Associate Professor Dr.Kornkaew Chanthapasa

รองศาสตราจารย์ ดร.กรแก้ว จันทภาษา

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: korcha@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

ความเชื่อด้านสุขภาพ, วัฒนธรรมความเชื่อ

Specials

เภสัชกรรมชุมชน
Health behavior
Medical anthropology

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Perception on and Use of QR Code on Drug Labels in Thai Out-patients Pattranee Khumphusan, Kornkaew Chanthapasa Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 17 1 75-83 Feb 2022 0.022
2 Knowledge of Preventive Measures of Microbial Contamination and Quality of Drinking Water in Sealed Containers of Manufacturers in Mueang District, Chaiyaphum Province Chalee Phumtan, Kornkaew Chanthapasa Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 16 1 56-62 tci Jan - Mar 2021 0.022
3 Uses of Traditional Chinese Medicines and Western Medicines in Type 2 Diabetes: Chinese Physicians Prescribing Preferences and Patterns Ying Hu, Kornkaew Chanthapasa, Areewan Cheawchanwattana, Jian Su Thai Journal of Pharmacy Practice 13 1 154-164 tci Jan - Mar 2021 0.186
4 Opinion of Healthcare Providers towards the Implementation of Ethical Criteria for Drug Promotion under the Rational Drug Use Program: Case Study of a Province in the Northeastern Region Supaksa Watphimai, Kornkaew Chanthapasa Thai Journal of Pharmacy Practice 12 4 1011-1026 tci Oct - Dec 2020
5 Reasons for Medication Non-adherence from the Perspective of Type 2 Diabetic Patients: a Case Study of Warit-Chaphum Hospital, Sakon Nakorn Mootchalin Ruangphaisan, Kornkaew Chanthapasa วารสารเภสัชกรรมไทย 12 2 481-493 tci Apr - Jun 2563 0.186
6 Situations on Look-like Sound-like, Look Twins Sound Twins Drugs in Communities: Case Study in One Sub-district in Northeastern Region Attapol Khontum, Kornkaew Chanthapasa วารสารเภสัชกรรมไทย 12 1 217-229 tci Jan - Mar 2563 0.186
7 Opinions of Doctors on the Implementation of Rational Drug Use Policy: A Case Study of a Province in Northeastern Region Supaksa Watphimai, Kornkaew Chanthapasa, Jringjai Areemit วารสารเภสัชกรรมไทย 12 1 114-127 tci Jan - Mar 2563 0.186
8 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน รังสรรค์ ศรีภิรมย์, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, ภานุมาศ ภูมาศ, สุมนต์ สกลไชย, กรแก้ว จันทภาษา, สุพล ลิมวัฒนานนท์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2 369-377 tci Jul - Sep 2560 0.141
9 พฤติกรรมการซื้อยาและอาหารที่แสดงสรรพคุณเป็นยาที่มีการโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียงของผู้บริโภคจังหวัดชัยภูมิ Drug and Food Claimed as Drug Buying Behavior through Radio Advertising of Consumer in Chaiyaphum Province จิตติมา การินทร์, กรแก้ว จันทภาษา วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 9 3 53-64 tci Sep - Dec 2556 0.058
10 แบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคหืดในมุมมองของผู้ป่วยโรคหืด (The Explanatory Model of Asthma in Perspective of Patients) ประกาย หมายมั่น, กรแก้ว จันทภาษา วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 7 1 39-51 tci Jan - Apr 2554 0.056
11 ค่าตอบแทนการบริหารเวชภัณฑ์และการจ่ายยาตามใบสั่งยาภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ:กรณีศึกษาน้านสมบุญเภสัชกรและคลินิกชุมชน อบอุ่นมหาชัย นครราชสีมา นุศราพร เกษสมบูรณ์, ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร, พิมลศรี แสงคาร์, กรแก้ว จันทภาษา, ชาญชัย จารุภาชน์, วิวรรธน์ อัครวิเชียร วารสารวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 17 6 884-896 tci Nov - Dec 2551 0
12 การหล่อหลอมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในวิชาการบริหารเภสัชกรรมในร้านยา กรแก้ว จันทภาษา วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน Journal of Learning and Teaching Innovation 2551 2551 55-58 na Dec 2551 0
13 การศึกษาสาเหตุของความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก สุณี เลิศสินอุดม, กรแก้ว จันทภาษา, สมศักดิ์ เทียมเก่า, อาภรณี ไชยาคำ วารสารอายุรศาสตร์อีสาน 7 1 37-45 tci Jan - Mar 2551 0.00
14 การเคลื่อนย้ายและการกระจายกำลังเภสัชกรในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน กรแก้ว จันทภาษา, รักษวร ใจสะอาด, นุศราพร เกษสมบูรณ์ วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 1 47-55 tci Jan - Mar 2551 0
15 ข้อเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นุศราพร เกษสมบูรณ์, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, กรแก้ว จันทภาษา วารสารวิชาการสาธารณสุข 12 1 42-55 na Jan - Feb 2546
16 Drug patent and the impacts on drug system in Thailand. Nusaraporn Kessomboon, Rasaworn Chaisa-ard, Waravoot Sermsinsiri, Kornkaew Chanthapasa, Tipaporn Karnchanaraj Toward Healthy Society: Healthy Public Policy and Health Impact Assessment in Thailand. 0 0 199-216 na Jan 2548
17 ข้อเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นุศราพร เกษสมบูรณ์, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, กรแก้ว จันทภาษา วิชาการสาธารณสุข 12 1 42-55 na Jan 2545

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 The Medication Use Issues and Challenges of Mental Illness Exacerbation in Patients with Schizophrenia: A Qualitative Study in Thailand

รางวัลการตีพิมพ์
Ponglapat Klinpiboon, Kornkaew Chanthapasa Patient Preference and Adherence Q1
17 - 2927-2937 Nov 2023 23.14
2 Perceptions of Communities Regarding Look-Twin Sound-Twin Drugs: A Case Study of a Sub-District in the Northeastern Region of Thailand
Attapol Khontum, Kornkaew Chanthapasa Risk Management and Healthcare Policy Q2
14 1 2345-2355 scopus Jun 2021 0.83
3 The study of medication understanding and medication adherence in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus
Hu Ying, Kornkaew Chanthapasa, Areewan Cheawchanwattana, Su Jian Journal of the Medical Association of Thailand Q4
103 10 1004-1010 scopus Oct 2020 0.16
4 Associations among Spirituality, Health-Related Quality of Life, and Depression in Pre-Dialysis Chronic Kidney Disease Patients: An Exploratory Analysis in Thai Buddhist Patients
Waraporn Saisunantararom, Areewan Cheawchanwattana, Talerngsak Kanjanabuch, Maliwan Buranapatana, Kornkaew Chanthapasa Religions Q4
6 4 1249-1262 isi,scopus Oct 2015
5 Safety of Medicinal Products in Thailand: Assessment of the Pharmacovigilance System and its Performance
R Sakulbumrungsil, Nusaraporn Kessomboon, S Udomaksorn, I Kanchanaphibool, Kornkaew Chanthapasa RESEARCH IN SOCIAL & ADMINISTRATIVE PHARMACY
10 5 E51-E51 isi,scopus Sep - Oct 2014
6 Non-compliance in asthmatic patients in easy asthma clinic at Srinagarind Hospital, Thailand
Kornkaew Chanthapasa, Suni Leasinoudom, Sirin Phenpinun, C Samosorn, Watchara Boonsawat RESEARCH IN SOCIAL & ADMINISTRATIVE PHARMACY
10 5 E35-E35 isi,scopus Sep - Oct 2014
7 Explanatory Model of Chronic Kidney Disease from the Perspectives of Patients and Healthcare Providers: Case Study in Chaiyaphum Hospital, Thailand
S Direksri, Kornkaew Chanthapasa Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
8 8 e62 isi,scopus Oct - Dec 2012
8 Drug Use Behavior in Uncontrolled Asthma Patients at Thatoom Hospital, Surin Province, Thailand
N Meethum, Kornkaew Chanthapasa Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
8 6 e62 isi,scopus Oct - Dec 2012

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 การจัดการด้านยาในโรงเรียน :กรณีศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด Achareeya Apaisoongnern, Kornkaew Chanthapasa 15 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น และ ประเทศไทย
2 Problems on regulation of radio commercial of food and drugs by regional government officials Tulaporn Rujirayunyong, Kornkaew Chanthapasa 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
3 Business construction of drugs and health products by advertising of radio stations : Study in the province in the Northeastern Region Wasan Meekhun, Kornkaew Chanthapasa 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
4 Stakeholder analysis toward the planning to remedy the illegal radio broadcast advertising of health products in Khon Kaen Province Chanyarat Noksakda, Kanokporn Thanmaneesin, Kornkaew Chanthapasa, Worasuda Yoongthong 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
5 Medical Devices ImportersN Opinions on Classification of Medical Devices By Risk Level Chuthamas Anusornteragul, Kornkaew Chanthapasa 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
6 Implementation of Ethical Criteria for Pharmaceutical Purchasing and Sales Promotion of Drug and Non-drug Supplies 2014 in Hospitals: Case Study at a Province of Northeastern Region Pichaya Udomsin, Kornkaew Chanthapasa 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
7 The List of Drug and Drug Distribution Model for the Primary Treatment of and Illness in Remote Communities: A Case Study of Dansai District of Loei Province Anchalee Pimprat, Chanchai Jarupas, Kornkaew Chanthapasa 30 มิ.ย. 2559 - 1 ก.ค. 2559 39th National Graduate Research Conference Assumption University of Thailand
Bangkok, Thailand
8 Medication management in the schools in Phrayuen District, Khonkaen Province Angsurat Yimlamai, Kornkaew Chanthapasa 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
9 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ป่วยเบาหวานในเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร Dietary supplement consumption behavior of diabetes mellitus patients in Tambon Warit Cha-phum, Warit Cha-phum District, Sakon Nakhon Province สมใจ ผ่านภูวงษ์, กรแก้ว จันทภาษา 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
10 แบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังในมุมมองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Explanatory model of chronic kidney disease in perspective of patient สุภัทจรีย์ ดิเรกศรี, กรแก้ว จันทภาษา 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
11 สถานการณ์การโฆษณายาและอาหารที่แสดงสรรพคุณเป็นยาทางสื่อวิทยุในเขตเทศบาลตำบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ The Situation of Radio Advertisement of Drug and Food Claimed as Drug in Phraibueng Municipality, Sisaket Province. กฤติยา โลมาศ, กรแก้ว จันทภาษา 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
12 การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขตพิ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำหนัก อภิรดี สังข์ทอง, กรแก้ว จันทภาษา* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
13 ความคิดเห็นต่อหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการน้ำหนักและการให้บริการด้านการจัดการน้ำหนักของเภสัชกรร้านยาจังหวัดขอนแก่น ศราวุธ จันทร์ลอย, กรแก้ว จันทภาษา* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
14 การปฏิบัติงานและทัศนคติต่องานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม Practicing and attitude in health consumer protection of pharmacy technician พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล, กรแก้ว จันทภาษา* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 MOTIVATION AND SATISFACTION IN SMOKING CESSATION SERVICE Sunee Lertsinudom, Sineenard Pranboon, Kornkaew Chanthapasa, Nadthatida Hansuri 23 Jul 2018 - 26 Jul 2018 The International Social Pharmacy Workshop (ISPW) 2018 Building Onderwijs en Navorsing (O&N) Campus Gasthuisberg (Leuven, University Hospital) Herestraat 49, 3000 Leuven
Leuven, Belgium
2 The Risk Management of Drug System in School: The Valuable Role of Hospital Pharmacist in Thailand Angsurat Yimlamai, Kornkaew Chanthapasa 14 Jul 2016 - 18 Jul 2016 16th Asian Conference on Clinical Pharmacy July 14-18, 2016, Seoul, Republic of Korea
Seoul, Republic of Korea
3 Comparison of quality control systems for traditional medicine in Thailand and China Hu Ying, Kornkaew Chanthapasa, Suppachai Tiyaworanant, Glenn Neville Borlace 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
4 THE EXPLANATORY MODEL OF ASTHMA IN PERSPECTIVE OF PATIENTS AND FOLK HEALERS Prakai Maimon, Kornkaew Chanthapasa 5 Nov 2010 - 8 Nov 2010 2010 FAPA Congress in Taipei, Taiwan "The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Association Congress" Pharmacy & Society Taipei International Convention Center (TICC), Taiwan
Taipei, Taiwan
5 INACCESSIBILITY TO DRUG: POTENTIAL IMPACT OF THAILAND-U.S. FREE TRADE AGREEMENT Raksaworn Jaisa-ard, Nusaraporn Kessomboon, Kornkaew Chanthapasa 18 Nov 2006 - 21 Nov 2006 The 21st Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations
Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan
6 SITUATION OF MEDICAL PROMOTION PRACTICES ON MEDICAL SYMPOSIA IN THAILAND Kornkaew Chanthapasa, Yaowalak Amrumpai, Niyada Kiatying-Angsulee 18 Nov 2006 - 21 Nov 2006 The 21st Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations
Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 โครงการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ กรแก้ว จันทภาษา 2019-08-01 - 2019-12-31 [152 วัน]
2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงบริการทางเภสัชกรรมที่ดีอย่างเท่าเทียมในสถานบริการทุกระดับ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อหารูปแบบการแก้ไขปัญหาการโฆษณาด้านสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, ทิพาพร กาญจนราช, นุศราพร เกษสมบูรณ์, เชิดชัย อริยานุชิตกุล, วีรวรรณ รุจิจนากุล 2010-08-01 - 2010-11-30 [121 วัน]
2553 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
4 การโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ธัญภรณ์ วิศาลสวัสดิ์, ประภัสสร พูลศิลป์ ประภัสสร พูลศิลป์, กรแก้ว จันทภาษา กรแก้ว จันทภาษา 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
5 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการขายและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ประชาชน กรแก้ว จันทภาษา 2009-11-01 - 2010-11-30 [394 วัน]
2553 สำนักงานแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
6 การศึกษาสถานการณ์การให้บริบาลเภสัชกรรมอย่างมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมของเภสัชกร กรแก้ว จันทภาษา, รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 การศึกษาสถานการณ์การเคลื่อนย้ายและการกระจายกำลังคนของวิชาชีพเภสัชกรจากอดีตถึงปัจจุบัน กรแก้ว จันทภาษา 2006-07-01 - 2006-12-31 [183 วัน]
2549 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
4.6677

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th