อาจารย์ ดร.เชิญพร นาวานุเคราะห์

Dr.Chernporn Navanukraw

สาขาวิชา: สำนักงานวิชาการ
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
โทร:
อีเมลล์: chernna@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

ความเชี่ยวชาญ

ข้อมูลผลงานของอาจารย์

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ค้นหาจาก

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 The Guardians Beliefs on Psychotropic Medications Adherence of Autistic Pediatric Patients Nungruthai Sooksai, Theera Rittirod, Niramol Pachanasoontorn, Somjit Maneekanonta, Nilawan Chaiyo, Spapitch Samtong, Raviwan Pienwittayapun, Chernporn Navanukraw ศรีนครินทร์เวชสาร 34 6 635-641 tci Nov - Dec 2562 0.098
2 การหาปริมาณแอลฟาแมงโกสทินในสารสกัดเปลือกมังคุดและสมรรถภาพการต้านออกซิแดนท์ ในหลอดทดลองของสารสกัด นิธิมา ตติยอภิรดี, เชิญพร นาวานุเคราะห์, วรัญญา จตุพรประเสริฐ, กนกวรรณ จารุกำจร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 2 83-93 tci Apr - Jun 2561 0.255
3 สารชี้วัดทางชีวภาพและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกมังคุด เชิญพร นาวานุเคราะห์, ชญานกานต ปณฑวรรธนะ, นิธิมา ตติยอภิรดี, วรัญญา จตุพรประเสริฐ, กนกวรรณ จารุกำจร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 389 tci Mar 2558 0.159

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 In vitro and In vivo Antioxidant Activities of Garcinia mangostana Linn. Pericarp Extracts Chernporn Navanukraw, Chayakarn Pintawattana, Nitima Tatitaaphiradee, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
2.2672

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th