Associate Professor Dr.Supawadee Daodee

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ดาวดี

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเคมี
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: csupawad@kku.ac.th
h-index 6
Keyword

Pharmaceutical analysis, Herbs,
Quality control of pharmaceuticals,
Quality control of product,

Specials

1. Pharmaceutical and Herbal plant analysis
2. Quality control of pharmaceutical and herbal products
3. Pharmacokinetic of drug and Herbal products
4. Techniques in the instrumental analysis such as HPLC, CE, GC

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Analysis of Alcohol Content in Alcohol-based Hand Sanitizer Product from Khon Kaen Province Nunnapat Thitisaksakul, Surote Paengma, Issaree Parasindecha, Poowanarth Muenhong, Rapee Jarungsirawat, Supawadee Daodee, Thanee Tessiri วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 17 3 59-73 tci Jul - Sep 2021 0.098
2 Determination of Quality of Bottled Drinking Water Distributed in Vientiane Province Lao People s Democratic Republic Johnny Syhalath, Supawadee Daodee, Tipaporn Kanjanarach Thai Journal of Pharmacy Practice 13 2 388-399 tci Apr 2021
3 Effects of gelling and sweetening agents on characteristics of Maprang crude extract''s (Bouea macrophylla Griff) jelly product Kobporn Chanpho, Supawadee Daodee, Duangkamon Sakloetsakun วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 290-295 tci Mar 2558
4 Development of gummy jelly from Makmao (Antidesma velutinosum Blume) crude extract. Settini Saeng-on, Supawadee Daodee, Duangkamon Sakloetsakun วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 1 261-266 tci Mar 2558
5 การวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บาโซลแอลคาลอยด์ 5 ชนิดจากรากส่องฟ้าดงโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง Determination of five carbazole alkaloids from the root of Clausena harmandiana by High Performance Liquid Chromatography สุภาวดี ดาวดี, จินดา หวังบุญสกุล, ฉวี เย็นใจ, จันทนา บุญยะรัตน์, อรวรรณ มนทกานติรัตน์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 2 94-100 tci May - Aug 2555 0.088
6 การประยุกต์ใช้วิธี HPLC ในการวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จสำหรับลดน้ำหนักที่วางจำหน่ายในจังหวัดขอนแก่น Application of HPLC Method for Determination of Caffeine in Diet 3 in 1 Instant Coffee Products Commercially Sold in Khon Kaen Province สุภาวดี ดาวดี, เยาวเรศ ชูลิขิต, ดวงสุดา อภิวัฒน์ดำรงค์กิจ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 7 3 23-29 tci Dec 2554 0.056
7 เทคนิคโครมาโตรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์การปนเปื้อนไฮโดรคลิโนนในเครื่องสำอางสมุนไพรขจัดสีผิวชนิดครีม HPLC Analysis for the Contamination of Hydroquinone in Skin-whitening Herbal Cometic Cream Supawadee Daodee, Duangsuda Apiwatdarongkit, Bung-orn Sripanidkulchai วารสารวิจัย มข. 14 5 403-411 tci May 2552 0.096
8 Pharmacokinetic Study of Andrographis paniculata Tablets in Healthy Thai Male Volunteers Jinda Wongboonskul, Supawadee Daodee, Kanokwan Jarukamjorn, Bung-orn Sripanidkulchai Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 1 1 209-218 na Sep - Dec 2549 0.114
9 ข้อที่ควรพิจารณาสำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร The consideration of quality control criteria for Andrographis paniculata products Supawadee Daodee, Jinda Wangboonskul, Kanokwan Jarukumjorn, Bung-orn Sripanidkulchai วารสารวิจัย มข. 11 4 319-327 na Oct - Dec 2549 0
10 Study of The Extraction Method for Chloramphenicol Residues in Chicken Samples by Solid-phase Extraction and Solvent Extraction Supawadee Daodee, Jinda Wangboonskul, Tave Promdee, Wimonsri Telvong, Mongkol Kantapanichakan Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2 2 76-86 na Jul - Dec 2549 0
11 การรับรู้และลักษณะการจ่ายยาในอาการไม่สบายในช่องท้องส่วนบน ของผ้จ่ายยาในร้านยาแผนปัจจุบัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Perception and dispensing pattern for dyspepsia at drug stores in Khon Kaen province Wanwilai Laolakkana, Narumol Jarernsiripornkul, Supawadee Daodee KKU Res J 11 3 237-244 na Jul - Sep 2549
12 Quantitative and Qualitative determination of alcohols in stomachica and carminative mixture by using gas chromatographic method with mass spectrometry. สุภาวดี ดาวดี, จินดา หวังบุญสกุล, กนกวรรณ จารุกำจร KKU. Research J 4 2 91-98 na Jan 2542
13 การวิเคราะห์หาปริมาณเอทานอล เมทานอล และ คลอโรฟอร์ม ในเหล้าดองยา สุภาวดี ดาวดี วิทยาศาสตร์ มข. 30 3 na Jan 2545
14 การหาปริมาณและชนิดแอลกอฮอล์ในยาธาตุน้ำแดงและยาขับลมโดยวิธีแกสโครมาโทกราฟฟี่ร่วมกับแมสสเปคโตรเมตรี สุภาวดี ดาวดี, จินดา หวังบุญสกุล, กนกวรรณ จารุกำจร วิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 2 na Jan 2542

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Factors influencing high-performance liquid chromatography for piperine determination in traditional Thai formulas

รางวัลการตีพิมพ์
Yaowared Chulikhit, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Charinya Khamphukdee, Yutthana Chotritthirong, Suphatson Limsakul, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee Journal of Applied Pharmaceutical Science Q2
13 9 048057 Sep 2023 0.281
2 Approach of Supercritical Carbon Dioxide for the Extraction of Kleeb Bua Daeng Formula

รางวัลการตีพิมพ์
Nittaya Ngamkhae, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Yutthana Chotritthirong, Suphatson Limsakul, Chantana Boonyarat, Supaporn Pitiporn, Pakakrong Kwankhao, Anake Kijjoa, Supawadee Daodee Molecules Q1
28 19 6873 Sep 2023 4.927
3 Phytochemical analysis and impact of Citrus hystrix peel water extract on proliferation and migration of skin keratinocytes by activating FAK/Src/MAPK/Akt pathway

รางวัลการตีพิมพ์
Furoida Moolsup, Supita Tanasawet, Wanwipha Woonnoi, Supawadee Daodee, Supawadee Parhira, Supawadee Chonpathompikunlert, Nareenath Muneerungsee, Tulaporn Wongtawatchai, Wanida Sukketsiri Journal of Herbal Medicine Q2
41 - 100699 Sep 2023 2.542
4 Possible Mechanisms for the Prevention of Anxiety and Depressive-Like Behavior in a Chronic Mild Stress Mouse Model by the Thai Herbal Medicine with Nelumbo nucifera, Centella asiatica, and Piper nigrum

รางวัลการตีพิมพ์
Yutthana Chotritthirong, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Supaporn, Orawan Monthakantirat Revista Brasileira de Farmacognosia Q2
33 4 756-767 May 2023 2.464
5 The Effect of Ethanol Extract from Mesua ferrea Linn Flower on Alzheimers Disease and Its Underlying Mechanism

รางวัลการตีพิมพ์
Kusawadee Plekratoke, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat, Natsajee Nualkaew, Jinda Wangboonskul, Suresh Awale, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Charinya Khamphukdee, Suchada Chaiwiwatrakul, Pornthip Waiwut Current Issues in Molecular Biology Q2
45 5 4063-4079 May 2023 2.976
6 Chemical characterization of Passiflora edulis extracts and their in vitro antioxidant, anti-inflammatory, anti-lipid activities, and ex-vivo vasodilation effect

รางวัลการตีพิมพ์
Wanida Sukketsiri, Supawadee Daodee, Supawadee Parhira, Wachirawadee Malakul, Sakara Tunsophon, Nuthathai Sutthiwong, Supita Tanasawet, Pennapa honpathompikunlert Journal of King Saud University - Science Q1
35 1 102431 Jan 2023 3.97
7 Hibiscus sabdariffa extract improves hepatic steatosis,partially throug IRS-1/Akt and Nrf2 signaling pathways in rats fed a high fat diet

รางวัลการตีพิมพ์
Janjira Prasomthong, Nanteetip Limpeanchob, Supawadee Daodee, Pennapa Chonpathompikunlert, Sakara Tunsophon Scientific Reports Q1
12 - 7022 Dec 2022 4.996
8 Toxicity Profiles of Kleeb Bua Daeng Formula, a Traditional Thai Medicine, and Its Protective Effects on Memory Impairment in Animals
Pornthip Waiwut, Kanchana Kengkoom, Wanassanun Pannangrong, Natdanai Musigavong, Chantha Chheng, Kusawadee Plekratoke, Pitchayakarn Taklomthong, Nutchareeporn Nutchareeporn, Supaporn Pitiporn, Pakakrong Kwankhao, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Orawan Montakantirat, Chantana Boonyarat Pharmaceuticals -
15 8 988 Aug 2022 6.29
9 Effect of Yakae-Prajamduen-Jamod Traditional Thai Remedy on Cognitive Impairment in an Ovariectomized Mouse Model and Its Mechanism of Action
Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Ariyawan Tantipongpiradet, Juthamart Maneenet, Yutthana Chotritthirong, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Suresh Awale, Kinzo Matsumoto, Yaowared Chulikhit Molecules Q1
27 13 1-19 Jul 2022 4.927
10 Optimization of extraction method for Kleeb Bua Daeng formula and comparison between ultrasound-assisted and microwave-assisted extraction
Nittaya Ngamkhaea, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Supawadee Daodee Journal of Applied Reseach on Medicinal and Aromatic Plants
28 - 100369 Apr 2022 3.91
11 Efficacy and Safety of Kleeb Bua Daeng Formula in Mild Cognitive Impairment Patients:A Phase I Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial
Natdanai Musigavong, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat, Makorn Limudomporn, Supaporn Pitiporn, Pakakrong Kwankhao, Supawadee Daodee Evidence base complementary and alternative medicine
2022 - 1148112 Mar 2022 2.61
12 Benzylisoquinoline alkaloids from Nelumbo nucifera Gaertn. petals with antiausterity activities against the HeLa human cervical cancer cell line
Juthamart Maneenet, Ashraf M. Omar, Sijia Sun, Min Jo Kim, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Yaowared, Suresh Awale Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences Q3
76 9-10 401 - 406 isi,scopus Sep 2021 1.649
13 Optimized Extraction Method for Kleeb Bua Daeng Formula with the Aid of the Experimental Design
Nittaya Ngamkhae, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenat, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Supawadee Daodee Journal of Chemistry Q4
2021 ID 1457729 1457729 Aug 2021 2.506
14 Phytochemical Constituents and Antioxidative Activity of Schleichera oleosa Fruit
Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat, Juthamart Maneenet, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee Tropical Journal of Natural Product Research Q4
5 8 1445-1449 Aug 2021 0.127
15 Merging the multi-target effects of kleeb bua daeng, a thai traditional herbal formula in unpredictable chronic mild stress-induced depression
Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Yutthana Chotritthirong, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Suresh Awale, Yaowared Chulikhit Pharmaceuticals -
14 7 659 isi,scopus Jul 2021 4.616
16 Effects of Pueraria candollei var mirifica (Airy Shaw and Suvat.) Niyomdham on Ovariectomy-Induced Cognitive Impairment and Oxidative Stress in the Mouse Brain
Yaowared Chulikhit, Wichitsak Sukhano, Supawadee Daodee, Waraporn Putalun, Rakvajee Wongpradit, Charinya Khamphukdee, Kaoru Umehara, Hiroshi Hiroshi, Kinzo Matsumoto, Orawan Monthakantirat Molecules Q1
26 11 1-14 isi,scopus Jun 2021 3.267
17 Benzylisoquinoline alkaloids from Nelumbo nucifera Gaertn. petals with antiausterity activities against the HeLa human cervical cancer cell line
Juthamart Maneenet, Ashraf M Omar, Sijia Sun, Min Jo Kim, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Suresh Awale Zeitschrift für Naturforschung C
76 9-10 401-406 isi,scopus May 2021 1.649
18 Antidementia effects of alternanthera philoxeroides in ovariectomized mice supported by NMR-based metabolomic analysis
Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Possatorn Aon-Im, Juthamart Maneenet, Yutthana Yutthana, Prathan Luecha, Nazim Sekeroglu, Anake Kijjoa, - -, - -, - -, - - Molecules Q1
26 9 2789 isi,scopus May 2021 3.267
19 Multitarget Activities of Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Against Alzheimers Disease
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Chantha Chheng, Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Supaporn Pitiporn, Natdanai Musigavong, Pakakrong Kwankhao, Chantana Boonyarat Pharmaceuticals - 11
Citation Details
13 5 1-15 isi,scopus May 2020 4.286
20 Quadrivalent Influenza Vaccine Prevents Illness and Reduces Healthcare Utilization Across Diverse Geographic Regions During Five Influenza Seasons: A Randomized Clinical Trial
T Kitisripanya, M. Laoburee, L. Puengsiricharoen, P. Pratoomtong, Supawadee Daodee, J. Wangboonskul, Waraporn Putalun The Pediatric infectious disease journal
39 1 434-440 isi,scopus Mar 2020
21 Production of carbazole alkaloids through callus and suspension cultures in Clausena harmandiana
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Tharita Kitisripanya, Manus Laobure, Luksami Puengsiricharoen, Pukpicha Pratoomtong, Supawadee Daodee, Jinda Wangboonskul, Waraporn Putalun Natural Product Research Q4 1
Citation Details
34 3 434-440 isi,scopus Feb 2020 1.999
22 Yakae-Prajamduen-Jamod recipe reduced anxiety behavior and brain oxidative damage in ovariectomized mice
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Ariyawan Tantipongpiradet, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Kinzo Matsumoto, Supaporn Pitiporn, Yaowared Chulikhit Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 1
Citation Details
42 1 172-179 isi,scopus Jan - Feb 2020 0.20
23 Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Ameliorated Unpredictable Chronic Mild Stress-Induced Cognitive Impairment in ICR Mice
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Juthamart Maneenet, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn Pitiporn, Suresh Awale, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa MOLECULES Q1 19
Citation Details
24 24 1-16 isi,scopus Dec 2019 3.28
24 Increased Carbazole Alkaloid Accumulation in Clausena harmandiana Callus Culture by Treatments of Biocontrol Agent, Trichoderma harzianum and Bacillus subtilis
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Panitch Boonsnongcheep, Supawadee Daodee, Tharita Kitisripanya, Waraporn Putalun Applied Biochemistry and Biotechnology Q2 4
Citation Details
189 3 871-883 isi,scopus Nov 2019 2.14
25 Effects of the Ethanol Extract of Dipterocarpus alatus Leaf on the Unpredictable Chronic Mild Stress-Induced Depression in ICR Mice and Its Possible Mechanism of Action
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Kanlaya Ruengwinitwong, Kankrittanon Gatenakorn, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Nazim Sekeroglu, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa MOLECULES Q1 18
Citation Details
24 18 1420-3049/24/18/3396 isi,scopus Sep 2019 3.098
26 Development of Ketoconazole Shampoo with Dipterocarpus alatus Oil as a Permeation Enhancer
Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Punya Thamakorn INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH Q3
52 4 Suppl 2 S197-S201 isi,scopus Oct - Dec 2018
27 Additional antioxidants on the determination of quercetin from Moringa oleifera leaves and variation content from different sources
Tanakorn Panya, Narin Chansri, Bungorn Sripanidkulchai, Supawadee Daodee International Food Research Journal Q3
25 1 51-55 isi,scopus Feb 2018 0.744
28 Application of Dipterocarpus alatus oil for Permeation Enhancement of Some Compounds
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Supawadee Daodee, Tanakorn Punya, Narin Chansri Research Journal of Pharmacy and Technology Q3 3
Citation Details
11 1 245-248 scopus Jan 2018 0.14
29 Potential of Alternanthera philoxeroides on Improvement of Anxiety-Like Behavior Induced By Ovariectomized Mice Model
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH Q3 7
Citation Details
51 3 494-497 isi,scopus Jul - Sep 2017 0.25
30 Development and evaluation of lozenge from Moringa oleifera leaf extract
Thanakorn Panya, Narin Chansri, Supawadee Daodee Research Journal of Pharmacy and Technology Q3
9 7 1-8 scopus Jul 2016 0.14
31 Change of pH and elemental constituents of PI-KAD-DANG-HOK before and after burning process by muffled furnace and clay pot
Srisomporn Priprem, Supawadee Daodee, Na M Roiet PLANTA MEDICA Q2
80 16 1473-1473 isi,scopus Nov 2014
32 Membrane Transport of Andrographolide in Artificial Membrane and Rat Small Intestine
Supawadee Daodee, Jinda Wangboonskul, Kanokwan Jarukamjorn, Bung-orn Sripanidkulchai, Teruo Murakami Pakistan Journal of Biological Sciences Q3
10 12 2078-2085 scopus Aug 2007 0.106

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Pikad Trikaysornmas and Its Antioxidant Activity Suphatson Limsakul, Yutthana Chotrittirong, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การพัฒนาและทดสอบประเมินวิธีวิเคราะห์ระดับยา Clozapine ในพลาสมา โดยวิธีHPLC ณัฐพล เอี่ยมสากล, พิชชากร บุตุธรรม, นันท์นภัส ธิติศักดิ์สกุล, สุภาวดี ดาวดี, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 Potential of Yakae-Prajamduen-Jamod recipe on improvement of cognitive impairment behavior and brain possible mechanism in ovariectomized mice model Yutthana Chotritthirong, Ariyawan Tantipongpiradet, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Supaporn Pitiporn, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 Antioxidant Effect in Ethanolic Extracts of Oroxylum indicum Mancharee Sangmueang, Chorpeth Charlermwongkul, Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 รูปแบบการกระจายตัวของเขม่าปืนที่เกิดจากกระสุน.22 ที่มีรูปร่างของดินที่แตกต่างกัน มัทนียา เสาสูง, วรรณา ศิริแสงตระกูล, วิรัตน์ มะแก้ว, วสุกิจจ์ ธนูรัตน์, สุภาวดี ดาวดี 2 ธ.ค. 2563 - 3 ธ.ค. 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
6 Two-Handed Manual Cable Cutter Blade Imprintsin Forensic Toolmark Examination Natthida Sansawas, Wanna Sirisangtragul, Supawadee Daodee, Wichuda Chaisiwamongkol 16 ม.ค. 2564 - 16 ม.ค. 2564 The 7th Regional Conference on Graduate Research 2020Theme Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II(Hybrid Conference) Sripatum University, Khon Kaen, Thailand
7 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ระดับยา Posaconazole ในพลาสมา เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, สุภาวดี ดาวดี, นันท์นภัส ธิติศักดิ์สกุล, เกวลิน สุดตาสอน, ธราเทพ เสติ 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020:Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
8 การประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ในแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว Johnny SYHALATH, Supawadee Daodee, Tipaporn Kanjanarach 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
9 Method Development for the analysis of Levetiracetam in plasma Denpong Patanasethanont, Supawadee Daodee, Nunnapat Thitisaksakul, Tanutchaporn Chaiwattanakul, Nilobon Usaprom, Naphasamon Lephon 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives Mahasarakham University
Mahasarakham, Thailand
10 การศึกษาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้านเรือนกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น นัฐพงษ์ ขันธรักษ์, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, สุภาวดี ดาวดี 2 ธ.ค. 2560 - 3 ธ.ค. 2560 The 3th NIEC, 45th national and 8th international graduate research conference บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
11 Determination of Active Constituents and Antioxidative Activity in Citrus maxima (Burm.) Merr. Buntarawan Turapra, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
12 Some Nutritional Information of Eatable Weaver Ant Eggs Chomphan Puchongmart, Rutchayaporn Anorach, Supawadee Daodee 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
13 Study of Some Antioxidant to the Amout of Quercetin in Marum Extract. การศึกษาผลของสารต้านออกซิเดชันบางชนิดต่อปริมาณเคอซิทินในสารสกัดมะรุม Supawadee Daodee, Thanakorn Panya, Narin Chansri, Bungorn Sripanidkulchai 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
14 Screening of anti-lipase activity from Crataeva magna ethanolic extract. Chadathorn Inyai, Natsaji Nuankaew, Supawadee Daodee 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
15 The analysis of trace element and carotenoid content in Bouae burmanica. K Siripanuwat, P Suna, N Satasit, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
16 การศึกษาการดูดซึมของกระชายดำในหลอดทดลอง In vitro absorption study of Kaempferia parviflora Waraporn Santaweesuk, Supawadee Daodee*, Denpong Patanasethanont* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Effect of Dipterocarpus Alatus Roxb. EX G, Don Leaves Extract on Unpredictable Chronic Mild Stress induced Depression in Icr Mice and its Mechanisms Kanlaya Ruengwinitwong, Kankrittanon Gatenakorn, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Symposium on Pharmaceuticak and Biomedical Sciences Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
2 Interaction of Tiliacora Triadra Colebr Diels on Cytochrome P450 and P-Glycoprotein Acticity in Rat Wanna Sirisangtragul, Watchara Dulyasitiporn, Supawadee Daodee 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Symposium on Pharmaceuticak and Biomedical Sciences Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
3 The Effect of Thai Traditional Herbal Kleeb Bua Daeng Formila on Unpredictable Chornic Mild Stress-Induced Cognitive Impairment in Mice Model Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Symposium on Pharmaceuticak and Biomedical Sciences Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
4 Infertile Activity of Dipterocarpus Alatus RoxB.EX.G.Don Oil. Charinya Khamphukdee, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Symposium on Pharmaceuticak and Biomedical Sciences Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
5 Carotenoid and Beta-Carotene Content in Schleichera Oleosa Fruit and its Anti-Oxidant Activity Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Symposium on Pharmaceuticak and Biomedical Sciences Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
6 Neuropharmacological study of Wolffia globose extract in the unpredictable chronic mild stress (UCMS) model in mice Pimpajee Sorasit, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
7 In vitro biological activities of Wolffia globosa relevant to prevention of Alzheimers disease. Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Pichayakam Takomthong, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
8 Validation and HPLC method for determination of madecassoside, asiaticoside and asiatic acid in Thai traditional formula Kleeb Bua Daeng. Sasina Siriwattanamathanon, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
9 Validation and development of an HPLC method for determination of piperine in seven Thai traditional formulas with the aid of experiment design Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
10 Validation and determination of seven constituents in Thai traditional formula Kleeb Bua Daeng. Pattaraporn Maneechot, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
11 The application of Dipterocarpus alatus oil as a permeation enhancer in pharmaceutical formulations. สุภาวดี ดาวดี, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
12 Effect of Dipterocarpus alatus extract on monoamine oxidase inhibitory activity and determination of chemical constituents Rakvajee Wongpradit, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
13 Inhibitory effect of Thai traditional herbal formula Kleeb Bua Daeng on monoamine oxidase enzymes and antioxidant activity. Pawina Thrasena, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
14 Monoamine oxidase inhibitory activity of Polygonum odoratum Lour extract and its constituents. Chinapa Suttiwongwattana, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
15 Effect of Thai Herbal Formula for Menopause on Depressive-like Behavior in Ovariectomized Mice Model Ariyawan Tantipongpiradet, Orawan Monthakantirat, Matsumoto Kinzo, Surech Awale, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine: From Local Wisdom to International Research Sukosol Hotel
Bangkok Thailand
16 Interaction of Tiliacora triandra (Colebr.) Diels with Conventional Digoxin in Everted Rat Intestine Watchara Dulyasittiporn, Thitaporn Thitiyarn, Supawadee Daodee, Wanna Sirisangtakul 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine: From Local Wisdom to International Research Sukosol Hotel
Bangkok Thailand
17 HPLC DEVELOPMENT FOR DETERMINATION OF ACTIVE CONSTITUENTS IN MORINGA OLEIFERA BY THE AID OF EXPERIMENTAL DESIGN Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat, Tanakorn Punya 18 Apr 2018 - 22 Apr 2018 The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Antalya Turkey
Antalya Turkey
18 INVESTIGATION OF ANTIDEPRESSANT-LIKE POTENTIAL OF WOLFFIA GLOBOSA (L.) EXTRACT IN AN UNPREDICTABLE CHRONIC MILD STRESS MOUSE MODEL AND ITS POSSIBLE MECHANISM OF ACTION Orawan Monthakantirat, Jettana Nam-Ung, Juthamart Maneenet, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 18 Apr 2017 - 22 Apr 2018 The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Antalya Turkey
Antalya Turkey
19 In vitro Antioxidant and Anti-amyloid-B Aggregation Activities of Wolffia globose Pichayakan Takomthong, Pornthip Waiwut, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
20 Therapeutic potentials of Kleeb Bua Daeng Formula for Alzheimers disease Natthakitta Sirichantapan, Nantawan Pakdeeprapunt, Pornthip Waiwut, Supaporn Pitiporn, Natdanai Musigavong, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
21 Activity of Alternanthera sessilis ON IMPROVEMENT OF ANXIETY-LIKE BEHAVIOR INDUCED BY OVARIECTOMIZED MICE MODEL Orawan Monthakantirat, Charinya Khamphukdee, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 13 Apr 2017 - 16 Apr 2017 The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus
Kyrenia, Republic of Northern Cyprus
22 Effect of diluent and binder to the development of Moringa oleifera Lozenge Thanakorn Panya, Narin Chansri, Bung-orn Sripanidkulchai, Supawadee Daodee 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
23 Metal chelating activity of Schleichera oleosa fruit and its ascorbic acid content Buntarawan Turapa, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
24 Some active constituents and antioxidant activity in Pummelo fruit extract Buntarawan Turapra, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
25 Antioxidant and amyloid-β aggregation inhibitory activities of Citrus grandis (L.) Piangkamon Sonphueng, Pornthip Waiwut, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
26 Evaluation of antidepressant-like effect of Tubtim Siam pomelo (Citrus grandis L. Osbeck) in mice model of depression Juthamart Maneenet, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
27 Effect of Thai formula for menopause on anxiety-related behaviors in ovariectomized mice model Ariyawan Tantipongpiradet, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Natdanai Musigavong, Supaporn Pitiporn, Kinzo Matsumoto, Yaowared Chulikhit 16 Nov 2016 - 18 Nov 2016 The 3rd International Conference on Pharma and Food Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Shizuoka, Japan
28 The antidepressant-like activity of Antidesma velutinosum Blume in depressive mice model Supawadee Daodee, C Puchongmart, C Inyai 7 Nov 2013 - 9 Nov 2013 The 6th Thailand-Japan International Academic Conference 2013 (TJIA 2013) ICHO-KAIKAN, Osaka University, Osaka, Japan.
Japan
29 Variation of Quercetin content in Moringa oleifera Leaves Thanakorn Panya, Narin Chansri, Bungorn Sripanidkulcahi, Supawadee Daodee 1 May 2014 - 3 May 2014 The 3rd CURRENT DRUG DEVELOPMENT International Conference Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, THAILAND Krabi, Thailand
Krabi, Thailand
30 Study of Hyaluronidase Inhibitory Activity in Natural Extracts Wararath Chueawiang, Supawadee Daodee 1 May 2014 - 3 May 2014 The 3rd CURRENT DRUG DEVELOPMENT International Conference Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, THAILAND Krabi, Thailand
Krabi, Thailand
31 Synergistic Effect of Tiliacora triandra (Colebr.) Diels (Yanang) and Malathion on P-glycoprotein activity in rat intestinal model Pronpisut Choothong, Supawadee Daodee, Wanna Sirisangtakul 1 May 2014 - 3 May 2014 The 3rd CURRENT DRUG DEVELOPMENT International Conference Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, THAILAND Krabi, Thailand
Krabi, Thailand
32 Determination of β-carotene in Bouea Macrophylla Griffith and Antidesma Velutinosum Blume Supawadee Daodee, Chompun Puchongmas, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat 7 Nov 2013 - 9 Nov 2013 The 2nd International Conference on Life Science & Biological Engineering (LS&BE 2013) Osaka
Japan
33 Effect of antioxidant to the analysis of quercetin in Moringa oleifera leave Tanakorn Panya, Narin Chansri, Bungorn Sripanidkulchai, Supawadee Daodee 28 Nov 2012 - 30 Nov 2012 The 4th International Conference on Natural Products for Health and Beauty Future Trends in Health Products: Safety and Effectiveness for All Chiang Mai Orchid Hotel
Chiang Mai, Thailand
34 Effects of Antidesma Velutinosum extracts on improvement of memory deficit induced by scopolamine in mice Pornthip Waiwut, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Prasert Reubroycharoen, Chantana Boonyarat 28 Nov 2012 - 30 Nov 2012 The 4th International Conference on Natural Products for Health and Beauty "Future Trends in Health Products: Safety and Effectiveness for All Chiang Mai Orchid Hotel,
Chiang Mai, Thailand
35 Some Trace Elements and Carotenoid Composition of Bouea Macrophylla Griffith and Antidesma Velutinosum Blume Supawadee Daodee, Chantana Boonyarut, Yaowared Chulikhit 13 Sep 2012 - 16 Sep 2012 24th FAPA CONGRESS 2012 Culture & Medicine with sub-theme of Bringing Traditional Medicine of Modern Life Bali Nusa Dua Convention Hall
Indonesia
36 Preliminary Study of Tyrosinase Inhibitory Activity in Phyllanthus Acidus and Spondias Pinnata Supawadee Daodee, Chalermlast Suktap 13 Sep 2012 - 16 Sep 2012 24th FAPA CONGRESS 2012 Culture & Medicine with sub-theme of Bringing Traditional Medicine of Modern Life Bali Nusa Dua Convention Hall
Indonesia
37 ANTIDEPRESSANT-LIKE EFFECT OF THE FRUITS JUICE AND THE ETHANOLIC EXTRACT FROM ANTIDESMA VELUTINOSUM IN MICE MODELS OF DEPRESSION Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee 13 Sep 2012 - 16 Sep 2012 24th FAPA CONGRESS 2012 Culture & Medicine with sub-theme of Bringing Traditional Medicine of Modern Life Bali Nusa Dua Convention Hall Indonesia
Indonesia
38 Effects of Clausena Harmandiana Extracts on Improvement of Memory Deficit Induced by Scopolamine in Mice Orawan Monthakantirat, Raveevan Boonrut, Nattawadee Tarasena, Chavi Yenjai, Jinda Wangboonsakul, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat 14 Dec 2011 - 16 Dec 2011 The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences Arnoma Hotel
Bangkok, Thailand
39 VALIDATION OF HPLC METHOD FOR THE DETERMINATION OF CAFFEINE IN DIET 3 IN 1 INSTANT COFFEE PRODUCTS Supawadee Daodee, Yaowared Chulikit, Duangsuda Apiwatdamrongkit, Wirunpas Kansomvorn , Piyanad Chengsa-ard 11 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 โครงการควบคุมคุณภาพของตำรับยาไทยและเครื่องยาที่เป็นวัตถุดิบและสารสกัด สุภาวดี ดาวดี 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
2 ศักยภาพของสารสกัดยางนาต่อภาวะความจาและอารมณ์บกพร่องในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยภาวะเครียดอย่างอ่อนเป็นระยะเวลานานและกลไกลการออกฤทธิ์ เยาวเรศ ชูลิขิต, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, สุภาวดี ดาวดี 2018-03-16 - 2019-03-16 [365 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 อาหารเป็นยา เยาวเรศ ชูลิขิต, จันทนา บุญยะรัตน์, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, สุภาวดี ดาวดี 2017-11-24 - 2019-11-24 [730 วัน]
2561 คณะเภสัชศาสตร์
4 การพัฒนาเจลไอบูโปรเฟนโดยใช้น้ำมันยางนาเป็นส่วนประกอบช่วยในการซึมผ่าน สุภาวดี ดาวดี 2017-04-03 - 2018-04-30 [392 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
5 ..การพัฒนาแชมพูคีโตโคนาโซลโดยใช้น้ำมันยางนาเป็นส่วนประกอบ สุภาวดี ดาวดี 2016-05-30 - 2017-05-30 [365 วัน]
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุ และสารสำคัญรวมชนิดต่างๆ ของ ไข่น้ำ สุภาวดี ดาวดี 2015-10-01 - 2016-09-30 [365 วัน]
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
7 ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลส้มโอพันธุ์ทับทิบสยาม พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้า เยาวเรศ ชูลิขิต, จันทนา บุญยะรัตน์, สุภาวดี ดาวดี 2013-11-01 - 2014-10-31 [364 วัน]
2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
8 การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สุภาวดี ดาวดี, จันทนา บุญยะรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต, ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, พรทิพย์ ไววุฒิ 2013-09-01 - 2014-08-31 [364 วัน]
2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
9 การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่า และการพัมนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สุภาวดี ดาวดี 2013-09-01 - 2014-08-31 [364 วัน]
2556 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
10 การศึกษาผลของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อโรคจากภาวะโภชนาการกิน (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) นาฏศจี นวลแก้ว, สุภาวดี ดาวดี, กุสุมาลย์ น้อยผา 2012-05-01 - 2013-04-30 [364 วัน]
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
11 ฤิทธิ์ของสารสกัดจากผลมะปรางและหมากเม่าต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้าและการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี สุภาวดี ดาวดี, จันทนา บุญยะรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
12 การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดอมจากสารสกัดมะรุม และ การควบคุมคุณภาพ สุภาวดี ดาวดี 2010-10-01 - 2012-09-30 [730 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 Screening of tyrosinase inhibitory activity in some of Thai medicinal plants เฉลิมรัช สุขทัพภ์, สุภาวดี ดาวดี 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
14 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552) สุภาวดี ดาวดี 2009-07-01 - 2010-09-30 [456 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
15 การศึกษาเภสัชสมมูลของยารักษาโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงในกลุ่ม B-blocker ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด จินดา หวังบุญสกุล, สุภาวดี ดาวดี, ธานี เทศศิริ 2008-10-01 - 2009-09-30 [364 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
16 การพัฒนาชุดตรวจหา Total lactones ในฟ้าทะลายโจร ฉันทนา อารมย์ดี, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, สุภาวดี ดาวดี 2004-01-01 - 2004-12-31 [365 วัน]
2547 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
16.0191

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th