Associate Professor Dr.Verawan Uchaipichat

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ อุชายภิชาติ

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: veruch@kku.ac.th
h-index 10
Keyword

Pharmacology, Therapeutic, Drug Monitoring

Specials

Kinetic models for xenobiotic metabolism by drug metabolizing enzymes
In vitro models for the prediction of drug metabolism parameters and drug interactions in vivo
Pharmacotherapy in cardiovascular disease

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Warfarin using knowledge and international normalized ratio goal control in outpatients of Queen Sirikit heart center of the northeast Pattavee Loharattanakong, Ploypilin Ritthiboon, Yuwatida Hongrinya, Maneepimai Chaichun, Suthep Taksinachanekij, Verawan Uchaipichat ศรีนครินทร์เวชสาร 31 3 1-19 tci May - Jun 2559 0.291
2 Patients'''''''' Attitude Towards Self-Reporting of Adverse Drug Reactions ทัศนคติของผู้ป่วยต่อการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาด้วยตนเอง Nataporn Chaipichit, Narumol Jarernsiripornkul, Verawan Uchaipichat, Thongchai Pratipanawatr, Janet Krska ศรีนครินทร์เวชสาร 29 5 461-468 tci Sep - Oct 2557
3 Adverse drug reaction monitoring to antiepileptic drugs by patients self reports Piyanida Senakum, Narumol Jarernsiripornkul, Verawan Uchaipichat ศรีนครินทร์เวชสาร 23 4 373-382 tci Oct - Dec 2551
4 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์มอร์ฟีนในพลาสมาของมนุษย์โดยการใช้เทคนิกโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงร่วมกับเครื่องตรวจวัดแบบเคมีไฟฟ้าชนิดคูลอมเมตริก Development of a High of Performance Liquid Chromatography with Coulometric Electrochemical Detector Method for the Analysis of Morphine in Human Plasma Thanee Tessiri, Viroj Sumyai, Suvatana Chulavatnaol, Poj Kulvanich, Khanittha Tontisirin, Thaned Pongjanyakul, Sirikul Aumpon, Verawan Uchaipichat, Detpon Preechagoon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 5 2 123-130 tci May - Aug 2552 0.024
5 ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มข้นของไซโคลสปอรินในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต รจเรศ หาญรินทร์, จินดา หวังบุญสกุล, อาภรณี ไชยาคำ, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, วีรวรรณ อุชายภิชาติ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27 4 332-345 tci Oct - Dec 2551 0
6 การรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยากันชักโดยผู้ป่วยรายงานโดยตรงAdverse Drug Reaction Monitoring to Antiepileptic Drugs by Patient Self Reports ปิยนิดา เสนาคำ, นฤมล เจริญญิริพรกุล, วีรวรรณ อุชายภิชาติ ศรีนครินทร์เวชสาร 23 4 373-382 tci Oct - Dec 2551 0.110
7 เภสัชวิทยาน่ารู้: CETP inhibitor...ความหวังใหม่ของยาเพิ่ม HDL? วีรวรรณ อุชายภิชาติ Board Certification in Pharmacotherapy 1 3 2-3 na Jun - Sep 2551 0
8 The Smoothness of Blood Pressure Control of Ramipril in Essential Hypertensive Thai Patients Evaluation by 24-Hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring วีรวรรณ อุชายภิชาติ, บรรหาร กออนันตกูล, จุฑามณี สุทธิสีสังข์ Journal of The Medical Association of Thailand 91 9 1468-1477 tci Sep 2551 0.152
9 The Effects of Antihistamines and Diclofenac on Cutaneous Responses to Intradermal Histamine, Bradykinin and PGE2 in Rabbits Sookvanichsilp N., Pratuangdejkul J., Verawan Uchaipichat, Jitphaisansook N., Yoowannagul S. Thai Journal of Pharmacology 20 2 69-77 na Jan 2541

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Inhibitory Effects of Tricyclic Antidepressants on Human Liver Microsomal Morphine Glucuronidation: Application of IVIVE to Predict Potential Drug-Drug Interactions in Humans

รางวัลการตีพิมพ์
Verawan Uchaipichat Current Drug Metabolism Q2
24 12 835-843 Dec 2023 2.3
2 Inhibitory effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs on human liver microsomal morphine glucuronidation: Implications for drug-drug interaction liability
Verawan Uchaipichat, Andrew Rowland, John O Miners Drug Metabolism and Pharmacokinetics Q2
42 - 100442 Feb 2022 2.06
3 In vitro inhibitory effect of tricyclic antidepressants on human liver microsomal morphine glucuronidation
Verawan Uchaipichat, NantawatThothumpol Thothumpol, Nattaya Janpae Drug Metabolism and Pharmacokinetics Q2
35 1 S48-S48 isi Jul 2020 2.91
4 In vitro inhibitory effects of major bioactive constituents of Andrographis paniculata, Curcuma longa and Silybum marianum on human liver microsomal morphine glucuronidation: A prediction of potential herb-drug interactions arising from andrographolide, curcumin and silybin inhibition in humans
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Verawan Uchaipichat Drug Metabolism and Pharmacokinetics Q2 9
Citation Details
33 1 67-76 isi,scopus Feb 2018 2.146
5 Prevalence of potential drug interactions in Thai patients receiving simvastatin: The causality assessment of musculoskeletal adverse events induced by statin interaction
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Methira Siriangkhawut, Patthana Tansakul, Verawan Uchaipichat Saudi Pharmaceutical Journal Q2 6
Citation Details
23 6 1-8 isi,scopus Sep 2017 2.233
6 Initial development and testing of an instrument for patient self-assessment of adverse drug reactions
Narumol Jarernsiripornkul, Nataporn Chaipichit, Thongchai Pratipanawatr, Verawan Uchaipichat, Janet Krska Pharmacoepidemiology and Drug Safety Q2
25 1 54-63 isi,scopus Jan 2016 2.939
7 Introducing self-reporting questionnaires about adverse drug reactions to patients: attitude towards their first experience
Nataporn Chaipichit, Narumol Jarernsiripornkul, Verawan Uchaipichat, Thongchai Pratipanawatr, Janet ๋Krska International Journal of Clinical Pharmacy Q1
37 1 224-225 Meeting Abstract: HP-PC063 isi,scopus Feb - Mar 2015
8 Experiences of adverse drug effects reported by patients in ambulatory clinic
Narumol Jarernsiripornkul, N Chaipichit, J Krska, Verawan Uchaipichat, Thongchai Pratipanawatr INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY Q1
37 1 213-213 isi,scopus Feb 2015
9 A qualitative study to explore how patients identify and assess symptoms as adverse drug reactions
Nataporn Chaipichit, Janet Krska, Thongchai Pratipanawatr, Verawan Uchaipichat, Narumol Jarernsiripornkul European Journal of Clinical Pharmacology Q2
70 5 607-615 isi,scopus May 2014 2.741
10 The Glucuronidation of R- and S-Lorazepam: Human Liver Microsomal Kinetics, UDP-Glucuronosyltransferase Enzyme Selectivity, and Inhibition by Drugs.
Verawan Uchaipichat, C Suthisisang, JO Miners DRUG METABOLISM AND DISPOSITION Q1
41 6 1273-1284 isi,scopus Jun 2013 3.733
11 Patient reporting of suspected adverse drug reactions to antiepileptic drugs: Factors affecting attribution accuracy
Narumol Jarernsiripornkul, Piyanida Senacom, Verawan Uchaipichat, Nataporn Chaipichit, Janet Krska Epilepsy and Behavior Q2
24 1 102-106 isi,scopus May 2012 2.335
12 In vitro-in vivo extrapolation of CYP2C8-catalyzed paclitaxel 6?-hydroxylation: Effects of albumin on in vitro kinetic parameters and assessment of interindividual variability in predicted clearance
Nitsupa Wattanachai, TM Polasek, TM Heath, Verawan Uchaipichat, wichittra Tassaneeyakul, wichittra Tassaneeyakul, JO Miners European Journal of Clinical Pharmacology Q2
67 8 24 isi,scopus Aug 2011
13 The Albumin Effect on In vitro Kinetics of Various Cytochrome P450-Catalyzed Reactions: In vitro to In vivo Extrapolation
Nitsupa Wattanachai, wichittra Tassaneeyakul, Verawan Uchaipichat, J Miners DRUG METABOLISM REVIEWS Q1
42 77-78 isi Aug 2010
14 Kinetic and Enzymatic Characterisation of Human Hepatic R- and S- Lorazepam Glucuronidation
Verawan Uchaipichat, C Suthisisang, P Mackenzie, J Miners DRUG METABOLISM REVIEWS Q1
42 64-65 isi Aug 2010
15 Effects of Andrographispaniculata and Orthosiphon stamineus extracts on the glucuronidation of 4-methylumbelliferone in human UGT isoforms
Sabariah Ismail , Nur Aziah Hanapi , Mohd Rohaimi Ab Halim , Verawan Uchaipichat , Peter I. Mackenzie Molecules Q1
15 5 3578-3592 isi May 2010 1.738
16 Inhibition of codeine glucuronidation in vitro by fluconazole, ketamine, ketoconazole and valproic acid: Prediction of in vivo drug-drug interaction potential
J Miners, P Raungrut, Verawan Uchaipichat, D Elliot, B Janchawee DRUG METABOLISM REVIEWS Q1
41 76-76 isi Oct 2009
17 Kinetic modeling of the interactions between 4-methylumbelliferone, 1-naphthol, and zidovudine glucuronidation by UDP-glucuronosyltransferase 2B7 (UGT2B7) provides evidence for multiple substrate binding and effector sites
Verawan Uchaipichat, Aleksandra Galetin, J. Brian Houston, Peter I. Mackenzie, J. Andrew Williams, John O Miners MOLECULAR PHARMACOLOGY Q1
74 4 1152-1162 isi Oct 2008 0
18 The smoothness of blood pressure control of ramipril in essential hypertensive Thai patients evaluation by 24-hour ambulatory blood pressure monitoring
Verawan Uchaipichat, B Koanantakul, C Suthisisang Journal of the Medical Association of Thailand
91 9 scopus Sep 2008

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 PHYSIOLOGICALLY-BASED PHARMACOKINETIC MODEL DEVELOPMENT MORPHINE AND NSAIDS: APPLICATION TO PREDICT POTENTIAL PHARMACOKINETIC DRUG-DRUG INTERACTION IN HUMANS Verawan Uchaipichat 28 ต.ค. 2563 - 29 ต.ค. 2563 การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 PHYSIOLOGICALLY-BASED PHARMACOKINETIC MODEL DEVELOPMENT FOR MORPHINE AND NSAIDS: APPLICATION TO PREDICT POTENTIAL PHARMACOKINETIC DUG-DRUG INTERACTION IN HUMANS Bangkok, Thailand
2 Drug use review of ticagrelor in post-acute coronary syndrome patients At Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University Thanida Leetrirong, Nutnicha Paradonsak, Suwimol Thammakul, Pansu Chumvorathayi, Chaiyasith Wongvipaporn, Verawan Uchaipichat 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives Mahasarakham University
Mahasarakham, Thailand
3 การทบทวนรูปแบบและความเหมาะสมของขนาดยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่ในผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ชาริณี มีอาษา, ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร, ชญานิศ น่าชม, สุปราณี สิงหพีระกุล, ผันสุ ชุมวรฐายี, วีรวรรณ อุชายภิชาติ 8 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 Healthcare in Thailand 4.0 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น, ประเทศไทย
4 Prevalence of Potential Statin-Drug Interactions in Dyslipidemic Patients at Srinagarind Hospital Jantira Roddech, Panadchanun Phiwbang, Patcharin Nisanggad, Chaiyasith Wongvipaporn, Verawan Uchaipichat 11 ต.ค. 2559 - 13 ต.ค. 2559 การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น, ประเทศไทย
5 Risk of Cardiovascular Adverse Events in Thai Patients with Concomitant Use of Clopidogrel and Omeprazole Siriporn Jantharuechai, Verawan Uchaipichat, Areewan Cheawchanwattana, Chaiyasith Wongvipaporn 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
6 Musculoskeletal Adverse Events Associated with Simvastatin Drug Interactions and Physician Response to Pharmacist Interventions Methira Siriangkhawut, Verawan Uchaipichat, Patthana Tansakul 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
7 Adverse Drug Reaction Monitoring to Antiepileptic Drugs by Patient Self Reports Piyanida Senacom, Narumol Jarernsiripornkul, Verawan Uchaipichat 12 ก.พ. 2552 - 13 ก.พ. 2552 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
8 Risk of Cardiovascular Adverse Outcomes Associated with Concomitant Use of Clopidogrel and Proton Pump Inhibitors in Acute Coronary Syndrome Patients T Kumsean, K Taenawakul, G Horbussarakhum, J Chaichun, C Wongvipaporn, Nungruthai Sooksai, Verawan Uchaipichat 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 IN VITRO INHIBITORY EFFECT OF TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS ON HUMAN LIVER MICROSOMAL MORPHINE GLUCURONIDATION Verawan Uchaipichat, N Janpae, N Thothumpol 28 Jul 2019 - 31 Jul 2019 The 2019 International ISSX Meeting Portland
Oregon, USA
2 The in vitro inhibitory effect of commonly used non-steroidal anti-inflammatory drugs on human liver microsomal morphine glucuronidation Verawan Uchaipichat 29 Nov 2017 - 1 Dec 2017 32nd JSSX Annual Meeting in Tokyo The Japanese Society for the Study of Xenobiotics Tower Hall Funabori
Edogawa, Tokyo
3 Risk of cardiovascular adverse outcomes associated with concomitant use of clopidogrel and omeprazole in Thai acute coronary syndrome patients Verawan Uchaipichat, Siriporn Jantharuechai, Areewan Cheawchanwattana, Chaiyasith Wongvipaporn 1 Feb 2016 - 3 Feb 2016 The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologist Meeting "New Paradigms in Pharmacology for Global Health" The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok Thailand
Bangkok Thailand
4 Drug Utilization of New Oral Anticoagulants in Queen Sirikit Heart Center of the Northeast Hospital Verawan Uchaipichat, Sununthra Boonkla, Teeradej Pinitmontri, Samita Paijinda, Chaiyasith Wongvipaporn, Maneepimai Chaichun 14 Jul 2016 - 18 Jul 2016 16th Asian Conference on Clinical Pharmacy July 14-18, 2016, Seoul, Republic of Korea
Seoul, Republic of Korea
5 IN VITRO STUDY OF HERBAL CONSTITUENT INHIBITION ON HUMAN LIVER MICROSOMAL MORPHINE GLUCURONIDATION: A PREDICTION OF METABOLIC DRUG-DRUG INTERACTION ARISING FROM ANDROGRAPHOLIDE INHIBITION Verawan Uchaipichat 22 Jun 2015 - 25 Jun 2015 13TH EUROPEAN ISSX MEETING Glasgow Scotland
Glasgow Scotland
6 Initial development of an instrument for patients assessing symptoms as potential adverse drug reactions Nataporn Chaipichit, Narumol Jarernsiripornkul, Verawan Uchaipichat, T Pratipanawatr, J Krska 23 Apr 2015 - 24 Apr 2015 Lareb Conference on Patient Reporting Leiden, Netherlands
Leiden, Netherlands
7 Prevalence and Clinical Significance of Potential Statin Interactions in Ambulatory Patients with Dyslipdemia Verawan Uchaipichat, Panadchanun Phiwbang, Panjitra Kitirach, Patcharin Nisanggad, Jantira Roddech, Pansu Sriangkan, Chaiuasith Wongvipaporn 9 May 2014 - 12 May 2014 5Th Asia Pacific ISSX Meeting Tianjin
China
8 Introducting self-reporting questionnaires about adverse drug reactions to patients: attitude towards their first experience Nataporn Chaipichit, Narumol Jarernsiripornkul, Verawan Uchaipichat, Thongchai Pratipanawatr, Janet Krska 22 Oct 2014 - 24 Oct 2014 The 43rd ESCP Symposium will take place in Copenhagen Denmark
Denmark
9 In vitro study of andrographolide, curcuminoid and silybin inhibition on human liver microsomal morphine glucuronidation Verawan Uchaipichat 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
10 Experiences of adverse drug effects reported by patients in ambulatory clinic Narumol Jarernsiripornkul, Nataporn Chaipichit, Janet Krska, Verawan Uchaipichat, Thongchai Pratipanawatr 22 Oct 2014 - 24 Oct 2014 43rd ESCP international symposium on clinical pharmacy patient safety: bridging the gaps Copenhagen
Demark
11 Potential Adverse Reactions to Statins Reported By Patients Nataporn Chaipichit, Janet Krska, Verawan Uchaipichat, Thongchai Pratiparnwat, Narumol Jarernsiripornkul 5 Apr 2013 - 7 Apr 2013 RGJ-Ph.D. Congress XIV "Basic Research for Sustainable Development" Jomtien Palm Beach Hotel and Resort
Pattaya, Thailand
12 Patient Participation in The Reporting of Adverse Reactions to Statins Janet Krska, Nataporn Chaipichit, Verawan Uchaipichat, Thongchai Pratiparnwat, Narumol Jarernsiripornkul 24 Jan 2013 - 24 Jan 2013 Prescribing and reserach in Imperial Hotel
London
13 Patient participation in the reporting of adverse drug reactions to statins Janet Krska, Nataporn Chaipichit, Narumol Jarernsirpornkul, Verawan Uchaipichat, Thongchai Pratiparnwat 5 Dec 2012 - 5 Dec 2012 Postgraduate Poster Day, Medway School of Pharmacy Medway School of Pharmacy
Medway, Kent, United Kingdom

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 รูปแบบการศึกษาผลการยับยั้งกระบวนการกลูคูโรนิเดชันของยาอะเซตามีโนเฟนในหลอดทดลอง ซึ่งสามารถนำไปใช้คัดกรองโอกาสในการเกิดอันตรกิริยาเมื่อได้รับยาอะเซตามีโนเฟนร่วมกับยาอื่นหรือสารสำคัญในสมุนไพร วีรวรรณ อุชายภิชาติ 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
2 การประยุกต์ใช้ข้อมูลการยับยั่งเอนไซม์ในหลอดทดลองเพื่อคาดการณ์ระดับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่เกิดจากการยับยั่ง กระบวนการกลูคิวโรนิเดชันของยามอร์ฟีนโดยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในมนุษย์ วีรวรรณ อุชายภิชาติ 2015-10-01 - 2016-09-30 [365 วัน]
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
3 การศึกษาผลของสารสำคัญในสมุนไพร ต่อการยับยังกระบวนการกลูคิวโรนิเดชันของยามอร์ฟีนในหลอดทดลอง วีรวรรณ อุชายภิชาติ 2014-10-01 - 2015-09-30 [364 วัน]
2558 คณะเภสัชศาสตร์
4 การศึกษาผลของสารสำคัญในสมุนไพร ต่อการยับยั้ง กระบวนการกลูคิวโรนิเดชันของยามอร์ฟีนในหลอดทดลอง: การประยุกต์ใช้ข้อมูลการยับยั้ง เอนไซม์ในหลอดทดลองเพื่อคาดการณ์การเกิดอันตรกิริยาทีกระบวนการเมแทบอลิซึมระหว่างยามอร์ฟีนและสมุนไพรในมนุษย์ วีรวรรณ อุชายภิชาติ 2013-10-01 - 2014-09-30 [364 วัน]
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
5 Risk of cardiovascular adverse outcomes associated with concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors following acute coronary syndrome ปวีณา เสาะสิทธิ์, ประภาภรณ์ นำพา, วิมลรัตน์ นพมาศ, วีรวรรณ อุชายภิชาติ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
6 In vitro and in vivo prediction of metabolic drug interaction between clopidogrel and cytochrome p450 2c29 and 3a4 inhibitors สุธาวัลย์ สุขเจริญ, ชาคินี สถาปนาพิทักษ์กิจ, บุญฑรี ศิริราวิน, วีรวรรณ อุชายภิชาติ, ศิริลักษณ์ ใจซื่อ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
7 การศึกษาเพื่อหาชนิดของ Enzyme UDP-glucuronosyltransferases ที่ใช้ในขบวนการ glucuronidation ของยา lorazepam และการเกิดอันตรกิริยาระหว่าง lorazepam และ valproic acid วีรวรรณ อุชายภิชาติ 2008-05-01 - 2010-05-31 [760 วัน]
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
8 การศึกษาเพื่อหาชนิดของ enzyme UDP-glicironosyltransferases ที่ใช้ในขบวนการ glucuronidation ของยา lorazepam และการเกิดอันตรกิริยาระหว่าง lorazepam และ valproic acid วีรวรรณ อุชายภิชาติ 2008-05-01 - 2010-05-31 [760 วัน]
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
7.9416

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th