Associate Professor Dr.Ploenthip Puthongking

รองศาสตราจารย์ ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเคมี
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: pploenthip@kku.ac.th
h-index 4
Keyword

Drug design, Melatonin,
Carbazole alkaloids, Coumarins,
Tetrahydroisoquinoline, Dipterocapus alatus,
Clasena harmandiana

Specials

1. Medicinal Chemistry and Natural Product Chemistry
2. Design and synthesis of lead compounds for cancer, inflammatory and degenerative diseases
3. Identification and structure elucidation by spectroscopy

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 To Study the Molecular Interaction between Acetylcholinesterase Enzymes and the Isolated Compounds from Clausena Harmandiana by Molecular Docking Technique Kingkaeo Sithon, Panyada Panyatip, Ploenthip Puthongking EAU Heritage Journal Science and Technology 15 1 62-74 tci Apr 2021 0.094
2 Effect of Nelumbo nucifera Stamen Extract on Memory Deficits in Aβ-induced Rat Jenjiralai Phanphak, Chantana Boonyarat, Ploenthip Puthongking, Jariya Umka Welbat, Komsun Bunreungthong, Nutchareeporn Nillert, Wanassanun Pannangrong ศรีนครินทร์เวชสาร 35 3 266-271 tci May - Jun 2563
3 The Preliminary Study of Yang Na (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) Extracts on Anticancer and Antifungal Activities and the HPLC Analysis of the Phenolic Compounds Chawalit Yongram, Sarin Tadtong, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 17 3 437-446 tci Sep - Dec 2562 0.122
4 The Antioxidant Activities, Total Phenolic, Flavonoid and Melatonin Contents of Five Cultivars of Mulberry Leaves Tiantip Kasikorn, Panyada Panyatip, Chawalit Yongram, Orawan Dokkiang, Bunleu Sungthong, Ploenthip Puthongking Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 17 3 428-436 tci Sep - Dec 2019 0.122
5 An in vivo study of anti-inflammatory activity of melatonin and its derivatives Chawapon Phiphatwatcharaded, Acharawan Topark-ngarm, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 387 tci Mar 2558 0.159
6 Determination of Antioxidant Activities, Total Phenolic Compounds, and Total Anthocyanin Contents in Waxy Purple Corn Cob (KND OP) Thithima Rimdusit, Suthasinee Thapphasaraphong, Ploenthip Puthongking, Kamol Lertrat วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 386 tci Mar 2558 0.159
7 Neuroprotective and Neuritogenic Activities of Melatonin and N-acetyl Substituent Derivative Panyada Panyatip, Ploenthip Puthongking, Sarin Tadtong วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 14-19 tci Mar 2558

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Prediction of Spheroid Cell Death Using Fluorescence Staining and Convolutional Neural Networks

รางวัลการตีพิมพ์
Tarapong Srisongkram, Nur Fadhilah Syahid, Thanawat Piyasawetkul, Pannaphat Thirawatthanasak, Patcharapa Khamtang, Nathida Sawasnopparat, Dheerapat Tookkane, Natthida Natthida, Ploenthip Puthongking Chemical Research in Toxicology Q2
36 12 1980-1989 Dec 2023 4.1
2 The Effect of Extraction Solvent on the Phytochemical Contents and Antioxidant and Acetylcholinesterase Inhibitory Activities of Extracts from the Leaves, Bark and Twig of Dipterocarpus alatus

รางวัลการตีพิมพ์
Ploenthip Puthongking, Juthamat Ratha, Panyada Panyatip, Suthida Datham, Pimolwan Siriparu, Chawalit Yongram Tropical Journal of Natural Product Research Q4
7 12 5595-5600 Dec 2023 062
3 Stacked ensemble learning on HaCaT cytotoxicity for skin irritation prediction: A case study on dipterocarpol

รางวัลการตีพิมพ์
Tarapong Srisongkram, Nur Fadhilah Syahid, Dheerapat Tookkane, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking Food and Chemical Toxicology Q1
181 - 114115 Nov 2023 4.3
4 Pharmacokinetics and Oral Bioavailability of Coumarins and Carbazole Alkaloids from Clausena harmandiana Root Bark in Rats

รางวัลการตีพิมพ์
Catheleeya Mekjaruskul, Bunleu Sungthong, Ploenthip Puthongking, Chantana Boonyarat Revista Brasileira de Farmacognosia Q2
33 - 1170-1176 Sep 2023 1.6
5 Phenolic Profiling with Antioxidant Activity of Thai Traditional Medicines: Phikud Bencha Thien, Kot and Keson Remedies

รางวัลการตีพิมพ์
Suthida Datham, Ploenthip Puthongking, Juthamat Ratha, Pimolwan Siriparu, Tanit Padumanonda Tropical Journal of Natural Product Research (TJNPR)
7 8 3726-3730 Aug 2023 0.62
6 Polyphenol and Tryptophan Contents of Purple Corn (Zea mays L.) Variety KND and Butterfly Pea (Clitoria ternatea) Aqueous Extracts: Insights into Phytochemical Profiles with Antioxidant Activities and PCA Analysis
Juthamat Ratha, Chawalit Yongram, Panyada Panyatip, Patcharapol Powijitkul, Pimolwan Siriparu, Suthida Datham, Aroonsri Priprem, Tarapong Srisongkram, Ploenthip Puthongking Plants Q1
12 3 603 Jan 2023 4.658
7 Combinatory effects of Dipterocarpus alatus twig emulgel: Wound-restoring, antibacterial, and anti-inflammatory activities against methicillin-resistant Staphylococcus aureus-infected mouse superficial wounds
Waranya Chatuphonprasert, Nitima Tatiya-aphiradee, Khaetthareeya Sutthanut, Sutthiwan Thammawat, Ploenthip Puthongking, Naroeporn Nopwinyoowong, Kanokwan Jarukamjorn Heliyon Q1
9 6 e17483 Jan 2023 3.776
8 Clausena Harmandiana root extract attenuated cognitive impairments via reducing amyloid accumulation and neuroinflammation in Aβ1-42-induced rats
Nutchareeporn Nillert, Chantana Boonyarat, Jariya Umka Welbat, Komsun Bunreungthong, Ploenthip Puthongking, Wanassanun Pannangrong BMC Complementary Medicine and Therapies Q1
22 1 108 Dec 2022 3.659
9 Effect of Germination and Illumination on Melatonin and Its Metabolites, Phenolic Content, and Antioxidant Activity in Mung Bean Sprouts
Pimolwan Siriparu, Panyada Panyatip, Thanawat Pota, Juthamat Ratha, Chawalit Yongram, Tarapong Srisongkram, Bunleu Sungthong, Ploenthip Puthongking Plants Q1
11 21 2990 Nov 2022 4.67
10 INFLUENCE OF MATURITY STAGE ON TRYPTOPHAN, PHENOLIC, FLAVONOID AND ANTHOCYANIN CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF Morus alba L. FRUIT
Chawalit Yongram, Panyada Panyatip, Pimolwan Siriparu, Juthamat Ratha, Bunleu Sungthong, Sarin Tadtong, Ploenthip Puthongking Rasayan Journal of Chemistry Q2
15 3 1693-1701 Jul - Sep 2022 24
11 Impact of Tea Processing on Tryptophan, Melatonin, Phenolic and Flavonoid Contents in Mulberry ( Morus alba L.) Leaves: Quantitative Analysis by LC-MS/MS
Panyada Panyatip, Tanit Padumanonda, Chawalit Yongram, Tiantip Kasikorn, Bunleu Sungthong, Ploenthip Puthongking Molecules Q1
27 15 4979 Aug 2022 4.297
12 Quantitative Analysis and In Silico Molecular Docking Screening for Acetylcholinesterase Inhibitor and ADME Prediction of Coumarins and Carbazole Alkaloids from Clausena harmandiana
Bunleu Sungthong, Kingkaeo Sithon, Panyada Panyatip, Sarin Tadtong, Nadtanet Nunthaboot, Ploenthip Puthongking Records of Natural Product
16 4 358 - 369 Jul - Aug 2022 1.735
13 Dipterocarpol in oleoresin of Dipterocarpus alatus attributed to cytotoxicity and apoptosis-Inducing effect
Ploenthip Puthongking, Chawalit Yongram, Somporn Katekaew, Bunleu Sungthong, Natthida Weerapreeyakul Molecules Q1
27 10 3187 May 2022 4.411
14 Synthesis of Ferulenol by Engineered Escherichia coli: Structural Elucidation by Using the In Silico Tools
Anuwatchakij Klamrak, Jaran Nabnueangsap, Ploenthip Puthongking, Natsajee Nualkaew Molecules Q1
26 20 6264 Oct 2021 4.412
15 Melatonin and its derivative disrupt cancer stem-like phenotypes of lung cancer cells via AKT downregulation
Preeyaporn Plaimee Phiboonchaiyanan, Ploenthip Puthongking, Verisa Chawjarean, Saraporn Harikarnpakdee, Monruedee Sukprasansap, Pithi Chanvorachote, Aroonsri Priprem, Piyarat Piyarat Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology Q2
48 10 1-12 isi,scopus Oct 2021 2.546
16 Anti-Inflammatory Comparison of Melatonin and Its Bromobenzoylamide Derivatives in Lipopolysaccharide (LPS)-Induced RAW 264.7 Cells and Croton Oil-Induced Mice Ear Edema
Pimpichaya Sangchart, Panyada Panyatip, Teerasak Damrongrungruang, Aroonsri Priprem, Pramote Mahakunakorn, Ploenthip Puthongking Molecules Q1
26 14 4285 isi,scopus Jul 2021 4.4
17 Oral Administration of Melatonin or Succinyl Melatonin Niosome Gel Benefits 5-FU-Induced Small Intestinal Mucositis Treatment in Mice
Prangtip Uthaiwat, Aroonsri Priprem, Sirinart Chio-Srichan, Chatri Settasatian, Yao-Chang Lee, Pramote Mahakunakorn, Patcharee Boonsiri, Chanvit Leelayuwat, Patcharaporn Tippayawat, Ploenthip Puthongking, Jureerut Daduang AAPS PharmSciTech Q2
22 5 1-22 Jul 2021 2.401
18 Determination of a Chemical Marker in Dipterocarpus alatus Oleoresin Samples and Bioactivity Screening via Antioxidants, Nitric Oxide Inhibition on Murine RAW 264.7 Cells, and Collagen Production on Normal Human Dermal Fibroblasts
Bantharawan Longsri, Nattawadee Kanpipit, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn, Suppachai Tiyaworanant, Bunleu Sungthong Bunleu Sungthong, Suthasinee Thapphasaraphong Tropical Journal of Natural Product Research Q4
5 5 850-856 May 2021 0.164
19 Characteristic Evaluation of Gel Formulation Containing Niosomes of Melatonin or Its Derivative and Mucoadhesive Properties Using ATR-FTIR Spectroscopy
Prangtip Uthaiwat, Aroonsri Priprem, Ploenthip Puthongking, Jureerut Daduang, Chatchanok Nukulkit, Sirinart Chio-Srichan, Patcharee Boonsiri, Suthasinee Thapphasaraphong Polymer Q1
13 7 1-16 isi,scopus Apr 2021 3.426
20 Solid dispersion improves release of curcumin from nanoparticles: Potential benefit for intestinal absorption
Somchai Pinlaor, Chanakan Jantawong, Kitti Intuyod, Thirawat Sirijindalert, Porntip Pinlaor, Chawalit Pairojkul, Lakhanawan Charoensuk, Chutima Sitthirach, Kulthida Vaeteewoottacharn, Ploenthip Puthongking, Aroonsri Priprem Materials Today Communications Q2
26 1 1-9 scopus Mar 2021 1.97
21 Semi-Synthesis of Small Molecules of Aminocarbazoles: Tumor Growth Inhibition and Potential Impact on p53
Solida Long, Joana B. Loureiro, Carla Carvalho, Luís Gales, Lucília Saraiva, Madalena M. M. Pinto, Ploenthip Puthongking, Emília Sousa Molecules Q1
26 6 1-15 Mar 2021 3.267
22 Inhibitory Effect of Leaf, Bark and Twig of Dipterocarpus alatus on the Inflammation Mediators, Nitric Oxide, PGE2, IL-1β and TNF-α in Macrophage RAW 264.7
Chawalit Yongram, Suthasinee Thapphasaraphong, Pramote Mahakunakorn, Bunleu Sungthong, Rutchayaporn Anorach, Chawapon Phiphatwatcharaded, Somporn Katekaew, Ploenthip Puthongking Tropical Journal of Natural Product Research Q4
5 2 299-303 scopus Feb 2021 0.562
23 BACE1 Inhibitor, Neuroprotective, and Neuritogenic Activities of Melatonin Derivatives
Panyada Panyatip, Sarin Tadtong, Emília Sousa, Ploenthip Puthongking Scientia Pharmaceutica Q2
88 4 1-13 Dec 2020 1.61
24 In Silico ADME, Metabolism Prediction and Hydrolysis Study of Melatonin Derivatives
Panyada Panyatip, Nadtanet Nunthaboot, Ploenthip Puthongking International Journal of Tryptophan Research Q2
2020 13 1-7 isi,scopus Dec 2020 2.122
25 Antibacterial Activity of Dipterocarpus alatus Twig Extract against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
Waranya Chatuphonprasert, Nitima Tatiya-aphiradee, Sutthiwan Thammawat, Yollada Sriset, Ploenthip Puthongking, Bunleu Sungthong, Nadta Sukkasem, Nathaphon Kuncharoenwirat, Kanokwan Jarukamjorn Tropical Journal of Natural Product Research Q4
4 9 571-577 scopus Sep 2020 0.562
26 Oxygenated xanthones as P-glycoprotein modulators at the intestinal barrier: in vitro and docking studies
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Vera Silva, Eva Gil-Martins, Carolina Rocha-Pereira, Agostinho Lemos, Andreia Palmeira, Ploenthip Puthongking, Emília Sousa, Maria Maria, Fernando Remião, Renata Silva Medicinal Chemistry Research Q2 9
Citation Details
29 6 1041-1057 isi,scopus Jun 2020 1.72
27 Glutaryl Melatonin Niosome Gel for Topical Oral Mucositis: Anti- Inflammatory and Anticandidiasis
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Teerasak Damrongrungruang, Panjaree Panpitakkul, Jirachaya Somudorn, Pimpitchaya Sangchart, Pramote Mahakunakorn, Prangtip Uthaiwat, Jureerut Daduang, Panyada Panyatip, Ploenthip Puthongking, Aroonsri Priprem Current Drug Delivery Q2 5
Citation Details
17 3 195-206 isi,scopus Apr 2020 1.64
28 Effect of N-Amide Substitution on Antioxidative Activities of Melatonin Derivatives
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Panyada Panyatip, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Aroonsri Priprem, Kouichi Nakagawa, Ploenthip Puthongking Scientia Pharmaceutica Q2 6
Citation Details
88 3 1-12 isi,scopus Mar 2020
29 Antibacterial and Wound Healing Activity of Dipterocarpus alatus Crude Extract Against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus-Induced Superficial Skin Infection in Mice
Waranya Chatuphonprasert, Nitima Tatiya-aphiradee, Sutthiwan Thammawat, Chawalit Yongram, Ploenthip Puthongking, Kanokwan Jarukamjorn Journal of Skin and Stem Cell
6 1 1-8 scopus Dec 2019
30 Chemical Composition, Antioxidant and Cytotoxicity Activities of Leaves, Bark, Twigs and Oleo-Resin of Dipterocarpus alatus
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Chawalit Yongram, Bunleu Sungthong, Ploenthip Puthongking, Natthida Weerapreeyakul MOLECULES Q1 31
Citation Details
24 17 1-10 isi,scopus Sep 2019 3.098
31 Cytotoxicity and Apoptosis Induction of Coumarins and Carbazole Alkaloids from Clausena Harmandiana
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Porntip Jantamat, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking MOLECULES Q1 31
Citation Details
24 18 doi.org/10.3390/molecules24183385 isi,scopus Sep 2019 3.098
32 Effects of Anthocyanins and Melatonin From Purple Waxy Corn By-Products on Collagen Production by Cultured Human Fibroblasts
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Thithima Rimdusit, Suthasinee Thapphasaraphong, Ploenthip Puthongking, Aroonsri Priprem NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS Q3 9
Citation Details
14 7 1-6 isi,scopus Jul 2019
33 Newly Synthesized Oxygenated Xanthones as Potential P-Glycoprotein Activators: In Vitro, Ex Vivo, and In Silico Studies
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Eva Martins, Vera Silva, Agostinho Lemos, Andreia Palmeira, Ploenthip Puthongking, Andreia Palmeira, Carolina Rocha-Pereira, Carolina I. Ghanem, Helena Carmo, Fernando Remião, Renata Silva MOLECULES Q1 22
Citation Details
24 4 1-27 isi,scopus Feb 2019 3.098
34 The anti-oxidant effects of melatonin derivatives on human gingival fibroblasts
Chawapon Phiphatwatcharaded, Ploenthip Puthongking, Ponlatham Chaiyarit, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Sumon Sakolchai, Pramote Mahakunakorn Archives of Oral Biology Q2
79 7 55-61 isi,scopus Jul 2017 1.733
35 Xanthone and Flavone Derivatives as Dual Agents with Acetylcholinesterase Inhibition and Antioxidant Activity as Potential Anti-Alzheimer Agents
I Cruz, Ploenthip Puthongking, S Cravo, A Palmeira, H Cidade, M Pinto, E Sousa JOURNAL OF CHEMISTRY Q2
- isi,scopus May 2017
36 Crops of Waxy Purple Corn: A Valuable Source of Antioxidative Phytochemicals
Suthasinee Thapphasaraphong, Thithima Rimdusit, Aroonsri Priprem, Ploenthip Puthongking Int''l Journal of Advances in Agricultural & Environmental Engg. (IJAAEE)
3 1 73-77 scopus Jan 2016
37 ANTI-CANCER ACTIVITY OF A MELATONIN DERIVATIVE ON A HUMAN LEUKEMIC CELL LINE
Preeyaporn Plaimee, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Sahapat Barusrux ANTICANCER RESEARCH Q2
34 10 6115-6115 isi,scopus Oct 2014
38 Anti-Inflammatory Activities of Melatonin Derivatives in Lipopolysaccharide-Stimulated RAW 264.7 Cells and Antinociceptive Effects in Mice.
Chawapon Phiphatwatcharaded, Acharawan Topark-Ngarm, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn DRUG DEVELOPMENT RESEARCH Q3
75 4 235-245 isi,scopus Jun 2014 0.869
39 Two new species of piper (piperaceae) from Thailand
C Suwanphakdee, Pranom Chantaranothai, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn Novon Q3
23 2 230-235 isi,scopus May 2014
40 Isolation, structure characterization, and synthesis of stabilized 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline marine natural product from potassium cyanide pretreated Thai tunicate, Ecteinascidia thurstoni
Shinya Kimura, Waree Pangkruang, Masashi Yokoya, Amane Honda, Ploenthip Puthongking, Khanit Suwanborirux, Naoki Saito Heterocycles Q4
8 1 363-375 isi,scopus Jan 2014 1.077
41 Synthesis and Evaluation of Anticonvulsant Activity of 6,8-Dimethoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline in PTZ-Induced Seizure Model in Mice
Yothawathorn Pariyawongsakul, Chamnan Patarapanich, Chantana Boonyarat, Ploenthip Puthongking Journal of Medicinal Chemistry Q1
2 3 72-77 isi,scopus Sep 2012
42 Chemistry of ecteinascidins. Part 2. Preparation of 6 O acyl derivatives of stable ecteinascidin and evaluation of cytotoxicity
Ploenthip Puthongking, Chamnan Patarapanich, Surattana Amnuoypol, Khanit Suwanborirux, Akinori Kubo, Naoki Sarro Chem Pharm Bull
54 7 1010-1016 scopus Jul 2006 1.246

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 การวิเคราะห์เมลาโทนิน เซโรโทนิน ทริปโตเฟน และชนิดของน้ำมันหอมระเหยของตำรับยาหอมในบัญชียาหลักแห่งชาติ สุธิดา ดาถ่ำ, พิมลวรรณ ศิริปรุ, จุฑามาศ รถา, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, ธนิสร์ ปทุมานนท์ 26 ส.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565 งานวิจัยเเละงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2 Effect of germination on antioxidant capacity, melatonin, and phenolic content of Mung Bean sprouts Pimolwan Siripru, Chawalit Yongram, Juthamat Ratha, Panyada Panyatip, Bunleu Sungthong, Ploenthip Puthongking 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 Study of antibacterial and antifungal activity of Dipterocapus alatus Roxb. ex G.Don. Natthida Weerapreeyakul, Ratree Tavichakorntrakool, Patcharaporn Tippayawat, Somporn Katekaew, Ploenthip Puthongking, Khaetthareeya Sutthanut 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
4 Antioxidant and cytotoxic activities of oleo-resin and its byproducts from oil production of Dipterocarpus alatus Chawalit Yongram, Somporn Katekaew, Bunleu Sungthong, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
5 Effect of melatonin derivatives on Candida albicans Thawatchai Likhitthaworn, Narissara Boonrawd, Borwonluk Taweedate, Teerasak Damrongrungruang, Suwimol Taweechaisupapong, Ploenthip Puthongking 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
6 In-vitro cytoxicity effect of melatonin derivative on human cancer cell lines Preeyaporn Plaimee, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking, Nutjaree Pratheepawanit Johns 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
7 Synthesis of N-acetyl-5-methoxytryptamine via Larock-indole reaction Panyada Panyatip, Ploenthip Puthongking, Nutjaree Pratheepawanit Johns 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
8 A study on anti-inflammatory activities of melatonin and its derivatives Chawapon Phiphatwatcharaded, Acharawan Topark-ngarm, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
9 Melatonin derivatives: past, present and future Ploenthip Puthongking 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
10 Neuroprotective Effects of Five Melatonin Derivatives Pornthip Waiwut, Wichitsak Sukhano, Ploenthip Puthongking, Prasert Reubroycharoen, Chantana Boonyarat 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
11 Studies on the anti-nociceptive activities of melatonin and its N-benzoyl derivative Chawapon Phiphatwatcharaded, Acharawan Topark-Ngam, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
12 การวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนินและการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหม่อน Determination of Melatonin and Pharmacological Studies from Mulberry Leaf Extracts ปัญญดา ปัญญาทิพย์, ปิยะสุดา โทสวนจิตร, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, ปราโมทย์ มหคุณากร, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, บรรลือ สังข์ทอง 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
13 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ 6,8-ไดเมททอกซี่-3-เมทิล-1,2,3,4-เททระไฮโดรไอโซควิโนลิน สุกานดา จ่ามมาตย์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
14 การศึกษาสภาวะทางเคมีในการเปลี่ยนสารเอตเทนาสซิดิน 786 เป็นสารเอตเทนาสซิดิน 770 นพพล พิชญอัครกุล, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
15 Effect of Melatonin and Derivatives on Antioxidant-Response Element-mediated Gene Expression Tueanjai Khunluck, Auemduan Prawan, Ploenthip Puthongking, Veerapol Kukongviriyapan, Laddawan Senggunprai 10 ต.ค. 2555 - 12 ต.ค. 2555 การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2555, ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
16 ANTICONVULSANT ACTIVITY OF TRANS- AND CIS-6,8-DIMETHOXY-3-METHYL-1-(4'-CHLOROPHENYL)-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLIN Yothawathorn Pariyawongsakul, Chamnam Pattarapanich, Chantana Boonyarut, Ploenthip Puthongking 8 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ไทย
17 Effects of Melatonin and Derivative on Improvement of Memory Deficit Induced by Scopolamine in Mice Wichitsak Sukhano, Natnicha Khuathan, Puthiporn Laohawiroongool, Ploenthip Puthongking, Chantana Boonyarat, Prasert Reubroycharoen 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
18 Ameliorative Effects of Melatonin and Derivative on Learning and Memory Deficits in Olfactory Bulbectomised Mice Chantana Boonyarat, Ploenthip Puthongking, Yukihisa Murakami, Kinzo Matsumoto 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
19 Melatonin and its Derivatives as Antioxidative Agents Yothawathorn Pariyawongsakul, Ploenthip Puthongking 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
20 Structure and Antiproliferation Relationship of Melatonin and its Analogs Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking, Sasipawan Machana, Sahapat Barusrux 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
21 Preliminary Study of Melatonin Solubility in Aqueous Solution Ratiya Kukhetpitakwong, Pathomthat Srisuk, Narin Chansri, Ploenthip Puthongking 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
22 Apoptosis Activity of N-Indole Substituted Melatonin Derivatives Karnjana Sae-Ung, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn, Acharawan Topark-Ngarm 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
23 Antioxidant and Anti-inflammatory Activities of Melatonin and its Derivatives Chawapon Pipatwatcharadate, Pramote Mahakunakorn, Ploenthip Puthongking 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
24 Antioxidant and Anti-inflammatory Activities of Melatonin and its Derivatives C Pipatwatcharadate, Pramote Mahakunakorn, Ploenthip Puthongking 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 In vitro antioxidation and cytotoxicity of Dipterocarpus alatus extracts. Chawalit Yongram, Thitima Nasatid, Ploenthip Puthongking, Natthida Weerapreeyakul 13 Apr 2017 - 16 Apr 2017 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3), 2017 Turkish Republic of Northern Cyprus
Turkish Republic of Northern Cyprus
2 Tryptophan contents in various cultivar of mulberry (Morus spp.) Leaves extract Tiantip Kasikorn, Bunleu Sungthong, Ploenthip Puthongking 15 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan Japan
Nippondaira Hotel | Shizuoka, Japan
3 The hydroxyl and perpoxyl radicals scavenging abilities of N-amide substitued melationin derivatives Panyada Panyatip, Aroonsri Priprem, Kouichi Nakagawa, Ploenthip Puthongking 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan Japan
Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan Japan
4 Evaluation of melatonin derivatives activities against Alzheimer's disease Panyada Panyatip, Sarin Tadtong, Ploenthip Puthongking 25 Aug 2018 - 30 Aug 2018 3rd International Symposiu on Phytochemicals in Medicine and Food Lishui Yunquan Hotel
Kunming, China
5 Chemical structure modification and apoptosis induction effect of carbazole alkaloids and its derivatives Pomtip Jantamat, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
6 Nelumbo nucifera as a promising multifunctional extract with acetylcholinesterase inhibition, anti-β-amyloid aggregation and neuroprotective properties for the treatment of Alzheimer's disease. Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Ploenthip Puthongking, Bunleu Sungthong, Bungorn Sripanidkulchai, Chantana Boonyarat 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
7 Cytotoxic activity of oleo-resin and its byproducts from oil production of Dipterocarpus alatus and chemical investigation by GC-MS. Chawalit Yongram, Bunleu Sungthong, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
8 Investigation of Antioxidative Activities of N-Substituent Melatonin Derivatives Panyada Panyatip, Ploenthip Puthongking, Chatchanuk Nukulkit, Aroonsri Priprem, Kouichi Nakagawa 10 Dec 2017 - 13 Dec 2017 The 8th International Conference on Nutrition and Physical Activity The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai, Thailand
9 In vitro Biological Activities of Dipterocapus alatus Relevant to Treatment of Alzheimers Disease Juthamat Wanfueangfu, Kusawadee Plekatoke, Natthakitta Sirichantapan, Pornthip Waiwut, Ploenthip Puthongking, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
10 Synthesis and Biological evaluation of tetrahydroisoquinoline skeletion from Ancistrocladus tectorius C Yongram, Y Pariyawongsakul, C Pattarapanich, Ploenthip Puthongking 1 Sep 2013 - 5 Sep 2013 61st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Products Research (GA) Münster
Germany
11 Anti-oxidant and anti-angiogenesis properties of Terminalia bellerica (Gaerth.) Roxb. and Terminalia chebula (Retz.) crude extracts N Kanpipith, W Pangkruang, K Kiyotaka, Ploenthip Puthongking 1 Sep 2013 - 5 Sep 2013 61st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Products Research (GA) Münster
Germany
12 Neuritogenic activity of coumarins from clausena harmandiana Ploenthip Puthongking, P Jantakoon, S Tadtong 1 Sep 2013 - 5 Sep 2013 61st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Products Research (GA) Münster
Germany
13 Effect of Melatonin Derivatives on Human Immune Cells Preeyaporn Plaimee, Sahapat Barusrux, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking, Nutjaree Pratheepawanit Johns 14 Aug 2013 - 17 Aug 2013 The 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer with the theme of Biomodulation of Health-Beauty with Nutrition and Exercise Centara Grand Mirage Beach Resort, Pattaya,
Thailand
14 Anti-inflammatory studies of melatonin and N-acetyl melatonin on inhibition of nitric oxide and prostaglandin E2 production in murine macrophage cell line (Raw 264.7) Chawapon PHIPHATWATCHARADED, Acharawan Topark-Ngarm, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
15 Anticonvulsant Effect of 1-(4-Chlorophenyl)-6,8-Dimethoxy-3-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline in PTZ-induced Seizure Model Yothawathorn Parivawongsakul, Chamnam Pattarapanich, Chatana Boonyarat, Sahatsan Lueangcharoen, Ploenthip Puthongking 29 Nov 2011 - 2 Dec 2011 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium Frontier of Medicinal Science AIMECS11 Keio Plaza Hotel
TOKYO, Japan
16 Effect of Melatonin Devivative on Improvement of Memory Deficit Induced by Scopolamine in Mice Wichitsak Sukhano, Natnicha Khuathan, Puthiporn Laohawiroongool, Ploenthip Puthongking, Prasert Ruebroycharoen, Chatana Boonyarat 29 Nov 2011 - 2 Dec 2011 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium Frontier of Medicinal Science AIMECS11 Keio Plaza Hotel
TOKYO, Japan
17 Induction of Apoptosis with Melatonin and Its Derivatives on Human Liver Carcinoma (HepG2) Cell Lines Karnjana Sae-Ung, Ploenthip Puthongking, Acharawan Topark-Ngarm, Pramote Mahakunakorn 29 Nov 2011 - 2 Dec 2011 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium Frontier of Medicinal Science AIMECS11 Keio Plaza Hotel
TOKYO, Japan
18 Cytotoxicity of Carbazole Alkaloids from Thai Medicinal Plant Clausena harmandiana on Human Liver Carcinoma (HepG2) Cell Line Teerapat Bootchan, Karnjana sea-Ung, Pramote Mahakunakorn, Ploenthip Puthongking 29 Nov 2011 - 2 Dec 2011 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium Frontier of Medicinal Science AIMECS11 Keio Plaza Hotel
Tokyo, Japan
19 Cytotoxicity of Carbazole Alkaloids from Thai Medicinal Plant Clausena harmandiana on Human Liver Carcinoma (HepG2) Cell Line Teerapat Boothan, Kanjana Sae-Ung, Pramote Mahakunakorn, Ploenthip Puthongking 29 Nov 2011 - 2 Dec 2011 The 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium "Frontier of Medicinal Science" Japan
Janpan
20 Induction of Apoptosis with Melationin and Its Derivatives on Human Liver Carcinoma (HepG2) Cell Lines Karnjana Sae-Ung, Ploenthip Puthongking, Acharawan Topark-Ngarm, Pramote Mahakunakorn 29 Nov 2011 - 2 Dec 2011 The 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium "Frontier of Medicinal Science Japan
Japan
21 ANTILIPED PEROXIDATION OF BIOACTIVE COMOUNDS AND DERIVATIVES FROM THAI MEDICINAL PLANT CLAUSENA HARMANDIANA Ploenthip Puthongking, Pongsakorn Jantakoon, Teerapat Bootchan, Tatsukawa Mari, Masashi Yokoya, Naoki Saito, Chamnan Patarapanich 6 Dec 2010 - 8 Dec 2010 The 9 th NRCT-JSPS Joint Seminar Natural Medicine Research for the Next Decade: New Challenges and Future Collaboration Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand
22 PREPARATION AND bIOLOGICAL ACTIVITIES OF NORDENTATIN DERIVATIVES Mari Tatsukawa, Ploenthip Puthongking, Masashi Yokoya, Naoki Saito 6 Dec 2010 - 8 Dec 2010 The 9 th NRCT-JSPS Joint Seminar Natural Medicine Research for the Next Decade: New Challenges and Future Collaboration Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand
23 CYTOTOXICITY OF MELATONIN AND DERIVATIVES ON HUMAN LIVER CELL LINES Karnjana Sae-Ung, Acharawan Topark-Ngarm, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn 11 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนิน และทริปโตเฟนในพืชอาหารและสมุนไพรไทย เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, บรรลือ สังข์ทอง 2020-04-01 - 2021-03-31 [364 วัน]
2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ศักดา ดาดวง, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นภภัค ใจภักดี, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล 2020-04-01 - 2021-04-01 [365 วัน]
2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 โครงการจัดทามาตรฐานยาแผนไทย: ตารับยาห้าราก (ยาผง/ยาแคปซูล) เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2019-02-28 - 2020-01-23 [329 วัน]
2562 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
4 จ้างจัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมี-ฟิสิกส์ ของเถาเอ็นอ่อน โมกมัน เจตพังคี เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2019-01-26 - 2020-01-25 [364 วัน]
2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
5 จ้างจัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมี-ฟิสิกส์ ของเถาเอ็นอ่อน โมกมัน เจตพังคี เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2019-01-26 - 2020-01-25 [364 วัน]
2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
6 การสังเคราะห์และพัฒนาอนุพันธ์ 6,8-ไดเมททอกซี-3-เมทิล-1- ฟีนิล-1,2,3,4-เททระไฮโดรไอโซควิโนลิน ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
7 จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ของเถาเอ็นอ่อน โมกมัน เจตพังคี เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2018-03-27 - 2018-08-24 [150 วัน]
2561 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
8 การพัฒนานีโอโซมต้นแบบจากสารสกัดใบยางนาและทดสอบฤทธิ์ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงไฟโบรบลาสต์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2018-03-16 - 2019-03-16 [365 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 การศึกษาศักยภาพสารสกัดหยาบยางนาต่อฤทธิ์ต้านเชื้อรา เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2017-04-03 - 2018-04-30 [392 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
10 การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของพืชเขื่อนจุฬาภรณ์: แลนง้อ เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2016-10-01 - 2017-09-30 [364 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
11 การศึกษาสารองค์ประกอบเคมีของน้ำยางดิบจากต้นยางนาต่อการเหนี่ยวนำการตายของเซลล์มะเร็งแบบอะพอพโทซิส เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2016-05-30 - 2017-05-30 [365 วัน]
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของเมลาโทนินและอนุพันธ์ โดยมี นางสาวปัญญตา ปัญญาทิพย์ เป็นนักศึกษา เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, ปัญญดา ปัญญาทิพย์ 2015-04-29 - 2016-04-29 [366 วัน]
2558 ทุนบัณทิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
13 การเตรียมสารสกัดยางนาและศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัด เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2014-10-01 - 2015-09-30 [364 วัน]
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
14 การตรวจสอบฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) ปราโมทย์ มหคุณากร, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2012-05-01 - 2013-04-30 [364 วัน]
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
15 การศึกษาผลการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันและเซลล์ไลน์มะเร็งคนต่ออนุพันธ์เมลาโทนิน นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์, นาถธิดา วีระปรียากูร, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
16 การศึกษาผลของหมู่แทนที่บนไนโตรเจนสายตรงของสารเมลาโทนิน ต่อฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์การเพิ่มแขนงประสาทและฤทธิ์ปกป้องเซลล์ เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, สริน ทัดทอง 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
17 ฤทธิ์ป้องกันการทำลายเชลล์ประสาทของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ และกลไกการควบคุม จันทนา บุญยะรัตน์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
18 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนินจากใบหม่อนด้วยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
19 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต้านการชักเบื้องต้นของอนุพันธ์ 6,8-ไดเมททอกซี-3-เมทิล-1-(4'-คลอโรฟีนิล)-2,3,4-เททระไฮโดรไฮโซควิโนลิน เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2011-10-01 - 2013-09-30 [730 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
20 การสังเคราะห์เมลาโทนิน เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, สริน ทัดทอง 2011-03-01 - 2012-03-31 [396 วัน]
2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และบริษัทเยนเนอร์ราลดรั๊กเฮาส์ จำกัด
21 การศึกษาผลของหมู่แทนที่ชนิดวงแหวนบนโครงสร้างของสารเมลาโทนิน ต่อฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์การเพิ่มแขนงประสาทและฤทธิ์ปกป้องเซลล์ เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, สริน ทัดทอง 2010-10-01 - 2011-09-30 [364 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
22 การสังเคราะห์อนุพันธ์เอสเทอร์ของสารคาร์บาโซลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ทรงกลด น้อยตั้ง, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
23 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารเมลาโทนินและอนุพันธ์ที่อยู่ในรูปเอไมด์ ชวพล พิพัฒน์วัชรเดช, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, ปราโมทย์ มหคุณากร 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
24 การดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารเมลาโทนิน ต่อการทดสอบฤทธิ์ ต้านมะเร็งในเบื้องต้น เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, จันทนา บุญยะรัตน์ 2009-10-01 - 2010-09-30 [364 วัน]
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
25 การพัฒนาสาร Neuroprotective ชนิดใหม่กลุ่ม coumarins จากเปลือกรากต้นส่องฟ้า เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2008-05-01 - 2010-05-31 [760 วัน]
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
26 การพัฒนาสารต้าอนุมูลอิสระชนิดใหม่กลุ่ม coumarins จากข้าวเปลือกส่องฟ้า เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2006-10-01 - 2007-09-30 [364 วัน]
2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
18.3307

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th