Assistant Professor Dr.Nungruthai Sooksai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: nunsoo@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Pharmaceutical care, patient counseling,
patient adherence, home care visit

Specials

1. Pharmaceutical Care
2. Patient counseling
3. Primary care services e.g. Home care visit

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Prescribing Trends of NSAIDs and Long-acting Benzodiazepines with High Risk for Unsafety in Elderly Patients Norapat Jitthaisong, Thananan Rattanachotphanit, Nungruthai Sooksai วารสารเภสัชกรรมไทย 12 3 869-879 tci Jul - Sep 2563
2 The Guardians Beliefs on Psychotropic Medications Adherence of Autistic Pediatric Patients Nungruthai Sooksai, Theera Rittirod, Niramol Pachanasoontorn, Somjit Maneekanonta, Nilawan Chaiyo, Spapitch Samtong, Raviwan Pienwittayapun, Chernporn Navanukraw ศรีนครินทร์เวชสาร 34 6 635-641 tci Nov - Dec 2562 0.098
3 Assessment of Adherence to the Practice Guideline of High Alert Drugs for Inpatient Department: Case Study at a Community Hospital in Central Region Wimonluk Ruangwattanachok, Nungruthai Sooksai, Cheardchai Soontornpas วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 4 18-28 tci Oct - Dec 2561 0.255
4 An Outcome on COPD Readmission in Secondary Care Hospitals Participating the Rational Drug Use Hospital Project Jatica Ratanadadas, Chulaporn Limwattananon, Nungruthai Sooksai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 3 80-90 tci Jul - Sep 2561 0.255
5 ประสิทธิภาพยา Sitafloxacin ต่อเชื้อ E.coli ที่ดื้อต่อยากลุ่ม quinolones ธีธัช กันยุบล, นัฐพงษ์ ขันธรักษ์, หนึ่งฤทัย สุกใส, ธีระ ฤทธิรอด, จันทิรา รอดเดช คลินิก 31 9 1-4 na Sep 2558
6 การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ยาCyclohoosphamide และ Mycophenolate Mofetil ในผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูปัส ภัทรานิษฐ์ คำตื้อ, จนัญญา ธนาบูรณ์, หนึ่งฤทัย สุกใส, ธีระ ฤทธิรอด คลินิก 31 2 1-19 na Feb 2558
7 Ambulatory care at Srinagarind Hospital Nungruthai Sooksai, Sunee Lertsinudom, Aporanee Chaiyakum เภสัชกรรมคลินิก 8 1-2 29-35 na May 2543
8 มาตรการส่งเสริมการใช้่ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, พิมประภา กิจวิธี, เชิดชัย สุนทรภาส, พรพิศ ศิลขวุธท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, หนึ่งฤทัย สุกใส, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, ธนกร ชัยจิต, สมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7 1 1-12 tci Jan - Mar 2556 0.218
9 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมที่หน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกรโรงพยาบาล Knowledge on Policy Supporting Health Services for Chronic Disease and Hospital Pharmacist Participation at Primary Care Unit อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, หนึ่งฤทัย สุกใส, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6 4 446-454 tci Oct - Dec 2555 0.218
10 บทบาทของร้านยาของมหาวิทยาลัยในการให้บริการเภสัชกรรมและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรม Roles of of University''s Pharmcies in Pharmaceutical Services and Pharmaceutical Clerkships นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์, พยอม สุขเอนกนันต์, สุชาดา สูรพันธุ์, สุระรอง ชินวงศ์, กิตติยศ ยศสมบัติ, หนึ่งฤทัย สุกใส ศรีนครินทร์เวชสาร 27 4 386-92 tci Oct - Dec 2555 0.031
11 การทบทวนอย่างเป็นระบบของงานวิจัยด้านเภสัชกรรมชุมชน Systematic review of community pharmacy practice research เฉลิมศรี ภุมมางกูร, ปิยวัฒน์ ประภูชะกา, พยอม สุขเอนกนันท์, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, หนึ่งฤทัย สุกใส, แสวง วัชระธนกิจ, พีรยา สมสะอาด, วราวุธ เสริมสินสิริ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 2 76-93 tci May - Aug 2555 0.088
12 ยาต้านภูมิแพ้ ขจัดภัยแอบแฝง ธีระ ฤทธิรอด, อ.หนึ่งฤทัย สุกใส Pharmatime 2 21 10-13 na Jan 2547

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Effect of Pharmacy Counseling on Readmissions in Patients with Acute Exacerbations of COPD: A Randomized Controlled Trial
Narachai Prasungriyo, Nungruthai Sooksai Journal of Health Sciences and Medical Research
39 6 467-479 Apr 2021 0.3
2 THE USE OF INTEGRATED CONCEPT MAPPING TO DEVELOP THE DEMENTIA CARE MODEL BY COMMUNITY PARTICIPATION
R Hanrinth, Nungruthai Sooksai, Poonsri Rangseekajee, S Namtatsanee, C Wisedsorn, B Tangiisuran VALUE IN HEALTH Q1
17 7 A771-A771 isi,scopus Nov 2014
3 Application of Concept Mapping to Diabetes Primary Care Planning
Nungruthai Sooksai, Nusaraporn Kessomboon, Aporanee Chaiyakum, Nutjaree Prathepawanit Johns, Stang Supapol CMU. J. Nat. Sci.
9 2 177-191 scopus Dec 2010

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Prevalence of Polypharmacy and Potential Drug-Drug Interactions in Diabetes or Cardiovascular Elderly Patients Nungruthai Sooksai, Pat Nonjui, Jessica Griggs, Supinan Sirirat 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 Survey of Perceptions, Needs and Opinions of People on Telepharmacy in Community Pharmacy Didi-amal Che, Kritaya Suthawa, Acharawan Topark-ngarm, Nungruthai Sooksai 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire ฉบับภาษาไทยในการประเมินการไอเฉียบพลัน ขนานฟ้า ฤทธิ์จรูญ, หนึ่งฤทัย สุกใส, ศิริลักษณ์ ใจซื่อ, ศุภชัย ติยวรนันท์, สุชาติ เวชอินทร์ 27 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563 การงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21(ออนไลน์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
4 Risk of Cardiovascular Adverse Outcomes Associated with Concomitant Use of Clopidogrel and Proton Pump Inhibitors in Acute Coronary Syndrome Patients T Kumsean, K Taenawakul, G Horbussarakhum, J Chaichun, C Wongvipaporn, Nungruthai Sooksai, Verawan Uchaipichat 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
5 การสำรวจคุณลักษณะของร้านยาตามเกณฑ์ในการพัฒนาเป็นแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Survey of the Baseline Characteristics of Community Pharmacy Regarding to Practice Site Developing Criteria in Northeastern Region of Thailand ภัทราวดี เดินรีบรัมย์, มัลลิกา พันธุ์ศรีศักดิ์, นิดา ประเสริฐ, หนึ่งฤทัย สุกใส*, สุภัสร์ สุบงกช 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Cost Analysis for Treatment of Adult Patient in Universal Coverage Healthcare in Systemic Lupus Erythematous and Lupus Nephritis in Fiscal Year 2013 at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Thailand Theera Rittitod, Jananya Tanaboon, Phattranit Kamtuo, Nungruthai Sooksai, Siraphop Suwannaroj 26 Mar 2017 - 26 Mar 2017 3rd International Symposium for Medicinal Sciences Sendai International Center Conference Bldg 2F Tachibana Conference Hall and Meeting Room 4
Sendai, Japan
2 Pharmacist Role in Prospective Clinical Trial to Study Melatonin on Improvement of Cognitive Function in Patients with Depression Nungruthai Sooksai, Julraht Konsil, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Suwanna Arunpongpaisal 14 Jul 2016 - 18 Jul 2016 16th Asian Conference on Clinical Pharmacy July 14-18, 2016, Seoul, Republic of Korea
Seoul, Republic of Korea
3 People''s Attitude to Topical Herbal Analgesic Products for Relieving Pain Nungruthai Sooksai, Julraht Konsil 14 Jul 2016 - 18 Jul 2016 16th Asian Conference on Clinical Pharmacy July 14-18, 2016, Seoul, Republic of Korea
Seoul, Republic of Korea
4 Systematic review of structured conceptualization for planning processes in primary care. Nungruthai Sooksai, Nusaraporn Kessomboon 2 Dec 2005 - 2 Dec 2005 The Pharmacy Research Symposium as 25th year anniversary of Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University.
Khon Kaen, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 บทบาทของเภสัชกรชุมชนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในบริบทร้านยา พัณนิดา พลยงค์, ชลธิชา จึงมั่นคง, ยศยง กองอุดม, หนึ่งฤทัย สุกใส 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
2 Association of proteinuria and scoring from KIDs questionnaires แสงเดือน จันทร์คง, ภาวิณี จันทะโคตร, อาภรณี ไชยาคำ, หนึ่งฤทัย สุกใส 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
3 พัฒนาบทบาทเภสัชกรชุมชนในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการใช้ยาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ นงพรรณ ลอยทอง, วิมาดา อภิรัตน์มนตรี, สุนิชา แก้วประดับ, หนึ่งฤทัย สุกใส 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
4 เภสัชกรชุมชนในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและอาหารเสริมเพื่อการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาและบุคลากรใน มข. นุจรี หวังฟังกลาง, อภัสศร ฟองอ่อน, หนึ่งฤทัย สุกใส 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
5 โครงการสัมมนาเครือข่ายร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 3 หนึ่งฤทัย สุกใส 2010-04-01 - 2010-04-30 [29 วัน]
2553 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
6 โครงการพัฒนาเครือข่ายร้านยาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2552-2553 หนึ่งฤทัย สุกใส 2009-12-01 - 2010-03-31 [120 วัน]
2553 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
7 ระบาดวิทยา รูปแบบการรักษา และผลของการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งระยะต้น นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, ธิติ วีระปรียากูร, หนึ่งฤทัย สุกใส, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2002-06-01 - 2003-06-30 [394 วัน]
2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.1980

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th