Associate Professor Dr.Jomjai Peerapattana

รองศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ พีรพัฒนา

สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: jomsuj@kku.ac.th
h-index 12
Keyword

Drug delivery systems, Hydrophilic Matrix drug delivery, Wax Matrix drug delivery, Buccal drug delivery, Colon drug delivery, Solid dosage forms, Tablets, Capsules, Films(Chips), Pharmaceutical exipients, Development, Excipients, แป้งข้าวเหนียว, ยาออกฤทธิ์เนิ่น, การปลดปล่อยตัวยา, กระดูกพรุน, การป้องกัน, การรักษา, โรคสตรี, Polychlorinated bihpenyls(PCBs), Crab, Gas chromatography, Characteristics, Diclo fenac sodium, Natural gum mini-matrix formulations, Steroid, Skin isease, Relationship, Swelling, Erosion, Drug, Encapsulated, Capsutated, Hydrophinllic, Wax matrix tablets, Colon drug delivery

Specials

Drug Delivery Systems:Hydrophilic Matrix, Wax Matrix, Buccal drug delivery.Colon drug delivery
Solid Dosage Forms: Tablets, Capsules, Films(Chips)
Development of Pharmaceutical Excipients
Near Infrared spectroscopy

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Development and Evaluation of Sildenafil Citrate Tablet Fabricated by Direct Compression Method Chiravut Pathumthanasup, Kutcharin Phunikhom, Jomjai Peerapattana วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 16 1 59-71 tci Jan - Mar 2563 0.098
2 สารฟินอลิกและฟลาวานอยด์และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลของพรอพอลิส ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล, ธิติมา นามสิริกุล, ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง, จอมใจ พีรพัฒนา วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 3 59-67 tci Jul - Sep 2560 0.105
3 การจําแนกเบนโซอิกแอซิดแบบไมทําลาย จอมใจ พีรพัฒนา, พัฒนพงษ โชคสกุลทรัพย์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 395 tci Mar 2558 0.159
4 The Development of Melatonin Mucoadhesive Film for Buccal Delivery Narin Chansri, Jomjai Peerapattana วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 222-230 tci Mar 2558
5 การพัฒนาตำรับพาราอะมิโนซาลิไซลิกโซเดียมควบคุมการออกฤทธิ์แบบหลายหน่วย The Development of Para-Aminosalicylic Acid Sodium Multiple Units Controlled Release Dosage Forms จอมใจ พีรพัฒนา, วรินดา รักพาณิชย์, จินตนา นภาพร จอมใจ พีรพัฒนา, วรินดา รักพาณิชย์, จินตนา นภาพร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 10 2 147-160 tci May - Aug 2557 0.159
6 การพัฒนาตำรับยาเม็ดฟีไนโทอินโซเดียมชนิดปลดปล่อยแบบควบคุม The development of phenytoin sodium controlled release tablet สุธินี คำเพ็ง, อนงค์นาฏ ศุภพิสุทธิ์, จอมใจ พีรพัฒนา วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 7 3 47-54 tci Dec 2554 0.056
7 การพัฒนาตำรับยาพาราอะมิโนซาลิไซลิกแอซิดมินิแท็บเล็ทแบบควบคุมการปลดปล่อยยา Development of para-amino salicylic acid minitablets for controlled release drug delivery วรรณิศา ศรีจำนงค์, จอมใจ พีรพัฒนา วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 6 2 67-73 tci Jul 2553
8 การพัฒนาตำรับอาหารเสริมอัดเม็ดฟองฟู่สำหรับสัตว์ปีก The Development of Feed Supplement Tablets for Poultry Supatra Kambud, Jomjai Peerapattana วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 5 3 228-234 tci Dec 2552 0.024
9 Development of Analytical Determination of Sildenafil Citrate Tablet Kanokwan Jarukamjorn, Jomjai Peerapattana, Sukanya Pattarajinda Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2 2 1-8 na Jul - Dec 2549
10 วัคซีนพ่นจมูกวิธีใหม่ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza Nasal Vaccine) ธีระ ฤทธิรอด, สุวรรณี พนมสุข, จอมใจ พีรพัฒนา, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์, ประณีต โอปะณะโสภิต คลินิก 21 6 492-498 na Jun 2548
11 Stability of Diazepam in Extemporaneously Prepared Oral Solutions C. Nappwinyoowong, J. Srisangchum, C. Sirlsangtragul, J. Sujja-areewath, A. Priprem , จอมใจ พีรพัฒนา, อรุณศรี ปรีเปรม ศรีนครินทร์เวชสาร 16 348 na Jan 2544
12 แป้งข้าวเหนียวดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารเมทริกซ์ชนิดชอบน้ำ จอมใจ พีรพัฒนา, อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์, วรนุช ศรีเจษฎารักข์ ไทยเภสัชสาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 1-2 57-72 na Jan 2547
13 Stability of Furosemide in Extemporaneously Prepared Oral Solutions C. Noppawinvoowong, J. Srisangchum, C. Sirlsangtragul, J. Sujja-areewath, A. Priprem , จอมใจ พีรพัฒนา, อรุณศรี ปรีเปรม ศรีนครินทร์เวชสาร 16 347 na Jan 2544
14 การใช้ยาเม็ดฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัยหมดประจำเดือน (Estrogen Tablet : Hormone replacement therapy ; in Thai) ธีระ ฤทธิรอด, จอมใจ พีรพัฒนา วารสารศูนย์บริการทางวิชาการ 7 4 23-27 na Jan 2542
15 Detection of polychlorinated bihpenyls (PCBs) in crab using gas chromatography. จอมใจ พีรพัฒนา, Hideki Miyazato Thai J. Med Sci. 42 2 178-181 na Jan 2543
16 สภาวะกระดูกพรุนในสตรี: การป้องกันและการรักษา จอมใจ พีรพัฒนา, ธีระ ฤทธิรอด ศูนย์บริการวิชาการ 8 1 6-8 na Jan 2543
17 สภาวะกระดูกพรุน : การป้องกันและการรักษา จอมใจ พีรพัฒนา, ธีระ ฤทธิรอด ศูนย์บริการวิชาการ ม.ขอนแก่น 8 1 4-8 na Jan 2543
18 การใช้ยาเม็ดฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัยหมดประจำเดือน ธีระ ฤทธิรอด, จอมใจ พีรพัฒนา ศูนย์บริการทางวิชาการ 7 4 23-27 na Jan 2542

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Application of co-precipitated glutinous rice starch as a multifunctional excipient in direct compression tablets

รางวัลการตีพิมพ์
Chonticha Amornrojvaravut, Jomjai Peerapattana Heliyon Q1
9 9 e19904 Sep 2023 3.776
2 Non-destructive analysis of glycyrrhizin in Ummaruekvati dispensatory Thai traditional medicine
Thanattaporn Charoenkittrakul, Chanamate Noi-ang, Prathan Luecha, Jomjai Peerapattana Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Q3
45 5 333-339 Dec 2021 0.619
3 Complete Cocrystal Formation during Resonant Acoustic Wet Granulation: Effect of Granulation Liquids
Ryoma Tanaka, Supisara Osotprasit, Jomjai Peerapattana, Kazuhide Ashizawa, Yusuke Hattori, Makoto Otsuka PHARMACEUTICS Q1
13 1 - isi Jan 2021 0.197
4 APPLICATION OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY FOR ENDPOINT DETERMINATION OF BLENDING AND INFLUENCE OF LOADING ORDER
Patteera Sodata, Jomjai Peerapattana International Journal of Applied Pharmaceutics Q3
12 6 191-197 Nov - Dec 2020 1.097
5 Application of near infrared spectroscopy with chemometrics for qualitative and quantitative dental caries assessment
Patteera Sodata, Jomjai Peerapattana Vibrational Spectroscopy Q3
111 2020 103170 scopus Nov 2020 1.917
6 The effects of ball mill processing on the physicochemical properties of glutinous rice starch
Weeraya Tharanon, Jomjai Peerapattana Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Q3
44 2 91-98 scopus Jun 2020 0.23
7 Evaluation of using spray-dried glutinous rice starch as a direct compression hydrophilic matrix tablet
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Jomjai Peerapattana, Pornpun Laovachirasuwan, Patteera Sodata, Voranuch Srijesdaruk, Makoto Otsuka Bio-Medical Materials and Engineering Q3 4
Citation Details
31 1 59-72 scopus May 2020 0.993
8 Mechanical strength, structural and hydration properties of ethanol-treated starch tablets and their impact on the release of active ingredients
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Achmat Sarifudin, Siriwat Soontaranon, Jomjai Peerapattana, Sunanta Tongta International Journal of Biological Macromolecules Q1 9
Citation Details
149 4 541-551 isi,scopus Apr 2020 5.162
9 A novel tablet disintegrant from Ocimum canum seeds
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Suthinee Khampeng, Makoto Otsuka, Jomjai Peerapattana Journal of Drug Delivery Science and Technology Q1 4
Citation Details
51 2019 18-25 isi,scopus Jun 2019 2.297
10 Simultaneous quantitative analysis of indomethacin and benzoic acid in gel using ultra-violet-visible spectrophotometry and chemometrics
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Jomjai Peerapattana, Y Hattori, M Otsuka Bio-medical materials and engineering Q3 1
Citation Details
30 1 73-84 scopus Jan 2019 0.872
11 Evaluation of swelling processes of various natural polymer matrix tablets by X-ray computed tomography and controlled drug release
Y Hattori, K Ota, Jomjai Peerapattana, M Otsuka BIO-MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING Q3
2018 29 439-450 isi,scopus Oct 2018 0.972
12 Rapid identification of oral solid dosage forms of counterfeit pharmaceuticals by discrimination using near-infrared spectroscopy
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Y Hattori, Y Seko, Jomjai Peerapattana, K Otsuka, Jirawat Sanitchon BIO-MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING Q3 13
Citation Details
29 1 1-14 isi,scopus Mar 2018 0.972
13 Optimization of adhesive pastes for dental caries prevention
Patteera Sodata, Apa Juntavee, Niwut Juntavee, Jomjai Peerapattana AAPS PharmSciTech Q2
2017 2 1-16 isi,scopus Feb 2017 2.451
14 Skin deposition and permeation of finasteride in vitro: effects of propylene glycol, ethanol and sodium lauryl sulfate
Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee, Thaned Pongjanyakul, Jomjai Peerapattana PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY Q2
20 8 984-991 isi,scopus Sep 2015 0.489
15 Quantitative analysis of α-mangostin in hydrophilic ointment using near-infrared spectroscopy
Jomjai Peerapattana, Kuniko Otsuka, Yusuke Hattori, Makoto Otsuka Drug Development and Industrial Pharmacy Q2
41 3 515-521 isi,scopus Mar 2015 2.006
16 Optimization of metronidazole sustained-release films using D-optimal design
Jomjai Peerapattana, Teeraphat Ngamsupsiri, Nopadol Cheucharoenvasuchai, Charnnarong Saikaew Int J Pharm (International Journal of Pharmaceutics)
484 2015 1-7 isi,scopus Feb 2015 3.785
17 Application of NIR spectroscopy for the quality control of mangosteen pericarp powder: quantitative analysis of alpha-mangostin in mangosteen pericarp powder and capsule.
Jomjai Peerapattana, Kuniko Otsuka, Makoto Otsuka Journal of Natural Medicines Q1
67 3 452-459 isi,scopus Jul 2013 1.389
18 Partial least square discriminant analysis of mangosteen pericarp powder by near infrared spectroscopy
Jomjai Peerapattana, Hideyuki Shinzawa, Kuniko Otsuka, Yusuke Hattorid, Makoto Otsukad Journal Near Infrared Spectroscopy
21 3 195-202 scopus Apr 2013 1.424
19 The physicochemical properties of a spray dried glutinous rice starch biopolymer
Pornpun Laovachirasuwan, Jomjai Peerapattana, Voranuch Srijesdaruk, Padungkwan Chitropas, Makoto Otsuka Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
78 1 30-35 SCOPUS,SJR(Q2) Jun 2010 0

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 ความสามารถในการต้านเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส์ และเชื้อแลคโตบาซิลัส คาเซไอของสารสกัดหยาบพรอพอสิสไทย ธิติมา นามสิริกุล, ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล, จอมใจ พีรพัฒนา, ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง, ประสาท โพธิ์นิ่มแดง 22 พ.ค. 2557 - 23 พ.ค. 2557 โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ "การศึกษาเชิงสร้างสรรค์" ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
กรุงเทพ ประเทศไทย
2 การนำแนกชนิดพืชสมุนไพรแบบไม่ทำลาย จอมใจ พีรพัฒนา, Makoto Otsuka 4 ก.ย. 2556 - 6 ก.ย. 2556 การประชุมวิชการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ไทย
3 การศึกษาแป้งข้าวเหนียวดัดแปรในการเป็นสารเพิ่มปริมาณ-สารยึดเกาะสำหรับการผลิตยาเม็ดแบบตอกโดยตรง พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ, วรนุช ศรีเจษฎารักข์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, Makoto Otsuka, จอมใจ พีรพัฒนา 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
4 The Development of Drug Delivery System for Caries Preventive and Therapeutic Approach Pensiri Sirikumgorn, Jomjai Peerapattana, Apa Juntevee, Nasajee Naunkaew 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
5 การพัฒนาตำรับโทนเนอร์สารสกัดลำต้นอด The Development of Lannea coromandelica Stem Crude Extract Toner Jomjai Peerapattana, Bungorn Sripanidkulchai, Unchalee Tattawasart, Pathomthat Srisuk 24 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่องความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงามNatural Beauty and Health through Aesthetic Sciences (1st Decade of Aesthetic Sciences and Health And 50th Anniversary of KKU) โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น
6 Physical properties and drug release profiles of metronidazole thin matrices ธีรภัทร งามสรรพศิริ, จอมใจ พีรพัฒนา, นภดล เจือเจริญวสุชัย 8 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ไทย
7 ผลของสารสกัดโพลีฟีนอลจากเปลือกมังคุดต่อการยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ในห้องปฏิบัติการ Inhibitory effects of polyphenol from mangosteen extracts on Streptococcus mutans in vitro ปานตา ตรีสุวรรณ, อาภา จันทร์เทวี, อาริยา รัตนทองคำ, จอมใจ พีรพัฒนา, นาฏศจี นวลแก้ว, สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
8 การพัฒนาตำรับยาพาราอะมิโนซาลิไซลิกแอซิด para-amiosalicylic acid (PAS) ในรูปแบบหลายหน่วย The development of para-aminosalicylic acid in multiple unit dosage forms วรรณิศา ศรีจำนงค์, จอมใจ พีรพัฒนา* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
9 The development of multivitamins feed supplement effervescent tablets for avian Supatra Kamboot, Jomjai Peerapattana* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Quantitative analysis of α‐mangostin in gel using near‐infrared spectroscopy Patteera Sodata, Makoto Otsuka, Yusuke Hattori, Apa Juntavee, Jomjai Peerapattana 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
2 Antibacterial and Time-Kill Evaluation of Punicagranatum against Cariogenic Bacteria Grazielle Millo, Apa Juntavee, Natsajee Nualkaew, Ariya Rattanathongkom, Jomjai Peerapattana 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
3 Some physical property of polycaprolactone films Jomjai Peerapattana, Teeraphat Ngamsupsiri, Nopadol Cheucharoenvasuchai 31 Mar 2014 - 3 Apr 2014 9TH WORLD MEETING on Pharmaceutics, Biopharmaceuticsand Pharmaceutical Technology Lisbon
Portugal
4 Process optimization of Ocimum canum seed mucilage extraction Suthinee Khampeng, Kasem Nantachai, Jomjai Peerapattana 31 Mar 2014 - 3 Apr 2014 9TH WORLD MEETING on Pharmaceutics, Biopharmaceuticsand Pharmaceutical Technology Lisbon
Portugal
5 Antibacterial activity of Apacider AW varnishes and Apacider AW gels against Streptococcus mutans Pensiri Sirikumgorn, Apa Juntavee, Jomjai Peerapattana 31 Mar 2014 - 3 Apr 2014 9TH WORLD MEETING on Pharmaceutics, Biopharmaceuticsand Pharmaceutical Technology Lisbon
Portugal
6 A study of factors affecting the extraction of Ocimum canum Sims seed mucilage Suthinee KHAMPENG, Kasem Nantachai, Jomjai Peerapattana 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
7 Anticariogenic activity of α-Mangostin in Garcinia Mangostana fruit rind Pensiri SIRIKUMGORN, Jomjai Peerapattana, Apa Juntevee, Nasajee Nuankaew 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
8 The Development of Lannea coromandelica Cream Jomjai Peerapattana, Bungorn Sripanidkulchai, Unchalee Tattawasart, Pathomthat Srisuk 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
9 Modified glutinous rice starch asa direct compression filler Jomjai Peerapattana, Pornpun Laovachirasuwan, Voranuch Srijesdaruk, Paduangkwan Chitropas, Makoto Otsuka 27 Oct 2011 - 28 Oct 2011 The 28th Symposium on Particulate Perparations and Designs Shinmachi 1-1-20, Nishi-Tokyo
Japan
10 Optimisation of Spray Drying Condition on The Moisture Content of Spray Dried Glutinous Rice Starch Jomjai Peerapattana, Pornpun Laovachirasuwan, Voranuch Srijesdaruk, Padungkwan Chitropas, Makoto Otsuka 19 Mar 2012 - 22 Mar 2012 8th world meeting on pharmaceutics biopharmaceutics and pharmaceutical technology Istanbul
Turkey
11 The potency of glutinous rice flour as a co-filler in direct pelletized pellets Pacharapan Bootsaeng, Pheeranut Na Chiangmai, Pathomthat Srisuk, Jomjai Peerapattana, Padungkwan Chitropas 16 Jun 2011 - 19 Jun 2011 5th Conference of AASP Asian Association of Schools of Pharmacy "Pharmacist as a Key Health Care Player:Interplay of Education, Science, and Practice" Campus of Bandung Institute of Technology
Bandung, Indonesia
12 THE OPTIMAL CONDITION OF PREPARATION OF SUSTAINED RELEASE TABLETS FROM SPRAY DRIED GLUTINOUS RICE STARCH Pornpun Laovachirasuwan, Makoto Otsuka, Padungkwan Chitropas, Voranuch Srijesdaruk , Jomjai Peerapattana 11 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand
13 The Development of Glutinous Rice Starch s Properties by Spray Drying Technique Pornpun Laovachirasuwan, Jomjai Peerapattana, Padungkwan Chitropas 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
14 The Characteristics and Composition of Glutinous Rice Starch Pornpun Laovachirasuwan, Jomjai Peerapattana, Padungkwan Chitropas, Voranuch Srijesdaruk, Makoto Otsuka 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
15 The optimal condition of spray drying on the moisture content of glutinous rice starch modification Pornpun Laovachirasuwan, Jomjai Peerapattana, Voranuch Srijesdaruk, Padungkwan Chitropas, Makoto Otsuka 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai international Conference on Traditional Medicine and Natural Products Kosa Hotel
Khon Kaen
16 The modification of glutinous rice starch as pharmaceutical excipients Jomjai Peerapattana, Voranuch Srijesdaruk, Padungkwan Chitropas, Pornpun Laovachirasuwan 13 Nov 2006 - 19 Nov 2006 The 1st Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products
Nanning, Guangxi, P.R. CHINA

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 โรคแผลร้อนในในช่องปาก, ผักคราดหัวแหวน จอมใจ พีรพัฒนา 2020-04-01 - 2021-03-31 [364 วัน]
2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
2 การพัฒนาแป้งข้าวเหนียวเป็นสารช่วยทางยาแบบตอกโดยตรงด้วยวิธี co-process จอมใจ พีรพัฒนา, วีรยา ธรานนท์ 2019-05-10 - 2020-05-10 [366 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 โครงการพัฒนาตำรับยารักษาโรคแผลร้อนในในช่องปากจากผักคราดหัวแหวน จอมใจ พีรพัฒนา 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
4 การทดสอบการเพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนังของครีมน้ำมันยางนา จอมใจ พีรพัฒนา 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
5 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 เลขที่ PHD/01/2561 ของ รศ.ดร.จอมใจ พีรพัฒนา ภ.เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี นส.วีรยา ธรานนท์ เป็นนักศึกษา คปก. จอมใจ พีรพัฒนา, วีรยา ธรานนท์ 2018-10-01 - 2023-09-30 [1825 วัน]
2562 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
6 การพัฒนาแป้งข้าวเหนียวเป็นสารช่วยทางยาแบบตอกโดยตรงด้วยเครื่องบดแบบลูกบอล จอมใจ พีรพัฒนา 2017-10-01 - 2018-09-30 [364 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
7 การจำแนกวัตถุดิบและวิเคราะห์ปริมาณสารเบนโซอิกแอซิดในเจลหล่อลื่นโดยวิธีที่ไม่ทำลายตัวอย่าง จอมใจ พีรพัฒนา 2017-01-17 - 2018-01-17 [365 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
8 การพัฒนาสารช่วยทางเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยยาและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากกากแป้งข้าวที่มีสี บังอร ศรีพานิชกุลชัย, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย, จอมใจ พีรพัฒนา, เอกพล ลิ้มพงษา, นภภัค ใจภักดี, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล, จริงใจ อารีมิตร 2016-12-27 - 2017-12-26 [364 วัน]
2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
9 การจำแนกวัตถุดิบและวิเคราะห์ปริมาณสารเบนโซอิกแอซิดในเจลหล่อลื่นโดยวิธีที่ไม่ทำลายตัวอย่าง จอมใจ พีรพัฒนา 2014-10-01 - 2015-09-30 [364 วัน]
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนังจากน้ำมันยางนา จอมใจ พีรพัฒนา 2014-10-01 - 2015-09-30 [364 วัน]
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
11 การผลิตผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยเป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับปิดเนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์ และทดสอบผลิตภัณฑ์กับการหายของแผลเมื่อใช้ปิดเนื้อเยื่อในฟันของสุนัข จอมใจ พีรพัฒนา 2013-10-01 - 2014-09-30 [364 วัน]
2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
12 The development of drug delivery system for remineralization of dental enamel จอมใจ พีรพัฒนา 2012-08-01 - 2013-07-31 [364 วัน]
2555 บริษัท Sangi Co.,Ltd., Japan
13 การผลิตผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยเป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับปิดเนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์ และทดสอบผลิตภัณฑ์กับการหายของแผลเมื่อใช้ปิดเนื้อเยื่อในฟัน จอมใจ พีรพัฒนา, ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล, สมบูรณ์ แสงมณีเดช 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
14 การพัฒนาแผ่นฟิล์มยืดเกาะเยื่อเมื่อกของเมลาโตนินสำหรับการนำส่งทางกระพุ้งแก้ม นรินทร์ จันทร์ศรี, จอมใจ พีรพัฒนา, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมสารสกัดอด (Lannea coromandelica) จากพืชในพื้นที่เขื่อน จุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นรินทร์ จันทร์ศรี, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, จอมใจ พีรพัฒนา 2010-10-01 - 2011-09-30 [364 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
16 การพัฒนาระบบนำส่งยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคฟันผุ จอมใจ พีรพัฒนา 2010-10-01 - 2013-09-30 [1095 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 การพัฒนาสารเมือกเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นสารช่วยยึดเกาะและสารช่วยแตกตัวในผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหาร จอมใจ พีรพัฒนา 2010-10-01 - 2013-09-30 [1095 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 การพัฒนาตำรับยาวานิชเคลือบฟัน เพ็ญศิริ ศิริคำกร, จอมใจ พีรพัฒนา, อาภา จันทร์เทวี 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
19 การพัฒนาสารเมือกเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นสารช่วยยึดเกาะและสารเสริมการออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เม็ดเสริมอาหาร จอมใจ พีรพัฒนา, สุทธินี คำเพ็ง 2010-06-01 - 2011-05-31 [364 วัน]
2553 na
20 การพัฒนาระบบนำส่งยาควบคุมการออกฤทธิ์: ตัวยาสำคัญมีค่าการละลายขึ้นกับความเป็นกรด-ด่าง จอมใจ พีรพัฒนา 2009-10-01 - 2010-09-30 [364 วัน]
2553 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
21 การพัฒนาตำรับยาพาราอะมิโนซาลิไซลิกควบคุมการออกฤทธิ์แบบหลายหน่วย จอมใจ พีรพัฒนา, วรินดา รักพาณิชย์ 2009-10-01 - 2011-01-31 [487 วัน]
2553 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว.-อุตสาหกรรม ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จอมใจ พีรพัฒนา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นาถธิดา วีระปรียากูร 2009-10-01 - 2010-09-30 [364 วัน]
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
23 การพัฒนาตำรับยาพาราอะมิโนซาลิไซลิกควบคุมการออกฤทธิ์แบบหลายหน่วย จอมใจ พีรพัฒนา, วรินดา รักพาณิชย์ 2009-08-01 - 2011-01-31 [548 วัน]
2552 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
24 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์นาน (เพิ่มเติม 2552ป จอมใจ พีรพัฒนา 2009-07-01 - 2010-09-30 [456 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชในพื้นที่ อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น จอมใจ พีรพัฒนา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นาถธิดา วีระปรียากูร 2008-10-01 - 2009-09-30 [364 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
26 การพัฒนาตำรับยาควบคุมการออกฤทธิ์แบบหลายหน่วย จอมใจ พีรพัฒนา 2008-10-01 - 2009-04-30 [211 วัน]
2552 ทุนโครงการ IRPUS ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
27 การพัฒนาอาหารเสริมอัดเม็ดฟองฟู่สำหรับสัตว์ปีก จอมใจ พีรพัฒนา 2008-10-01 - 2009-04-30 [211 วัน]
2552 ทุนโครงการ IRPUS ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
28 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวเพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น จอมใจ พีรพัฒนา, วรนุช ศรีเจษฎารักข์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จอมใจ พีรพัฒนา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นาถธิดา วีระปรียากูร 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
30 การพัฒนาตำรับยาเม้ด Sildenafil ออกฤทธิ์เร็ว จอมใจ พีรพัฒนา 2006-04-01 - 2006-11-30 [243 วัน]
2549 บริษัท Atlantic Laboratories Corp.Ltd.
31 การพัฒนาตำรับยาเม็ด Sildenafil ออกฤทธิ์เร็ว จอมใจ พีรพัฒนา 2006-04-01 - 2006-11-30 [243 วัน]
2549 บริษัท Atlantic Laboratories Corp.Ltd.
32 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์ในยาออกฤทธิ์เนิ่น จอมใจ พีรพัฒนา, วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชที่พบจากพื้นที่โคกภูตากา อรุณศรี ปรีเปรม, จอมใจ พีรพัฒนา, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยพืชจากพื้นที่โคกภูตากา อรุณศรี ปรีเปรม, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, จอมใจ พีรพัฒนา, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
35 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์ในยาออกฤทธิ์เนิ่น จอมใจ พีรพัฒนา, วรนุช ศรีเจษฏารักข์, เดชพล ปรีชากุล, อารมย์ ตัตตะศาสตร์ 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
10.5817

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th