Associate Professor Dr.Chantana Boonyarat

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา บุญยะรัตน์

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเคมี
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: chaboo@kku.ac.th
h-index 10
Keyword

Specials

Medical chemistry
Molecular modeling
Antioxidant and nitric oxide synthase inhibitory action

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Effect of Nelumbo nucifera Stamen Extract on Memory Deficits in Aβ-induced Rat Jenjiralai Phanphak, Chantana Boonyarat, Ploenthip Puthongking, Jariya Umka Welbat, Komsun Bunreungthong, Nutchareeporn Nillert, Wanassanun Pannangrong ศรีนครินทร์เวชสาร 35 3 266-271 tci May - Jun 2563
2 The Effects of Thai Traditional Herbal Extracts on the Death of Cancer Cell Chantana Boonyarat, Bunthita Jongpremkitpaisan, Suwapak Chaiwasukul, Prasert Reubroycharoen, Pornthip Waiwut Thai Journal of Pharmacology 42 1 36-47 tci Jun 2563
3 การวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บาโซลแอลคาลอยด์ 5 ชนิดจากรากส่องฟ้าดงโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง Determination of five carbazole alkaloids from the root of Clausena harmandiana by High Performance Liquid Chromatography สุภาวดี ดาวดี, จินดา หวังบุญสกุล, ฉวี เย็นใจ, จันทนา บุญยะรัตน์, อรวรรณ มนทกานติรัตน์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 2 94-100 tci May - Aug 2555 0.088

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Evaluation of the Impact of Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. Extract on Memory Impairment in D-Galactose-Induced Brain Aging in Mice through Its Effects on Antioxidant Enzymes, Neuroinflammation, and Telomere Shortening

รางวัลการตีพิมพ์
Possatorn Aon-im, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Nattapatsorn Sriya, Chantana Boonyarat, Thanut Chumwangwapee, Charinya Khamphukdee, Anake Kijjoa Molecules Q1
29 2 503 Jan 2024 4.927
2 Antidepressant-like Effect of Oroxylum indicum Seed Extract in Mice Model of Unpredictable Chronic Mild Stress

รางวัลการตีพิมพ์
Chorpeth Chalermwongkul, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenet, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yutthana Chotritthirong, Suresh Awale, Anake Kijjoa, Yaowared Chulikhit Nutrients Q1
15 22 4742 Nov 2023 6.706
3 Factors influencing high-performance liquid chromatography for piperine determination in traditional Thai formulas

รางวัลการตีพิมพ์
Yaowared Chulikhit, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Charinya Khamphukdee, Yutthana Chotritthirong, Suphatson Limsakul, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee Journal of Applied Pharmaceutical Science Q2
13 9 048057 Sep 2023 0.281
4 Pharmacokinetics and Oral Bioavailability of Coumarins and Carbazole Alkaloids from Clausena harmandiana Root Bark in Rats

รางวัลการตีพิมพ์
Catheleeya Mekjaruskul, Bunleu Sungthong, Ploenthip Puthongking, Chantana Boonyarat Revista Brasileira de Farmacognosia Q2
33 - 1170-1176 Sep 2023 1.6
5 Approach of Supercritical Carbon Dioxide for the Extraction of Kleeb Bua Daeng Formula

รางวัลการตีพิมพ์
Nittaya Ngamkhae, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Yutthana Chotritthirong, Suphatson Limsakul, Chantana Boonyarat, Supaporn Pitiporn, Pakakrong Kwankhao, Anake Kijjoa, Supawadee Daodee Molecules Q1
28 19 6873 Sep 2023 4.927
6 7-Methoxyheptaphylline Enhances TRAIL-induced Apoptosis of Colorectal Adenocarcinoma Cell via JNK-mediated DR5 Expression

รางวัลการตีพิมพ์
Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai, Prasert Reubroycharoen, Suchada Chaiwiwatrakul, Pitchayakarn Takomthong, Pongput Pimsa, Pornthip Waiwut Biological and Pharmaceutical Bulletin Advance Publication
46 8 1072-1078 Jun 2023 2.264
7 The Effect of Ethanol Extract from Mesua ferrea Linn Flower on Alzheimers Disease and Its Underlying Mechanism

รางวัลการตีพิมพ์
Kusawadee Plekratoke, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat, Natsajee Nualkaew, Jinda Wangboonskul, Suresh Awale, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Charinya Khamphukdee, Suchada Chaiwiwatrakul, Pornthip Waiwut Current Issues in Molecular Biology Q2
45 5 4063-4079 May 2023 2.976
8 Possible Mechanisms for the Prevention of Anxiety and Depressive-Like Behavior in a Chronic Mild Stress Mouse Model by the Thai Herbal Medicine with Nelumbo nucifera, Centella asiatica, and Piper nigrum

รางวัลการตีพิมพ์
Yutthana Chotritthirong, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Supaporn, Orawan Monthakantirat Revista Brasileira de Farmacognosia Q2
33 4 756-767 May 2023 2.464
9 Neuroprotective and anticancer effects of 7‑Methoxyheptaphylline via the TAK1 pathway
Chantana Boonyarat, Mongkhonphan Tantiwatcharakunthon, Pitchayakarn Takomthong, Chavi Yenjai, Yoshihiro Hayakawa, Pornngarm Dejkriengkraikul, Suchada Chaiwiwatrakul, Pornthip Pornthip Oncology reports Q1
49 1 15 Jan 2023 4.136
10 Clausena Harmandiana root extract attenuated cognitive impairments via reducing amyloid accumulation and neuroinflammation in Aβ1-42-induced rats
Nutchareeporn Nillert, Chantana Boonyarat, Jariya Umka Welbat, Komsun Bunreungthong, Ploenthip Puthongking, Wanassanun Pannangrong BMC Complementary Medicine and Therapies Q1
22 1 108 Dec 2022 3.659
11 Potent CaV3.2 channel inhibitors exert analgesic effects in acute and chronic pain models
Peter Muiruri Kamau, Hao Li, Zhihao Yao, Yalan Han, Anna Luo, Hao Zhang, Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai, James Mwangi, Lin Zeng, Shilong Yang, Ren Lai, Lei Luo Biomedicine & Pharmacotherapy
153 - 113310 Sep 2022 6.529
12 Multifunctionality of Clausena harmandiana Extract and Its Active Constituents against Alzheimers Disease
Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai, Orawan Monthakantirat, Rawiwun Kaewamatawong, Pattaporn Poonsawas, Jinda Wangboonskul, Suchada Chaiwiwatrakul, Pornthip Waiwut Current Issues in Molecular Biology Q2
44 8 3681-3694 Aug 2022 2.976
13 Toxicity Profiles of Kleeb Bua Daeng Formula, a Traditional Thai Medicine, and Its Protective Effects on Memory Impairment in Animals
Pornthip Waiwut, Kanchana Kengkoom, Wanassanun Pannangrong, Natdanai Musigavong, Chantha Chheng, Kusawadee Plekratoke, Pitchayakarn Taklomthong, Nutchareeporn Nutchareeporn, Supaporn Pitiporn, Pakakrong Kwankhao, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Orawan Montakantirat, Chantana Boonyarat Pharmaceuticals -
15 8 988 Aug 2022 6.29
14 Effect of Yakae-Prajamduen-Jamod Traditional Thai Remedy on Cognitive Impairment in an Ovariectomized Mouse Model and Its Mechanism of Action
Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Ariyawan Tantipongpiradet, Juthamart Maneenet, Yutthana Chotritthirong, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Suresh Awale, Kinzo Matsumoto, Yaowared Chulikhit Molecules Q1
27 13 1-19 Jul 2022 4.927
15 Acridone Derivatives from Atalantia monophyla Inhibited Cancer Cell Proliferation through ERK Pathway
Wen-Yong Gao, Chantana Boonyarat, Pitchayakarn Takomthong, Kusawadee Plekratoke, Yoshihiro Hayakawa, Chavi Yenjai, Rawiwun Kaewamatawong, Suchada Suchada, Pornthip Waiwut Molecules Q1
27 12 3865 Jun 2022 4.927
16 Effects of the Bark Resin Extract of Garcinia nigrolineata on Chronic Stress-Induced Memory Deficit in Mice Model and the In Vitro Monoamine Oxidases and β-Amyloid Aggregation Inhibitory Activities of Its Prenylated Xanthone Constituents
Charinya Khamphukdee, Ibrahim Turkmani, Yutthana Chotritthirong, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Nazim Sekeroglu, Artur M S Silva, Orawan Monthakantirat, Anake Kijjoa Molecules Q1
27 9 3014 May 2022 4.927
17 Optimization of extraction method for Kleeb Bua Daeng formula and comparison between ultrasound-assisted and microwave-assisted extraction
Nittaya Ngamkhaea, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Supawadee Daodee Journal of Applied Reseach on Medicinal and Aromatic Plants
28 - 100369 Apr 2022 3.91
18 Efficacy and Safety of Kleeb Bua Daeng Formula in Mild Cognitive Impairment Patients:A Phase I Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial
Natdanai Musigavong, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat, Makorn Limudomporn, Supaporn Pitiporn, Pakakrong Kwankhao, Supawadee Daodee Evidence base complementary and alternative medicine
2022 - 1148112 Mar 2022 2.61
19 Nordentatin Inhibits Neuroblastoma Cell Proliferation and Migration through Regulation of GSK-3 Pathway
Chantana Boonyarat, Panatchakorn Boonput, Nantakorn Tongloh, Rawiwun Kaewamatawong, Suchada Chaiwiwatrakul, Chavi Yenjai, Pornthip Waiwut Current Issues in Molecular Biology Q2
44 3 1062-1074 Feb 2022 2.976
20 Benzylisoquinoline alkaloids from Nelumbo nucifera Gaertn. petals with antiausterity activities against the HeLa human cervical cancer cell line
Juthamart Maneenet, Ashraf M. Omar, Sijia Sun, Min Jo Kim, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Yaowared, Suresh Awale Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences Q3
76 9-10 401 - 406 isi,scopus Sep 2021 1.649
21 Optimized Extraction Method for Kleeb Bua Daeng Formula with the Aid of the Experimental Design
Nittaya Ngamkhae, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenat, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Supawadee Daodee Journal of Chemistry Q4
2021 ID 1457729 1457729 Aug 2021 2.506
22 Phytochemical Constituents and Antioxidative Activity of Schleichera oleosa Fruit
Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat, Juthamart Maneenet, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee Tropical Journal of Natural Product Research Q4
5 8 1445-1449 Aug 2021 0.127
23 Merging the multi-target effects of kleeb bua daeng, a thai traditional herbal formula in unpredictable chronic mild stress-induced depression
Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Yutthana Chotritthirong, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Suresh Awale, Yaowared Chulikhit Pharmaceuticals -
14 7 659 isi,scopus Jul 2021 4.616
24 Benzylisoquinoline alkaloids from Nelumbo nucifera Gaertn. petals with antiausterity activities against the HeLa human cervical cancer cell line
Juthamart Maneenet, Ashraf M Omar, Sijia Sun, Min Jo Kim, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Suresh Awale Zeitschrift für Naturforschung C
76 9-10 401-406 isi,scopus May 2021 1.649
25 Antidementia effects of alternanthera philoxeroides in ovariectomized mice supported by NMR-based metabolomic analysis
Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Possatorn Aon-Im, Juthamart Maneenet, Yutthana Yutthana, Prathan Luecha, Nazim Sekeroglu, Anake Kijjoa, - -, - -, - -, - - Molecules Q1
26 9 2789 isi,scopus May 2021 3.267
26 Candidone Inhibits Migration and Invasion, and Induces Apoptosis in HepG2 Cells
Chantana Boonyarat, Kanlaya Sangchavee, Kusawadee Plekratoke, Chavi Yenjai, Prasert Reubroycharoen, Rawiwun Kaewamatawong, Pornthip Waiwut Biological & pharmaceutical bulletin
44 4 494-500 isi,scopus Apr 2021 1.962
27 A plant‐derived TRPV3 inhibitor suppresses pain and itch
Yalan Han, Anna Luo, Peter Muiruri Kamau, Pitchayakarn Takomthong, Jingmei Hu, Chantana Boonyarat, Lei Luo, Ren Lai British Journal of Pharmacology Q1
178 7 1669-1683 isi,scopus Apr 2021 7.73
28 Multitarget Activities of Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Against Alzheimers Disease
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Chantha Chheng, Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Supaporn Pitiporn, Natdanai Musigavong, Pakakrong Kwankhao, Chantana Boonyarat Pharmaceuticals - 11
Citation Details
13 5 1-15 isi,scopus May 2020 4.286
29 StructureActivity Analysis and Molecular Docking Studies of Coumarins from Toddalia asiatica as Multifunctional Agents for Alzheimers Disease
Pitchayakarn Takomthong, Pornthip Waiwut, Chavi Yenjai, Bungorn Sripanidkulchai, Prasert Reubroycharoen, Ren Lai, Peter Kamau, Chantana Boonyarat Biomedicines Q1
8 5 1-16 scopus May 2020 4.717
30 Yakae-Prajamduen-Jamod recipe reduced anxiety behavior and brain oxidative damage in ovariectomized mice
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Ariyawan Tantipongpiradet, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Kinzo Matsumoto, Supaporn Pitiporn, Yaowared Chulikhit Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 1
Citation Details
42 1 172-179 isi,scopus Jan - Feb 2020 0.20
31 Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Ameliorated Unpredictable Chronic Mild Stress-Induced Cognitive Impairment in ICR Mice
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Juthamart Maneenet, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn Pitiporn, Suresh Awale, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa MOLECULES Q1 21
Citation Details
24 24 1-16 isi,scopus Dec 2019 3.28
32 In Vitro and In Vivo effect of Chia oil (Salvia hispanica L.) on Haplorchis taichui
Jiraporn Songsri, Danupol Ketthaisong, Thidarut Boonmars, Parichart Boueroy, Porntip Laummaunwai, Kulthida Vaeteewoottacharn, Panaratana Ratanasuwan, Chantana Boonyarat, Khomsorn Lomthaisong, Ratchada Tangwongchai, Glenn Neville Borlace THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE Q4
49 4 393-400 isi,scopus Dec 2019
33 A new flavonoid from the leaves of Atalantia monophylla (L.) DC
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Priyapan Posri, Jittra Suthiwong, Pitchayakarn Takomthong, Chatchawan Wongsa, Chindawadee Chuenban, Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai Natural Product Research Q4 15
Citation Details
33 8 1115-1121 isi,scopus Apr 2019 1.93
34 Phytochemical investigation and acetylcholinesterase inhibitory activity of bark of Hymenodictyon orixense
Nattawut Suchaichit, Somdej Kanokmedhakul, Kwanjai Kanokmedhakul, Panawan Moosophon, Chantana Boonyarat, Kusawadee Plekratoke, Ruchanok Tearavarich, Natcha P. Suchaichit Natural Product Research Q4
32 24 2936-2939 isi,scopus Dec 2018 1.80
35 7-methoxyheptaphylline Inhibits Proliferation, Migration and Invasion of Human Adenocarcinoma HT-29 Cell Line
Kitthanaet Thanaroungrochthawee, Apirak Siriboonluckkoon, Chavi Yenjai, Chantana Boonyarat, Pornthip Waiwut CANCER SCIENCE Q1
109 2 365-365 isi,scopus Feb 2018
36 Acetylcholinesterase inhibition and cytotoxicity of flavonoids and chalcones from Derris indica
T Sribuhom, C Saraphon, P Decharchoochart, Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai SCIENCEASIA Q3
42 4 247-251 isi,scopus Aug 2016
37 Combination of nimbolide and TNF-?-increases human colon adenocarcinoma cell death through JNK-mediated DR5 upregulation
Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai, P Reubroycharoen, P Waiwut Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Q2
17 5 2637-2641 isi,scopus May 2016
38 Anthelmintic, anti-inflammatory and antioxidant effects of Garcinia mangostana extract in hamster opisthorchiasis
Ratchadawan Aukkanimart, Thidarut Boonmars, Pranee Sriraj, Jiraporn Songsri, Porntip Laummaunwai, Sakda Waraasawapati, Chantana Boonyarat, Panaratana Rattanasuwan, Sirintip Boonjaraspinyo Experimental Parasitology Q2
154 2015 5-13 isi,scopus Jun 2015
39 Cognitive Improvements in a Mouse Model with Substituted 1,2,3-Triazole Agonists for Nicotinic Acetylcholine Receptors.
K Arunrungvichian, Chantana Boonyarat, VV Fokin, P Taylor, O Vajragupta ACS Chemical Neuroscience Q1
6 8 1331-1340 isi,scopus May 2015
40 Bufotalin Promotes Trail-Induced Apoptosis in Non-Small Lung Cancer Cells
Pornthip Waiwut, Chantana Boonyarat International Journal of Technical Research and Applications
12 Special Issue 51-54 scopus Jan - Feb 2015
41 Design and Synthesis of Nicotinic Acetylcholine Receptor Antagonists and their Effect on Cognitive Impairment
Pattaporn Jaikhan, Chantana Boonyarat, Kuntarat Arunrungvichian, Palmer Taylor, Opa Vajragupta Chemical Biology and Drug Design Q2
87 1 39-56 scopus Jan 2015
42 Heptaphylline Induces Apoptosis in Human Colon Adenocarcinoma Cells through Bid and Akt/NF-κB (p65) Pathways.
Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai, Opa Vajragupta, Pornthip Waiwut Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Q2
15 23 10483-7 scopus Dec 2014 1.500
43 Synthesis, biological evaluation and molecular modeling study of novel tacrine-carbazole hybrids as potential multifunctional agents for the treatment of Alzheimer''s disease.
Supatra Thiratmatrakul, Chavi Yejai, Pornthip Waiwut, Opa Vajragupta, Prasert Reubroycharoen, Michihisa Tohda, Chantana Boonyarat EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Q1
75 1 21-30 isi,scopus Jan 2014 3.499
44 Synthesis and Evaluation of Anticonvulsant Activity of 6,8-Dimethoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline in PTZ-Induced Seizure Model in Mice
Yothawathorn Pariyawongsakul, Chamnan Patarapanich, Chantana Boonyarat, Ploenthip Puthongking Journal of Medicinal Chemistry Q1
2 3 72-77 isi,scopus Sep 2012
45 The effect of crebanine on memory and cognition impairment via the alpha-7 nicotinic acetylcholine receptor
P Rojsanga, Chantana Boonyarat, M Utsintong, A Nemecz, JG Yamauchi, TT Talley, AJ Olson, K Matsumoto, O Vajragupta Life Sci. (Life Sciences)
91 3-4 107-114 isi,scopus Aug 2012
46 Antioxidant activity and cytotoxicity against cholangiocarcinoma of carbazoles and coumarins from Clausena harmandiana
Uraiwan Songsiang, Tula T hongthoom, Pornsilp Zeekpudsa, Veerapol Kukongviriyapan, Chantana Boonyarat, Jinda Wangboonskul, Chavi Yenjai ScienceAsia Q3
38 1 75-81 isi,scopus May 2012
47 Cytotoxicity against cholangiocarcinoma cell lines of zerumbone derivatives
U Songsiang, S Pitchuanchom, Chantana Boonyarat, Chariya Hahnvajanawong, Chavi Yenjai European journal of medicinal chemistry Q1
45 9 3794-3802. isi Sep 2010 3.269
48 5-Substituted pyrido[2,3-d]pyrimidine, an inhibitor against three receptor tyrosine kinases
Naparat Kammasud, Chantana Boonyarat, Kingkan Sanphanya, Maleeruk Utsintong, Satoshi Tsunoda, Hiroaki Sakurai, Ikuo Saiki, Isabelle André, David S. Grierson, Opa Vajragupta Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters Q2
19 3 745-750 SCOPUS,SJR(Q2) Feb 2009 0
49 Chroman amide and nicotinyl amide derivatives : Inhibition of lipid peroxidation and protection against head trauma
Opa Vajragupta, Suwanna Vorarat, Chantana Boonyarat, Yuvadee Wongkrajang, Penchom Peungvicha, Hiroshi Watanabe, Preecha Boonchoong Free Rad Res
32 0 145-155 scopus Jan 2000

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Pikad Trikaysornmas and Its Antioxidant Activity Suphatson Limsakul, Yutthana Chotrittirong, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 Potential of Yakae-Prajamduen-Jamod recipe on improvement of cognitive impairment behavior and brain possible mechanism in ovariectomized mice model Yutthana Chotritthirong, Ariyawan Tantipongpiradet, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Supaporn Pitiporn, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 Antioxidant Effect in Ethanolic Extracts of Oroxylum indicum Mancharee Sangmueang, Chorpeth Charlermwongkul, Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 Biological Activities of Chemical Constituents from Toddalia asiatica Relevant to the Treatment of Alzheimers Disease Chanyapak Saengchart, Phattraporn Samrong, Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai, Pornthip Waiwut 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
5 Cytotoxic Activity of Active Constituents from Hernandia nymphaeifolia on Cancer Cells Witchuda Somchart, Supatcha Incomenoy, Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai, Nongnit Teerawatanasuk, Pornthip Waiwut 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
6 Determination of Active Constituents and Antioxidative Activity in Citrus maxima (Burm.) Merr. Buntarawan Turapra, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
7 Neuroprotective Effects of Five Melatonin Derivatives Pornthip Waiwut, Wichitsak Sukhano, Ploenthip Puthongking, Prasert Reubroycharoen, Chantana Boonyarat 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
8 Effects of Melatonin and Derivative on Improvement of Memory Deficit Induced by Scopolamine in Mice Wichitsak Sukhano, Natnicha Khuathan, Puthiporn Laohawiroongool, Ploenthip Puthongking, Chantana Boonyarat, Prasert Reubroycharoen 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
9 Ameliorative Effects of Melatonin and Derivative on Learning and Memory Deficits in Olfactory Bulbectomised Mice Chantana Boonyarat, Ploenthip Puthongking, Yukihisa Murakami, Kinzo Matsumoto 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
10 The analysis of trace element and carotenoid content in Bouae burmanica. K Siripanuwat, P Suna, N Satasit, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
11 Effect of Antioxidants on The Spatial Cognitive Deficit Induced by Scopolamine in Mice Pattaporn Jaikhan, Chantana Boonyarat, Jinda Wangboonsakul, Orawan Monthakantirat* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
12 การคัดสรรสารต้นแบบที่มีฤทธิ์กระตุ้นตัวรับเอสโตรเจนชนิดแอลฟ่าจากฐานข้อมูลสารสกัดสมุนไพรไทย ด้วยวิธีการคัดกรองประสิทธิภาพสูงทางคอมพิวเตอร์ Screening of Alpha-Estrogenic Receptor from Thai Herbal Database by Virtual Screening พิชญ์พงศ์ คงนาวัง, จันทนา บุญยะรัตน์*, อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 The Effect of Thai Traditional Herbal Kleeb Bua Daeng Formila on Unpredictable Chornic Mild Stress-Induced Cognitive Impairment in Mice Model Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Symposium on Pharmaceuticak and Biomedical Sciences Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
2 Carotenoid and Beta-Carotene Content in Schleichera Oleosa Fruit and its Anti-Oxidant Activity Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Symposium on Pharmaceuticak and Biomedical Sciences Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
3 Active constituents of Derris indica induced hepatocellular carcinoma cell death by antiapoptotic proteins inhibition Kanlaya Sangchawee, Chantana Boonyarat, Pornthip Waiwut 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
4 Neuropharmacological study of Wolffia globose extract in the unpredictable chronic mild stress (UCMS) model in mice Pimpajee Sorasit, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
5 Neuroprotective effects of cricket (Gryllus bimaculatus) extracts on hydrogen peroxide induced SH-SY5Y neuronal cell death. Patcharapon Boonsin, Chantana Boonyarat, Pornthip Waiwut 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
6 Nelumbo nucifera as a promising multifunctional extract with acetylcholinesterase inhibition, anti-β-amyloid aggregation and neuroprotective properties for the treatment of Alzheimer's disease. Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Ploenthip Puthongking, Bunleu Sungthong, Bungorn Sripanidkulchai, Chantana Boonyarat 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
7 In vitro biological activities of Wolffia globosa relevant to prevention of Alzheimers disease. Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Pichayakam Takomthong, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
8 Validation and HPLC method for determination of madecassoside, asiaticoside and asiatic acid in Thai traditional formula Kleeb Bua Daeng. Sasina Siriwattanamathanon, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
9 Validation and development of an HPLC method for determination of piperine in seven Thai traditional formulas with the aid of experiment design Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
10 Validation and determination of seven constituents in Thai traditional formula Kleeb Bua Daeng. Pattaraporn Maneechot, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
11 Inhibitory effect of Thai traditional herbal formula Kleeb Bua Daeng on monoamine oxidase enzymes and antioxidant activity. Pawina Thrasena, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
12 Monoamine oxidase inhibitory activity of Polygonum odoratum Lour extract and its constituents. Chinapa Suttiwongwattana, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
13 Effect of Thai Herbal Formula for Menopause on Depressive-like Behavior in Ovariectomized Mice Model Ariyawan Tantipongpiradet, Orawan Monthakantirat, Matsumoto Kinzo, Surech Awale, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine: From Local Wisdom to International Research Sukosol Hotel
Bangkok Thailand
14 INVESTIGATION OF ANTIDEPRESSANT-LIKE POTENTIAL OF WOLFFIA GLOBOSA (L.) EXTRACT IN AN UNPREDICTABLE CHRONIC MILD STRESS MOUSE MODEL AND ITS POSSIBLE MECHANISM OF ACTION Orawan Monthakantirat, Jettana Nam-Ung, Juthamart Maneenet, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 18 Apr 2017 - 22 Apr 2018 The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Antalya Turkey
Antalya Turkey
15 Neuroprotective effects of Durio zibithinus and signaling pathway Kusawadee Plekratoke, Pornthip Waiwut, Prasert Reubroycharoen, Chantana Boonyarat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
16 Effect of Criket (Gryllus bimaculatus) Extracts on Biological Activities Related Alzheimers disease Patchapon boonsin, Kanlaya Saengsawee, Chantana Boonyarat, Pornthip Waiwut 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
17 In vitro Antioxidant and Anti-amyloid-B Aggregation Activities of Wolffia globose Pichayakan Takomthong, Pornthip Waiwut, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
18 Therapeutic potentials of Kleeb Bua Daeng Formula for Alzheimers disease Natthakitta Sirichantapan, Nantawan Pakdeeprapunt, Pornthip Waiwut, Supaporn Pitiporn, Natdanai Musigavong, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
19 In vitro Biological Activities of Dipterocapus alatus Relevant to Treatment of Alzheimers Disease Juthamat Wanfueangfu, Kusawadee Plekatoke, Natthakitta Sirichantapan, Pornthip Waiwut, Ploenthip Puthongking, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
20 Activity of Alternanthera sessilis ON IMPROVEMENT OF ANXIETY-LIKE BEHAVIOR INDUCED BY OVARIECTOMIZED MICE MODEL Orawan Monthakantirat, Charinya Khamphukdee, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 13 Apr 2017 - 16 Apr 2017 The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus
Kyrenia, Republic of Northern Cyprus
21 Metal chelating activity of Schleichera oleosa fruit and its ascorbic acid content Buntarawan Turapa, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
22 Some active constituents and antioxidant activity in Pummelo fruit extract Buntarawan Turapra, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
23 Antioxidant and amyloid-β aggregation inhibitory activities of Citrus grandis (L.) Piangkamon Sonphueng, Pornthip Waiwut, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
24 Antioxidant and neuroprotective effects of durian extract against oxidative stress-induced neurotoxicity Kusawadee Plekratoke, Pornthip Waiwut, Chantana Boonyarat 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
25 Evaluation of antidepressant-like effect of Tubtim Siam pomelo (Citrus grandis L. Osbeck) in mice model of depression Juthamart Maneenet, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
26 Effect of Thai formula for menopause on anxiety-related behaviors in ovariectomized mice model Ariyawan Tantipongpiradet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Natdanai Musigavong, Supaporn Pitiporn, Kinzo Matsumoto, Yaowared Chulikhit 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
27 Carbazole compounds of Clausena hamandiana sensitized TRAIL‐induced colon adenocarcinoma cell death Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai, Opa Vajragutac, Pornthip Waiwut 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
28 Heptaphylline induced human colon adenocarcinoma cell death by regulating apoptotic proteins Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai, C Vajragupta, P Reubroycharoen, P Waiwut 6 Aug 2014 - 8 Aug 2014 7th AOHUPO Congress and 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand, Bangkok Miracle Grand Hotel
Bangkok, Thailand
29 Antioxidant effects of Alternanthera sessilis (Linn.) on male reproductive organs in D-galactose stressed mice Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Natsajee Nualkaew, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
30 Determination of β-carotene in Bouea Macrophylla Griffith and Antidesma Velutinosum Blume Supawadee Daodee, Chompun Puchongmas, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat 7 Nov 2013 - 9 Nov 2013 The 2nd International Conference on Life Science & Biological Engineering (LS&BE 2013) Osaka
Japan
31 Tacrine-heptaphylline Hybrid: a Potential Multifunctional Agent for the Treatment of Alzheimers Disease Chantana Boonyarat, Supatra Thiratmatrakul, Chavi Yenjai, Pornthip Waiwut, Michihisa Tohda 7 Nov 2013 - 9 Nov 2013 The 2nd International Conference on Life Science & Biological Engineering (LS&BE 2013) Osaka
Japan
32 The Antidepressant-like Activity of Antidesma velutinosum Blume. in Depressive Mice Model Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Suphawadee Daodee 7 Nov 2013 - 9 Nov 2013 The 2nd International Conference on Life Science & Biological Engineering (The 2nd International Conference on Life Science & Biological Engineering (LS&BE 2013) 2013) Osaka
Japan
33 Effects of 17-estradiol on learning and memory in ovariectomized mice Wichitsak Sukhano, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine
Nanning, China
34 Effects of Antidesma Velutinosum extracts on improvement of memory deficit induced by scopolamine in mice Pornthip Waiwut, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Prasert Reubroycharoen, Chantana Boonyarat 28 Nov 2012 - 30 Nov 2012 The 4th International Conference on Natural Products for Health and Beauty "Future Trends in Health Products: Safety and Effectiveness for All Chiang Mai Orchid Hotel,
Chiang Mai, Thailand
35 Effect of 1 7β-estradoil on Learning-Memory and depression in ovariectomized mice Wichitsak SUKHANO, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
36 ANTIDEPRESSANT-LIKE EFFECT OF THE FRUITS JUICE AND THE ETHANOLIC EXTRACT FROM ANTIDESMA VELUTINOSUM IN MICE MODELS OF DEPRESSION Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee 13 Sep 2012 - 16 Sep 2012 24th FAPA CONGRESS 2012 Culture & Medicine with sub-theme of Bringing Traditional Medicine of Modern Life Bali Nusa Dua Convention Hall Indonesia
Indonesia
37 Effects of Miroestrol and Isomiroestrol on Neuroprotective Activities Related to Memory Deficit Wichitsak Sukhano, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat 14 Dec 2011 - 16 Dec 2011 The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences Arnoma Hotel
Bangkok, Thailand
38 Effects of Clausena Harmandiana Extracts on Improvement of Memory Deficit Induced by Scopolamine in Mice Orawan Monthakantirat, Raveevan Boonrut, Nattawadee Tarasena, Chavi Yenjai, Jinda Wangboonsakul, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 14 Dec 2011 - 16 Dec 2011 The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences Arnoma Hotel
Bangkok, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และพิษวิทยาของตำรับยาแผนไทยในหนูขาว จันทนา บุญยะรัตน์ 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
2 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดเห็นเพื่อเสริมความจำ เอกพล ลิ้มพงษา, นภภัค ใจภักดี, จันทนา บุญยะรัตน์, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, พีระ ทับบุญ, นิวัฒ เสนาะเมือง, บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2017-12-01 - 2018-12-01 [365 วัน]
2561 โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
3 อาหารเป็นยา เยาวเรศ ชูลิขิต, จันทนา บุญยะรัตน์, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, สุภาวดี ดาวดี 2017-11-24 - 2019-11-24 [730 วัน]
2561 คณะเภสัชศาสตร์
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยและจีนที่ออกฤทธิ์หลายกกลไกเพื่อการป้องกันหรือรักษาโรคอัลไซเมอร์ จันทนา บุญยะรัตน์ 2017-08-31 - 2020-08-30 [1095 วัน]
2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
5 ผลของสารสกัดยางนาต่อฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ จันทนา บุญยะรัตน์ 2017-04-03 - 2018-04-30 [392 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
6 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากไข่น้ำต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อม จันทนา บุญยะรัตน์ 2015-10-01 - 2016-09-30 [365 วัน]
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
7 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผลทุเรียนต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อมในหนูเม้าส์ จันทนา บุญยะรัตน์ 2015-06-15 - 2016-06-14 [365 วัน]
2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
8 ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลส้มโอพันธุ์ทับทิบสยาม พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้า เยาวเรศ ชูลิขิต, จันทนา บุญยะรัตน์, สุภาวดี ดาวดี 2013-11-01 - 2014-10-31 [364 วัน]
2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
9 การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สุภาวดี ดาวดี, จันทนา บุญยะรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต, ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, พรทิพย์ ไววุฒิ 2013-09-01 - 2014-08-31 [364 วัน]
2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
10 การศึกษาผลของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อม (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) จันทนา บุญยะรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต 2012-05-01 - 2013-04-30 [364 วัน]
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
11 ฤทธิ์ป้องกันการทำลายเชลล์ประสาทของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ และกลไกการควบคุม จันทนา บุญยะรัตน์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
12 การออกแบบและการสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลินแอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น จันทนา บุญยะรัตน์ 2011-10-01 - 2013-09-30 [730 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
13 ฤิทธิ์ของสารสกัดจากผลมะปรางและหมากเม่าต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้าและการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี สุภาวดี ดาวดี, จันทนา บุญยะรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
14 การศึกษาผลการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ของไมโรเอสทอล และดีออกซิไมโรเอสทอล ในสารสกัดกวาวเครือขาว อรวรรณ มนทกานติรัตน์, จันทนา บุญยะรัตน์ 2010-10-01 - 2011-09-30 [364 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
15 ผลของสารสกัดหยาบของพืชตระกูล Clausena Harmandiana ต่อการฟื้นฟูการเรียนรู้และความจำที่บกพร่องจากการเหนี่ยวนำด้วย Scopolamine ในหนูถีบจักร รวีวรรณ บุญรัตน์, ณัฐวดี ธรเสนา, จันทนา บุญยะรัตน์, จินดา หวังบุญสกุล, อรวรรณ มนทกานติรัตน์ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
16 Screening of Acetylcholinesterase Inhibitors from the Chemical Constituents of Clausena spp. วาสินี สนั่นเมือง, จันทนา บุญยะรัตน์, จินดา หวังบุญสกุล 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
17 การดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารเมลาโทนิน ต่อการทดสอบฤทธิ์ ต้านมะเร็งในเบื้องต้น เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, จันทนา บุญยะรัตน์ 2009-10-01 - 2010-09-30 [364 วัน]
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
18 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและฤทธิ์ฟื้นฟูประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจำในสัตว์ทดลองของสารประกอบทางเคมีจากรากส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552) จันทนา บุญยะรัตน์ 2009-07-01 - 2010-09-30 [456 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
19 การออกแบบและสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์นิวโรนอลไนตริกออกไซด์ซินเตซอย่างจำเพาะเจาะจงและต้านอนุมูลอิสระ จันทนา บุญยะรัตน์ 2008-05-01 - 2010-05-31 [760 วัน]
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
20 การออกแบบ และการสังเคราะห์สารใหม่ที่มีฤทธิยับยั้งเอนไซม์นิวโรนอลไนตริออกไซด์ซินเสอย่างจำเพาะเจาะจง จันทนา บุญยะรัตน์ 2006-09-01 - 2007-09-30 [394 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.8103

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th