Assistant Professor Dr.Siriluk Jaisue

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ใจซื่อ

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: ข้าราชการ
อีเมลล์: sirjai@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Pharmacokinetics, Clinical Pharmacokinetics,
Therapeutic Drug Monitoring, TDM

Specials

Clinical Pharmacokinetics

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 รูปแบบการใช้และการตรวจติดตามระดับยาแวนโคมัยซินในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ชุลีพร พิทยกิตติวงศ์, ศิริลักษณ์ ใจซื่อ, อธิบดี มีสิงห์ เภสัชศาสตร์อีสาน 18 1 70-81 Jan - Mar 2022 0.098
2 การสร้างชุดคำถามสำหรับเภสัชกรชุมชนใช้สัมภาษณ์และสืบหาข้อมูลเด็กที่มารับบริการในร้านยาด้วยอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่พบบ่อย วุฒิไกร พาโคกทม, อรุณี เจตศรีสุภาพ, วิวรรธน์ อัครวิเชียร, ศิริลักษณ์ ใจซื่อ ศรีนครินทร์เวชสาร 33 5 472-479 tci Sep - Oct 2561 0.164
3 Impact Of Antibiotic Smart Use Program On Antibiotic Dispensing Knowledge Of Nurse Practitioners In Khon Kaen Health Promoting Hospitals Siriluk Jaisue, Sasithorn Eua-Anant ศรีนครินทร์เวชสาร 32 2 119-126 tci Mar - Apr 2560 0.148

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Effect of drug use calendar on adherence to iron chelation therapy in young thalassemia patients

รางวัลการตีพิมพ์
Sriwatree Chawsamtong, Arunee Jetsrisuparb, Kirati Kengkla, Siriluk Jaisue Pharmacy Practice Q1
20 1 2570 Jan - Mar 2022 0.61
2 Population Pharmacokinetic Modeling of Vancomycin in Thai Patients With Heterogeneous and Unstable Renal Function
Siriluk Jaisue, Cholatip Pongskul, David Z. D. Argenio, Pakawadee Sermsappassuk Therapeutic Drug Monitoring Q2
42 6 856-865 scopus Dec 2020 2.00
3 Doripenem Pharmacokinetics in Hemodialysis
Sirin Phenphinan, Aporanee Chaiyakum, Chantana Aromdee, Suphat Subongkot, Porpon Rotjanapan, Montira Assanatham, Siriluk Jaisue Infectious Diseases in Clinical Practice Q4
28 4 216-222 Jul 2020
4 Prediction Of Serum Digoxin Concentration Using Estimated Glomerular Filtration Rate In Thai Population
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Orawan Sae-lim, Thitima Doungngern, Siriluk Jaisue, Sirichai Cheewatanakornkul, Poukwan Arunmanakul, Sirirat Anutrakulchai, Rungsrit Kanjanavanit, Wibul Wongpoowarak INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL MEDICINE Q2 2
Citation Details
12 2019 455-463 isi,scopus Dec 2019 1.63
5 Employing the Delphi technique to formulate a checklist that assists community pharmacists to identify children that need to be referred to a doctor
W Pakoktom, Arunee Jetsrisuparb, Siriluk Jaisue, Wiwat Arkaravichien INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY Q1
40 1 239-239 isi,scopus Mar 2018
6 Dispensing pattern for acute non-infectious diarrhoea in children at community pharmacies in Thailand
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Siriluk Jaisue, Sommaly Phomtavong, Sasithorn Eua-anant, Glenn Neville Borlace Journal of Pharmacy Practice and Research Q2 6
Citation Details
47 5 383-388 isi,scopus Oct 2017 0.224
7 Pharmacy practice in Thailand
Siriluk Jaisue Journal of Pharmacy Practice and Research Q2
45 4 390-391 isi,scopus Oct 2015
8 Effect of carbapenems on plasma valproic acid concentration: a retrospective study
Denpong Patanasethanont, Aporanee Chaiyakum, Siriluk Jaisue, Siriporn Tiamkao THERAPEUTIC DRUG MONITORING Q2
33 4 522-522 isi,scopus Aug 2011
9 Increased free fraction of valproic acid during the concurrent use of many highly protein binding drugs
Aporanee Chaiyakum, Siriluk Jaisue, Denpong Patanasethanont THERAPEUTIC DRUG MONITORING Q2
33 4 523-523 isi,scopus Aug 2011
10 Factors affecting the free fraction of valproic acid
Siriluk Jaisue, Aporanee Chaiyakum, Denpong Patanasethanont THERAPEUTIC DRUG MONITORING Q2
33 4 523-523 isi,scopus Aug 2011
11 Pharmacokinetics of fexofenadine following LPS administration to rats
Siriluk Jaisue, Jacobus Gerber, Andrew Davey Xenobiotica Q3
40 11 743-50 isi Nov 2010

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire ฉบับภาษาไทยในการประเมินการไอเฉียบพลัน ขนานฟ้า ฤทธิ์จรูญ, หนึ่งฤทัย สุกใส, ศิริลักษณ์ ใจซื่อ, ศุภชัย ติยวรนันท์, สุชาติ เวชอินทร์ 27 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563 การงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21(ออนไลน์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
2 Meropenem Use Pattern at Srinagarind Hospital Ratchadaporn Soontornpas, Thanida Nuntasaen, Piroon Mootsikapun, Siriluk Jaisue, Cheardchai Soontornpas 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
3 Pharmacokinetic Study and Therapeutic Drug Monitoring of Vancomycin in End Stage Renal Disease Patients Teerapon Bootprom, Weerapong Thumchotang, Denpong Patanasethanont, Aporanee Chaiyakum, Siriluk Jaisue, Suda Vannaprasaht 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
4 Survey of Nurses Roles and Attitudes towards Adverse Drug Reaction Monitoring and Reporting Pannyada Horata, Kanchanok Gniamsombat, Siriluk Jaisue, Narumol Jarernsiripornkul 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Relation between CYP2C9 genotypes, phenytoin concentration and clinical outcome Siriluk Jaisue, Suda Vannaprasaht, Thanika Sudjariplee, Firhana Musor 16 Sep 2018 - 19 Sep 2018 The 16th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology (IATDMCT 2018) Brisbane Convention and Exhibition Centre
Australia
2 A high performance liquid chromatography method for the determination of doripenem in human plasma and dialysate Sirin Phenphinan, Chantana Aromdee, Aporanee Chaiyakum, Siriluk Jaisue, Suphat Subongkot 24 Sep 2017 - 27 Sep 2017 15th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology 2017 Kyoto International Conference Center
Kyoto, Japan
3 A High Performance Liquid Chromatography Method for Doripenem Plasma Concentration Monitoring Sirin Phenphinan, Suphat Subongkot, Chantana Aromdee, Aporanee Chaiyakum, Siriluk Jaisue 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
4 Factors affecting the free fraction of valproic acid Siriluk Jaisue, Aporanee Chaiyakum, Denpong Patanasethanont 2 Oct 2011 - 6 Oct 2011 The 12th Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle
Stuttgart, Germany

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 ผลของการใช้ปฏิทินเตือนการใช้ยาต่อความร่วมมือในการใช้ยาขับธาตุเหล็กในผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย ศิริลักษณ์ ใจซื่อ, ศรีวตรี ชาวสามทอง, อรุณี เจตศรีสุภาพ 2014-05-28 - 2015-04-28 [335 วัน]
2557 คณะเภสัชศาสตร์
2 In vitro and in vivo prediction of metabolic drug interaction between clopidogrel and cytochrome p450 2c29 and 3a4 inhibitors สุธาวัลย์ สุขเจริญ, ชาคินี สถาปนาพิทักษ์กิจ, บุญฑรี ศิริราวิน, วีรวรรณ อุชายภิชาติ, ศิริลักษณ์ ใจซื่อ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
7.7522

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th