Assistant Professor Dr.Maneerat Rattanamahattana

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: lmanee@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Pharmaceutical, advertising, Consumers, Health Professinals, Outcome, Internet, Marketing Management, e, learning, Continuing Education, Pharmacy Education

Specials

The impact of pharmaceutical advertising and promotion on the relationship between consumers and health professionals and whether there are associated, measurable effects on health outcome.
The impact of the Internet on pharmaceutical marketing management
The application of eLearning concept in Continuing Pharmacy Education

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 การพัฒนาและประเมินผลกระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องของการสั่งใช้ยาในโรงพยาบาล:กรณีศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน ณ หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉัตราภรณ์ พรมโคตร, มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 3 49-58 tci Jul - Sep 2560 0.105
2 Pharmacy Services in the Perspective of Foreign Customers in Thailand Warut Kongsudjai, Maneerat Rattanamahattana วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 358 tci Mar 2558 0.159
3 ความพรอมทางดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาเภสัชศาสตรประเทศไทยเพื่อกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นวรัตน ติณสุข, นวรัตน วิบูลยพจน์, มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 358 tci Mar 2558 0.159
4 Consumer''s Expectation on Healthy Drinks Sarisa Manomayitthikan, Maneerat Rattanamahattana วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 126-132 tci Mar 2558
5 กิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้โรคมะเร็งปากมดลูกผ่านสื่อโดยผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี Disease awareness activities of HPV vaccines for preventing cervical cancer through mass media in Thailand ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี, มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7 2 252-260 tci Apr - Jun 2556
6 ความตั้งใจที่จะรายงานและเหตุผลที่ไม่รายงานความคลาดเคลื่อนทางยาของบุคลากรทางการแพทย์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย Intent to Report and Reasons not to Report Medication Errors among Health Professionals: Case Study at a Provincial Hospital in Thailand เปรมวดี ศิริวิวัฒนานนท์, มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 9 3 43-52 tci Sep - Dec 2556 0.058

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Analysis of mobile applications for diabetes self-management in Thailand
Maneerat Rattanamahattana, P Rungsa Multi Conference on Computer Science and Information Systems, MCCSIS 2019 - Proceedings of the International Conference on e-Health 2019
256-258 scopus Oct 2019
2 A qualitative assessment of barriers and facilitators to antiretroviral adherence in Thai patients
Melissa Phuphanich, Maneerat Rattanamahattana, Anchalee Avihingsanon, Ploenchan Chetchotisakd, Opass Putcharoen, Monica Gandhi, Annette H Sohn, John Imrie, Praphan Phanuphak, Stephen J Kerr Journal of Virus Eradication Q1
2016 1 e9-e14 scopus Jan 2016
3 EVALUATION OF DIRECT-TO-CONSUMER ADVERSTISING ACTIVITIES CONCERNING HUMAN PAPILLOMA VIRUS VACCINES THROUGH MASS MEDIA IN THALAND
Maneerat Rattanamahattana, P Phosi VALUE IN HEALTH Q1
16 3 A153-A154 isi,scopus May 2013

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Medication Possession in Patients with Diabetes and Hypertension at Community Hospital Suphattra Vanitsupachai, Maneerat Rattanamahattana 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
2 กิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกของวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปปิลโลมาผ่านสื่อในประเทศไทย Disease Awareness Activities of Human Papilloma Virus Vaccines for Preventing Cervical Cancer through Mass Media in Thailand ภาสกรณ์ โพธิ์ศรี, มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
3 เหตุใดบุคลากรทางการแพทย์ ไม่รายงานความคลาดเคลื่อนทางยา: กรณีศึกษาโรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เปรมวดี ศิริวิวัฒนานนท์, มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Patient-Healthcare Provider Communication: The Patients Perspectives Maneerat Rattanamahattana, SJ Kerr 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
3.2569

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th