Associate Professor Dr.Areewan Cheawchanwattana

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: areche@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

quality of life, spirituality,
spiritual well-being,
research methodology, statistics,
questionnaire, scale development

Specials

1. Quality of life and spirituality in kidney diseases patients
2. Research methodology and statistics in research
3. Questionnaire and scale development

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Uses of Traditional Chinese Medicines and Western Medicines in Type 2 Diabetes: Chinese Physicians Prescribing Preferences and Patterns Ying Hu, Kornkaew Chanthapasa, Areewan Cheawchanwattana, Jian Su Thai Journal of Pharmacy Practice 13 1 154-164 tci Jan - Mar 2021 0.186
2 Knowledge of Antibiotic Use in Upper Respiratory Infection, Acute Diarrhea, and Fresh Traumatic Wound of Village Health Volunteers in Chaiyaphum Province Kantanawat Ronnarong, Areewan Cheawchanwattana Thai Journal of Pharmacy Practice 13 3 1-12 tci Jul - Sep 2021 0.186
3 Health-Related Quality of Life and Spiritual Well-Being of Patients with Type 2 Diabetesin Amphur Kantarawichai Maha Sarakham Province Chalalai Duangket, Areewan Cheawchanwattana Thai Journal of Pharmacy Practice 12 4 1088-1098 tci Oct - Dec 2020
4 Health Related Quality of Life of Chronic Disease Patients in a Community Hospital : A Case Study of Banphai Hospital, Khon Kaen Provinc Piyatida Chumsong, Areewan Cheawchanwattana Thai Journal of Pharmacy Practice 12 4 1051-1064 tci Oct - Dec 2020
5 Medication Reconciliation Processes in In-patient Department of Public Hospitals in Region 7 of National health Security Office, Ministry of Public Health Kanyamat Jeenanan, Areewan Cheawchanwattana, Kornkaew Chantapasa, Thida Ningsanon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 4 11-23 tci Oct - Dec 2560 0.085
6 Economic Evaluation of Melatonin as Adjuvant Lung Cancer Treatment : A Comparision of Melatonin with Chemotherapy and Chemotherapy Alone Thanida Inthawong, Nusaraporn Kessomboon, Aumkhae Sookprasert, Anakapong Phunmanee, Parichart Pongthai, Areewan Cheawchanwattana, Nutjaree Pratheepawanit Johns วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 133-139 tci Mar 2558
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อวัคซีนทางเลือกของผู้ปกครอง: การศึกษาโดยการสัมภาษณ์ ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ศศิวิมล ทองพั้ว, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 9 2 37-49 tci May - Aug 2556 0.058
8 มุมมองของพยาบาลโรคไตที่มีต่อการนำเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตในงานประจำ ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์, สุชาดา บุญแก้ว, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 4 133-140 tci Oct - Dec 2555 0.762
9 ความตรงตามเกณฑ์ชนิดทำนายของเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ 9-THAI โดยการทำนายอัตราการรอดชีพของผู้ป่วยล้างไต Predictive Criterion Validity of a Health-Related Quality of Life 9-THAI by Predicting Survival Rates in Dialysis Patients อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 2 23-31 tci Apr - Jun 2555
10 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๘ แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล Quality of Out-Patient Prescribing: An Analysis of 18 Standard File Datasets of Hospitals อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, พิมประภา กิจวิธี, รัชตะ อุลมาน, วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์, สมชาย สุริยะไกร, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6 2 167-175 tci Apr - Jun 2555
11 การใช้ยาและผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วยอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันในโรงพยาบาลทุติยภูมิ Drug Treatments and Outcomes of Acute Coronary Syndrome Patients in Care Hospital พิสชา เกษมทรัพย์, สุรัชดา กองศรี, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 7 2 26-35 tci May - Aug 2554 0.056
12 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Forecasted expenditure due to the use of expensive drugs in Civil Servant Medical Benefit Scheme: a comparison with Universal Health Coverage Scheme สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, พรพิศ ศิลขวุธท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 5 2 170-180 tci Apr - Jun 2554
13 ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนจากความเจ็บป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลอาจสามารถไปโรงพยาบาลร้อยเอ็ดEconomic Consequences on Households of Illnesses Requiring Hospital Referrals: Evidence from Atsamat Hospital to Roi Et Hospital พัชรียา สุวรรณศรี, สุพล ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 6 2 52-66 tci Jul 2553 0.064
14 การพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตและผลของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม Development of Quality of Life Database and Effect of Treatment on Quality of Life of Breast Cancer Patients นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, ธิติ วีระปรียากูร, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จีริสุดา คำสีเขียว วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 20 2 124-133 na May - Aug 2553
15 การวัดคุณภาพชีวิติผู้ป่วยรักษาทดแทนไตด้วย 9-Thai (Measuring Quality-of Life in Renal Eeplacement Therapy Patients Using 9-Thai อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ทวี ศิริวงศ์, ชลธิป พงศ์สกุล วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 1 64-72 tci Jan - Mar 2553 0.468
16 ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มข้นของไซโคลสปอรินในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต รจเรศ หาญรินทร์, จินดา หวังบุญสกุล, อาภรณี ไชยาคำ, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, วีรวรรณ อุชายภิชาติ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27 4 332-345 tci Oct - Dec 2551 0
17 ประสิทธิผลทางคลินิกของเจลไพลที่ทำจากน้ำมันไพลปริมาณ 1% ในการรักษาสิวชนิดเล็กน้อยถึงปานกลาง Clinical Efficacy of Plai Gel Containing 1% Plai Oil in the Treatment of Mild to Moderate Acne Vulgaris จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, รัตนศิริ จิวานนท์, เจริญ ชุณหกาญจน์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, สุมนต์ สกลไชย วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 2 121-133 tci Dec 2551 0.063
18 การใช้ exploratory และ confirmatory factor analysis ในการประเมินความตรงตามโครงสร้างของแบบวัด SF-36 ฉบับภาษาไทย ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง The Application of Exploratory and Confirmatory Factor Analysis for Assessing the Construct Validity of SF-36 Thai version in Chronic Renal Disease Patients Areewan Cheawchanwattana, Ornanong Waleekhajornlert, Supon Limwattananon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 1 106-117 tci Jan - Jun 2551 0.063
19 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ในโครงการบริหารจัดการโรค : กรณีศึกษาการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด Economic Evaluation of Disease Management Program : A Case Study of Open Heart Surgery Pataranuch Rujirawat, Thananan Rattanachotphanit, Thitima Samkaew, Areewan Cheawchanwattana, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Chulaporn Limwattananon, Sumon Sakolchai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 1 62-76 tci Jan - Jun 2551 0.063
20 รายงานสภานะสุขภาพคนไทย : การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2546 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, จิตปราณี วงศวิท, จีราวรรณ บุญเพิ่ม, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต Journal of Health Science 15 4 1-13 na Jul - Oct 2549 0
21 ผลลัพธ์ของการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะต้น นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, ธิติ วีระปรียากูร, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนานนท์, สุภัสร์ สุบงกช, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 16 1 46-54 na Jan - Apr 2549 0
22 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ทวี ศิริวงศ์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, ชลธิป พงศ์สกุล สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 9 2 158-169 na Jan 2546
23 พรมแดนแห่งความรู้ : หนึ่งทศวรรษของการประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาล รุ่งทิวา หมื่นปา, ชุติมา อรรคลีพันธุ์, บัญญัติ สิทธิธัญกิจ, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วิชาการสาธารณสุข 13 2 277-290 na Jan 2547
24 กิจกรรมและผลกระทบของงานเภสัชกรรมคลินิกในสหรัฐอเมริกา จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, นุจรี ประทีปะวณิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์ เภสัชกรรมคลินิก; 8: 63-72. 0 0 na Jan 2543
25 ภาระงานกับเวลาที่ใช้สำหรับงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยในแบบยูนิตโด๊ส ในโรงพยาบาลขอนแก่น จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, สมมารถ วานิชสัมพันธ์, นิ่มนวล มัยคุณอุปถัมภ์ เภสัชกรรมคลินิก 8 0 39-53 na Jan 2543

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Spiritual well-being and its relationship with patient characteristics and other patient-reported outcomes in peritoneal dialysis patients: Findings from the PDOPPS
Areewan Cheawchanwattana, Talerngsak Kanjanabuch, Pongpratch Puapatanakul, Surapong Narenpitak, Guttiga Halue, Kriang Tungsanga, Sajja Tatiyanupanwong, Pichet Lorvinitnun, Suchai Sritippayawan, Rutchanee Chieochanthanakij, Somkanya Tungsanga, Natanong Thamcharoen, Krit Pongpirul, Jenny I Shen, David W Johnson Nephrology Q4
27 3 1-11 Mar 2022 2.506
2 Assisted peritoneal dialysis performed by caregivers and its association with patient outcomes
Pongpratch Puapatanakul, Talerngsak Kanjanabuch, Kriang Tungsanga, Areewan Cheawchanwattana, Kittisak Tangjittrong, Niwat Lounseng, Phichit Songviriyavithaya, Junhui Junhui, Angela Yee-Moon Wang, Jenny Shen, Jeffrey Perl, Simon J Davies, Fredric O Finkelstein, David W Johnson, on behalf of Thailand PDOPPS Steering Groups Peritoneal Dialysis International Q2
42 1 1-13 Feb 2022 1.756
3 The study of medication understanding and medication adherence in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus
Hu Ying, Kornkaew Chanthapasa, Areewan Cheawchanwattana, Su Jian Journal of the Medical Association of Thailand Q4
103 10 1004-1010 scopus Oct 2020 0.16
4 Glucose Tolerance Test and Pharmacokinetic Study of Kaempferia parviflora Extract in Healthy Subjects
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Bungorn Sripanidkulchai, Catheleeya Mekjaruskul, Rosawan Areemit, Areewan Cheawchanwattana, Jiraporn Sithithaworn Nutrients Q1 6
Citation Details
11 5 1176-1188 isi,scopus May 2019
5 The Association of Functional Status with Mortality and Dialysis Modality Change: Results from the Peritoneal Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (PDOPPS).
Karthik Tennankore, Junhui Zhao, Angelo Karaboyas, Brian A Bieber, Bruce M Robinson, Hal Morgenstern, S Vanita Jassal, Fredric O Finkelstein, Talerngsak Kanjanabuch, Areewan Cheawchanwattana, Ronald L Pisoni, James A Sloand, Jeffrey Perl Peritoneal Dialysis International Q2
39 2 103-111 isi,scopus Mar - Apr 2019 1.09
6 Validation of the Thai version of the family reported outcome measure (FROM-16)© to assess the impact of disease on the partner or family members of patients with cancer
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Pattariya Chantarasap, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Srivieng Pairojkul, Aumkhae Sookprasert, Kosin Wirasorn, Areewan Cheawchanwattana, Sam Salek, Suphat Subongkot Health and Quality of Life Outcomes Q1 9
Citation Details
2019 17:32 1-8 isi,scopus Feb 2019 1.069
7 Associations among Spirituality, Health-Related Quality of Life, and Depression in Pre-Dialysis Chronic Kidney Disease Patients: An Exploratory Analysis in Thai Buddhist Patients
Waraporn Saisunantararom, Areewan Cheawchanwattana, Talerngsak Kanjanabuch, Maliwan Buranapatana, Kornkaew Chanthapasa Religions Q4
6 4 1249-1262 isi,scopus Oct 2015
8 Does the Spiritual Well-Being of Chronic Hemodialysis Patients Differ from that of Pre-dialysis Chronic Kidney Disease Patients?
Areewan Cheawchanwattana, Darunee Chunlertrith, Warapond Saisunantararom, Nutjaree Pratheepawanit Johns Religions Q4
6 1 14-23 isi,scopus Mar 2015
9 Melatonin in Patients with Cancer Receiving Chemotherapy: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial.
Aumkhae Sookprasert, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Anakapong Phunmanee, Parichart Pongthai, Areewan Cheawchanwattana, Jeffrey Roy Johns, Julraht Konsil, Preeyaporn Plaimee, Supattra Porasuphatana, Suthiphan Jitpimolmard ANTICANCER RESEARCH Q2
34 12 7327-7337 isi,scopus Dec 2014 1.872
10 The validity of A new practical quality of life measure in patients on renal replacement therapy.
Areewan Cheawchanwattana, Chulaporn Limwattananon, C Gross, Supon Limwattananon, V Tangcharoensathien, Chonlatip Pongskul, Thavee Sirivongs J Med Assoc Thai.
89 Suppl 2 S207-17 scopus Aug 2006 0.075

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 โปรแกรมข้อมูลคุณภาพชีวิต 9-THAI สำหรับผู้ป่วยโรคไต ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์, สุชาดา บุญแก้ว, สง่า มั่นยืน, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 31 ส.ค. 2560 - 2 ก.ย. 2560 The next frontier in kidney care : Moving toward excellence โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด, ขอนแก่น
ขอนแก่น, ประเทศไทย
2 Attitude of Hospital Pharmacists Under the Office of Permanent Secretary, Ministry of Public health, in Procurement Concerning Drug Quality Pajaree Soisrichay, Areewan Cheawchanwattana 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
3 Risk of Cardiovascular Adverse Events in Thai Patients with Concomitant Use of Clopidogrel and Omeprazole Siriporn Jantharuechai, Verawan Uchaipichat, Areewan Cheawchanwattana, Chaiyasith Wongvipaporn 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
4 Out-of-pocket Expenses of Colorectal Cancer Patients: A Case Study in MaharatNakhonRatchasima Hospital ณฐมน ศรีวิโรจน์มณี, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 28 มี.ค. 2557 - 28 มี.ค. 2557 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15:50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม The 15th Graduate Research Conferences วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และอาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
5 Effect of Melatonin on Oxidative Stress, Toxicity and Quality of Life of Cancer Patients Receiving Chemotherapy Nutjaree Pratheepawanit, Anakapong Punmanee, Julrhat Konsil, Jeffery Roy Johns, Areewan Cheawchanwattana, Suthiphan Jitpimolmard, Aumkhae Sookprasert, Sam Salek 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
6 การตัดสินใจซื้อวัคซีนทางเลือกของผู้ปกครองเด็กที่มารับการบริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัที่ 6 ขอนแก่น Parents Decisions on Purchasing Optional Vaccines for Children that Receiving Immunization Services at Health Promoting Hospital, Health Center Region 6, Khon Kaen ศศิวิมล ทองพั้ว, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
7 การศึกษาสภาวะสุขภาพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นันทวัน มณีรัตน์โรจน์, ดุสิต บุดดี, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
8 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับการรอดชีพในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง The Association of Health-Related Quality of Life and Survival in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients พัทธนันท์ ดิษยนันทกานต์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา*, ทวี ศิริวงศ์, ชลธิป พงศ์สกุล, ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์, สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Risk of cardiovascular adverse outcomes associated with concomitant use of clopidogrel and omeprazole in Thai acute coronary syndrome patients Verawan Uchaipichat, Siriporn Jantharuechai, Areewan Cheawchanwattana, Chaiyasith Wongvipaporn 1 Feb 2016 - 3 Feb 2016 The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologist Meeting "New Paradigms in Pharmacology for Global Health" The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok Thailand
Bangkok Thailand
2 The Association of Health Related Quality of Life and Levels of Haemoglobin and Serum Albumin in Dialysis Patients Suchada Boonkaew, Uraiwan Wongsawath, Darunee Chanlertrith, Areewan Cheawchanwattana 25 Apr 2014 - 27 Apr 2014 17th Congress of International Society for Hemodialysis Okinawa Convention Center
Okinawa , Japan
3 The Association of Spirituality and Quality of Life in Hemodialysis Patients Darunee Chunlertrith, Waraporn Saisununtararom, Areewan Cheawchanwattana, Dhavee Sirivongs 25 Apr 2014 - 27 Apr 2014 17th Congress of International Society for Hemodialysis Okinawa Convention Center
Okinawa , Japan
4 Factors Associated with Health-Related Quality of Life in Dialysis Patients Areewan Cheawchanwattana, Adrunee Chanlertrith, Suchada Boonkaew 25 Apr 2014 - 27 Apr 2014 17th Congress of International Society for Hemodialysis Okinawa Convention Center
Okinawa , Japan
5 The Association of Spirituality and Quality of Life in Chronic Kidney Diseases Stage V Patients Areewan Cheawchanwattana 22 May 2014 - 24 May 2014 European Conference on Religion, Spirituality and Health. ECRSH 2014 University of Malta, Mater Dei Hospital
Malta
6 Melatonin in cancer patients receiving chemotherapy: results from two randomized, double blind, placebo, controlled trial Nutjaree Pratheepawanit Johns, Aumkhae Sookprasert, A Punmanee, Julraht Konsil, Areewan Cheawchanwattana, Suthipun Jitpimolmard 7 Jul 2013 - 12 Jul 2013 The FASEB Science Research Conference on Melatonin Biology: Actions & Therapeutics Niagara Falls
New York (USA).
7 OUT-OF-POCKET EXPENSES OF THAI COLORECTAL CANCER PATIENTS: A CASE STUDY OF A TERTIARY-CARE HOSPITAL Nathamon Srivirojmanee, Areewan Cheawchanwattana 13 Sep 2012 - 16 Sep 2012 24th FAPA CONGRESS 2012 Culture & Medicine with sub-theme of Bringing Traditional Medicine of Modern Life Bali Nusa Dua Convention Hall
Indonesia
8 FACTORS ASSOCIATED WITHTHAI PARENTS DECISIONS ON PURCHASING OPTIONAL VACCINES FOR CHILDREN THAT RECEIVING IMMUNIZATION SERVICES AT A HEALTH CENTER Sasiwimon Tongpua, Areewan Cheawchanwattana 13 Sep 2012 - 16 Sep 2012 24th FAPA CONGRESS 2012 Culture & Medicine with sub-theme of Bringing Traditional Medicine of Modern Life Bali Nusa Dua Convention Hall
Indonesia
9 QUALITY OF LIFE IN PD PATIENTS Areewan Cheawchanwattana 6 Oct 2011 - 8 Oct 2011 5th Asian Chapter Meeting of the International Society of Peritoneal Dialysis 2011 Dusit Resort Pattaya, Thailand
Thailand
10 Prescribing Indicators Based on Electronic Database in the Context of Public Health System in Thailand Areewan Cheawchanwattana 20 Jul 2011 - 21 Jul 2011 The 1st International Conference 2011 "Patient Safety : From Product to Patient Care and Translational Research" Sunee Grand Hotel and Convention Center
Ubon Ratchathani,THAILAND.
11 Quality of life of patients receiving open ha\eart surgery Thitima Samkaew, Areewan Cheawchanwattana, Cheardchai Soonthornpas, Nutjaree Pratheepawabit Johns, Chulaporn Limwattananon 2 Nov 2007 - 6 Nov 2007 The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina V) Pharmacy For Sustainable Development Siam City Hotel
Bangkok, Thailand
12 Consumption and expenditures for underage and adult excessive drinking in Thailand Surasak Chaiyasong, Areewan Cheawchanwattana, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattanaon, Viroj Thangchareonsathien 2 Nov 2007 - 6 Nov 2007 The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina V) Pharmacy For Sustainable Development Siam City Hotel
Bangkok, Thailand
13 Implementing participatory intervention on diabetes screening in Thai rural communities Benjaporn Silaruks, Areewan Cheawchanwattana, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattanaon 2 Nov 2007 - 6 Nov 2007 The Fifth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina V) Pharmacy For Sustainable Development Siam City Hotel
Bangkok, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, นุศราพร เกษสมบูรณ์, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, สมชาย สุริยไกร 2010-09-01 - 2011-11-30 [455 วัน]
2553 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
2 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2010-08-01 - 2011-07-31 [364 วัน]
2553 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
3 Systematic review of utility measures เหมือนแพร มีสุขสบาย, อภิวัฒน์ ทองน้อย, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
4 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อารีวรรณ เชียวชาญวัฒนา 2010-03-01 - 2010-08-31 [183 วัน]
2553 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
5 การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียบแบบเพื่อนช่วยเพิ่อนและการใช้ระบบติดตามผลการเรียนทางออนไลน์ สมชาย สุริยะไกร, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2008-04-01 - 2009-03-31 [364 วัน]
2551 คณะเภสัชศาสตร์
5.7621

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th