ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรแก้ว จันทภาษา

Assistant Professor Dr.Kornkaew Chanthapasa

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
โทร: 043202378
อีเมลล์: korcha@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

ความเชื่อด้านสุขภาพ, วัฒนธรรมความเชื่อ

ความเชี่ยวชาญ

เภสัชกรรมชุมชน
Health behavior
Medical anthropology

ข้อมูลผลงานของอาจารย์

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ค้นหาจาก

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 ความคิดเห็นของแพทย์ต่อการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาย่างสมเหตุสมผล: กรณีศึกษาจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุภัคษา วาดพิมาย, Kornkaew Chanthapasa, จริงใจ อารีมิตร Thai Journal of Pharmacy Practice 12 1 114-127 tci Jan 2563
2 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน รังสรรค์ ศรีภิรมย์, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, ภานุมาศ ภูมาศ, สุมนต์ สกลไชย, กรแก้ว จันทภาษา, สุพล ลิมวัฒนานนท์, กัญจนา ติษยาธิคม, วลัยพร พัชรนฤมล, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2 369-377 tci Jul - Sep 2560 0.141
3 พฤติกรรมการซื้อยาและอาหารที่แสดงสรรพคุณเป็นยาที่มีการโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียงของผู้บริโภคจังหวัดชัยภูมิ Drug and Food Claimed as Drug Buying Behavior through Radio Advertising of Consumer in Chaiyaphum Province จิตติมา การินทร์, กรแก้ว จันทภาษา วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 9 3 53-64 tci Sep - Dec 2556 0.058
4 แบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคหืดในมุมมองของผู้ป่วยโรคหืด (The Explanatory Model of Asthma in Perspective of Patients) ประกาย หมายมั่น, กรแก้ว จันทภาษา วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 7 1 39-51 tci Jan - Apr 2554 0.056
5 ค่าตอบแทนการบริหารเวชภัณฑ์และการจ่ายยาตามใบสั่งยาภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ:กรณีศึกษาน้านสมบุญเภสัชกรและคลินิกชุมชน อบอุ่นมหาชัย นครราชสีมา นุศราพร เกษสมบูรณ์, ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร, พิมลศรี แสงคาร์, กรแก้ว จันทภาษา, ชาญชัย จารุภาชน์, วิวรรธน์ อัครวิเชียร วารสารวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 17 6 884-896 tci Nov - Dec 2551 0
6 การหล่อหลอมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในวิชาการบริหารเภสัชกรรมในร้านยา กรแก้ว จันทภาษา วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน Journal of Learning and Teaching Innovation 2551 2551 55-58 na Dec 2551 0
7 การศึกษาสาเหตุของความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก สุณี เลิศสินอุดม, กรแก้ว จันทภาษา, สมศักดิ์ เทียมเก่า, อาภรณี ไชยาคำ วารสารอายุรศาสตร์อีสาน 7 1 37-45 tci Jan - Mar 2551 0.00
8 การเคลื่อนย้ายและการกระจายกำลังเภสัชกรในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน กรแก้ว จันทภาษา, รักษวร ใจสะอาด, นุศราพร เกษสมบูรณ์ วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 1 47-55 tci Jan - Mar 2551 0
9 ข้อเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นุศราพร เกษสมบูรณ์, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, กรแก้ว จันทภาษา วารสารวิชาการสาธารณสุข 12 1 42-55 na Jan - Feb 2546
10 Drug patent and the impacts on drug system in Thailand. Nusaraporn Kessomboon, Rasaworn Chaisa-ard, Waravoot Sermsinsiri, Kornkaew Chanthapasa, Tipaporn Karnchanaraj Toward Healthy Society: Healthy Public Policy and Health Impact Assessment in Thailand. 0 0 199-216 na Jan 2548
11 ข้อเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นุศราพร เกษสมบูรณ์, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, กรแก้ว จันทภาษา วิชาการสาธารณสุข 12 1 42-55 na Jan 2545

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Associations among Spirituality, Health-Related Quality of Life, and Depression in Pre-Dialysis Chronic Kidney Disease Patients: An Exploratory Analysis in Thai Buddhist Patients
Waraporn Saisunantararom, Areewan Cheawchanwattana, Talerngsak Kanjanabuch, Maliwan Buranapatana, Kornkaew Chanthapasa Religions Q1 1
6 4 1249-1262 isi,scopus Oct 2015
2 Safety of Medicinal Products in Thailand: Assessment of the Pharmacovigilance System and its Performance
R Sakulbumrungsil, Nusaraporn Kessomboon, S Udomaksorn, I Kanchanaphibool, Kornkaew Chanthapasa RESEARCH IN SOCIAL & ADMINISTRATIVE PHARMACY
10 5 E51-E51 isi,scopus Sep - Oct 2014
3 Non-compliance in asthmatic patients in easy asthma clinic at Srinagarind Hospital, Thailand
Kornkaew Chanthapasa, Suni Leasinoudom, Sirin Phenpinun, C Samosorn, Watchara Boonsawat RESEARCH IN SOCIAL & ADMINISTRATIVE PHARMACY
10 5 E35-E35 isi,scopus Sep - Oct 2014
4 Explanatory Model of Chronic Kidney Disease from the Perspectives of Patients and Healthcare Providers: Case Study in Chaiyaphum Hospital, Thailand
S Direksri, Kornkaew Chanthapasa Research in Social and Administrative Pharmacy Q1 33
8 8 e62 isi,scopus Oct - Dec 2012
5 Drug Use Behavior in Uncontrolled Asthma Patients at Thatoom Hospital, Surin Province, Thailand
N Meethum, Kornkaew Chanthapasa Research in Social and Administrative Pharmacy Q1 33
8 6 e62 isi,scopus Oct - Dec 2012

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 การจัดการด้านยาในโรงเรียน :กรณีศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด Achareeya Apaisoongnern, Kornkaew Chanthapasa 15 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น และ ประเทศไทย
2 Problems on regulation of radio commercial of food and drugs by regional government officials Tulaporn Rujirayunyong, Kornkaew Chanthapasa 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
3 Business construction of drugs and health products by advertising of radio stations : Study in the province in the Northeastern Region Wasan Meekhun, Kornkaew Chanthapasa 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
4 Stakeholder analysis toward the planning to remedy the illegal radio broadcast advertising of health products in Khon Kaen Province Chanyarat Noksakda, Kanokporn Thanmaneesin, Kornkaew Chanthapasa, Worasuda Yoongthong 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
5 Medical Devices ImportersN Opinions on Classification of Medical Devices By Risk Level Chuthamas Anusornteragul, Kornkaew Chanthapasa 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
6 Implementation of Ethical Criteria for Pharmaceutical Purchasing and Sales Promotion of Drug and Non-drug Supplies 2014 in Hospitals: Case Study at a Province of Northeastern Region Pichaya Udomsin, Kornkaew Chanthapasa 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
7 The List of Drug and Drug Distribution Model for the Primary Treatment of and Illness in Remote Communities: A Case Study of Dansai District of Loei Province Anchalee Pimprat, Chanchai Jarupas, Kornkaew Chanthapasa 30 มิ.ย. 2559 - 1 ก.ค. 2559 39th National Graduate Research Conference Assumption University of Thailand
Bangkok, Thailand
8 Medication management in the schools in Phrayuen District, Khonkaen Province Angsurat Yimlamai, Kornkaew Chanthapasa 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
9 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ป่วยเบาหวานในเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร Dietary supplement consumption behavior of diabetes mellitus patients in Tambon Warit Cha-phum, Warit Cha-phum District, Sakon Nakhon Province สมใจ ผ่านภูวงษ์, กรแก้ว จันทภาษา 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
10 แบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังในมุมมองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Explanatory model of chronic kidney disease in perspective of patient สุภัทจรีย์ ดิเรกศรี, กรแก้ว จันทภาษา 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
11 สถานการณ์การโฆษณายาและอาหารที่แสดงสรรพคุณเป็นยาทางสื่อวิทยุในเขตเทศบาลตำบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ The Situation of Radio Advertisement of Drug and Food Claimed as Drug in Phraibueng Municipality, Sisaket Province. กฤติยา โลมาศ, กรแก้ว จันทภาษา 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
12 การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขตพิ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำหนัก อภิรดี สังข์ทอง, กรแก้ว จันทภาษา* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
13 ความคิดเห็นต่อหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการน้ำหนักและการให้บริการด้านการจัดการน้ำหนักของเภสัชกรร้านยาจังหวัดขอนแก่น ศราวุธ จันทร์ลอย, กรแก้ว จันทภาษา* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
14 การปฏิบัติงานและทัศนคติต่องานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม Practicing and attitude in health consumer protection of pharmacy technician พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล, กรแก้ว จันทภาษา* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 MOTIVATION AND SATISFACTION IN SMOKING CESSATION SERVICE Sunee Lertsinudom, Sineenard Pranboon, Kornkaew Chanthapasa, Nadthatida Hansuri 23 Jul 2018 - 26 Jul 2018 The International Social Pharmacy Workshop (ISPW) 2018 Building Onderwijs en Navorsing (O&N) Campus Gasthuisberg (Leuven, University Hospital) Herestraat 49, 3000 Leuven
Leuven, Belgium
2 The Risk Management of Drug System in School: The Valuable Role of Hospital Pharmacist in Thailand Angsurat Yimlamai, Kornkaew Chanthapasa 14 Jul 2016 - 18 Jul 2016 16th Asian Conference on Clinical Pharmacy July 14-18, 2016, Seoul, Republic of Korea
Seoul, Republic of Korea
3 Comparison of quality control systems for traditional medicine in Thailand and China Hu Ying, Kornkaew Chanthapasa, Suppachai Tiyaworanant, Glenn Neville Borlace 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
4 THE EXPLANATORY MODEL OF ASTHMA IN PERSPECTIVE OF PATIENTS AND FOLK HEALERS Prakai Maimon, Kornkaew Chanthapasa 5 Nov 2010 - 8 Nov 2010 2010 FAPA Congress in Taipei, Taiwan "The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Association Congress" Pharmacy & Society Taipei International Convention Center (TICC), Taiwan
Taipei, Taiwan
5 INACCESSIBILITY TO DRUG: POTENTIAL IMPACT OF THAILAND-U.S. FREE TRADE AGREEMENT Raksaworn Jaisa-ard, Nusaraporn Kessomboon, Kornkaew Chanthapasa 18 Nov 2006 - 21 Nov 2006 The 21st Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations
Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan
6 SITUATION OF MEDICAL PROMOTION PRACTICES ON MEDICAL SYMPOSIA IN THAILAND Kornkaew Chanthapasa, Yaowalak Amrumpai, Niyada Kiatying-Angsulee 18 Nov 2006 - 21 Nov 2006 The 21st Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations
Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 โครงการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ กรแก้ว จันทภาษา 2019-08-01 - 2019-12-31 [152 วัน]
2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงบริการทางเภสัชกรรมที่ดีอย่างเท่าเทียมในสถานบริการทุกระดับ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อหารูปแบบการแก้ไขปัญหาการโฆษณาด้านสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, ทิพาพร กาญจนราช, นุศราพร เกษสมบูรณ์, เชิดชัย อริยานุชิตกุล, วีรวรรณ รุจิจนากุล 2010-08-01 - 2010-11-30 [121 วัน]
2553 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
4 การโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ธัญภรณ์ วิศาลสวัสดิ์, ประภัสสร พูลศิลป์ ประภัสสร พูลศิลป์, กรแก้ว จันทภาษา กรแก้ว จันทภาษา 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
5 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการขายและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ประชาชน กรแก้ว จันทภาษา 2009-11-01 - 2010-11-30 [394 วัน]
2553 สำนักงานแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
6 การศึกษาสถานการณ์การให้บริบาลเภสัชกรรมอย่างมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมของเภสัชกร กรแก้ว จันทภาษา, รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 การศึกษาสถานการณ์การเคลื่อนย้ายและการกระจายกำลังคนของวิชาชีพเภสัชกรจากอดีตถึงปัจจุบัน กรแก้ว จันทภาษา 2006-07-01 - 2006-12-31 [183 วัน]
2549 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
3.2242

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th