Assistant Professor Dr.Padungkwan Chitropas

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส

สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: padchi@kku.ac.th
h-index 7
Keyword

Specials

เภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง
เทคโนโลยีการเตรียมเพลเลท
เภสัชภัณฑ์ออกฤทธิ์นาน

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 คาร์บอนดอตกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม กรณัฐ เดชศรี, ชีวิตา สุวรรณชวลิต, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, ปราณีต โอปณะโสภิต, สุภัสสร เพ็งนาม Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 17 2 37-52 Jun 2022
2 Microwave-treated Glutinous Rice Starch as A Tablet Binder Chiravut Pathumthanasup, Pathomthat Srisuk, Padungkwan Chitropas Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 15 2 75-80 tci Apr - Jun 2563
3 The Preliminary Study of Methotrexate Encapsulated Reverse Micelles preparation for Psoriasis Treatment Pathomthat Srisuk, Seangrawee Sutoarinyanan, Padungkwan Chitropas, Watcharee Khunkitti วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 1 35-44 tci Jan - Mar 2561 0.085
4 Formulation and Stability Acessment of Sesamol Gels Niramon Sirinithikorn, Padungkwan Chitropas, Natthida Weerapreeyakul วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 278-283 tci Mar 2558
5 The ratio of Yangna resin on the characteristics of ointment base from natural ingredients Kanokorn Chimtim Chimtim, Padungkwan Chitropas, Natthida Weerapreeyakul วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 273-277 tci Mar 2558
6 Phytochemical and antibacterial property of Musa sapientum Linn. peel extract for application of antibacterial film Saengrawee Sutthiparinyanont, Nutthiya Panrattanasukkul, Siriwatjanee Katasila, Saran Panyajai, Anongnart Kamkaeo, Padungkwan Chitropas วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 216-222 tci Mar 2558
7 การพัฒนาถุงประคบความร้อนจากเมล็ดข้าวผสมนำ้มันหอมระเหยแกรนูลโดยใช้วิธีไมโครเวฟ ไพลิน ลืออดุลย์, วัลดา หัสดาลอย, นฤมล เหมือนจิตร, ผดุงขวัญ จิตโรภาส วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 45 3/1 361-364 tci Sep 2557
8 การพัฒนาฟิล์มแป้งถั่วเขียวผสมสารสกัดผลมะขามป้อม และการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans. ภัทราพร กิจเกตุ, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, แสงระวี สุทธิปริญญานนท์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 44 3 290-294 tci Sep - Dec 2556 0.270
9 การศึกษาความเป็นไปได้ของแป้งข้าวเจ้าดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด ญานิศา บุญวัชรพันธ์, แสงระวี สุทธิปริญญานนท์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 13 3 68-77 tci Jul - Sep 2556
10 การศึกษาความเป็นไปได้ของฟิล์มแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์เพื่อใช้สำหรับการเคลือบฟิล์ม ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 6 3 91-103 tci Dec 2553 0.064
11 ลักษณะของผงวุ้นว่านหางจระเข้เมื่อเตรียมโดยวิธีสเปร์ดราย Characteristics of Aloe Vera Gel Powder Prepared by spray Drying Method บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, เดชพล ปรีชากุล, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, จินตนา จุลทัศน์ วารสารวิจัย มข. KKU Research Journal. 12 1 17-23 na Jan - Mar 2550 0
12 รำข้าวที่มีคุณภาพ:คุณค่าต่อสุขภาพ Rice bran:Its value for Health อรุณศรี ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, บังอร ศรีพานิชกุลชัย วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 3 4-9 na Jul - Sep 2548 0
13 ศักยภาพของแป้งขนุนในการเป็นสารแขวนตะกอนและสารก่ออิมัลชัน วัชรี คุณกิตติ, ฉันทนา อารมย์ดี, สุวรรณา วรรัตน์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส Songklanakarin Journal of Science and Technology 28 1 145-155 na Jan 2549 0.084
14 การพัฒนาตำรับโลชันกันแดดที่มีแป้งขนุนเป็นสารเพิ่มความหนืดและการประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อผลิตภัณฑ์ วัชรี คุณกิตติ, ฉันทนา อารมย์ดี, สุวรรณา วรรัตน์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส Songklanakarin Journal of Science and Technology 28 1 1-8 na Jan - Feb 2549 0.084
15 โลหะหนักในสารสกัดสมุนไพรและยาแผนโบราณ อรุณศรี ปรีเปรม, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จินตนา จุลทรรศน์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2 1 43-52 na Jan - Jun 2549
16 Formulation development of sunscreen lotion containing jackfruit starch and the lotion acceptance evaluation in volunteers วัชรี คุณกิตติ, ฉันทนา อารมย์ดี, สุวรรณา วรรัตน์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส Songklanakarin Journal of Science and Technology 28 1 137-144 na Jan - Feb 2549
17 สารหนูยาใหม่ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรมัยอีลอยด์ ศรายุธ ระดาพงษ์, ธีระ ฤทธิรอด, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, อรุณศรี ปรีเปรม คลินิก 21 12 1034-1038 na Dec 2548
18 รำข้าวที่มีคุณภาพ: คุณค่าต่อสุขภาพ อรุณศรี ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, บังอร ศรีพานิชกุลชัย วารสารศูนย์บริการวิชาการ 13 3 4-9 na Jul - Sep 2548
19 Permeation barrier from shed snake skin of king cobra Aroonsri Priprem, Thaned Pongjanyakul, Padungkwan Chitropas วารสารวิจัย มข. 9 2 11-18 na Jun - Dec 2547 0.039
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการต้านออกซิเดชันและแกมมาโอไรซานอลในเม็ดรำข้าวหอมดอกมะลิ 105 ที่พัฒนาขึ้น ผดุงขวัญ จิตโรภาส, อรุณศรี ปรีเปรม, บุญมี ศิริ, ชิดชนก ค้ำเลิศ, บังอร ศรีพานิชกุลชัย วารสารวิจัย มข. 9 2 59-67 na Jul - Dec 2547

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Rapid Microwave-Assisted Synthesis of pH-Sensitive Carbon-Based Nanoparticles for the Controlled Release of Doxorubicin to Cancer Cells

รางวัลการตีพิมพ์
Koranat Dechsr, Cheewita Suwanchawalit, Padungkwan Chitropas, Tanasait Ngawhirunpat, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, Supusson Pengnam AAPS PharmSciTech Q2
24 5 135 Jun 2023 4.026
2 Sodium Alginate-Quaternary Polymethacrylate Composites: Characterization of Dispersions and Calcium Ion Cross-Linked Gel Beads
Wanwisa Khunawattanakul, Napaphak Jaipakdee, Thitiphom Rongthong, Narin Chansri, Pathomthat Srisuk, Padungkwan Chitropas, Thaned Pongjanyakul Gels Q2
8 1 739 Nov 2022 4.432
3 Thai glutinous rice starch modified by ball milling and its application as a mucoadhesive polymer
(DOCUMENT IN SCOPUS)
May Thu Soe, Padungkwan Chitropas, Thaned Pongjanyakul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee Carbohydrate Polymers Q1 31
Citation Details
232 15 1-8 isi,scopus Mar 2020 6.044
4 Preparation and evaluation of alcohol-alkaline-treated rice starch as a tablet disintegrant
Y Boonwatcharapan, Pathomthat Srisuk, P Palladino, S Sutthiparinyanont, Padungkwan Chitropas Tropical Journal of Pharmaceutical Research Q3
15 2 221-229 isi,scopus Mar 2016
5 Evaluation of alcoholic alkaline treated rice starch as a binder
Padungkwan Chitropas, Y Boonwatcharapan, S Sutthiparinyanont Asian Journal of Pharmaceutical Sciences Q1
11 1 203-204 isi,scopus Feb 2016
6 Preparation of antioxidant film from Musa sapientum Linn. peel extract and fruit
S Sutthiparinyanont, N Panrattanasukkul, S Katasila, S Panyajai, A Kamkeaw, Padungkwan Chitropas Asian Journal of Pharmaceutical Sciences Q1
- isi,scopus Jan 2016
7 Inhibitory effect of lemongrass oil and its major constituents on Candida biofilm and germ tube formation
Suwimol Taweechaisupapong, Jareerat Aimsaard, Padungkwan Chitropas, Watcharee Khunkitti South African Journal of Botany Q2
81 - 95-102 isi,scopus Jul 2012 1.69
8 The physicochemical properties of a spray dried glutinous rice starch biopolymer
Pornpun Laovachirasuwan, Jomjai Peerapattana, Voranuch Srijesdaruk, Padungkwan Chitropas, Makoto Otsuka Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
78 1 30-35 SCOPUS,SJR(Q2) Jun 2010 0
9 The effects of three Thai herbal essential oils against Candida biofilms
Suwimol Taweechaisupapong, P Khotphat, T Hoysang, Padungkwan Chitropas, Wirut Khunkitti PLANTA MEDICA Q2
73 9 849-849 isi Aug 2007
10 Influences of layering on theophylline pellet characteristics
Nuttanan Sinchaipaid, Padungkwan Chitropas, Ampol Mitrevej Pharmaceutical Development and Technology Q2
9 2 167-170 scopus Jan 2004

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดข้าวพญาลืมแกงในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขัดผิว สิรินทรา นาหอคํา, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 27 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563 การงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21(ออนไลน์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
2 Effect of compression force on direct compression tablet using modified starch as a disintegrant Pongsatorn Pewnuan, Kantadit Rimphuentphan, Pathomthat Srisuk, Padungkwan Chitropas 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
3 Effect of Co-film Former and Plasticizer on Physical and Mechanical Properties of Tamarind Kernel Films ปิยะนุช สุวรรณรัตน์, แสงระวี สุทธิปริญญานนท์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 28 มี.ค. 2557 - 28 มี.ค. 2557 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15:50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม The 15th Graduate Research Conferences วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และอาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
4 การศึกษาความเป็นไปได้ของแป้งข้าวเจ้าดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด A Feasibility Study of Alcoholic-Alkaline Treated Rice Starch for Disintegrant in Tablet ญานิศา บุญวัชรพันธ์, แสงระวี สุทธิปริญญานนท์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 22 ก.พ. 2556 - 22 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
5 การศึกษาแป้งข้าวเหนียวดัดแปรในการเป็นสารเพิ่มปริมาณ-สารยึดเกาะสำหรับการผลิตยาเม็ดแบบตอกโดยตรง พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ, วรนุช ศรีเจษฎารักข์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, Makoto Otsuka, จอมใจ พีรพัฒนา 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
6 Development of hand sanitizer gel containing Artocarpuslakoocha Roxb.heartwood extract and antibacterial activity test Sasicha Chutraku, Sukumal Wannavijit, Padungkwan Chitropas 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
7 Alcoholic-Alkaline Treated Rice Starch as a Disintegrant in Direct Compression Tablet Poramat Bua-Ubon, Saruda Boonlert, Padungkwan Chitropas 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
8 การพัฒนาเม็ดขี้ผึ้งน้ำมันส้มสำหรับนวดอโรมา Development of Orange oil wax tablet for aroma massage กฤษณา อักษรเสือ, ไพลิน ลืออดุลย์, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 24 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่องความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงามNatural Beauty and Health through Aesthetic Sciences (1st Decade of Aesthetic Sciences and Health And 50th Anniversary of KKU) โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองผสมธัญพืชรูปแบบชิ้นรับประทานและการศึกษาการยอมรับในอาสาสมัคร Development of Okara Mixed Cereal Bar and Acceptance Testing of Volunteer แคทรียา ธีระเดชากุล, หนึ่งฤทัย ภู่วนิชย์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 24 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่องความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงามNatural Beauty and Health through Aesthetic Sciences (1st Decade of Aesthetic Sciences and Health And 50th Anniversary of KKU) โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น
10 การศึกษาความเป็นไปได้ของแป้งข้าวเจ้าดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารเพิ่มปริมาณในผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบเม็ด A Feasibility Study of Alcoholic-Alkaline Treated Rice Starch as Filler in Tablet Dosage Forms for Health Product ญานิศา บุญวัชรพันธ์, แสงระวี สุทธิปริญญานนท์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 24 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่องความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงามNatural Beauty and Health through Aesthetic Sciences (1st Decade of Aesthetic Sciences and Health And 50th Anniversary of KKU) โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น
11 Formulation and evaluation of facial mask from gelatinous pulp of Dillenia fruit Saengrawee Sutthiparinyanont, Chakkapan Banpot, Vongsakorn Kumsuwan, Wanassnant Kajthunyakarn, Pathomthat Srisuk, Padungkwan Chitropas 24 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่องความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงามNatural Beauty and Health through Aesthetic Sciences (1st Decade of Aesthetic Sciences and Health And 50th Anniversary of KKU) โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น
12 การพัฒนายาเม็ดอมที่มีฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Streptococcus Mutans ที่เป็นเชื้อก่อโรคในช่องปากของสารสกัดสมุนไพรจากเปลือกทับทิม และผลมะขามป้อม ภัทราพร กิจเกตุ, แสงระวี สุทธิปริญญานนท์, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 8 มิ.ย. 2555 - 8 มิ.ย. 2555 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
13 การศึกษาความเป็นไปได้ของสามเมือกจากผลส้มส้านเพื่อใช้เป็นสารยึดเกาะในผลิตภัณฑ์สุขภาพ กาญจน์สิตา โกธีรวัฒนานนท์, แสงระวี สุทธิปริญญานนท์, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 8 มิ.ย. 2555 - 8 มิ.ย. 2555 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
14 Effect of Plasticizer on Mechanical and Water Resistant Properties of Alcoholic-Alkaline Treated Mung Bean Starch Films Pisitpun Kanchanatecha, Chiravut Pathumthanasup, Arom Tattawasart, Padungkwan Chitropas 28 ม.ค. 2554 - 28 ม.ค. 2554 ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี ครั้งที่ 12 วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
15 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันสําปะหลังดัดแปรด้วยเทคนิคการใช้ด่างในแอลกอฮอล์ Physicochemical properties of tapioca starch modified by alcoholic-alkali treated technique ฐิศิรักษ์ วรพัฒน์ผดุง, แสงระวี สุทธิปริญญานนท์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 17 ก.พ. 2555 - 17 ก.พ. 2555 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 อาคารวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
16 Application of alcoholic-alkaline treated mung bean starch as a binder in wet granulation tablet Padungkwan Chitropas, Y Boonwatcharapan, W Yonwises 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
17 ผลของสารลดแรงตึงผิวและสารดูดซับที่มีต่อการเตรียมแกรนูลน้ำมันหอมระเหย ทีทรี Effect of surfactantsand adsorbents on tea treeoil granulespreparation ธีรนาถ ดอกกุหลาบ, นุวัตร วิศวร่งโรจน์, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 12 ม.ค. 2555 - 13 ม.ค. 2555 พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
พะเยา, ประเทศไทย
18 Effect of Plasticizer on Alcoholic-Alkaline Treated Glutinpus Riec Starch Films Chiravut Pathumthanasup, Padungkwan Chitropas, Arom Tattawasart 30 มี.ค. 2554 - 1 เม.ย. 2554 การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ เมืองพัทยา
ชลบุรี
19 การพัฒนาแกรนูลฟู่สำหรับทำความสะอาดฟันเทียมที่มีศักยภาพในการต้านเชื้อแคนดิดาจากน้ำมันหอมระเหย สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, ดาราพร แซ่ลี้, วัชรี คุณกิตติ 1 ก.ย. 2553 - 3 ก.ย. 2553 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
20 ผลของน้ำมันสมุนไพรไทย 9 ชนิด ต่อการต้านเชื้อราแคนดิดา สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์, สุภาภรณ์ สิงหรา, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, วัชรี คุณกิตติ 25 พ.ย. 2552 - 27 พ.ย. 2552 การประชุมวิชาการ ชีววิทยาช่องปากแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 เรื่อง " งานวิจัยชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology Reserch) " ณ สวนพฤกษาศาสตร์ทวีชล
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
21 Effects of seed coating substances on seed quality and longevity of sweet corn seed Suwaree Korkasetwit, Padungkwan Chitropas, Boonmee Siri 1 เม.ย. 2552 - 3 เม.ย. 2552 การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (TRF-Master Research Congress III) โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา
ชลบุรี
22 การพัฒนาตำรับเจลผสมน้ำมันไพลและสารสกัดพริกสำหรับใช้เฉพาะที่ : การเพิ่มการละลายของตำรับและการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร ปริศนา ก้อนโฮม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส * 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
23 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวโดยวิธีการใช้ด่างเพื่อใช้เป็นสารช่วยในยาเม็ดเตรียมโดยวิธีตอกโดยตรง : ผลของความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ในการล้าง Modification of Glutinous Rice Starch Using Alcoholic Alkaline Method as Pharmaceutical Excipient in Direct Compression Tablets: Effect of Hydrochloric Acid Concentration in Washing Process พนิตา สุวรรณน้อย, ผดุงขวัญ จิตโรภาส* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
24 ผลของชนิดของแป้ง สารเพิ่มความยืดหยุ่น และสารลดแรงตึงผิวที่มีต่อคุณสมบัติของฟิล์มที่เตรียมจากแป้ง Effect of types of flour, plasticizer and surfactant on properties of flour based films ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
25 การพัฒนาแกรนูลน้ำมันเปปเปอร์มินต์ที่ใช้ร่วมกับปลายข้าวเจ้าสำหรับถุงประคบร้อนและการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร หนึ่งฤทัย ภู่วนิชย์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส * 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
26 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของรำข้าวขาวดอกมะลิ 105 อรุณศรี ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, บุญมี ศิริ, ชิดชนก คำเลิศ 12 ธ.ค. 2547 - 15 ธ.ค. 2547 งานประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ หนึ่งทางเลือกเพื่อยกระดับสู่ครัวโลก
โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 A Feasibility Study of Microwave-Treated Glutinous Rice Starch for Disintegrant in Direct Compressed Tablet Kanin Ketjamnong, Pathomthat Srisuk, Padungkwan Chitropas 28 Jun 2018 - 29 Jun 2018 The 8th National and International Graduate Study Conference The Graduate School, Silpakorn University
Nakhon Pathom, Thailand
2 Effects of Planetary Ball Milling on Physicochemical Properties of Glutinous Rice Starch (Oryza sativa var. glutinosa) May Thu Soe, Napaphak Jaipakdee, Padungkwan Chitropas, Ekapol Limpongsa 23 May 2018 - 24 May 2018 The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018 PSU Conference Hall
Songkhla, Thailand
3 Characterization and preliminary facial mask formulation using gelatinous pulp of Dillenia fruit Wanassnant Kajthunyakarn, Padungkwan Chitropas, Saengrawee Sutthiparinyanont 25 Jan 2017 - 27 Jan 2017 The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine Asia Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
4 A Preliminary Study on Facial Mask Formulation Using Tamarind Seed Extract Saengrawee Sutthiparinyanont, Lapatrada Mungmai, Padungkwan Chitropas, Natchaya Naewthad, Nawachon Suwanhungsakul, Pradthana Matib 25 Jan 2017 - 27 Jan 2017 The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine Asia Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
5 Preparation and evaluation of facial cleanser containing Yang-na oleoresin Napaphak Jaipakdee, Ekapol Limpongsa, Padungkwan Chitropas 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
6 Preparation and Evaluation of Curcuma Comosa Liquisolid Compacts Ekapol Limpongsa, Yanika Roongpairoj, Araya Tenghattakorn, Napaphak Jaipakdee, Padungkwan Chitropas, Pawinee Piyachaturawat, Bungorn Sripanidkulchai 1 May 2014 - 3 May 2014 The 3rd CURRENT DRUG DEVELOPMENT International Conference Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, THAILAND Krabi, Thailand
Krabi, Thailand
7 Effect of Non-Volatile Liquids and Polymers on the Characteristics of Curcuma Comosa Liquisolid Powders Ekapol Limpongsa, Araya Tenghattakorn, Yanika Roongpairoj, Napaphak Jaipakdee, Padungkwan Chitropas, Pawinee Piyachaturawat, Bungorn Sripanidkulchai 1 May 2014 - 3 May 2014 The 3rd CURRENT DRUG DEVELOPMENT International Conference Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, THAILAND Krabi, Thailand
Krabi, Thailand
8 Development of Film and Nanofiber from Gelatinous Pulp of Dillenia Fruits Saengrawee Sutthiparinyanont, Menanuch Piroon, Parichat Puprasit, Prangpachorn Wasawan, Watchaya Hoklad, Woraphong Watcharasiriphong, Padungkwan Chitropas 14 Aug 2013 - 17 Aug 2013 The 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer with the theme of Biomodulation of Health-Beauty with Nutrition and Exercise Centara Grand Mirage Beach Resort, Pattaya,
Thailand
9 Optimisation of Spray Drying Condition on The Moisture Content of Spray Dried Glutinous Rice Starch Jomjai Peerapattana, Pornpun Laovachirasuwan, Voranuch Srijesdaruk, Padungkwan Chitropas, Makoto Otsuka 19 Mar 2012 - 22 Mar 2012 8th world meeting on pharmaceutics biopharmaceutics and pharmaceutical technology Istanbul
Turkey
10 The potency of glutinous rice flour as a co-filler in direct pelletized pellets Pacharapan Bootsaeng, Pheeranut Na Chiangmai, Pathomthat Srisuk, Jomjai Peerapattana, Padungkwan Chitropas 16 Jun 2011 - 19 Jun 2011 5th Conference of AASP Asian Association of Schools of Pharmacy "Pharmacist as a Key Health Care Player:Interplay of Education, Science, and Practice" Campus of Bandung Institute of Technology
Bandung, Indonesia
11 THE OPTIMAL CONDITION OF PREPARATION OF SUSTAINED RELEASE TABLETS FROM SPRAY DRIED GLUTINOUS RICE STARCH Pornpun Laovachirasuwan, Makoto Otsuka, Padungkwan Chitropas, Voranuch Srijesdaruk , Jomjai Peerapattana 11 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand
12 The Development of Glutinous Rice Starch s Properties by Spray Drying Technique Pornpun Laovachirasuwan, Jomjai Peerapattana, Padungkwan Chitropas 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
13 The Characteristics and Composition of Glutinous Rice Starch Pornpun Laovachirasuwan, Jomjai Peerapattana, Padungkwan Chitropas, Voranuch Srijesdaruk, Makoto Otsuka 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
14 A Comparison of Shed King Cobra Skin and Human Epidermis: In Vitro Permeation Studies Aroonsri Priprem, Thaned Pongjanyakul, Chidchanok Khamiert, Sarayut Radapong, Padungkwan Chitropas, Theera Rittirod 25 Oct 2007 - 28 Oct 2007 AASP 2007 Conference-Philippines "Congruence of Pharmaceutical Sciences, Practice and Research " Renaissance Makati City Hotel
Makati City, Philippines
15 The optimal condition of spray drying on the moisture content of glutinous rice starch modification Pornpun Laovachirasuwan, Jomjai Peerapattana, Voranuch Srijesdaruk, Padungkwan Chitropas, Makoto Otsuka 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai international Conference on Traditional Medicine and Natural Products Kosa Hotel
Khon Kaen
16 The modification of glutinous rice starch as pharmaceutical excipients Jomjai Peerapattana, Voranuch Srijesdaruk, Padungkwan Chitropas, Pornpun Laovachirasuwan 13 Nov 2006 - 19 Nov 2006 The 1st Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products
Nanning, Guangxi, P.R. CHINA
17 Development of method to determine herbal Phyllanthus amarus Sarayut Radapong, Aroonsri Priprem, Srisomporn Priprem, Padungkwan Chitropas 13 Nov 2006 - 19 Nov 2006 The 1st Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products
Nanning, Guangxi, P.R. CHINA
18 Development of rice bran as nutraceutical products Uracha Rungsardthong, Padungkwan Chitropas, Aroonsri Priprem 30 Nov 2004 - 3 Dec 2004 Word Congress on Glinical Nutrition
Phuket Thailand
19 Study on Antioxidant of Extracts from Rice Bran Tablets compared with others Aroonsri Priprem, Padungkwan Chitropas, Pramote Mahakunakorn, Chidchanok Khamlert, Bungorn Sripanidkulchai 19 Oct 2004 - 21 Oct 2004 30th congress on science and technology of Thailand
Impact Exhibition and Convention Center Muang Thong Thani

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำมันยางเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2014-10-01 - 2015-09-30 [364 วัน]
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
2 การพัฒนาแป้งข้าวด้วยวิธีการใช้ด่างในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารช่วยในการเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบเม็ด ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2010-10-01 - 2012-09-30 [730 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 Effects of preparation methods and amount of alkaline-treated glutinous rice starch on properties of modified release matrix tablet พจนวรรณ มูลมณี, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
4 ผลของกลีเซอรอลที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟิล์มที่เตรียมจากแป้งถั่วเขียวดัดแปรด้วยด่างในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์ จิรภา พรหมมาตร์, เพ็ญนภา ไชยวารี, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
5 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์ ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2010-05-01 - 2010-10-31 [183 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
6 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์ ผดุงขวัญ จิตโรภาส, ชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ 2009-08-01 - 2010-07-31 [364 วัน]
2552 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
7 การเพิ่มความคงตัวของน้ำมันตะไคร้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกรนูลละลายน้ำเพื่อสเปรย์ฆ่าเชื้อหัวนมวัว วัชรี คุณกิตติ, ฉันทนา อารมย์ดี, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2007-11-01 - 2009-04-30 [546 วัน]
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
8 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น จอมใจ พีรพัฒนา, วรนุช ศรีเจษฎารักข์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
9 อนุภาคนาโนจากโปรตีนไหมสำหรับใช้เป็นเครื่องสำอาง สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, อุรชา รังสาดทอง, พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์, ศรีสมพร ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
10 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวด้วยด่าง เพื่อใช้ชะลอการปลดปล่อยยาในยาเม็ดแบบมาทริกซ์ ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2007-07-01 - 2007-07-31 [30 วัน]
2550 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชที่พบจากพื้นที่โคกภูตากา อรุณศรี ปรีเปรม, จอมใจ พีรพัฒนา, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
12 อนุภาคนาโนจากโปรตีนไหมสำหรับใช้เป็นเครื่องสำอาง สุธาสินี พิชญวศิน, อุรชา รังสาดทอง, พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์, ศรีสมพร ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
13 ระบบนำส่งสารสมุนไพรและโปรตีนด้วยอนุภาคนาโน อรุณศรี ปรีเปรม, อุรชา รังสาดทอง, สันติ แม้นศิริ, ศรีสมพร ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, ภัทราวดี จันทร์แจ่ม 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยพืชจากพื้นที่โคกภูตากา อรุณศรี ปรีเปรม, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, จอมใจ พีรพัฒนา, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
15 การทดสอบคราบงูจงอางเพื่อพัฒนาต่อไปใช้เป็นเมมเบรนเยื่อกั้น อรุณศรี ปรีเปรม, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, อุรชา รังสาดทอง, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย 2004-10-01 - 2007-10-31 [1125 วัน]
2548 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
16 การพัฒนาชุดตรวจหา Total lactones ในฟ้าทะลายโจร ฉันทนา อารมย์ดี, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, สุภาวดี ดาวดี 2004-01-01 - 2004-12-31 [365 วัน]
2547 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในพื้นที่โคกภูตากา บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, เมธิน ผดุงกิจ, อรุณศรี ปรีเปรม 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
5.8781

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th