Assistant Professor Dr.Piyada Songsermsakul

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา ส่งเสริมสกุล

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: spiyad@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

toxicology, food contamination,
food safety, mycotoxin,
LC-MS/MS

Specials

1. Toxicology
2. Food safety
3. mycotoxin

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 ประสิทธิภาพของสารดูดซับพิษจากเชื้อราต่อการขจัดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี 1 และการหมักในกระเพาะรูเมนในหลอดทดลอง จิตราภรณ์ เยียนเพชร, ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล, ฉลอง วชิราภากร, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล, นพดล สมผล, จันทิรา วงศ์เณร วารสารเกษตรพระวรุณ 15 1 260-268 tci Jan - Jun 2561
2 ประสิทธิภาพการจับของเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติกสายพันธ์ุแลคโตบาซิลลัสต่อการลดอะฟลาทอกซินบีหนึ่งในถั่งลิสงที่มีการปนเปื้อน พนิดา วิไลปรมาศ, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล วารสารพิษวิทยาไทย 29 1-2 38-47 tci Dec 2557
3 การศึกษาปริมาณปลดปล่อยโดยชีววิธีของ Aflatoxin B1 จากข้าวโพด และถั่วลิสง ด้วยแบบจำลองระบบทางเดินอาหารในหลอดทดลอง Bioaccessibility of aflatoxin B1 in Grinded corn and grind peanut by in vitro Digrstion model Witchada Simla, Supattra Porasuphatana, Piyada Songsermsakul วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 5 2 108-113 tci May - Aug 2552 0.024
4 สารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สมุนไพรและความปลอดภัยในการใช้ ปิยะดา ส่งเสริมสกุล วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 4 37-41 na Oct - Dec 2551 0
5 การศึกษาสารตกค้างMethamidophos และ Methy-parathion ในผักในตลาดบางลำภู จังหวัดขอนแก่น สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล, วรนท มาศวรรณา KKU Res J 7 2 71 na Jan 2545

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Assessment of ochratoxin A exposure risk from the consumption of coffee beans in Phnom Penh, Cambodia

รางวัลการตีพิมพ์
Sokunvary Oeung, Piyada Songsermsakul, Supatra Porasuphatana Food Addit Contam Part B Surveill
15 1 71-77 Mar 2022 3.407
2 Risk Assessment and Protective Effect of Respirators on Airborne Paraquat Exposure during Simulated Spraying Operations
Sunisa Chaiklieng, Chuthamas Chagkornburee, Piyada Songsermsakul, Vichai Pruktharathikul TRENDS IN SCIENCES
18 22 498 Nov 2021 0.15
3 The efficacy of yeast cell wall in the adverse effect of zearalenone on ruminal fibrolytic bacteria and in vitro fermentation
Chittraporn Yeanpet, Chaiyapas Thamrongyoswittayakul, Chalong Wachirapakorn, Piyada Songsermsakul Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
43 3 623-629 scopus May 2021 0.356
4 Efficacy of Yeast Cell Walls in Counteracting Adverse Fumonisin B1 Effects in In-vitro Rumen Fermentation
Chittraporn Yeanpet, Chaiyapas Thamrongyoswittayakul, Chalong Wachirapakorn, Piyada Songsermsakul Suranaree Journal of Science and Technology Q4
28 1 1-9 isi,scopus Jan - Mar 2021 .35
5 Mycotoxins contamination of food in Thailand (2000-2010): Food safety concerns for the world food exporter
Piyada Songsermsakul International Food Research Journal Q3
22 2 426-434 scopus May 2015
6 The levels of zearalenone and its metabolites in plasma, urine and faeces of horses fed with naturally, Fusarium toxin-contaminated oats
Piyada Songsermsakul, J Böhm, C Aurich, J Zentek, E Razzazi-Fazeli Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
97 1 155-161 isi,scopus Feb 2013 0.855
7 Comparison of antioxidant activity of grape seed extract and fruits containing high β-carotene, vitamin C, and e
Piyada Songsermsakul, Endo Pornphairin, Supattra Porasuphatana INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES Q2
16 3 643-648 isi,scopus Jan 2013 0.668

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 การจับของอะฟลาทอกซินบีหนึ่งกับแบคทีเรียแลคติกที่แยกจากอาหารหมักไทยโดยการศึกษาในหลอดทดลอง วธัญญา จริยาวัฒนชัยกุล, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล, ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ 23 ธ.ค. 2554 - 24 ธ.ค. 2554 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา ประเทสไทย
2 Bioaccessibility of aflatoxin B1 in corn and grind peanut by in vitro model Witchada Simla, Supatra Porasuphatana, Piyada Songsermsakul 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
3 Effect of the exposure of repeatedly used cooking oils fume on buccal micronucleus formation in frying food vendors S Srinual, Supattra Porasuphatana, Piyada Songsermsakul 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
4 การเปรียบเทียบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระระหว่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดเมล็ดองุ่นและน้ำผลไม้คั้นสด Comparison of antioxidant activity between grape seed extract and fresh fruits juice เอ็นดู พรไพรินทร์, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
5 การศึกษาความสามารถต่อการปลดปล่อย aflatoxin B1 จากข้าวโพด และถั่วลิสงบด Bioaccessibility of aflatoxin B1 in corn and grind peanut by in vitro model Witchada Simla, Supatra Porasuphatana*, Piyada Songsermsakul 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
6 การพัฒนาชุดกระดาษทดสอบสำหรับตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มออร์กาโนไนโตรเจนตกค้างในผัก Developing of Reactive Paper Test Kit for Detection of Organophosphate and Organonitrogen pesticide Residue in Vegetables ไพบูลย์ ทุมรินทร์, สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์*, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Energy Drinks in The Market of Thailand and The USA : Ingredients Used, Caffeine Content and Regulation Piyada Songsermsakul, Praphaisri Plangsorn 14 Dec 2011 - 16 Dec 2011 The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences Arnoma Hotel in Bangkok
Thailand
2 The problematic of structural characterization of benzo(a)pyrene monoclonal antibody by FT-ICR MS, Piyada Songsermsakul, Dietmar Knopp, Basem Kamawati 21 Jan 2010 - 23 Jan 2010 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2010) "Challenges in Chemistry for Sustainable Development" Sunee Grand Hotel and Convention Center
Ubonratchathani, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระดับครัวเรือน ศักดา ดาดวง, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล, ทิพาพร กาญจนราช, อตินุช นารถน้ำพอง, ธานี เทศศิริ 2017-10-01 - 2018-09-30 [364 วัน]
2561 คณะเภสัชศาสตร์
3.8087

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th