Assistant Professor Dr.Jringjai Areemit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริงใจ อารีมิตร

สาขาวิชา: สำนักงานวิชาการ
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: jrinar@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Pharmaceutical industry,
plant layout, production,
GMP, research, solid dosage form

Specials

1. Plant layout management and related laws for modern pharmaceutical factory
2. Pharmaceutical production management system according to Good Manufacturing Practice (GMP)
3. Research and development of pharmaceutical solid dosage form

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Opinions of Doctors on the Implementation of Rational Drug Use Policy: A Case Study of a Province in Northeastern Region Supaksa Watphimai, Kornkaew Chanthapasa, Jringjai Areemit วารสารเภสัชกรรมไทย 12 1 114-127 tci Jan - Mar 2563 0.186
2 Study of commercial mouthwash products for research on future development for people with oral health problems Jringjai Areemit, Bungorn Sripanidkulchai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 15 4 75-86 tci Oct - Dec 2562 0.098
3 Information of commercial mouthwash products for future development in people with oral health problems Jringjai Areemit, Bungorn Sripanidkulchai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 15 4 1-13 tci Oct - Dec 2562 0.098
4 Efficacy and Safety of Vernonia Cinerea Pastilles for Smoking Cessation in Low and Moderate Nicotine Dependence Sutasinee Srisoi, Sunee Lertsinudom, Jringjai Areemit, Nadthatida Hansuri, Achara Nasatid, Nirachara Tawinka, Sineenard Pranboon, Bungorn Sripanidkulchai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 4 68-78 tci Oct - Dec 2561 0.255

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Vernonia cinerea pastilles is effective for smoking cessation
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Sunee Lertsinudom, Kittisak Sawanyawisuth, Sutasinee Srisoi, Jringjai Areemit, Nadthatida Hansuri, Nirachra Tawinkan, Ampornpan Theeranut, Bungorn Sripanidkulchai, Sineenard Pranboon Journal of Traditional and complementary Medicine Q1 6
Citation Details
11 2 90-94 scopus Mar 2021 2.108
2 Liposome-based mucoadhesive formulations for oral delivery of macromolecules (Book Chapter)
P Sriamornsak, H Takeuchi,, Jringjai Areemit Oral Delivery of Macromolecular Drugs
2009 2009 169-193 Jan 2009
3 Evaluation of mucoadhesiveness of polymers by BIACORE method and mucin-particle method
Jringjai Areemit, H Takeuchi International Journal of Pharmaceutics Q2
354 1-2 204-209 Apr 2008
4 Improved intestinal absorption of calcitonin by mucoadhesive delivery of novel pectin-liposome nanocomplexes
N Thirawong, Jringjai Areemit, H Takeuchi,, P Sriamornsak JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE Q1
125 3 236-245 Feb 2008
5 Atomic force microscopy imaging of novel self-assembling pectin-liposome nanocomplexes
P Sriamornsak, N Thirawong, J Nunthanid, S Puttipipatkhachorn, Jringjai Areemit, H Takeuchi Carbohydrate Polymers Q1
71 2 324-329 Jan 2008
6 Visualization of the penetrative and mucoadhesive properties of chitosan and chitosan-coated liposomes through the rat intestine
Jringjai Areemit, H Takeuchi, H Yamamoto, Y Kawashima Journal of Liposome Research Q2
16 2 127-141 Jul 2006
7 The effect of particle structure of chitosan-coated liposomes and type of chitosan on oral delivery of calcitonin
Jringjai Areemit, A Tsuruta, Y Kawabata, H Takeuchi Journal of Drug Targeting Q1
14 3 147-154 Apr 2006
8 Properties of liposomes coated with hydrophobically modified chitosan in oral liposomal drug delivery
Jringjai Areemit, H Takeuchi, H Yamamoto, Y Kawashima Pharmazie Q4
61 2 106-111 Feb 2006
9 Novel mucoadhesion tests for polymers and polymer-coated particles to design optimal mucoadhesive drug delivery systems
H Takeuchi, Jringjai Areemit, Y Matsui, H Sugihara, H Yamamoto, Y Kawashima Advanced Drug Delivery Reviews Q1
57 11 1583-1594 Nov 2005
10 Cholesterol-bile salt vesicles as potential delivery vehicles for drug and vaccine delivery
C Martin, Jringjai Areemit, H Takeuchi, H Yamamoto, Y Kawashima, H Alpar International Journal of Pharmaceutics Q2
298 2 339-343 Jul 2005

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Efficacy and safety of Vernonia Cinerea pastilles for smoking cessation in low and moderate nicotine dependence Sutasinee Srisoi, Sunee Lertsinudom, Jringjai Areemit, Nadthatida Hansuri, Achara Nasatid, Nirachara Tawinka, Sineenard Pranboon, Bungorn Sripanidkulchai 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Efficacy and safety of vernonia cinerea pastilles for smoking cessation Sunee Lertsinudom, Sutasinee Srisoi, Jringjai Areemit, Nadthatida Hansuri, Sineenard Pranboon, Bungorn Sripanidkulchai 29 Nov 2018 - 2 Dec 2018 23rd Congress of the Asian Pacific Society of Respirology (APSR 2018) Taipei International Convention Center
Taipei, Taiwan
2 Preliminary formulation of tomato extract tablets containing modified pigmented rice starch Jringjai Areemit, Peera Tabboon, Bungorn Sripanidkulchai 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากทรัพยากรทางชีวภาพ ในเชิงพาณิชย์ ปีที่ 3 ศักดา ดาดวง, จริงใจ อารีมิตร, ธานี เทศศิริ, สุภาพร พิมพ์วาปี, สมปอง คล้ายหนองสรวง, จุรีรัตน์ ดาดวง, นิศาชล แจ้งพรมมา 2020-04-01 - 2021-03-31 [364 วัน]
2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
2 การตรวจสอบคุณภาพและความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์กรดไฮยาลูโรนิก ด้วยวิธี Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) ศักดา ดาดวง, จุรีรัตน์ ดาดวง, จริงใจ อารีมิตร 2019-03-15 - 2020-03-31 [382 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, จริงใจ อารีมิตร, พีระ ทับบุญ, คัทลียา เมฆจรัสกุล, สมศักดิ์ นวลแก้ว, บรรลือ สังข์ทอง 2018-12-03 - 2019-12-02 [364 วัน]
2562 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดสเฟียร์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จริงใจ อารีมิตร, ศรัญญา ตันติยสวัสดิกุล 2017-07-21 - 2017-12-20 [152 วัน]
2560 ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) โครงการ Innovation Hub - Agriculture & Food
5 การพัฒนาสารช่วยทางเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยยาและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากกากแป้งข้าวที่มีสี บังอร ศรีพานิชกุลชัย, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย, จอมใจ พีรพัฒนา, เอกพล ลิ้มพงษา, นภภัค ใจภักดี, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, จริงใจ อารีมิตร 2016-12-27 - 2017-12-26 [364 วัน]
2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
5.4522

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th