Associate Professor Dr.Nusaraporn Kessomboon

รองศาสตราจารย์ ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: ข้าราชการ
อีเมลล์: nustat@kku.ac.th
h-index 2
Keyword

Health Economics, Health Impact, Program Evaluation, Concept Mapping, ร้านขายยา, สิทธิบัตรยา, การวิเคราะห์ต้นทุน, การผลิตยา, สมุนไพร, งบประมาณ, เภสัชกรรม, สุขภาพ, สารเคมีทางการเกษตร, บริการสาธารณสุข

Specials

Health Economics
Health Impact Assessment
Program Evaluation
Concept Mapping

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Desirable Pharmaceutical Care Services in Thai Traditional Medical Cannabis Clinic: A Discrete Choice Experiment Thitikan Siripakornkan, Nusaraporn Kessomboon, Wannee Chaichalermpong, Sukunta Muadthong Thai Journal of Pharmacy Practice 15 1 264-276 Jan - Apr 2023 0.153
2 Instrument Development of a Discrete Choice Experiment for Eliciting Clients Preference in Alcohol Brief Intervention by Community Pharmacists Sukunta Muadthong, Nusaraporn Kessomboon Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 17 1 84-94 Feb 2022 0.022
3 International Trade Agreements and Impact on the Medicine System: Causal Relations? Chutima Akaleephan, Chalermsak Kittitrakul, Nusaraporn Kessomboon, Kannikar Kijtiwatchakul, Achara Eksaengsri, Jiraporn Limpananont Journal of Health Sciences 29 Special Issue 1 153-166 Jan - Feb 2021 0.158
4 The Impact of Drug Financing System under Thailand Universal Health Coverage (UHC) on the Performances of Drug System Rungpetch Sakulbumrungsil, Nusaraporn Kessomboon, Inthira Kanchanapiboo, Taweesuk Manomayitthikan, Thanisa Thathong, Chanthawat Patikorn, Tanatape Vanichayakorn, Khunjira Udomaksorn Journal of Health Sciences 29 Sp 1-13 Jan - Feb 2021 0.158
5 Cannabis Policy: A Comparative Analysis of Thailand, United States, Canada, German and Israel Weeraya Taupachit, Nusaraporn Kessomboon Thai Journal of Pharmcy Practice 13 1 4-16 Jan - Mar 2021 0.186
6 Activity-based Costing of Shared Decision-Making from Complicated Schizophrenic Patients in Psychiatric Pharmaceutical Care Charkkrit Hongthong, Nusaraporn Kessomboon Thai Journal of Pharmacy Practice 13 1 66-73 tci Jan - Mar 2021 0.186
7 Risk Management with Failure Mode and Effects Analysis of Vaccine Cold Chain in Sanom District, Surin Province Panvipa Lapjitra, Nusaraporn Kessomboon Thai Journal of Pharmacy Practice 13 1 52-65 tci Jan - Mar 2021 0.186
8 International Trade Agreements and Impact on the Medicine System: Causal Relations? - ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อระบบยา: เหตุและปัจจัย? Chutima Akaleephan, Chalermsak Kittitrakul Kittitrakul, Nusaraporn Kessomboon, Kannikar Kijtiwatchakul, Achara Eksaengsri, Jiraporn Limpananont Journal of Health Science 29 s153-s166 tci Jan - Feb 2020
9 The Impact of Drug Financing System under Thailand Universal Health Coverage (UHC) on the Performances of Drug System Rungpetch Sakulbumrungsi, Nusaraporn Kessomboon, Inthira Kanchanapibool, Taweesuk Manomayitthikan, Thanisa Thathong, Chanthawat Patikorn, Tanatape Vanichayakorn, Khunjira Udomaksorn Journal of Health Science 29 s59-s71 tci Jan - Feb 2020
10 Regulatory Measures for Modern Drugstores Undergoing Litigation Process Angsurat Yimlamai, Nusaraporn Kessomboon, Supanai Prasertsuk วารสารเภสัชกรรมไทย 11 3 603-613 tci Jul - Sep 2562
11 IHoMe-PCC: Pharmaceutical Care from a Systems Perspective in Case Study of Schizophrenia Patients Charkkrit Hongthong, Juthamanee Dudsadeeprasert, Nusaraporn Kessomboon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 3 84-94 tci Jul - Sep 2562 0.255
12 มาตรการในการควบคุมกำกับร้านขายยาแผนปัจจุบันที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาดำเนินคดี อังศุรัตต์ ยิ้มละมัย, นุศราพร เกษสมบูรณ์, สุภนัย ประเสริฐสุข วารสารเภสัชกรรมไทย 11 3 603-613 Jul - Sep 2562
13 โอกาสและความท้าทายในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560: กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร กิตติศักดิ์ ไท้ทอง, นุศราพร เกษสมบูรณ์, สรีรโรจน์ สุกมลสันต์ วารสารเภสัชกรรมไทย 11 1 257-267 tci Jan - Mar 2562
14 Development of Indicators for Evaluating Drug Procurement and Drug Inventory Management in A Provincial Level of NE, Thailand Chitapong Vatayota, Nusaraporn Kessomboon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 15 1 69-81 tci Jan - Mar 2562 0.255
15 การวิเคราะห์วงรอบเหตุและผลของการใช้สเตอรอยด์ ในทางที่ผิดระดับชุมชน นุศราพร เกษสมบูรณ์, ฉัตรสุดา ธีฆะพร, ธมลวรรณ โพธาราม, สุภนัย ประเสริฐสุข วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 2 56-69 tci Apr - Jun 2561 0.255
16 An Application of Value Stream Mapping for the Improvement of Pharmaceutical Distributor Process at Borabue Hospital, Mahasarakham Province Kannaree Jitthananan, Nusaraporn Kessomboon, Niwat Natsathaporn วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 4 50-62 tci Oct - Dec 2560 0.085
17 การวิเคราะห์กระบวนการขออนุญาตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร กนกพร จันทศรี, นุศราพร เกษสมบูรณ์ วารสารเภสัชกรรมไทย 9 2 1-10 tci Jul - Dec 2560
18 การเฝ้าระวังการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทย: รากฐานเพื่อการควบคุมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, สุพล ลิมวัฒนานนท์, นุศราพร เกษสมบูรณ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 4 593-607 tci Oct - Dec 2560
19 APPLYING A NOVEL APPROACH TO IMPROVING THE SAFETY OF DRINKING WATER AND ICE PRODUCTION IN PHETCHABUN PROVINCE, THAILAND Boadsaporn Anusornpanichakul, Nusaraporn Kessomboon, Glenn Neville Borlace The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 48 3 674 tci Nov 2559 0.773
20 Outcome of Disease Management on HbA1C in Type 2 Diabetic Patients Treated with Insulin Injection in Lueamnat Hospital, Amnat Charoen Province Pilaipan Jantaprasan, Boodsanee Mujarin, Nusaraporn Kessomboon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 1 44-57 tci Jan - Mar 2558 0.159
21 Economic Evaluation of Melatonin as Adjuvant Lung Cancer Treatment : A Comparision of Melatonin with Chemotherapy and Chemotherapy Alone Thanida Inthawong, Nusaraporn Kessomboon, Aumkhae Sookprasert, Anakapong Phunmanee, Parichart Pongthai, Areewan Cheawchanwattana, Nutjaree Pratheepawanit Johns วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 133-139 tci Mar 2558
22 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคลังเวชภัณฑ์ด้วยวิธีการจัดการคลังสินค้าโดยคู่ค้าแบบประยุกต์ กรณีศึกษาสถานีอนามัยลูกข่ายโรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นฤมิตร อินทุยศ, นุศราพร เกษสมบูรณ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7 2 241-251 tci Apr - Jun 2556
23 ผลลัพธ์จากการจัดการยาเพื่อการบำบัดโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลิน โรงพยาบาลท่าอุเทน Outcome Evaluation of Diabetes Medication Therapy Management in patients with type 2 diabetes controlled by insulin at Tha Uthen Hospital ขวัญใจ ธนากรจักร, นุศราพร เกษสมบูรณ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7 1 24-32 tci Jan - Mar 2556 0.218
24 ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลภาครัฐตามแนวทางของ Pharmaceutical Acquisition Capability (PAC) Improving Drug Acquisition in Public Hospitals using the Pharmaceutical Acquisition Capability (PAC) Approach ศิริพา อุดมอักษร, รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์, นุศราพร เกษสมบูรณ์, ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง, อินทิรา กาญจนพิบูลย์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6 4 476-485 tci Oct - Dec 2555 0.218
25 นำเสนอรูปแบบของการนำร้านยาคุณภาพเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย Recommendations on Incorporating Accredited Community Pharmacy into Universal Coverage in Thailand สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย, นุศราพร เกษสมบูรณ์, วีระศักดิ์ พุทธาศรี, วราภรณ์ ปวงกันทา วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 21 3 189-202 na Dec 2554
26 ต้นทุนที่ประหยัดได้ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร Cost Savings, Cost Addition, and Cost Avoidance from Medication Error Interventions in Sawangdandin Crown Prince Hospital, Sakon Nakhon Province สุกัญญา นำชัยทศพล, นุศราพร เกษสมบูรณ์, วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5 3 371-380 tci Jul - Sep 2554 0.273
27 ต้นทุนประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงในชุมชนกับแบบโรงพยาบาล Analysis of the Cost-effectiveness of Community-based DOTS versus In-hospital Care in the Treatment of Tuberculosis นักขัต เสาร์ทอง, นุศราพร เกษสมบูรณ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5 1 47-57 tci Jan - Mar 2554 0.237
28 ผลกระทบด้านงบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นุศราพร เกษสมบูรณ์, วราภรณ์ ปวงกันทา, สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย, วีระศักดิ์ พุทธาศรี วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 4 2 220-230 tci Apr - Jun 2553 0.316
29 การวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากบริการทางการแพทย์เพื่อการจ่ายชดเชย ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, นุศราพร เกษสมบูรณ์, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, อมร เปรมกมล วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 4 1 82-88 tci Jan - Mar 2553 0.316
30 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, นุศราพร เกษสมบูรณ์, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, อมร เปรมกมล วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 3 4 567-572 tci Oct - Dec 2552 0.316
31 Rational Use of Innovator vs Generic Medications นุศราพร เกษสมบูรณ์ อายุรศาสตร์อีสาน 8 3 60-65 tci Jul - Sep 2552 0.012
32 ค่าตอบแทนการบริหารเวชภัณฑ์และการจ่ายยาตามใบสั่งยาภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ:กรณีศึกษาน้านสมบุญเภสัชกรและคลินิกชุมชน อบอุ่นมหาชัย นครราชสีมา นุศราพร เกษสมบูรณ์, ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร, พิมลศรี แสงคาร์, กรแก้ว จันทภาษา, ชาญชัย จารุภาชน์, วิวรรธน์ อัครวิเชียร วารสารวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 17 6 884-896 tci Nov - Dec 2551 0
33 การมีสาวนร่วมในกระบวนการนโยบายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทย ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, นุศราพร เกษสมบูรณ์, โชติรส ละอองบัว วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2 3 351-359 tci Jul - Sep 2551 0
34 สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์กระชายดำ Situation and Trend in Consumption of Kaempferia parviflora Products นุศราพร เกษสมบูรณ์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 2 81-92 tci Dec 2551 0.063
35 ความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงของหลอดเลือดหัวใจต่อโครงการสุขภาพหัวใจดีที่บ้าน : กรณีศึกษาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Willingness to Pay of Coronary Artery Bypass Graft Patients for Healthy Heart at Home Project : A Case Study of Queen Sirikit Heart Center of the Northeast ภัทรพร ตั้งสุจริต, นุศราพร เกษสมบูรณ์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 2 36-45 tci Dec 2551 0.063
36 กองทุนชดเชยผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล: อีกองค์ประกอบหนึ่งของบริการทางการแพทย์ที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, นุศราพร เกษสมบูรณ์ ศรีนครินทร์เวชสาร 22 5 3-6 tci Oct - Dec 2550 0.032
37 การเคลื่อนย้ายและการกระจายกำลังเภสัชกรในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน กรแก้ว จันทภาษา, รักษวร ใจสะอาด, นุศราพร เกษสมบูรณ์ วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 1 47-55 tci Jan - Mar 2551 0
38 ข้อเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นุศราพร เกษสมบูรณ์, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, กรแก้ว จันทภาษา วารสารวิชาการสาธารณสุข 12 1 42-55 na Jan - Feb 2546
39 การพัฒนามาตรฐานร้านยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือควบคุมพิเศษ กรณีศึกษาจัดหวัดเพชรบูรณ์ บสพร อนุสรณ์พาณิชกุล, นุศราพร เกษสมบูรณ์, สิทธิพร ธีระโกศล, ธิวาพร จันทร์ขาว Journal of Health Science 15 1 124-132 na Jan - Feb 2549 0
40 ข้อพิจารณาทางเภสัชเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกยาสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล นุศราพร เกษสมบูรณ์ Thai Journal of Pharmacology 28 2 51-60 na May 2549 -
41 Drug patent and the impacts on drug system in Thailand. Nusaraporn Kessomboon, Rasaworn Chaisa-ard, Waravoot Sermsinsiri, Kornkaew Chanthapasa, Tipaporn Karnchanaraj Toward Healthy Society: Healthy Public Policy and Health Impact Assessment in Thailand. 0 0 199-216 na Jan 2548
42 Health Services Budget Allocation of Khon Kaen Provincil Health Office Nusaraporn Kessomboon, Pattapong Kessomboon, KornKaew Chantapasa Srinagarind Med J. 17 suppl 246 na Jan 2545
43 Characteristics of the patients who received medical free of charge in Khon Kaen Pattapong Kessomboon, Supreda Adulayanon, Nusaraporn Kessomboon, Piyachat Pacharanuchat, Porntip Kumpor, Kornkaew Chantapasa, Wannee Chaichalermpong Srinagarind Med J. 17 suppl 247 na Jan 2544
44 เหมืองแร่โพแทสและสุขภาพของคนอุดรธานี นุศราพร เกษสมบูรณ์, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ โรงพยาบาลชุมชน 24 1 23-27 na Jul - Aug 2546
45 หลักการและขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ นุศราพร เกษสมบูรณ์, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ วารสารวิชาการสาธารณสุข 13 6 1046-1059 na Nov - Dec 2547
46 ผลกระทบในการเข้าถึงยาจากการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-สหรัฐ รักษวร ใจสะอาด, นุศราพร เกษสมบูรณ์ หนังสือข้อตกลงเขตการค้าเสรีผลกระทบที่มีประเทศไทย 0 0 225-255 na Jan 2547
47 ต้นทุนต่อหน่วยบริการของการตรวจค้นหาโรคนิ่วไตโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์ ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, นุศราพร เกษสมบูรณ์, อมร เปรมกมล ศรีนครินทร์เวชสาร 11 3 139-150 na Jan 2539
48 ข้อเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นุศราพร เกษสมบูรณ์, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, กรแก้ว จันทภาษา วิชาการสาธารณสุข 12 1 42-55 na Jan 2545
49 การปฏิรูประบบสุขภาพ (Health Care Reform) ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, นุศราพร เกษสมบูรณ์ จุลสารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น 13 2 3 na Jan 2543

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Development of pharmacy competency framework for the changing demands of Thailands pharmaceutical and health services
Puckwipa Suwannaprom, Siritree Suttajit, Suntara Eakanunkul, Teeraporn Supapaan, Nusaraporn Kessomboon, Khunjira Udomaksorn, Rungpetch Sakulbumrungsil Pharmacy Practice Q2
18 4 2141-2158 isi,scopus Oct - Dec 2020 0.608
2 Hospital pharmacy practice and the way forward for pharmacy education in Thailand
(DOCUMENT IN SCOPUS)
C Ploylearmsang, J Kanjanasilp, Nusaraporn Kessomboon, S Suttajit, P Suwannaprom, S Sripa, R Sittichotiwong, T Srimarueang, S Sonsri, P Kittiboonyakun Canadian Journal of Hospital Pharmacy Q2 12
Citation Details
72 1 34-41 scopus Mar 2019
3 APPLYING A NOVEL APPROACH TO IMPROVING THE SAFETY OF DRINKING WATER AND ICE PRODUCTION IN PHETCHABUN PROVINCE, THAILAND
B Anusornpanichakul, Nusaraporn Kessomboon, G Borlace SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH Q4
48 3 674-681 isi,scopus Jun 2017
4 Choosing the optimal method of blood pressure measurement for limited-resource rural communities in the Community Health Assessment Program-Philippines
Dale Guenter, Ricardo Angeles, Janusz Kaczorowski, Gina Agarwal, Fortunato L. Cristobal, Rosemarie Arciaga, John F. Smith, Pattapong Kessomboon, Faical Jarraya, Rodelin Agbulos, Floro Dave Arnuco, Jerome Barrera, Susan Dimitry, Nusaraporn Kessomboon, Elgie Gregorio Journal of Clinical Hypertension Q2
2017 1 1-5 isi,scopus May 2017 2.549
5 DEVELOPMENT OF AN ANTIBIOTIC OPTIONS INDEX FOR ANTIBIOTIC RESISTANCE MONITORING
Taweesuk Manomayitthikan, GlennNeville Borlace, Nusaraporn Kessomboon Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
47 6 e54-e55 isi,scopus Nov 2016 0.655
6 Developing primary care occupational health services for informal sector workers in Thailand
Kessarawan Nilvarangkul, S Arphorn, J Smith, T Phajan, Nusaraporn Kessomboon, K Thaewnongiew ACTION RESEARCH Q1
14 2 113-131 isi,scopus Jun 2016
7 Deveopment primary care occupational health services for informal sector workers in Thailand
Kessarawan Nilvarangkul, Sara Arphorn, John F. Smith, Teerasak Phajan, Nusaraporn Kessomboon, Kesorn Thaewnongiew Action Research Q1
0 0 1-19 isi,scopus Jan - Mar 2015
8 Impact of Evergreening patent applications of pharmaceuticals on pharmaceutical expenditure
Nusaraporn Kessomboon, U Sutapak, K Kijtiwatchakul, A Eksaengsri, S Atsawintarangkun RESEARCH IN SOCIAL & ADMINISTRATIVE PHARMACY
10 5 E27 isi,scopus Sep - Oct 2014
9 Use of Social Media by Pharmacists for Priority Setting in Health Consumer Protection Issues
B Anusornpanichakul, Nusaraporn Kessomboon RESEARCH IN SOCIAL & ADMINISTRATIVE PHARMACY
10 5 E60-E60 isi,scopus Sep - Oct 2014
10 The Antibiotic Treatment Index: A Novel Tool to Improve Antibiotic Resistance Monitoring
Taweesuk Manomayitthikan, Nusaraporn Kessomboon, Glenn Neville Borlace RESEARCH IN SOCIAL & ADMINISTRATIVE PHARMACY
10 5 E54-E55 isi,scopus Sep - Oct 2014
11 Safety of Medicinal Products in Thailand: Assessment of the Pharmacovigilance System and its Performance
R Sakulbumrungsil, Nusaraporn Kessomboon, S Udomaksorn, I Kanchanaphibool, Kornkaew Chanthapasa RESEARCH IN SOCIAL & ADMINISTRATIVE PHARMACY
10 5 E51-E51 isi,scopus Sep - Oct 2014
12 The 10-year performance after transformation to an autonomous hospital (public organization): A case study of a district hospital in Thailand
Nusaraporn Kessomboon, S Soonthon, W Putthasri RESEARCH IN SOCIAL & ADMINISTRATIVE PHARMACY
10 5 E54-E54 isi,scopus Sep - Oct 2014
13 Evergreening™ Patent: Playing Monopoly with Minor Incremental Development of Pharmaceuticals in Thailand
Nusaraporn Kessomboon, U Maleewong, K Kijtiwatchakul, A Eksaengsri, S Atsawintarangkun, J Limpananont Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
8 8 e23-e24 isi,scopus Nov - Dec 2012
14 National Drug Accounts: Thailand's Experience
Nusaraporn Kessomboon, R Sakulbumrungsilp, S Udomaksorn Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
8 6 e5-e6 isi,scopus Oct - Dec 2012
15 An innovative decision support service for improving pharmaceutical acquisition capabilities
P Songthung, Kittisak Sripanidkulchai, R.C Sakulbumrungsil, Nusaraporn Kessomboon, P Luangruangrong, S Udomaksorn, I Kanchanaphibool Annual SRII Global Conference, SRII
2012 DOI: 10.1109/SRII.2012.76 628-636 scopus Jul 2012
16 Comparison of alternative methods with intensive method for: Collecting insects and spider data in rice field
S Chaigarun, Nusaraporn Kessomboon, Pattapong Kessomboon, S Somboon, P Khangkhan, Bandit Thinkhamrop, Wongsa Laohasiriwong Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Q3
10 2 scopus Feb 2011
17 Application of Concept Mapping to Diabetes Primary Care Planning
Nungruthai Sooksai, Nusaraporn Kessomboon, Aporanee Chaiyakum, Nutjaree Prathepawanit Johns, Stang Supapol CMU. J. Nat. Sci.
9 2 177-191 scopus Dec 2010
18 Self-assessment symptoms and risk factors for chronic kidney disease screening in primary care
C Kerdchantuk, Aporanee Chaiyakum, Nusaraporn Kessomboon, Jaturat Kanpittaya, P Vechakama, D Sirivong Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
9 1 39-48 SCOPUS,SJR(Q4) Jan - Jun 2010 0.033
19 Impact on Access to Medicines from Trips-Plus: A case study of Thai-US FTA
Nusaraporn Kessomboon, Jiraporn Limpananont, Vidhaya Kulsomboon, Usawadee Maleewong, Achara Eksaengsri, Prinya Paothong Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Q4
41 3 667-677 isi May 2010 0.102
20 Policy Coherence between Trade and Health through National Institutional Arrangements: Studies of Colombia and Thailand
Matthias Helble, Emily Mok, Nusaraporn Kessomboon Harvard Heakth Policy Review
9 1 46-55 isi Jul 2008 0
21 Health Impact Assessment : Building Bridges and Fronter Negotiation
Nusaraporn Kessomboon European Journal of Public Health Q1
14 4 scopus Dec 2004

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Medicinal Use of Cannabis Weeraya Taupachit, Nusaraporn Kessomboon 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
2 Development of Key Performance Indicators for Drug Procurement and Inventory Management Chitpong Wathayotha, Nusaraporn Kessomboon 30 มิ.ย. 2559 - 1 ก.ค. 2559 39th National Graduate Research Conference Assumption University of Thailand
Bangkok, Thailand
3 Development a Labeled Discrete Choice Experiment Eliciting Pharmacists'' Preference in Pharmacy Technicians'' Attributes Sukantha Muadthong, Nusaraporn Kessomboon, Tsutomu Kitajima, Kamonnut Muangyim, Surachat Nhorsurachet 30 มิ.ย. 2559 - 1 ก.ค. 2559 39th National Graduate Research Conference Assumption University of Thailand
Bangkok, Thailand
4 Challenges of Examination Processes of Pharmaceutical Patent Application in Thailand Paichttree Leela, Nusaraporn Kessomboon 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
5 การพัฒนารูปแบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยโดยตรงภายหลังการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เปรมศักดิ์ ปวรรณา ปวรรณา, นุศราพร เกษสมบูรณ์ 13 ก.พ. 2558 - 13 ก.พ. 2558 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2558 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
เชียงใหม่ ประเทศไทย
6 ผลกระทบต่อค่้าใช้จ่ายด้านยาจากคำขอรับาิทธิบัตรแบบ Evergreen นุศราพร เกษสมบูรณ์, อุษาวดี มาลีวงศ์, กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, อัจฉรา เอกแสงสี, สุรเดช อัศวินทรางกูล 13 มี.ค. 2556 - 15 มี.ค. 2556 ประชุมสมัชชาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 3เรืง สานพลัง สามพลัง เพื่อผู้บริโภค สู่ประชคมเศรษฐกิจอาเซียน โรงแรมรามา การ์เด้นส์
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
7 การพัฒนาคุ่มือตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ทางยาเพื่อป้องกันปัญหาสิทธิบัตรที่ไม่มีวันสิ้นสุด อุษาวดี มาลีวงศ์, นุศราพร เกษสมบูรณ์, กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, อัจฉรา เอกแสงสี, สุรเดช อัศวินทรางกูล 13 มี.ค. 2556 - 15 มี.ค. 2556 ประชุมสมัชชาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 3เรืง สานพลัง สามพลัง เพื่อผู้บริโภค สู่ประชคมเศรษฐกิจอาเซียน โรงแรมรามา การ์เด้นส์
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
8 Problems and barriers of government use policy implementation. N Phanawattanawong, N Srimork, Nusaraporn Kessomboon 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 An Innovative Decision Support Service for Improving Pharmaceutical Acquisition Capabilities (Abstract) Phattharat Songthung, Kunwadee Sripanidkulchai, Paithip Luangruangrong, Rungpetch C. Sakulbumrungsil, Siripa Udomaksorn, Nusaraporn Kessomboon, Inthira Kanchanaphibool 24 Jul 2012 - 27 Jul 2012 2012 Annual SRII Global Conference San Jose, CA, USA
USA
2 HIA in ASEAN Community Tanita Suwanakitti, Somporn Pengkam, Nusaraporn Kessomboon 9 Oct 2012 - 11 Oct 2012 The 4th Asia and Pacific Regional Health Impact Assessment Conference Seoul
South Korea
3 Embed Health Impact Assessment into Free Trade Negotiation Processes Nusaraporn Kessomboon 9 Oct 2012 - 11 Oct 2012 The 4th Asia and Pacific Regional Health Impact Assessment Conference Seoul
South Korea
4 ANTIBIOTIC RESISTANCE INDEX: A 10-YEAR REVIEW Taweesuk Manomayitthikan, Nusaraporn Kessomboon 13 Sep 2012 - 16 Sep 2012 24th FAPA CONGRESS 2012 Culture & Medicine with sub-theme of Bringing Traditional Medicine of Modern Life Bali Nusa Dua Convention Hall
Indonesia
5 Evergreening TM Patient: Playing Monopoly with Monor Incremental Development in Pharmaceuticals, Thailand Nusaraporn Kessomboon, U Maleewong, K Kijtiwatchakul, A Eksaengsri, S Atsawintarangkun, J Limpananont 23 Jul 2012 - 26 Jul 2012 17th INTERNATIONAL SOCIAL PHARMACY WORKSHOP "SOCIAL PHARMACY & PHARMACEUTICAL AND HEALTH CONSUMER PROTECTION" Phuket Graceland Resort & Spa
ไทย
6 National Drug Accounts: Thailand Experience Nusaraporn Kessomboon, R Sakulbumrungsilp, S Udomaksorn 23 Jul 2012 - 26 Jul 2012 17th INTERNATIONAL SOCIAL PHARMACY WORKSHOP "SOCIAL PHARMACY & PHARMACEUTICAL AND HEALTH CONSUMER PROTECTION" Phuket Graceland Resort & Spa
ไทย
7 Consumer Behaviors towards Krachai-dam Products : A Pilot Study Nusaraporn Kessomboon, Wannee Chaichalermpong, Kornkaew Chantapasa, Rasaworn Arsanam, Paiboon Daosodsai 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
8 The factor analysis of job satisfaction among Thai pharmacists Wannee Chaichalermpong, Nusaraporn Kessomboon 2 Nov 2007 - 6 Nov 2007 The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina V) Pharmacy For Sustainable Development Siam City Hotel
Bangkok, Thailand
9 Consumer demand for herbal health products in dementia, Thailand Nusaraporn Kessomboon, Bungorn Sripanidkulchai, Wannee Chaichalermpong 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai international Conference on Traditional Medicine and Natural Products Kosa Hotel
Khon Kaen
10 INACCESSIBILITY TO DRUG: POTENTIAL IMPACT OF THAILAND-U.S. FREE TRADE AGREEMENT Raksaworn Jaisa-ard, Nusaraporn Kessomboon, Kornkaew Chanthapasa 18 Nov 2006 - 21 Nov 2006 The 21st Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations
Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan
11 Systematic review of structured conceptualization for planning processes in primary care. Nungruthai Sooksai, Nusaraporn Kessomboon 2 Dec 2005 - 2 Dec 2005 The Pharmacy Research Symposium as 25th year anniversary of Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University.
Khon Kaen, Thailand
12 The test-retest reliability of bidding game approach to estimate willingness to pay: a pilot study of the Healthy Heart at Home project in CABG patients, Queen Sirikit Heart Center of the Northeast, Thailand. Pattaraphon Tangsucharit, Nusaraporn Kessomboon 23 Jul 2005 - 26 Jul 2005 The 5th Asian Conference on Clinical Pharmacy.
Penang, Malaysia.
13 Activity based costing for out patient pharmacy service at Nachuak Hospital, Thailand. Jakkrit Tuisimma, Nusaraporn Kessomboon 23 Jul 2005 - 26 Jul 2005 The 5th Asian Conference on Clinical Pharmacy.
Penang, Malaysia
14 Developing a Code of Ethics for Health Impact Assessment : A Working Proposal. Nusaraporn Kessomboon, Pattapong Kessomboon 31 May 2005 - 3 Jun 2005 Health Impact Assessment and Public Deliberation: Struggling for Health Decisions in Thai Policy Arenas
Bostoon, Massachusetts , USA
15 Health Impact Assessment : building and frontier negotiation Nusaraporn Kessomboon 7 Oct 2004 - 9 Oct 2004 12th ANNUAL EUPHA MEETING Urbanisation and Health : New Challenges in Health Promotion and Prevention Oslo
Norway

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 Efavirenz WHO PQ: กรณีศึกษาความร่วมมือรัฐ-เอกชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพ นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2019-08-30 - 2020-05-29 [273 วัน]
2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงบริการทางเภสัชกรรมที่ดีอย่างเท่าเทียมในสถานบริการทุกระดับ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, นุศราพร เกษสมบูรณ์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, สมชาย สุริยไกร 2010-09-01 - 2011-11-30 [455 วัน]
2553 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
4 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อหารูปแบบการแก้ไขปัญหาการโฆษณาด้านสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, ทิพาพร กาญจนราช, นุศราพร เกษสมบูรณ์, เชิดชัย อริยานุชิตกุล, วีรวรรณ รุจิจนากุล 2010-08-01 - 2010-11-30 [121 วัน]
2553 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
5 ต้นทุนการให้บริการในคลินิกโรคติดเชื้อ HIV โรงพยาบาลขอนแก่น ภัทรา มีหนองหว้า, อาทิตย์ อาทิตย์ โสมแพ้ว, พงษ์อนันต์ แสงคีลา, สุณี เลิศสินอุดม, นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
6 Pharmacoeconomic and drug system ปนัดดา ประธรรมเต, เติมพงษ์ แสนสุภา, นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
7 ต้นทุนที่ประหยัดได้และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สุกัญญา นำชัยทศพล, นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2010-05-01 - 2010-10-31 [183 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
8 โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาระซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2006-10-01 - 2007-09-30 [364 วัน]
2550 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
9 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
10 การป้องกันการฆ่าตัวตายทั่วประเทศ นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
11 สถานการณ์และแนวโน้มตลาดกระชายดำในประเทศไทย นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
7.5387

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th