Assistant Professor Dr.Siriluk Jaisue

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ใจซื่อ

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: ข้าราชการ
อีเมลล์: sirjai@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Pharmacokinetics, Clinical Pharmacokinetics,
Therapeutic Drug Monitoring, TDM

Specials

Clinical Pharmacokinetics

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Effect ofPharmaceutical Care andNutrition Serviceson Glycemic Control inElderly Patients with Diabetes: A case Study ofCommunity Hospital Waraporn Paripuran, Siriluk Jaisue, Suthan Chanthawong วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 24 1 69-82 Jan - Mar 2024 -
2 รูปแบบการใช้และการตรวจติดตามระดับยาแวนโคมัยซินในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ชุลีพร พิทยกิตติวงศ์, ศิริลักษณ์ ใจซื่อ, อธิบดี มีสิงห์ เภสัชศาสตร์อีสาน 18 1 70-81 Jan - Mar 2022 0.098
3 การสร้างชุดคำถามสำหรับเภสัชกรชุมชนใช้สัมภาษณ์และสืบหาข้อมูลเด็กที่มารับบริการในร้านยาด้วยอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่พบบ่อย วุฒิไกร พาโคกทม, อรุณี เจตศรีสุภาพ, วิวรรธน์ อัครวิเชียร, ศิริลักษณ์ ใจซื่อ ศรีนครินทร์เวชสาร 33 5 472-479 tci Sep - Oct 2561 0.164
4 Impact Of Antibiotic Smart Use Program On Antibiotic Dispensing Knowledge Of Nurse Practitioners In Khon Kaen Health Promoting Hospitals Siriluk Jaisue, Sasithorn Eua-Anant ศรีนครินทร์เวชสาร 32 2 119-126 tci Mar - Apr 2560 0.148

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 A cross-sectional study of the current situation with therapeutic drug monitoring in Thailand: Requirements, challenges and the role of educational institutions

รางวัลการตีพิมพ์
Sorawit Chatjaroenpat, Chawanagon Chuenmueang, Siriluk Jaisue PharmacyEducation
24 1 154-163 Feb 2024 0.44
2 Effect of drug use calendar on adherence to iron chelation therapy in young thalassemia patients
Sriwatree Chawsamtong, Arunee Jetsrisuparb, Kirati Kengkla, Siriluk Jaisue Pharmacy Practice Q2
20 1 2570 Jan - Mar 2022 0.61
3 Population Pharmacokinetic Modeling of Vancomycin in Thai Patients With Heterogeneous and Unstable Renal Function
Siriluk Jaisue, Cholatip Pongskul, David Z. D. Argenio, Pakawadee Sermsappassuk Therapeutic Drug Monitoring Q2
42 6 856-865 scopus Dec 2020 2.00
4 Doripenem Pharmacokinetics in Hemodialysis
Sirin Phenphinan, Aporanee Chaiyakum, Chantana Aromdee, Suphat Subongkot, Porpon Rotjanapan, Montira Assanatham, Siriluk Jaisue Infectious Diseases in Clinical Practice Q4
28 4 216-222 Jul 2020
5 Prediction Of Serum Digoxin Concentration Using Estimated Glomerular Filtration Rate In Thai Population
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Orawan Sae-lim, Thitima Doungngern, Siriluk Jaisue, Sirichai Cheewatanakornkul, Poukwan Arunmanakul, Sirirat Anutrakulchai, Rungsrit Kanjanavanit, Wibul Wongpoowarak INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL MEDICINE Q2 3
Citation Details
12 2019 455-463 isi,scopus Dec 2019 1.63
6 Employing the Delphi technique to formulate a checklist that assists community pharmacists to identify children that need to be referred to a doctor
W Pakoktom, Arunee Jetsrisuparb, Siriluk Jaisue, Wiwat Arkaravichien INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY Q1
40 1 239-239 isi,scopus Mar 2018
7 Dispensing pattern for acute non-infectious diarrhoea in children at community pharmacies in Thailand
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Siriluk Jaisue, Sommaly Phomtavong, Sasithorn Eua-anant, Glenn Neville Borlace Journal of Pharmacy Practice and Research Q2 8
Citation Details
47 5 383-388 isi,scopus Oct 2017 0.224
8 Pharmacy practice in Thailand
Siriluk Jaisue Journal of Pharmacy Practice and Research Q2
45 4 390-391 isi,scopus Oct 2015
9 Effect of carbapenems on plasma valproic acid concentration: a retrospective study
Denpong Patanasethanont, Aporanee Chaiyakum, Siriluk Jaisue, Siriporn Tiamkao THERAPEUTIC DRUG MONITORING Q2
33 4 522-522 isi,scopus Aug 2011
10 Increased free fraction of valproic acid during the concurrent use of many highly protein binding drugs
Aporanee Chaiyakum, Siriluk Jaisue, Denpong Patanasethanont THERAPEUTIC DRUG MONITORING Q2
33 4 523-523 isi,scopus Aug 2011
11 Factors affecting the free fraction of valproic acid
Siriluk Jaisue, Aporanee Chaiyakum, Denpong Patanasethanont THERAPEUTIC DRUG MONITORING Q2
33 4 523-523 isi,scopus Aug 2011
12 Pharmacokinetics of fexofenadine following LPS administration to rats
Siriluk Jaisue, Jacobus Gerber, Andrew Davey Xenobiotica Q3
40 11 743-50 isi Nov 2010

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire ฉบับภาษาไทยในการประเมินการไอเฉียบพลัน ขนานฟ้า ฤทธิ์จรูญ, หนึ่งฤทัย สุกใส, ศิริลักษณ์ ใจซื่อ, ศุภชัย ติยวรนันท์, สุชาติ เวชอินทร์ 27 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563 การงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21(ออนไลน์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
2 Meropenem Use Pattern at Srinagarind Hospital Ratchadaporn Soontornpas, Thanida Nuntasaen, Piroon Mootsikapun, Siriluk Jaisue, Cheardchai Soontornpas 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
3 Pharmacokinetic Study and Therapeutic Drug Monitoring of Vancomycin in End Stage Renal Disease Patients Teerapon Bootprom, Weerapong Thumchotang, Denpong Patanasethanont, Aporanee Chaiyakum, Siriluk Jaisue, Suda Vannaprasaht 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
4 Survey of Nurses Roles and Attitudes towards Adverse Drug Reaction Monitoring and Reporting Pannyada Horata, Kanchanok Gniamsombat, Siriluk Jaisue, Narumol Jarernsiripornkul 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Relation between CYP2C9 genotypes, phenytoin concentration and clinical outcome Siriluk Jaisue, Suda Vannaprasaht, Thanika Sudjariplee, Firhana Musor 16 Sep 2018 - 19 Sep 2018 The 16th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology (IATDMCT 2018) Brisbane Convention and Exhibition Centre
Australia
2 A high performance liquid chromatography method for the determination of doripenem in human plasma and dialysate Sirin Phenphinan, Chantana Aromdee, Aporanee Chaiyakum, Siriluk Jaisue, Suphat Subongkot 24 Sep 2017 - 27 Sep 2017 15th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology 2017 Kyoto International Conference Center
Kyoto, Japan
3 A High Performance Liquid Chromatography Method for Doripenem Plasma Concentration Monitoring Sirin Phenphinan, Suphat Subongkot, Chantana Aromdee, Aporanee Chaiyakum, Siriluk Jaisue 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
4 Factors affecting the free fraction of valproic acid Siriluk Jaisue, Aporanee Chaiyakum, Denpong Patanasethanont 2 Oct 2011 - 6 Oct 2011 The 12th Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle
Stuttgart, Germany

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 ผลของการใช้ปฏิทินเตือนการใช้ยาต่อความร่วมมือในการใช้ยาขับธาตุเหล็กในผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย ศิริลักษณ์ ใจซื่อ, ศรีวตรี ชาวสามทอง, อรุณี เจตศรีสุภาพ 2014-05-28 - 2015-04-28 [335 วัน]
2557 คณะเภสัชศาสตร์
2 In vitro and in vivo prediction of metabolic drug interaction between clopidogrel and cytochrome p450 2c29 and 3a4 inhibitors สุธาวัลย์ สุขเจริญ, ชาคินี สถาปนาพิทักษ์กิจ, บุญฑรี ศิริราวิน, วีรวรรณ อุชายภิชาติ, ศิริลักษณ์ ใจซื่อ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
7.2273

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th