Assistant Professor Dr.Sarunya Tuntiyasawasdikul

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล

สาขาวิชา: สำนักงานวิชาการ
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: sarunyat@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Thai herbs
Natural product
Skin delivery

Specials

1. Phytochemistry of herbal medicines and natural products
2. Pharmaceutical product
3. Transdermal delivery system

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Development of simultaneous determination of five active compounds of ginger by high performance liquid chromatographic method Peera Tabboon, Sarunya Tuntiyasawasdikul, Bungorn Sripanidkulchai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 17 3 39-48 tci Jul - Sep 2021 0.098

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Quality and stability assessment of commercial products containing phytoestrogen diaryheptanoids from Curcuma comosa
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Peera Tabboon, Sarunya Tuntiyasawasdikul, Bungorn Sripanidkulchai Industrial Crops and Products Q1 4
Citation Details
134 8 216-224 isi,scopus Aug 2019 3.849
2 Development and evaluation of topical films containing phytoestrogenic diaryheptanoids from Curcuma comosa extract
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Sarunya Tuntiyasawasdikul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee, Bungorn Sripanidkulchai Drug Development and Industrial Pharmacy Q2 8
Citation Details
2018 1 1-10 isi,scopus Mar 2018 2.295
3 Effects of Vehicles and Enhancers on the Skin Permeation of Phytoestrogenic Diarylheptanoids from Curcuma comosa
Sarunya Tuntiyasawasdikul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee, Bungorn Sripanidkulchai AAPS PharmSciTech Q2
18 3 895-903 isi,scopus Apr 2017 2.451
4 LC-MS for determination of three methoxyflavones from Kaempferia parviflora in rat plasma and application to pharmacokinetic study
Sarunya Tuntiyasawasdikul, Bungorn Sripanidkulchai Current Pharmaceutical Analysis Q3
12 4 371-378 isi,scopus Sep 2016 0.75
5 A monolithic drug-in-adhesive patch of methoxyflavones from Kaempferia parviflora: In vitro and in vivo evaluation
Sarunya Tuntiyasawasdikul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee, Bungorn Sripanidkulchai International Journal of Pharmaceutics Q2
478 2 486-495 isi,scopus Jan 2015
6 Transdermal Permeation of Kaempferia parviflora Methoxyflavones from Isopropyl Myristate-Based Vehicles.
Sarunya Tuntiyasawasdikul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee, Bungorn Sripanidkulchai AAPS PharmSciTech Q2
2014 2014 15:947-55 isi,scopus May 2014 1.584

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Preliminary Release Study of Garcinia hanburyi-loaded Hydrogel for Rectal Drug Delivery Pawalee Niamtaworn, Suphat Subongkot, Sarunya Tuntiyasawasdikul, Bungorn Sripanidkulchai 19 May 2020 - 20 May 2020 The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2020 online in Bangkok
Bangkok, Thailand
2 In vitro study of permeation profile and skin accumulation of diarylheptanoids from Curcuma comosa Sarunya Tuntiyasawasdikul, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
3 Preliminary permeation study of Kaempferia parviflora crude extract Sarunya TUNTIYASAWASDIKUL, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ศักดา ดาดวง, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นภภัค ใจภักดี, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล 2020-04-01 - 2021-04-01 [365 วัน]
2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 การพัฒนาและประเมินเจลทรานส์เฟอร์โซมที่มีส่วนประกอบของไฟโตรเจนจากสารสกัดว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มการนำส่งทางผิว ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล 2019-03-01 - 2021-02-28 [730 วัน]
2562 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, จริงใจ อารีมิตร, พีระ ทับบุญ, คัทลียา เมฆจรัสกุล, สมศักดิ์ นวลแก้ว, บรรลือ สังข์ทอง 2018-12-03 - 2019-12-02 [364 วัน]
2562 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
4 การพัฒนาตำรับนำส่งสารสำคัญกระชายดำสู่ผิวหนังด้วยสเปรย์ไมโครอิมัลชัน ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล 2018-09-10 - 2019-09-09 [364 วัน]
2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
5 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดเห็นเพื่อเสริมความจำ เอกพล ลิ้มพงษา, นภภัค ใจภักดี, จันทนา บุญยะรัตน์, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, พีระ ทับบุญ, นิวัฒ เสนาะเมือง, บังอร ศรีพานิชกุลชัย 2017-12-01 - 2018-12-01 [365 วัน]
2561 โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
6 การพัฒนาสารช่วยทางเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยยาและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากกากแป้งข้าวที่มีสี บังอร ศรีพานิชกุลชัย, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย, จอมใจ พีรพัฒนา, เอกพล ลิ้มพงษา, นภภัค ใจภักดี, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, จริงใจ อารีมิตร 2016-12-27 - 2017-12-26 [364 วัน]
2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
5.9216

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th