( Rotating Dialysis Cell :RDC) ธีระ ฤทธิรอด จุลสารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น 1 3 3 na Jan 2544
113 รูปแบบยาเอสโตรเจนที่ให้ทางผิวหนังสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีในประเทศไทย (Transdermal Preparations of Estrogen for Menopause Maketed in Thailand) ธีระ ฤทธิรอด, สมชาย สุริยะไกร ยาน่ารู้เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 50 3 57-59 na Jan 2544
114 ยาต้านภูมิแพ้ ขจัดภัยแอบแฝง ธีระ ฤทธิรอด, อ.หนึ่งฤทัย สุกใส Pharmatime 2 21 10-13 na Jan 2547
115 สภาวะกระดูกพรุนในสตรี: การป้องกันและการรักษา จอมใจ พีรพัฒนา, ธีระ ฤทธิรอด ศูนย์บริการวิชาการ 8 1 6-8 na Jan 2543
116 ยาสกัดจากขิงและข่า;ทางเลือกใหม่ของการรักษาโรคข้อเสื่อม ธีระ ฤทธิรอด, ประภาวดี พัวไพโรจน์, ศุภชัย ติยวรนันท์ เวชปฏิบัติและการใช้ยา(คลินิก) 204 17 1056-1060 na Jan 2544
117 GlucoWatch : เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้วัดระดับน้ำตาลในเลือด ธีระ ฤทธิรอด, เด่นพงษ์ พัฒนเศรษฐานนท์, อลิศรา เรืองแสง, พัชรา ศิริเวิน คลินิก 20 8 640-642 na Jan 2547
118 เทคโนโลยีการทดสอบการปลดปล่อยตัวยาจากแท่งยาเหน็บทวารหนัก In Vitro Released Tests of Drug from Recatal Suppositories ธีระ ฤทธิรอด, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, อลิศรา เรืองแสง เภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 2 292-296 na Jan 2545
119 Effect on skin metabolism on drug therapy ธีระ ฤทธิรอด Thai J Hosp Pharm 10 1 67-70 na Jan 2543
120 สารอะเซทาไมด์ชนิดใหม่จากสารภี ศุภชัย ติยวรนันท์, คณิต สุวรรณบริรักษ์, ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ, ธีระ ฤทธิรอด วิจัย มข. 8 2 18-24 na Jan 2546
121 อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบการละลายของยาเหน็บวารหนัก [Rotating Dialysis Cell (RDC)] ธีระ ฤทธิรอด, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, อลิศรา เรืองแสง จุลสารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น (Accepted) 0 0 na Jan 2544
122 ยาฝังคุมกำเนิดชนิดใหม่ (New Implantable Contraceptive) ธีระ ฤทธิรอด, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, วิมลลักษณ์ เรืองวัฒนโชค, หยก พิศสะอาด วารสารคลินิก 18 12 1039-41 na Jan 2545
123 Iontophoresis : ประโยชน์ทางการแพทย์และเวชสำอาง( Iontophoresis : Application for Medication and Cosmeceuticals) ธีระ ฤทธิรอด, วันชัย สุทธะนันท์, จตุพร กิ่งโพธิ์, สุภัทรา พิพัฒน์วัชรเดช ว. มหาวิทยาลัยศิลปากร 2545 (in press). 0 0 na Jan 2545
124 CASPOFUNGIN : ยาใหม่สำหรับรักษา Invasive Fungal Infections ธีระ ฤทธิรอด, อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, วันชัย สุทธะนันท์, จตุพร กิ่งโพธิ์ วารสารคลินิก 19 2 155-8 na Jan 2546
125 ความก้าวหน้าของระบบนำส่งยาอินซูลิน (Insulin) ทางช่องวารหนัก (Advanced in Delivery of Rectal Insulin) ธีระ ฤทธิรอด, รับขวัญ จันทะมั่น, ศศิวิมล พงษ์สุพจน์, ประภาวดี พัวไพโรจน์ วารสารเภสัชอุตสาหกรรม (Accepted) 0 0 na Jan 2544
126 การใช้ยาเม็ดฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัยหมดประจำเดือน (Estrogen Tablet : Hormone replacement therapy ; in Thai) ธีระ ฤทธิรอด, จอมใจ พีรพัฒนา วารสารศูนย์บริการทางวิชาการ 7 4 23-27 na Jan 2542
127 ระบบนำส่งยาอีสโทรเจนทางผิวหนังสำหรับสตรีวัยหมดประจเดือน (Transdermal Preparations of Estrogen for Menopause; in Thai) ธีระ ฤทธิรอด, ณัฏฐา แก้วนพรัตน์ วารสารคลินิก 17 6 541-47 na Jan 2544
128 PEG-Interferon : Interon รุ่นใหม่เพื่อการรักษาไวรัสตับอักเสบซี ธีระ ฤทธิรอด, ลาดารัตน์ ลิ้มไพบูลย์, สมชาย แซ่โค้ว, ผันสุ ชุมวรฐายี, กุญชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา คลินิก 21 7 585-592 na Jul 2548
129 แผ่นยาเทสโตสเตอรโรนติดผิวหนังสำหรับชายวัยทอง (Trandermal Drug Delivery of Testosterone for Hypogonadal Men) ธีระ ฤทธิรอด, ณัฎฐา แก้วนพรัตน์, ลัดดา วงศ์พายัพกุล, สุบัน นามขยัน, จตุรงค์ พรพิพัฒน์, วิทวัส ศรีสวาสดิ์ คลินิก 248 21 675-681 na Aug 2548
130 Diffusion and Enzyme Distribution in viable skin of laborator animal. ธีระ ฤทธิรอด, T. Hatanaka Thai J. Pharm Aci. 0 23 66 na Jan 2542
131 Preparation and In VitroEvaluation of Extemporaneous Hollow type Suppositories Containing Ondansetron. ธีระ ฤทธิรอด, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, T. Kodashita, M. Fujii, สุมนต์ สกลไชย, Y. watanabe J. of Pharmacy and Health Sciences, Mhasarkam university. 0 2 135-142 na Jan 2544
132 การเตรียมยาเหน็บสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (Extemporaneous preparation of rectal suppositories; in Thai) ธีระ ฤทธิรอด วารสารคลินิก 10 1 67-70 na Jan 2543
133 เมตาบอลิสัมในผิวหนัง : ผลดี-ผลเสียต่อการบริหารยาทางิวหนัง (Skin metabolism : Advantage & Disadvantage ; in Thai ) ธีระ ฤทธิรอด วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 10 1 67-70 na Jan 2543
134 ความก้าวหน้าของระบบนำส่งยาอินซูลิน (Insulin) ทางช่องทวารหนัก ธีระ ฤทธิรอด, ศศิวิมล พงษ์สุพจน์, รับขัวญ จันทะมั่น, ประภาวดี พัวไพโรจน์ เภสัชอุตสาหกรรม (Accepted) 10 1 na Jan 2544
135 ยาเหน็บทวารหนักรูบแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ธีระ ฤทธิรอด คลินิก 16 1 35-39 na Jan 2543
136 ระบบนำส่งยาอีสโทรเจนทางผิวหนัง สำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือน (Transdermal Preparation of Estrogen for Menopause) ธีระ ฤทธิรอด, ณัฏฐา แก้วนพรัตน์ คลินิก 17 6 541-547 na Jan 2544
137 สภาวะกระดูกพรุน : การป้องกันและการรักษา จอมใจ พีรพัฒนา, ธีระ ฤทธิรอด ศูนย์บริการวิชาการ ม.ขอนแก่น 8 1 4-8 na Jan 2543
138 การใช้ยาเม็ดฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัยหมดประจำเดือน ธีระ ฤทธิรอด, จอมใจ พีรพัฒนา ศูนย์บริการทางวิชาการ 7 4 23-27 na Jan 2542

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Effects of drying pretreatments and extraction methods on biochemical activity of Houttuynia cordata Thunb.

รางวัลการตีพิมพ์
Sltan Abraha, Sirinda Yunchalard, Weera Piyatheerawong, Theera Rittirod Asia-Pacific Journal of Science and Technology Q4
28 5 1-9 Sep - Oct 2023 0.146
2 Stability consideration in extemporaneous omeprazole suspension
Chiv Sinly, Hiroshi Saito, Rutchyaporn Anorach, Naoto Uramaru, Teppei Kaku, Rachadaporn Benchawattananon, Chernporn Navanukraw, Suwannee Panomsuk, Yoko Kubota, Theera Rittirod Asia-Pacific Journal of Science and Technology Q4
28 1 5 Jan - Feb 2023 0.146
3 Tamarind Seed Coat: A Catechin-Rich Source with Anti-Oxidation, Anti-Melanogenesis, Anti-Adipogenesis and Anti-Microbial Activities
Roongrawee Wandee, Khaetthareeya Sutthanut, Jenjira Songsri, Siriyakorn Sonsena, Ornnicha Krongyut, Patcharaporn Tippayawat, Wipawee Tukummee, Theera Rittirod Molecules Q1
27 16 5319 Aug 2022 4.927
4 Stability study of oseltamivir extemporaneous suspension
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Thatsanand Xayavong, Nawaporn Vimolsarawong, Theera Rittirod Asia-Pacific Journal of Science and Technology Q4 2
Citation Details
24 1 1-8 scopus Mar 2019
5 Relationships among vasculature, mitotic activity, and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) in bovine antral follicles of the first follicular wave
Tossapol Moonmanee, C Navanukraw, S Uriyapongson, A Kraisoon, S Aiumlamai, S Guntaprom, Theera Rittirod, P.P Borowicz, D.A Redmer Domestic Animal Endocrinology
45 1 11-21 isi,scopus Jul 2013 2.377
6 Comparative Permeation Studies Between Scale Region of Shed Snake Skin and Human Skin In vitro
Aroonsri Priprem, Chidchanok Khamlert, Thaned Pongjanyakul, Sarayut Radapong, Theera Rittirod, Paduangkwan Chitropas American Journal of Agricultural and Biological Sciences
3 2 444-450 scopus Feb 2008 0

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนดำเนินธุรกิจโรงแรมบูติค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กิติพัฒน์ เสถียรวัฒนาเดชา, ธีระ ฤทธิรอด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
2 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ กระบวนการผลิคอนกรีตผสมเสร็จระหว่าง บริษัท บี เค คอนกรีต จำกัดและ บริษัท ขอน คอนกรีต จำกัด สรณัฐ พัฒนสระคู, ธีระ ฤทธิรอด 19 ธ.ค. 2559 - 20 ธ.ค. 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2559 อาคาร สุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านทองห้างหุ้นส่วนจากัดห้างทองธีระภัณฑ์ 2 เยาวราชในเขตเทศบาลตาบลโนนสูงจังหวัดอุดรธานี หทัยภัทร เจริญวิทยานันท์, ธีระ ฤทธิรอด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
4 การศึกษาความเป็นไปได้เปิดร้านคนหน้าหม้อ by เฮียเปียวที่ตลาด 62block อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทวิพัฒน์ ขุ่ยราญหญ้า, ธีระ ฤทธิรอด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจรีภรณ์ อพาร์ทเมนท์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ฐิตารีย์ พรหมโม้, ธีระ ฤทธิรอด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
6 แนวทางการเพิ่มยอดขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของสานักงานตัวแทนบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สุวดี สัจจวีระกุล, ธีระ ฤทธิรอด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
7 แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อเงินด่วน A-CASH ของลูกค้าเกษตรกรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สุภาวดี สะเดา, ธีระ ฤทธิรอด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
8 แนวทางการเพิ่มยอดขายฟิตเนสแข็งขันยิม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พัทธนันท์ ไชยชวคุปต์, ธีระ ฤทธิรอด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
9 แนวทางการเพิ่มยอดขายของร้านอาหารอุ่นจิต อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ณัฐนรี โชคสวัสดิ์, ธีระ ฤทธิรอด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
10 แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายขายสเปรย์เพิ่มความสดชื่นในห้องโดยสารรถยนต์และฆ่าเชื้อโรค ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ชัชชญาภัค ธัญคุณธนภัทร, ธีระ ฤทธิรอด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
11 แนวทางการเพิ่มยอดขายโรงแรมเวียงโขง จังหวัดมุกดาหาร จเร วงศ์นารี, ธีระ ฤทธิรอด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
12 แผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายร้านเบเกอรี่ กรณีศึกษา ร้านจ๊อบ (JOB) เค้กนมสด อำเภอเมือง กัลยา ฟุ้งไพศาล, ธีระ ฤทธิรอด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
13 แนวทางการเพิ่มยอดขายลูกโป่ง ร้านบอลลูนสตูดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กมลวรรณ เคารพาพงค์, ธีระ ฤทธิรอด, วีรพล ทวีนันท์ 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
14 แนวทางการเพิ่มยอดขายร้านสโตนคาเฟ่ ภายในสถานีบริการน้ามัน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กมลชนก กันติวงศ์, ธีระ ฤทธิรอด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
15 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารบีบีแอล จำกัด (มหาชน) สาขาโพนทองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อรอนงค์ นรมาตย์, ธีระ ฤทธิรอด, วีรพล ทวีนันท์ 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
16 กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของร้านโชคทรัพย์ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี วรวิมล ผาลี, วีรพล ทวีนันท์, ธีระ ฤทธิรอด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
17 กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายประกันชีวิต แบบประกันปรภท I SAVE4 ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหนองบัว จังหวัดอุดรธานี พัชราภรณ์ ปุนริบูรณ์, วีรพล ทวีนันท์, ธีระ ฤทธิรอด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
18 กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของร้านสมโชค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ชาติชาย สัตยาวิรุทธ์, ธีระ ฤทธิรอด 23 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
19 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการตลาดลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กฤษดา อาบสุวรรณ์, ธีระ ฤทธิรอด, วีรพล ทวีนันท์ 17 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560 การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
เชียงใหม่ ประเทศไทย
20 แนวทางการเพิ่มยอดขายอาหารเสริมลดน้ำหนักดาร์วิน ในจังหวัดขอนแก่น สุภาพร บาลี, ธีระ ฤทธิรอด, วีระพล ทวีนันท์ 17 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560 การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
เชียงใหม่ ประเทศไทย
21 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น อรอุมา วนาไชย์, ธีระ ฤทธิรอด 17 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560 การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
เชียงใหม่ ประเทศไทย
22 แนวทางการเพิ่มยอดขายปุ๋ยเคมีสำหรับลำไยของร้าน A สุพัตรา บุญสุภา, ธีระ ฤทธิรอด 27 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
23 แนวทางการเพิ่มยอดขายของร้านบุฟเฟต์มีดีสุกี้ แอนด์ ติ่มซำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ชนากานต์ ศรีวะรมย์, ธีระ ฤทธิรอด, วีรพล ทวีนันท์ 17 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560 การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
เชียงใหม่ ประเทศไทย
24 แนวทางการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนล้างหน้าAlatus สุพิชชา พันพั่ว, ธีระ ฤทธิรอด 17 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560 การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
เชียงใหม่ ประเทศไทย
25 บทบาทของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน โรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นางวัชรี ทองมี, รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด 4 ต.ค. 2557 - 1 ธ.ค. 2557 วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
26 แนวทางการพัฒนางานด้านโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวฐิติธันยา นิธิสินพุฒิชัย, รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด 2 เม.ย. 2557 - 1 มิ.ย. 2557 วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
27 Comparison on Corpora Lutea Growth and Regression Following Single Ovulation during Estrous Cycle between Goats and Beef Heifers Jiratti Thammasiri, Chainarong Navanukraw, Suthipong Uriyapongson, Theera Rittirod, Chuchat Kamollirt 8 เม.ย. 2557 - 10 เม.ย. 2557 การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 3 โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน (Centara Duangtawan Hotel)
ไทย
28 คุณลักษณะของบัณฑิตทีึ่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF : HEd ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัชรินทร์ แพงศรี, ธีระ ฤทธิรอด 28 มี.ค. 2557 - 28 มี.ค. 2557 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15:50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม The 15th Graduate Research Conferences วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และอาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
29 Cost s Analysis of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patieeents with the Universal Health Coverage Program of Renal Service Center, Srinagarind Hospital, Faculty OF Medicine, Khon Kaen Unviersity Arunee Meesri, Theera Rittirod, Werawannee Tuntapakul, Darunee Chunlertrinth, Dhavee Sirivongs 8 ต.ค. 2556 - 11 ต.ค. 2556 การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556 Moving Towards the Center of Excellence in ASEAN ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไย
30 การพัฒนายาเม็ดด้วยระบบนำส่งแบบมาทริกซ์ เพื่อส่งยาทางปากสู่ลำไส้ใหญ่ ณัฐพล พิพิธ, ธีระ ฤทธิรอด, จินตนา นภาพร 4 ต.ค. 2555 - 5 ต.ค. 2555 ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ
31 การพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางจากโปรตีนไหม Development of cosmetic product from silk protein ศุภฤกษ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์, ธีระ ฤทธิรอด*, ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ 9 ก.พ. 2552 - 10 ม.ค. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลนครพิษณุโลก จรรยาลักษณ์ เพชรนิตย์, Theera Rittirod 7 Sep 2012 - 7 Sep 2012 การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจี 2555 นวัตกรรมชุมชนสู่-ชุมชนนวักรรม อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
2 บทบาทเชิงรุกขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องภารกิจด้านผู้สูงอายุ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เดือนรัตน์ โมโพธิ์, Theera Rittirod 7 Sep 2012 - 7 Sep 2012 การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจี 2555 นวัตกรรมชุมชนสู่-ชุมชนนวักรรม อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารระบบประปาหม่บ้านในตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สมชาย อัมพฤกษ์, Theera Rittirod 7 Sep 2012 - 7 Sep 2012 การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจี 2555 นวัตกรรมชุมชนสู่-ชุมชนนวักรรม อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
4 A Comparison of Shed King Cobra Skin and Human Epidermis: In Vitro Permeation Studies Aroonsri Priprem, Thaned Pongjanyakul, Chidchanok Khamiert, Sarayut Radapong, Padungkwan Chitropas, Theera Rittirod 25 Oct 2007 - 28 Oct 2007 AASP 2007 Conference-Philippines "Congruence of Pharmaceutical Sciences, Practice and Research " Renaissance Makati City Hotel
Makati City, Philippines
5 THE STUDY OF PEOPLES BEHAVIOR IN USING DRUGSTORE SERVICES FOR PLANNING THE MARKETING STRATEGIES Chanchai Chommek, Theera Rittirod, Kergchai Wongniyom, Sumon Sakolcha 18 Nov 2006 - 20 Nov 2006 The 21st Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations Pacitico Yokohama, Yokohama, Japan
Yokohama, Japan
6 THE FEASIBILITY STUDY FOR SETTING THE HEALTH SPA CENTER IN FORT PRACHAKSINLAPACOM HOSPITAL, UDORNTHANI Pongitsada Patanapitayanukul, Theera Rittirod, Wittawat Lookjan, Suparoek Rattanawongsawad, Sumon Sakolchai 18 Nov 2006 - 20 Nov 2006 The 21st Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations Pacitico Yokohama, Yokohama, Japan
Yokohama, Japan
7 THE FEASIBILITY STUDY FOR A NEW DRUGSTORE IN SANG-THAI WHOLESALER, ROI-ET CITY, THAILAND Warut Kusripitak, Theera Rittirod, Panatporn Rungchoengchum, Suchawadee Klin On, Chatsiri Jesadakultavee, Sumon Sakolchai 18 Nov 2006 - 20 Nov 2006 The 21st Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations Pacitico Yokohama, Yokohama, Japan
Yokohama, Japan
8 THE DEVELOPMENT OF HERBAL PRODUCTS FROM SHALLOT VOLATILE OIL Theera Rittirod, Panuwat Supprung, Yuvadee Wongkrajang, Rattanasak Srinusen, Natthakan Uontaow, Vittavas Srisavas, Sumon Sakolchai 18 Nov 2006 - 20 Nov 2006 The 21st Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations Pacitico Yokohama, Yokohama, Japan
Yokohama, Japan
9 Formulation and Anti-Bacterial Activity of Streblus Asper Leaf Extract Gel Theera Rittirod, Jatuporn Kingpo, Alissara Ruengsaeng, Nipon Pittayavutvinit, Suwimol Taweechaisupapong, Sumon Sakolchai 30 Nov 2004 - 3 Dec 2004 20th FAPA 2004
Bangkok Thailand
10 Vasoconstriction Effect of Volatile Oil from Shallot (Allium Ascalonicum) in Rat Aorta Theera Rittirod, Yuvadee Wongkrajang, Saowaluk Sawangdee, Suchitra Thongpradichote, Penchom Peungvicha, Panuwat Supprung, Sumon Sakolchai 30 Nov 2004 - 3 Dec 2004 20th FAPA 2004
Bangkok Thailand
11 Stability of Capsicum Extract Under some Conditions Theera Rittirod, Nantiya Ruengrangsri, Saitip Srihiran, Thani Tesiri, Suppachai Tiyaworaanant, Sumon Sakolchai 30 Nov 2004 - 3 Dec 2004 20th FAPA 2004
Bangkok Thailand
12 Stability of Antacid Suspension in Taksin Hospital Somsak Luechatham, Theera Rittirod, Sumon Sakolchai 30 Nov 2004 - 3 Dec 2004 20th FAPA 2004
Bangkok Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การศึกษาความคงตัวของยาน้ำแขวนตะกอนฟีโนบาบีทอล ที่เตรียมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ธีระ ฤทธิรอด, กฤษฎา รามจันทร์ 2018-08-20 - 2019-02-19 [183 วัน]
2561 คณะเภสัชศาสตร์
2 การศึกษาชีววิทยาการตั้งท้องและการให้ลูก เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทย ธีระ ฤทธิรอด, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, พิสมัย ยืนยาว 2010-10-01 - 2011-09-30 [364 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
3 การศึกษาชีววิทยาการตั้งท้องและการให้ลูก เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทย ธีระ ฤทธิรอด 2009-10-01 - 2010-09-30 [364 วัน]
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
4 การประเมินโมเดลการส้รางเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ธีระ ฤทธิรอด, เจียมจิต แสงสุวรรณ, ภัทระ แสนไชยสุริยา, วงศา เลาหศิริวงศ์, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ 2008-10-01 - 2009-09-30 [364 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
5 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือกและหัวใจ นาถธิดา วีระปรียากูร, ธีระ ฤทธิรอด, นงนุช เศรษฐเสถียร, ชาตรี เศรษฐเสถียร, นันทรัตน์ โฆมานะสิน, นฤมล ลีลายุวัฒน์ 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
6 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ นาถธิดา วีระปรียากูร, ธีระ ฤทธิรอด, นงนุช เศรษฐเสถียร, ชาตรี เศรษฐเสถียร, นันทรัตน์ โฆมานะสิน, นฤมล ลีลายุวัฒน์ 2006-10-01 - 2007-09-30 [364 วัน]
2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
7 การผลิตและพัฒนาระบบนำส่งยารูปเจลของสารสกัดจากข่อยเพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง ธีระ ฤทธิรอด, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, นวรัตน์ วราอัศวปติ, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
8 การผลิตและพัฒนาระบบนำส่งยารูปเจลของสารสกัดจากข่อยเพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง ธีระ ฤทธิรอด, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อรุณศรี ปรีเปรม, นวรัตน์ วราอัศวปติ, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
5.6800

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th