Assistant Professor Dr.Supatra Porasuphatana

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: ข้าราชการ
อีเมลล์: psupatra@kku.ac.th
h-index 14
Keyword

Free Radical, Toxicity, Antioxidants, Biological, สารพิษ, น้ำมันปรุงอาหาร, จลนศาสตร์, แอลฟาไลโบอิคแอซิด, ภาวะแทรกซ้อน, เบาหวาน

Specials

Free radical toxicity
Roles of antioxidants in biological systems

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 ประสิทธิภาพการจับของเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติกสายพันธ์ุแลคโตบาซิลลัสต่อการลดอะฟลาทอกซินบีหนึ่งในถั่งลิสงที่มีการปนเปื้อน พนิดา วิไลปรมาศ, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล วารสารพิษวิทยาไทย 29 1-2 38-47 tci Dec 2557
2 Effect of Lactobacillus brevis on Skin Tissue Repair: Antioxidative Effect, Anti-collagenase and Stimulation of Fibroblast Cell Proliferation Pinchapat Thanasanwanich, Supatra Porasuphatana วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 10 3 295-306 tci Sep - Dec 2557 0.159
3 การเปรียบเทียบการซึมผ่านแผ่นกั้นผิวหนังคนกับหมูในหลอดทดลองของสารพอลิฟีนอลจากพืช Comparison of human and porcine skins as the barrier membrane in an in vitro permeation of plant polyphenols อรุณศรี ปรีเปรม, วีรยา ศักดิ์คำดวง, วีรวัฒน์ ธีระณชัยดีกุล, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง, มาลิน จุลศิริ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 7 3 39-46 tci Dec 2554 0.056
4 คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของสาสกัดเมือกจากลำต้นผักปลังและการเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์เจลPhysical and Biological Properties of Mucilage from Basella alba L. Stem and its Gel Formulation ชื่นนภา ชัชวาล, นาฏศจี นวลแก้ว, ศรีสมพร ปรีเปรม, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, อรุณศรี ปรีเปรม วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 6 3 104-113 tci Dec 2553 0.064
5 การตรวจวัดปริมาณตัวชี้วัดภาวะเครียดออกซิเดชัน F2-Isoprostanes ในปัสสาวะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยเทคนิค Liquid Chromatography - Electrospray Tandem Mass Spectrometry (Determination of Urinary F2-Isoprostanes as an Oxidaitve Biomarker in Patients with Diabetes Mellitus Type 2 by Liquid Chromatography-Electrospray Tandem Mass Spectrometry) Atinuch Nartnampong, Adichai Santaveesuk, Supatra Porasuphatana วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22 1 21-27 tci Mar 2551 0.1
6 การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลทางพื้นฐานทางเภสัชเวทของพืช 3 ชนิด ในสกุลหญ้าปักกิ่ง (วงศ์ผักปลาบ) Comparative Basic Pharmacogstic Studies of Three Murdannia specues (Family Commelinaceae) ธารินี สืบปาละ, ศรีสมพร ปรีเปรม, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์* Isan Journal of Pharmceutical Sciences 3 1 43-52 na Jan - Jun 2550 0
7 การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทของพืช 3 ชนิด ในสกุล Murdannia (วงศ์ Commelinaceae) Comparative Basic Pharmacognostic Studies of Three Murdannia species (Family Commelinaceae) ธารินี สืบปาละ, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ศรีสมพร ปรีเปรม, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) 7 2 98-110 na Apr - Jun 2550
8 เตือนภัย อันตราย นำมันพืขทอดซ้ำ สุพัตรา ปรศุพัฒนา วารสารสำนักบริหารงานวิจัย 2 1 6-8 na Jan - Mar 2550 0
9 การศึกษาชีวสมมูลของยามีความสำคัญจริงหรือไม่ วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล, สุพัตรา ปรศุพัฒนา คลินิก 20 8 631-636 na Jan 2547
10 ยาใหม่อาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด : กรณีจของยากลุ่ม COX-2 inhibitors หรือ coxibs. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล, สุพัตรา ปรศุพัฒนา คลินิก 21 4 318-324 na Jan 2547
11 คุณสมบัติต้านออกซิเดชั่นของพืชและน้ำหมักชีวภาพ วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล, สุพัตรา ปรศุพัฒนา พิษวิทยาไทย 19 1 12-21 na Jan 2547

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Assessment of ochratoxin A exposure risk from the consumption of coffee beans in Phnom Penh, Cambodia
Sokunvary Oeung, Piyada Songsermsakul, Supatra Porasuphatana Food Addit Contam Part B Surveill
15 1 71-77 Mar 2022 3.407
2 Protective effects of purple waxy corn on aflatoxin B1-induced oxidative stress and micronucleus in HepG2 cells
T Singto, Wichittra Tassaneeyakul, Supatra Porasuphatana Indian Journal of Pharmaceutical Sciences Q3
82 3 506-513 scopus Nov 2020
3 The effect of green tea catechins on breast cancer resistance protein activity and intestinal efflux of aflatoxin B1 via breast cancer resistance protein in Caco‑2 cells
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Peeradon Tuntiteerawit, Kanokwan Jarukamjorn, Supatra Porasuphatana Toxicological Research Q2 7
Citation Details
36 4 293-300 isi,scopus Oct 2020 0.78
4 Oxidative stress and genotoxicity of co-exposure of chlorpyrifos and aflatoxin B-1 in HepG2 cells
Anupon Tadee, Pramote Mahakunakorn, Supatra Porasuphatana Toxicology and Industrial Health Q3
36 5 336-345 Jun 2020 1.708
5 Do Academic Content Gains from a CLIL Course Compare to Content Gains in a L1 Course? A Preliminary Study of a Pharmaceutical Biotech Course
Malcolm H. Field, Tsutomu Kitajima, Yaowared Chulikhit, Kanokwan Jarukamjorn, Supatra Porasuphatana THE INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING IN HIGHER EDUCATION
27 1 1-14 scopus Apr 2020
6 Toxicity evaluation of cordycepin and its delivery system for sustained in vitro anti-lung cancer activity
Pronanong Aramwit, Supatra Porasuphatana, Teerapol Srichana, Titpawan Nakpheng Nanoscale Research Letters Q1
10 152 1-10 isi,scopus Mar 2015 2.481
7 Real-time monitoring of anthocyanidin-zeolite complex exposed to skin cells
Aroonsri Priprem, Supatra Porasuphatana, Srirak Sakolthep, Wiboon Pantu, Teerasak Damrongrungrueng, Wilairat Leeanansaksiri Applied Mechanics and Materials
339 2013 742-747 scopus Aug 2013
8 Pilot study: Hypoglycemic and antiglycation activities of bitter melon (Momordica charantia L.) in type 2 diabetic patients
Wilai Trakoon-osota, Uthai Sotanaphun, Pariya Phanachet, Supatra Porasuphatana, Umaporn Udomsubpayakul, Surat Komindr Journal of Pharmacy Research
6 8 859864 scopus Aug 2013
9 Inducible nitric oxide synthase catalyzes ethanol oxidation to -hydroxyethy1 radical and acetaldehyde
Supatra Porasuphatana, John Weaver, Gerald M. Rosen Toxicology Q2
223 3 167-174 scopus May 2006 2.584
10 The Activation of Neuronal Nitric-Oxide Synthase by Various Divalent Cations
John Weaver, Supatra Porasuphatana, Pei Tsai, Guan-Liang Cao, Thodore A Budzichowski, Linda J. Roman, Gerald M Rosen The Journal of Pharmacology and Experimental Therepeutics
302 2 781-786 scopus Jan 2002
11 Involvement of perferryl complex of nitric oxide synthase in catalysis of secondary free radical formation
Supatra Porasuphatana Biochim Biophys Acta
1526 0 95-104 scopus Jan 2001
12 Role of paraquat in the uncoupling of nitric oxide synthase
Supatra Porasuphatana Biochim Biophys Acta
1524 0 253-7 scopus Jan 2000
13 Investigations into the spin trapping of nitric oxide and superoxide : models to explore free radical generation by nitric oxide synthase
Supatra Porasuphatana J Chem, Spc, Perkin Trans
2 0 983-988 scopus Jan 2000
14 Investigation into the spin trapping of nitric oxide and superoxide: models to explore free radical generation by nitric oxide synthase
P Tsai, Supatra Porasuphatana, S Pou, GM Rosen J Chem Soc, Perkin Trans
2 0 983-988 scopus Jan 2000

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 การพัฒนาสูตรตำรับยาคลอรัลไฮเดรตสำหรับใช้ในเด็ก ปิยมาวดี สุทธหลวง, พีรยา คล่องขยัน, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, พรรณทิพา ว่องไว 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creating Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ผลของสารสกัดเมล็ดกาแฟคั่วต่อกระบวนการหายของแผล; ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันการสร้างคอลลาเจนและการเคลื่อนที่ของเซลล์ไฟโบรบลาสต ชญานิศ สัญญารักษ์, สุพัตรา ปรศุพัฒนา 27 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563 การงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21(ออนไลน์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
3 Effects of Coffee and Green Tea on Efflux of Aflatoxin B1 in Caco-2 Cells อัจฉริยาพร เดชโยธิน, สุพัตรา ปรศุพัฒนา 28 มี.ค. 2557 - 28 มี.ค. 2557 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15:50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม The 15th Graduate Research Conferences วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และอาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
4 การจับของอะฟลาทอกซินบีหนึ่งกับแบคทีเรียแลคติกที่แยกจากอาหารหมักไทยโดยการศึกษาในหลอดทดลอง วธัญญา จริยาวัฒนชัยกุล, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล, ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ 23 ธ.ค. 2554 - 24 ธ.ค. 2554 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา ประเทสไทย
5 Antioxidant Properties of Melatonin and Indole-nitrogen Substituted Melatonin Derivatives Jeffery Roy Johns, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Supatra Porasuphatana 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
6 Bioaccessibility of aflatoxin B1 in corn and grind peanut by in vitro model Witchada Simla, Supatra Porasuphatana, Piyada Songsermsakul 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
7 Permeation study of Clitoria ternatea Linn. extract Weeraya Sukkhamduang, Supatra Porasuphatana, Teerasak Damrongrungruang, Aroonsri Priprem 28 ม.ค. 2554 - 28 ม.ค. 2554 ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี ครั้งที่ 12 วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
8 Real-Time Cytotoxicity and In Vitro Permeation of Etlingeraelatior using Human Keratinocytes Weeraya Sukkhamduang, Supatra Porasuphatana, Teerasak Damrongrungruang, Veerawat Teeranachaideekul, Aroonsri Priprem, Malyn Chulasiri 30 มี.ค. 2554 - 1 เม.ย. 2554 การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา
ชลบุรี
9 Effect of Melatonin in the Reduction of Oxidative Stress in Cancer Patients Receiving Chemotherapy Pawalee Niamtaworn, Patcharawadee Burarungroj, Ananya Srivirot, Nutjaree Pratheepawanit Johns*, Jeffery Roy Johns, Supatra Porasuphatana* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
10 การศึกษาความสามารถต่อการปลดปล่อย aflatoxin B1 จากข้าวโพด และถั่วลิสงบด Bioaccessibility of aflatoxin B1 in corn and grind peanut by in vitro model Witchada Simla, Supatra Porasuphatana*, Piyada Songsermsakul 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Antioxidant Capacities, Total Phenolic Compounds and Melatonin Content of Thai Fruits Preeyaporn Plaimee, Supatra Porasuphatana, Jeffery Roy Johns, Nutjaree Pratheepawanit Johns 13 Nov 2011 - 14 Nov 2011 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
2 Total phenolic content and DPPH radical scavenging activity from aerial vegetative parts of Murdannia bracteata, M.gigantea, M.macrocarpa and M. simplex (Commelinaceae) Sureerut Khaewsaart, Supatra Porasuphatana, Robert B. Faden, Thaweesak Thitimetharoch 6 Dec 2010 - 8 Dec 2010 2nd Symposium of the "Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam Institute of Ecology and Biological Resources
Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
3 Problems in efficacy, safety and quality control of functional foods and dietary supplements Supatra Porasuphatana 17 Dec 2008 - 19 Dec 2008 The second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO) Phayoa
Thailand
4 A topical gel preparation with common spiderwort extract Aroonsri Priprem, Patcharaporn Tovijit, Thaweesak Thitimetharoch, Srisomporn Preeprem, Supatra Porasuphatana 17 Dec 2008 - 19 Dec 2008 The second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO) Phayoa,
Thailand
5 The Identification of Yah Peking as Murdannia bracteata (Commelinaceae) and the species with which it has been confused Thaweesak Thitimetharoch, Tarinee Subphala, Srisomporn Preeprame, Supatra Porasuphatana, Robert Bruce Faden 18 Aug 2008 - 21 Aug 2008 14th Flora of Thailand Meeting Carlsberg Academy, Copenhagen Denmark
Copenhagen
6 Preliminary Study on the Effect of Melatonin on Oxidative Stress on Cancer Patients Kansiri Viboonaut, Kanyarat Suriyawar, Supatra Porasuphatana, Jeffery Roy Johns, Nutjaree Pratheepawanit 19 Feb 2008 - 20 Feb 2008 The Asia-Africa International Network Symposium of JSPS Asia and Africa Science Platform Program and The Fourth LiverCare Center Symposium Charoen Thani Hotel
Khon Kaen, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระดับครัวเรือน ศักดา ดาดวง, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล, ทิพาพร กาญจนราช, อตินุช นารถน้ำพอง, ธานี เทศศิริ 2017-10-01 - 2018-09-30 [364 วัน]
2561 คณะเภสัชศาสตร์
2 การทดสอบฤทธิ์ก่อการแพ้ระคายเคืองของเรซินจากต้นยางนาต่อผิวหนังมนุษย์ในอาสาสมัครสุขภาพดี สุพัตรา ปรศุพัฒนา 2016-05-30 - 2017-05-30 [365 วัน]
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ประสิทธิภาพของคลอโรฟิลด์และแคโรทีนอยด์ในผักสีเขียวของไทยในการจับกับอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง โดยมี นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง เป็นนักศึกษา สุพัตรา ปรศุพัฒนา, อตินุช นารถน้ำพอง 2015-04-29 - 2016-04-29 [366 วัน]
2558 ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4 การลดลงของอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง โดยการจับกับสายพันธุ์ของแลคติกเอซิดแบคทีเรียที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมักไทย สุพัตรา ปรศุพัฒนา, วธัญญา เจริญวัฒนชัยกุล 2010-09-01 - 2011-10-31 [425 วัน]
2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5 Comparative study of antioxidant activity of fruit extracts and beverages commercially available in markets ปรียธิดา หลายทวีวัฒน์, เมยานี กลุสานต์, สุพัตรา ปรศุพัฒนา 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
6 Determination of antioxidant activity of fruit and vegetable beverages by ORAC assay อาทิตยา คุณโน, สุพัตรา ปรศุพัฒนา 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
7 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง สุพัตรา ปรศุพัฒนา 2010-02-01 - 2010-05-31 [119 วัน]
2553 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
8 คุณสมบัติทางกายภาพ เมตาบอลิซึม และฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันและต้านอนุมูลอิสระของสารอนุพันธ์เมลาโทนิน สุพัตรา ปรศุพัฒนา, เจฟฟรีย์ รอย จอห์นส, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 2009-10-01 - 2010-09-30 [364 วัน]
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
9 กระประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, จุลรัตน์ คนศิลป์, เจฟฟรีย์ รอย จอห์นส, เอื้อมแข สุขประเสริฐ, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพัตรา ปรศุพัฒนา 2007-02-01 - 2008-01-31 [364 วัน]
2550 คณะแพทยศาสตร์
10 การพัฒนาระบบนำส่งเอนไซม์ซูปเปอร์ออกไซด์ ดีสมิวเตส ภัทราวดี จันทร์แจ่ม, สุพัตรา ปรศุพัฒนา 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
11 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและสารพิษที่เกิดขึ้นในน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้ทอดซ้ำ สุพัตรา ปรศุพัฒนา 2002-06-01 - 2003-06-30 [394 วัน]
2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.0809

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th