Associate Professor Dr.Yaowared Chulikhit

รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเคมี
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: yaosum@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Antioxidation, อนุมูลอิสระ

Specials

Antioxidation

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 การศึกษาผลของสารสกัดกวาวเครือขาวและไมโรเอสทรอลตอการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันในแบบจําลองหนูไมซตัดรังไขเพศเมีย อาภาภรณ ปาลี, อริยะวรรณ ตันติพงศพีรเดช, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 394 tci Mar 2558 0.159
2 ผลของกวาวเครือขาวและ Miroestrol ตอการแสดงออกของยีนสในสองของหนูเพศเมียที่ถูกตัดรังไข อริยะวรรณ ตันติพงศพีรเดช, อาภาภรณ ปาลี, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 393 tci Mar 2558 0.159
3 การประยุกต์ใช้วิธี HPLC ในการวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จสำหรับลดน้ำหนักที่วางจำหน่ายในจังหวัดขอนแก่น Application of HPLC Method for Determination of Caffeine in Diet 3 in 1 Instant Coffee Products Commercially Sold in Khon Kaen Province สุภาวดี ดาวดี, เยาวเรศ ชูลิขิต, ดวงสุดา อภิวัฒน์ดำรงค์กิจ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 7 3 23-29 tci Dec 2554 0.056

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Factors influencing high-performance liquid chromatography for piperine determination in traditional Thai formulas

รางวัลการตีพิมพ์
Yaowared Chulikhit, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Charinya Khamphukdee, Yutthana Chotritthirong, Suphatson Limsakul, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee Journal of Applied Pharmaceutical Science Q2
13 9 048057 Sep 2023 0.281
2 Approach of Supercritical Carbon Dioxide for the Extraction of Kleeb Bua Daeng Formula

รางวัลการตีพิมพ์
Nittaya Ngamkhae, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Yutthana Chotritthirong, Suphatson Limsakul, Chantana Boonyarat, Supaporn Pitiporn, Pakakrong Kwankhao, Anake Kijjoa, Supawadee Daodee Molecules Q1
28 19 6873 Sep 2023 4.927
3 Possible Mechanisms for the Prevention of Anxiety and Depressive-Like Behavior in a Chronic Mild Stress Mouse Model by the Thai Herbal Medicine with Nelumbo nucifera, Centella asiatica, and Piper nigrum

รางวัลการตีพิมพ์
Yutthana Chotritthirong, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Supaporn, Orawan Monthakantirat Revista Brasileira de Farmacognosia Q2
33 4 756-767 May 2023 2.464
4 The Effect of Ethanol Extract from Mesua ferrea Linn Flower on Alzheimers Disease and Its Underlying Mechanism

รางวัลการตีพิมพ์
Kusawadee Plekratoke, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat, Natsajee Nualkaew, Jinda Wangboonskul, Suresh Awale, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Charinya Khamphukdee, Suchada Chaiwiwatrakul, Pornthip Waiwut Current Issues in Molecular Biology Q2
45 5 4063-4079 May 2023 2.976
5 Toxicity Profiles of Kleeb Bua Daeng Formula, a Traditional Thai Medicine, and Its Protective Effects on Memory Impairment in Animals
Pornthip Waiwut, Kanchana Kengkoom, Wanassanun Pannangrong, Natdanai Musigavong, Chantha Chheng, Kusawadee Plekratoke, Pitchayakarn Taklomthong, Nutchareeporn Nutchareeporn, Supaporn Pitiporn, Pakakrong Kwankhao, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Orawan Montakantirat, Chantana Boonyarat Pharmaceuticals -
15 8 988 Aug 2022 6.29
6 Effect of Yakae-Prajamduen-Jamod Traditional Thai Remedy on Cognitive Impairment in an Ovariectomized Mouse Model and Its Mechanism of Action
Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Ariyawan Tantipongpiradet, Juthamart Maneenet, Yutthana Chotritthirong, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Suresh Awale, Kinzo Matsumoto, Yaowared Chulikhit Molecules Q1
27 13 1-19 Jul 2022 4.927
7 Effects of the Bark Resin Extract of Garcinia nigrolineata on Chronic Stress-Induced Memory Deficit in Mice Model and the In Vitro Monoamine Oxidases and β-Amyloid Aggregation Inhibitory Activities of Its Prenylated Xanthone Constituents
Charinya Khamphukdee, Ibrahim Turkmani, Yutthana Chotritthirong, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Nazim Sekeroglu, Artur M S Silva, Orawan Monthakantirat, Anake Kijjoa Molecules Q1
27 9 3014 May 2022 4.927
8 Optimization of extraction method for Kleeb Bua Daeng formula and comparison between ultrasound-assisted and microwave-assisted extraction
Nittaya Ngamkhaea, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Supawadee Daodee Journal of Applied Reseach on Medicinal and Aromatic Plants
28 - 100369 Apr 2022 3.91
9 Efficacy and Safety of Kleeb Bua Daeng Formula in Mild Cognitive Impairment Patients:A Phase I Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial
Natdanai Musigavong, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat, Makorn Limudomporn, Supaporn Pitiporn, Pakakrong Kwankhao, Supawadee Daodee Evidence base complementary and alternative medicine
2022 - 1148112 Mar 2022 2.61
10 Optimized Extraction Method for Kleeb Bua Daeng Formula with the Aid of the Experimental Design
Nittaya Ngamkhae, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenat, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Supawadee Daodee Journal of Chemistry Q4
2021 ID 1457729 1457729 Aug 2021 2.506
11 Phytochemical Constituents and Antioxidative Activity of Schleichera oleosa Fruit
Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat, Juthamart Maneenet, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee Tropical Journal of Natural Product Research Q4
5 8 1445-1449 Aug 2021 0.127
12 Merging the multi-target effects of kleeb bua daeng, a thai traditional herbal formula in unpredictable chronic mild stress-induced depression
Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Yutthana Chotritthirong, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Suresh Awale, Yaowared Chulikhit Pharmaceuticals -
14 7 659 isi,scopus Jul 2021 4.616
13 Chemical constituents of Thai Piper ribesoides and their antiausterity activities against the PANC-1 human pancreatic cancer cell line
Sijia Sun, Ashraf M. Omar, Min JoKim, Nguyen DuyPhan, Yaowared Chulikhit, Suresh Awale Fitoterapia Q4
151 4 104901 scopus Jun 2021 2.527
14 Effects of Pueraria candollei var mirifica (Airy Shaw and Suvat.) Niyomdham on Ovariectomy-Induced Cognitive Impairment and Oxidative Stress in the Mouse Brain
Yaowared Chulikhit, Wichitsak Sukhano, Supawadee Daodee, Waraporn Putalun, Rakvajee Wongpradit, Charinya Khamphukdee, Kaoru Umehara, Hiroshi Hiroshi, Kinzo Matsumoto, Orawan Monthakantirat Molecules Q1
26 11 1-14 isi,scopus Jun 2021 3.267
15 Benzylisoquinoline alkaloids from Nelumbo nucifera Gaertn. petals with antiausterity activities against the HeLa human cervical cancer cell line
Juthamart Maneenet, Ashraf M Omar, Sijia Sun, Min Jo Kim, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Suresh Awale Zeitschrift für Naturforschung C
76 9-10 401-406 isi,scopus May 2021 1.649
16 Antidementia effects of alternanthera philoxeroides in ovariectomized mice supported by NMR-based metabolomic analysis
Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Possatorn Aon-Im, Juthamart Maneenet, Yutthana Yutthana, Prathan Luecha, Nazim Sekeroglu, Anake Kijjoa, - -, - -, - -, - - Molecules Q1
26 9 2789 isi,scopus May 2021 3.267
17 Multitarget Activities of Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Against Alzheimers Disease
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Chantha Chheng, Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Supaporn Pitiporn, Natdanai Musigavong, Pakakrong Kwankhao, Chantana Boonyarat Pharmaceuticals - 11
Citation Details
13 5 1-15 isi,scopus May 2020 4.286
18 Do Academic Content Gains from a CLIL Course Compare to Content Gains in a L1 Course? A Preliminary Study of a Pharmaceutical Biotech Course
Malcolm H. Field, Tsutomu Kitajima, Yaowared Chulikhit, Kanokwan Jarukamjorn, Supatra Porasuphatana THE INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING IN HIGHER EDUCATION
27 1 1-14 scopus Apr 2020
19 Yakae-Prajamduen-Jamod recipe reduced anxiety behavior and brain oxidative damage in ovariectomized mice
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Ariyawan Tantipongpiradet, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Kinzo Matsumoto, Supaporn Pitiporn, Yaowared Chulikhit Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 1
Citation Details
42 1 172-179 isi,scopus Jan - Feb 2020 0.20
20 Effects of Puerarin on the Ovariectomy-Induced Depressive-Like Behavior in ICR Mice and Its Possible Mechanism of Action
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Ariyawan Tantipongpiradet, Orawan Monthakantirat, Onchuma Vipatpakpaiboon, Charinya Khamphukdee, Kaoru Umehara, Hiroshi Noguchi, Hironori Fujiwara, Kinzo Matsumoto, Nazim Sekeroglu, Anake Kijjoa, Yaowared Chulikhit MOLECULES Q1 26
Citation Details
24 24 1-15 isi,scopus Dec 2019 3.28
21 Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Ameliorated Unpredictable Chronic Mild Stress-Induced Cognitive Impairment in ICR Mice
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Juthamart Maneenet, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn Pitiporn, Suresh Awale, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa MOLECULES Q1 19
Citation Details
24 24 1-16 isi,scopus Dec 2019 3.28
22 Effects of the Ethanol Extract of Dipterocarpus alatus Leaf on the Unpredictable Chronic Mild Stress-Induced Depression in ICR Mice and Its Possible Mechanism of Action
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Kanlaya Ruengwinitwong, Kankrittanon Gatenakorn, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Nazim Sekeroglu, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa MOLECULES Q1 18
Citation Details
24 18 1420-3049/24/18/3396 isi,scopus Sep 2019 3.098
23 Development of Ketoconazole Shampoo with Dipterocarpus alatus Oil as a Permeation Enhancer
Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Punya Thamakorn INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH Q3
52 4 Suppl 2 S197-S201 isi,scopus Oct - Dec 2018
24 Chemical constituents and antidepressant-like effects in ovariectomized mice of the ethanol extract of alternanthera philoxeroides
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, S Buttachon, M Lee, AMS Silva, N Sekeroglu, A Kijjoa MOLECULES Q1 11
Citation Details
23 9 1-18 isi,scopus Sep 2018
25 Potential of Alternanthera philoxeroides on Improvement of Anxiety-Like Behavior Induced By Ovariectomized Mice Model
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH Q3 7
Citation Details
51 3 494-497 isi,scopus Jul - Sep 2017 0.25
26 Effect of miroestrol on ovariectomy-induced cognitive impairment and lipid peroxidation in mouse brain
Orawan Monthakantirat, Wichitsak Sukano, Kaoru Umehara, Hiroshi Noguchi, Yaowared Chulikhit, Kinzo Matsumoto Phytomedicine Q4
21 11 1249-1255 isi,scopus Sep 2014 2.877
27 Effects of Pueraria mirifica and miroestrol on the antioxidation-related enzymes in ovariectomized mice.
Waranya Chatuphonprasert, Latiporn Udomsuk, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Waraporn Putalun, Kanokwan Jarukamjorn Journal of Pharmacy and Pharmacology Q1
65 1 447-456 isi,scopus Jan 2013 2.175
28 Impact of Pueraria candollei var. mirifica and its potent phytoestrogen miroestrol on expression of bone-specific genes in ovariectomized mice
Latiporn Udomsuk, Waranya Chatuphonprasert, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Kanokwan Jarukamjorn Fitoterapia Q4
83 2012 1687-1692 isi,scopus Dec 2012 1.848

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Pikad Trikaysornmas and Its Antioxidant Activity Suphatson Limsakul, Yutthana Chotrittirong, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 Potential of Yakae-Prajamduen-Jamod recipe on improvement of cognitive impairment behavior and brain possible mechanism in ovariectomized mice model Yutthana Chotritthirong, Ariyawan Tantipongpiradet, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Supaporn Pitiporn, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 Effect of Pueraria mirifica and miroestrol on neuroinflammatory cytokines in ovariectomized mice Rakvajee Wongpradit, Orawan Monthakantirat, Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 Antioxidant Effect in Ethanolic Extracts of Oroxylum indicum Mancharee Sangmueang, Chorpeth Charlermwongkul, Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 Effect of Citrus grandis [L.] Osbeck on monoamine oxidase inhibitory activities and depressive behavioral assessment in mice Juthamart Maneenet, Onchuma Vipatpakpaiboon, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
6 Determination of Active Constituents and Antioxidative Activity in Citrus maxima (Burm.) Merr. Buntarawan Turapra, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
7 การศึกษาผลของกวาวเครือขาว และไมโรเอสทรอลต่อ การเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันในแบบจำลองหนูไมซ์ที่ถูก เหนี่ยวนำด้วย D-galactose ณัชชา นาวีนวคุณ, เยาวเรศ ชูลิขิต, อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
8 Effect of Citrus grandis (L.) Osbeckon Unpredictable Chronic Mild Stress (UCMS)-Induced Cognitive Impairment J Maneenet, O Vipatpakpaiboon, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
9 ผลของเคอร์คูมินต่อระดับลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่น วันทณี ช่วยหาญ, กนกวรรณ จารุกำจร, เยาวเรศ ชูลิขิต 7 ต.ค. 2556 - 9 ต.ค. 2556 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 วามมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในริบทของอาเซียน ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร
10 เคอร์คูมินเพิ่มระดับกูลตาไทโอนในตับหนูไมซ์ที่ถูกชักนำภาวะเครียดโดยการแยกเลี้ยงเดี่ยว วันทณี ช่วยหาญ, กนกวรรณ จารุกำจร, เยาวเรศ ชูลิขิต 7 ต.ค. 2556 - 9 ต.ค. 2556 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 วามมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในริบทของอาเซียน ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร
11 Effect of Pueraria mirifica and miroestrol on estrogen deficiency in ovariectomized mice Atcharapon Luitan, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
12 The analysis of trace element and carotenoid content in Bouae burmanica. K Siripanuwat, P Suna, N Satasit, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Effect of Dipterocarpus Alatus Roxb. EX G, Don Leaves Extract on Unpredictable Chronic Mild Stress induced Depression in Icr Mice and its Mechanisms Kanlaya Ruengwinitwong, Kankrittanon Gatenakorn, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Symposium on Pharmaceuticak and Biomedical Sciences Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
2 The Effect of Thai Traditional Herbal Kleeb Bua Daeng Formila on Unpredictable Chornic Mild Stress-Induced Cognitive Impairment in Mice Model Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Symposium on Pharmaceuticak and Biomedical Sciences Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
3 Infertile Activity of Dipterocarpus Alatus RoxB.EX.G.Don Oil. Charinya Khamphukdee, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Symposium on Pharmaceuticak and Biomedical Sciences Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
4 Carotenoid and Beta-Carotene Content in Schleichera Oleosa Fruit and its Anti-Oxidant Activity Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Symposium on Pharmaceuticak and Biomedical Sciences Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
5 The protective effects of Pueraria candollei var. mirifica and miroestrol on ovariectomy induced bone mass loss in ICR mice. Orawan Monthakantirat, Wipawee Juengsanguanpornsuk, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
6 Neuropharmacological study of Wolffia globose extract in the unpredictable chronic mild stress (UCMS) model in mice Pimpajee Sorasit, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
7 In vitro biological activities of Wolffia globosa relevant to prevention of Alzheimers disease. Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Pichayakam Takomthong, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
8 Validation and HPLC method for determination of madecassoside, asiaticoside and asiatic acid in Thai traditional formula Kleeb Bua Daeng. Sasina Siriwattanamathanon, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
9 Validation and development of an HPLC method for determination of piperine in seven Thai traditional formulas with the aid of experiment design Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
10 Validation and determination of seven constituents in Thai traditional formula Kleeb Bua Daeng. Pattaraporn Maneechot, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
11 The application of Dipterocarpus alatus oil as a permeation enhancer in pharmaceutical formulations. สุภาวดี ดาวดี, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
12 Effect of Dipterocarpus alatus extract on monoamine oxidase inhibitory activity and determination of chemical constituents Rakvajee Wongpradit, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
13 Inhibitory effect of Thai traditional herbal formula Kleeb Bua Daeng on monoamine oxidase enzymes and antioxidant activity. Pawina Thrasena, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
14 Monoamine oxidase inhibitory activity of Polygonum odoratum Lour extract and its constituents. Chinapa Suttiwongwattana, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
15 Chemical Constituents and Inhibition of human monoamine oxidase A and B by flavone and flavone glycoside isolated from Alternanthera philoxeroides. Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
16 Effect of miroestrol on ovariectomy-induced behavioral alteration and its underlying mechanisms Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
17 ANTIDEMENTIA ACTIVITY FROM ALTERNANTHERA PHILOXEROIDES EXTRACT AND ITS MECHANISM IN OVARIECTOMIZED MICE Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa 18 Apr 2018 - 22 Apr 2018 The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Antalya Turkey
Antalya Turkey
18 HPLC DEVELOPMENT FOR DETERMINATION OF ACTIVE CONSTITUENTS IN MORINGA OLEIFERA BY THE AID OF EXPERIMENTAL DESIGN Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat, Tanakorn Punya 18 Apr 2018 - 22 Apr 2018 The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Antalya Turkey
Antalya Turkey
19 INVESTIGATION OF ANTIDEPRESSANT-LIKE POTENTIAL OF WOLFFIA GLOBOSA (L.) EXTRACT IN AN UNPREDICTABLE CHRONIC MILD STRESS MOUSE MODEL AND ITS POSSIBLE MECHANISM OF ACTION Orawan Monthakantirat, Jettana Nam-Ung, Juthamart Maneenet, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 18 Apr 2017 - 22 Apr 2018 The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Antalya Turkey
Antalya Turkey
20 In vitro Antioxidant and Anti-amyloid-B Aggregation Activities of Wolffia globose Pichayakan Takomthong, Pornthip Waiwut, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
21 The Development of Rice Seasoning from wolffia globose. As a Functional Food Kanokpornrut Pochaiya, Pakin Jeerararuensak, Bunnatut Panasawatwong, Chalermnat Srisook, Kanokwan Srisuk, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
22 Therapeutic potentials of Kleeb Bua Daeng Formula for Alzheimers disease Natthakitta Sirichantapan, Nantawan Pakdeeprapunt, Pornthip Waiwut, Supaporn Pitiporn, Natdanai Musigavong, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
23 In vitro Biological Activities of Dipterocapus alatus Relevant to Treatment of Alzheimers Disease Juthamat Wanfueangfu, Kusawadee Plekatoke, Natthakitta Sirichantapan, Pornthip Waiwut, Ploenthip Puthongking, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
24 Effect of Curcumin on Aggressive Behavior Related Genes Expression in UCMS Mourse Model Chaipat Siriwachirachai, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
25 Effect of Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G. Don Leaves Extract on Unpredictable Chronic Mild Stress Induced Depression, Cognitive Impairment and Oxidative Stress in ICR Mice Kankrittanon Gatenakorn, Kantaya Ruengwinitwong, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
26 The Efficiency Testing of Herbals Spray for the Mouse Repellent Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chatree Oranoomboon, Yaowared Chulikhit 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
27 Evaluation of Antidepressan Activity and-Mechanism of Alternanthera philoxeriodes Extract in Menopausal-like Mouse Model Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
28 Potential studies of Persicaria odorata Extract on Estrogen Deprivation Induced Depression Chotika Chancharoenkit, Chanya Chatpolchai, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
29 Potential Studies of Persicaria odorata Extract on Estrogen Deprivation Induced Neurodeterioration in Alzheimers Disease Chanya Chatpolchai, Chotika Chancharoenkit, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
30 EFFECTS OF PUERARIN ON DEPRESSIVE-LIKE BEHAVIORS IN OVARIETOMIZED MICE AND PUTATIVE MECHANISMS UNDERLYING ITS ACTIONS Yaowared Chulikhit, Ariyawan Tantipongpiradet, Onchuma Vipatpakpaiboon, Kinzo Matsumoto, Orawan Monthakantirat 13 Apr 2017 - 16 Apr 2017 The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus
Kyrenia, Republic of Northern Cyprus
31 Activity of Alternanthera sessilis ON IMPROVEMENT OF ANXIETY-LIKE BEHAVIOR INDUCED BY OVARIECTOMIZED MICE MODEL Orawan Monthakantirat, Charinya Khamphukdee, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 13 Apr 2017 - 16 Apr 2017 The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus
Kyrenia, Republic of Northern Cyprus
32 ANTIDEPRESSANT-LIKE ACTIVITY OF ALTERNANTHERA SESSILIS EXTRACT AND ITS MECHANISM IN MENOPAUSAL-LIKE MODEL Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa 13 Apr 2017 - 16 Apr 2017 The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus
Kyrenia, Republic of Northern Cyprus
33 Some active constituents and antioxidant activity in Pummelo fruit extract Buntarawan Turapra, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
34 Antioxidant and amyloid-β aggregation inhibitory activities of Citrus grandis (L.) Piangkamon Sonphueng, Pornthip Waiwut, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
35 Evaluation of antidepressant-like effect of Tubtim Siam pomelo (Citrus grandis L. Osbeck) in mice model of depression Juthamart Maneenet, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
36 Antidepressant activity of Wolffia globosa (L.) extract on UCMS model in Mice Jettana Nam-Ung, Chattarika Pengdee, Juthamart Maneenet, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
37 Effect of Thai formula for menopause on anxiety-related behaviors in ovariectomized mice model Ariyawan Tantipongpiradet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Natdanai Musigavong, Supaporn Pitiporn, Kinzo Matsumoto, Yaowared Chulikhit 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
38 Effect of Fiancee on depression-related behaviors in an ovariectomized mice model Kulnupha Pornpathumchaikit, Ariyawan Tantipongpiradet, Yaowared Chulikhit, Kinzo Matsumoto, Orawan Monthakantirat 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
39 Evaluation of neuroprotective potential on learning and memory impairment of Wolffia globosa (L.) extract in UCMS model Chattarika Pengdee, Jettana Nam-ung, Juthamart Maneenet, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
40 Effect of Puerarin on serum corticosterone and estrogen receptor mRNA expression in ovariectomized mice Yaowared Chulikhit, Ariyawan Tantipongpiradet, Onchuma Vipatpakpaiboon, Orawan Monthakantirat 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
41 Determining antioxidant activities of Alternanthera bettzickiana on male reproductive organs in oxidative stress mice induced by D-galactose Orawan Monthakantirat, Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
42 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, THAILAND Yaowared Chulikhit, Khaetthareeya Sutthanut 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
43 Effect of Miroestrol on D-galactose-induced Oxidative Stress in Mice Brain Orawan Monthakantirat, Nawapol Tumjaitong, Natcha Naveenavakun, Yaowared Chulikhit, Kaoru Umehara, Wanchai De-Eknamkul, Nogushi Hiroshi 30 Aug 2015 - 2 Sep 2015 ISPSA2015 The Inaugural Symposium of the Phytochemical Society of Asia 2015 Tokushima Bunri University, Japan
Japan
44 Evaluation of Puerarin and Pueraria candollei var. mirifica crude extract on antidepressant potential in ovariectomized mice Ariyawan Tantipongpiradet, Kinzo Matsumoto, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
45 Antidepressant‐like effect of Citrus grandis fruit juice on unpredictable chronic mild stress in mice model Juthamart Maneenet, Onchuma Vipatpakpaiboon, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
46 Antioxidant effects of Alternanthera sessilis (Linn.) on male reproductive organs in D-galactose stressed mice Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Natsajee Nualkaew, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
47 Effect of curcumin on the improvement of stress-related gene expression in the liver of unpredictable chronic mild stress-inductions (UCMS) mice Watanee Chuayharn, Kanokwan Jarukamjorn, Yaowared Chulikhit, Waranya Chatuphonprasert 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
48 Peuraia candollei var.mirifica and Its Phytoestrogen Miroestrol ameliorate Estrogen Depletion-induced Depression Behavior in ovariectomized Mice Yaowared Chulikhit, Wichitsak Sukhano, Atcharapon Luiton, Orawan Monthakantirat, Kaoru Umehara, Waraporn Putalun, Wanchai De-eknamkul, Hiroshi Noguchi 1 May 2014 - 3 May 2014 The 3rd CURRENT DRUG DEVELOPMENT International Conference Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, THAILAND
Krabi, Thailand
49 Determination of β-carotene in Bouea Macrophylla Griffith and Antidesma Velutinosum Blume Supawadee Daodee, Chompun Puchongmas, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat 7 Nov 2013 - 9 Nov 2013 The 2nd International Conference on Life Science & Biological Engineering (LS&BE 2013) Osaka
Japan
50 Neuroprotective Effect of Thai Herb Alternanthera Sessilis on Ovariectomized Mice Orawan Monthakantirat, Charinya Khamphukdee, Pattanan Pattrageattamrong, Yaowared Chulikhit 7 Nov 2013 - 9 Nov 2013 The 2nd International Conference on Life Science & Biological Engineering (LS&BE 2013) Osaka
Japan
51 The Antidepressant-like Activity of Antidesma velutinosum Blume. in Depressive Mice Model Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Suphawadee Daodee 7 Nov 2013 - 9 Nov 2013 The 2nd International Conference on Life Science & Biological Engineering (The 2nd International Conference on Life Science & Biological Engineering (LS&BE 2013) 2013) Osaka
Japan
52 Curcumin improved lipid peroxidation and glutathione system in the livers of mice with social. Isolation induced acute stress W Chauyhan, Kanokwan Jarukamjorn, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2013 - 17 Nov 2013 6TH ASIAN ASSOCIATION OF SCHOOLS OF PHARMACY (AASP) CONFERENCE 2013 "Integrating Science, Technology and Practice for Sustained Excellence in Pharmacy Education" Shaw Foundation Alumni House
s
53 Effects of Antidesma Velutinosum extracts on improvement of memory deficit induced by scopolamine in mice Pornthip Waiwut, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Prasert Reubroycharoen, Chantana Boonyarat 28 Nov 2012 - 30 Nov 2012 The 4th International Conference on Natural Products for Health and Beauty "Future Trends in Health Products: Safety and Effectiveness for All Chiang Mai Orchid Hotel,
Chiang Mai, Thailand
54 Some Trace Elements and Carotenoid Composition of Bouea Macrophylla Griffith and Antidesma Velutinosum Blume Supawadee Daodee, Chantana Boonyarut, Yaowared Chulikhit 13 Sep 2012 - 16 Sep 2012 24th FAPA CONGRESS 2012 Culture & Medicine with sub-theme of Bringing Traditional Medicine of Modern Life Bali Nusa Dua Convention Hall
Indonesia
55 ANTIDEPRESSANT-LIKE EFFECT OF THE FRUITS JUICE AND THE ETHANOLIC EXTRACT FROM ANTIDESMA VELUTINOSUM IN MICE MODELS OF DEPRESSION Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee 13 Sep 2012 - 16 Sep 2012 24th FAPA CONGRESS 2012 Culture & Medicine with sub-theme of Bringing Traditional Medicine of Modern Life Bali Nusa Dua Convention Hall Indonesia
Indonesia
56 EFFECTS OF CURCUMIN ON SOCIAL ISOLATION INDUCED-STRESS RELATED BEHAVIORS, LIPID PEROXIDATION AND GENE ALTERATION IN ICR MICE Yaowared Chulikhit, Chonticha Amornrojvaravut 11 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตำรับยาแผนไทย และกลไกการออกฤทธิ์ เยาวเรศ ชูลิขิต 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
2 ศักยภาพของสารสกัดยางนาต่อภาวะความจาและอารมณ์บกพร่องในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยภาวะเครียดอย่างอ่อนเป็นระยะเวลานานและกลไกลการออกฤทธิ์ เยาวเรศ ชูลิขิต, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, สุภาวดี ดาวดี 2018-03-16 - 2019-03-16 [365 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ศักยภาพของสารประกอบ miroestrol ในการป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกในหนูไมซ์ ที่ถูกตัดรังไข่ อรวรรณ มนทกานติรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต 2018-02-28 - 2019-02-28 [365 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 อาหารเป็นยา เยาวเรศ ชูลิขิต, จันทนา บุญยะรัตน์, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, สุภาวดี ดาวดี 2017-11-24 - 2019-11-24 [730 วัน]
2561 คณะเภสัชศาสตร์
5 ศักยภาพของสารสกัดยางนาต่อภาวะความจำและอารมณ์บกพร่องในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยภาวะเครียดอย่างอ่อนเป็นระยะเวลานาน เยาวเรศ ชูลิขิต 2017-04-03 - 2018-04-30 [392 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟุริคาเคะ) จากไข่น้ำ เยาวเรศ ชูลิขิต 2015-10-01 - 2016-09-30 [365 วัน]
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
7 ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้า เยาวเรศ ชูลิขิต 2013-11-15 - 2014-11-14 [364 วัน]
2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
8 ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลส้มโอพันธุ์ทับทิบสยาม พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้า เยาวเรศ ชูลิขิต, จันทนา บุญยะรัตน์, สุภาวดี ดาวดี 2013-11-01 - 2014-10-31 [364 วัน]
2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
9 ผลของไมโรเอสทรอลและ17-เบต้าเอสตราไดออลต่อการใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนในแบบจาลองหนูไมซ์ที่ถูกตัดรังไข่ เยาวเรศ ชูลิขิต 2013-10-01 - 2014-09-30 [364 วัน]
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
10 การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สุภาวดี ดาวดี, จันทนา บุญยะรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต, ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, พรทิพย์ ไววุฒิ 2013-09-01 - 2014-08-31 [364 วัน]
2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
11 ผลของไมโรเอสทรอลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้าในแบบจำลองหนูไมซ์เพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนากรรมวิธีผลิตสารไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวและการประดิษฐ์เวชสำอางตำรับเจลไมโรเอสทรอลต้นแบบ เยาวเรศ ชูลิขิต 2012-11-01 - 2013-10-31 [364 วัน]
2556 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
12 ผลของไมโรเอสทรอลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดและซึมเศร้าในแบบจำลองหนูไมซ์เพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ เยาวเรศ ชูลิขิต, อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 2012-10-01 - 2013-09-30 [364 วัน]
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
13 การศึกษาผลของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนที่เกี่ยวข้องกับภาวะพร่องทางการเรียนรู้และความจำ (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) อรวรรณ มนทกานติรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต 2012-05-01 - 2013-04-30 [364 วัน]
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
14 การศึกษาผลของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อม (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) จันทนา บุญยะรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต 2012-05-01 - 2013-04-30 [364 วัน]
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
15 ผลของไมโรเอสทรอลในสารสกัดกวาวเครือต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดและซึมเศร้าในแบบจำลองหนูไมซ์เพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ เยาวเรศ ชูลิขิต 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
16 ฤิทธิ์ของสารสกัดจากผลมะปรางและหมากเม่าต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้าและการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี สุภาวดี ดาวดี, จันทนา บุญยะรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
17 Effect of Curcumin on Unpredictable Chronic Mild Stress (UCMS) Treated Mice induce alteration of behavior จุฑารัตน์ แก้วดำ, เยาวเรศ ชูลิขิต 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
18 ผลของเคอร์คูมินต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมภาวะเครียดออกวิเดชันและการแสดงออกของยีนในหนูไมซ์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าโดยการเลี้ยงภายใต้สภาวะเครียดอย่างอ่อนเป็นระยะเวลานาน เยาวเรศ ชูลิขิต 2009-03-01 - 2011-03-31 [760 วัน]
2552 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
20.6842

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th