Associate Professor Dr.Duangkamon Sakloetsakun

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล

สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: sduangk@kku.ac.th
h-index 15
Keyword

Specials

Drug delivery systems
Mucoadhesive polymers

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Development of Nanoemulsion Containing Yang-Na Oleoresin for Topical Delivery Thanawat Pota, Panumart Phumart, Duangkamon Sakloetsakun Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 18 2 63-75 Apr - Jun 2022 0.098
2 Formulation and characterization of cream containing Yang-na oleoresin-loaded in polymeric nanoparticles Toum Lathsamee, Watcharee Khunkitti, Duangkamon Sakloetsakun วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 15 1 166-180 tci Jan - Mar 2562 0.255
3 Effects of gelling and sweetening agents on characteristics of Maprang crude extract''s (Bouea macrophylla Griff) jelly product Kobporn Chanpho, Supawadee Daodee, Duangkamon Sakloetsakun วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 290-295 tci Mar 2558
4 Development of gummy jelly from Makmao (Antidesma velutinosum Blume) crude extract. Settini Saeng-on, Supawadee Daodee, Duangkamon Sakloetsakun วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 1 261-266 tci Mar 2558
5 Study of primary chemical compositions, nutritional values, and antibacterial properties of Ma-now-mai-roo-hoo (Carissa carandas L.) Noppadol Hongsuwan, Khaetthareeya Sutthanut, Duangkamon Sakloetsakun วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 7-13 tci Mar 2558
6 การใช้สารประกอบเชิงซ้อนพอลิอิเล็กโทรไลต์ในทางเภสัชกรรม Pharmaceutical Uses of Polyelectrolyte Complexes ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 2 1-11 tci May - Aug 2555 0.088
7 Effect of Aliphatic and Aromatic Thiolated Chitosan Conjugates on Permeability of Ritonavir across Caco-2 Cell Monolayers and Rat Intestinal Membrane Duangkamon Sakloetsakun, Andreas Bernkop-Schnurch KKU Research Journal 17 3 469-479 tci May - Jun 2555
8 การพัฒนายาน้ำใสมอร์ฟีนเข้มข้นชนิดรับประทาน: การตั้งตำรับยาและการประเมินความคงสภาพ Development of High Cincentrated Morphine Oral Solution: Formulation Study and Stability Evaluation เดชพล ปรีชากุล, ขนิษฐา ตันติศิรินทร์, ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, รพิพรรณ สมัยพัฒนา, ฐิศิรักษ์ วรพัฒน์ผดุง, สรารัตน์ เพ็ชรรุ่ง, สรัญญา อดิเรกถาวร วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 20 3 189-198 na Sep - Dec 2553

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Chemical composition, structural features, and physicochemical properties of starches from Thai indigenous rice varieties

รางวัลการตีพิมพ์
Wichian Sangwongchai, Maysaya Thitisaksakul, Nitchakarn Sriwattana, Suphatta Phothiset, Duangkamon Sakloetsakun, Anoma Dongsansuk International Journal of Food Properties Q2
27 1 34-52 Mar 2024 2.9
2 Systematic review and network meta-analysis of efficacy and safety of interventions for preventing anti-tuberculosis drug induced liver injury

รางวัลการตีพิมพ์
Pattaraporn Akkahadsee, Ratree Sawangjit, Panumart Phumart, Nathorn Chaiyakunapruk, Duangkamon Sakloetsakun Scientific Reports Q1
13 1 19880 Nov 2023 4.60
3 Sodium caseinate films modified using halloysite: Physicochemical characterization and drug permeability studies
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Wanassnant Kajthunyakarn, Rapee Jarungsirawat, Duangkamon Sakloetsakun, Thaned Pongjanyakul Journal of Drug Delivery Science and Technology Q1 10
Citation Details
54 12 101235 isi,scopus Nov 2019 2.606
4 Sodium caseinate-magnesium aluminum silicate nanocomposite films for modified-release tablets
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Wanassnant Kajthunyakarn, Duangkamon Sakloetsakun, Thaned Pongjanyakul Materials Science & Engineering C 13
Citation Details
92 11 827-839 scopus Nov 2018 5.08
5 Characterization and Rheological Behavior of Dextran from Weissella confusa R003
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Siwames Netsopa, Suwanna Niamsanit, Duangkamon Sakloetsakun, Nipa Milintawisamai International Journal of Polymer Science Q2 32
Citation Details
2018 4 1-10 isi,scopus Apr 2018 1.718
6 Modification of gellan gum films by halloysite: physicochemical evaluation and drug permeation properties
Duangkamon Sakloetsakun, Thaned Pongjanyakul Drug Development and Industrial Pharmacy Q2
43 3 492-501 isi,scopus Feb 2017
7 Chitosan-gum arabic polyelectrolyte complex films: physicochemical, mechanical and mucoadhesive properties
Duangkamon Sakloetsakun, Detpon Preechagoon, A Bernkop-Schnurch, Thaned Pongjanyakul PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY Q2
21 5 590-599 isi,scopus Aug 2016
8 Thiolated nanocarriers for oral delivery of hydrophilic macromolecular drugs
S Dünnhaupt, J Barthelmes, S Köllner, Duangkamon Sakloetsakun, G Shahnaz, A Düregger, A Bernkop-Schnürch Carbohydrate Polymers Q1
117 6 577-584 isi,scopus Mar 2015
9 Combining two technologies: Multifunctional polymers and self-nanoemulsifying drug delivery system (SNEDDS) for oral insulin administration
Duangkamon Sakloetsakun, Sarah Dünnhaupt, Jan Barthelmes, Glen Perera, Andreas Bernkop-Schnürch International Journal of Biological Macromolecules Q1
61 2013 363-372 isi,scopus Oct 2013 2.596
10 Thiolated chitosans: influence of various sulfhydryl ligands on permeation-enhancing and P-gp inhibitory properties
Duangkamon Sakloetsakun, Javed Iqbal, Gioconda Millotti, Anja Vetter, Andreas Bernkop-Schnürch Drug Development and Industrial Pharmacy Q2
37 6 648-655 isi,scopus Jun 2011
11 Chitosan-4-mercaptobenzoic acid: synthesis and characterization of a novel thiolated chitosan.
Gioconda Millotti , Claudia Samberger, Eleonore Fröhlich, Duangkamon Sakloetsakun, Andreas Bernkop-Schnürch Journal of Materials Chemistry
20 12 2432-2440 isi Dec 2010
12 Thiolated hydroxyethylcellulose: Synthesis and in vitro evaluation
Federica Sarti, Alexander Staaf, Duangkamon Sakloetsakun, Andreas Bernkop-Schnürch European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics
76 3 421-427 SCOPUS,SJR(Q1) Nov 2010 3.151
13 The impact of vehicles on the mucoadhesive properties of orally administrated nanoparticles: a case study with chitosan-4-thiobutylamidine conjugate
Duangkamon Sakloetsakun, Glen Perera, Juliane Hombach, Gioconda Millotti, Andreas Bernkop-Schnürch AAPS PHARMSCITECH Q2
11 3 1185-1192 isi Jul - Sep 2010 1.190
14 Thiolated chitosans
Duangkamon Sakloetsakun, Andreas Bernkop-Schnürch Journal of Drug Delivery Science and Technology Q1
20 1 63-69 isi Jan - Feb 2010
15 In situ gelling properties of chitosan-thioglycolic acid conjugate in the Presence of oxidizing agents
Duangkamon Sakloetsakun, Juliane MR. Hombach , Andreas Bernkop-Schnürch Biomaterials Q1
30 31 6151-6157 isi Oct 2009

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Influence of Storage Conditions on Physicochemical Properties of Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) Extract Tablet Formulations Nawan Soonjan, Arisa Sukontarattanasook, Patthanan Nittayalapniphathorn, Sittichoke Laophachi, Duangkamon Sakloetsakun 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 Investigation of sodium caseinate-clay nanocomposite films for tablet coating Thaned Pongjanyakul, Wanassnant Kajthunyakarn, Duangkamon Sakloetsakun 9 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 The 18th TRF-OHEC Annual Congress The Regent Cha Am
Phetchaburi, Thailand
3 Solvent effect on antioxidant activity and total phenolic content of Raphanus sativus Wipawee Maleelai, Duangkamon Sakloetsakun 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
4 Preparation of Yang-na oleoresin-loaded polymeric nanoparticles by layer-by-layer method Toum Lathsamee, Watcharee Khunkitti, Duangkamon Sakloetsakun 19 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 The 44th National Graduate Research Conference (NGRC 44) Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani
Ubon Ratchathani, Thailand
5 คุณลักษณะทางกายภาพของสารกระจายผสมพอลิเมอร์ไทโอเลต จารุ กิติโรจน์พันธ์, จุฬาลักษณ์ ไชยเชียงของ, ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Modification of sodium caseinate films using halloysite and montmorillonite for tablet coating Thaned Pongjanyakul, Wanassnant Kajthunyakarn, Duangkamon Sakloetsakun 25 Mar 2019 - 26 Mar 2019 The 3rd European Conference on Pharmaceutics: Bringing science into pharmaceutical practice Bologna
Italy
2 Method for synthesis copper nanoparticles using herbal extract and its antifungal formulations. Surapa Sriphothong, Wasinee Su-authai, Duangkamon Sakloetsakun, Watcharee Khunkitti 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
3 Study physicochemical properties of fermented rice starches Panatda Panya, Khaethareeya Sutthanut, Duangkamon Sakloetsakun 21 Aug 2013 - 23 Aug 2013 The 5th international conference on fermentation technology for value added agricultural product CENTARA Hotel & Convention Centre
Khon Kaen Thailand
4 Thiolated chitosan/oxidizing agent systems-In situ forming hydrogels for Pharmaceutical Applications Duangkamon Sakloetsakun, Andreas Bernkop-Schnürch 18 Sep 2009 - 19 Sep 2009 6th Annual CMBI meeting Igls, Tyrol
Innsbruck, Austria
5 Synthesis, characterization, mucoadhesion and biocompatibility of thiolated carboxymethyldextran-cysteine conjugate Gul Shahnaz, Glen Perera, Duangkamon Sakloetsakun, Andreas Bernkop-Schnürch 18 Sep 2009 - 19 Sep 2009 6th Annual CMBI meeting Igls, Tyrol
Innsbruck, Austria
6 Diffusion of polyacrylic acid particles through artificial and natural porcine intestinal mucus in dependence on size and zeta potential Katharine Leithner, Silvia Gottardi, Gioconda Millotti, Duangkamon Sakloetsakun, Andreas Bernkop-Schnürch 18 Sep 2009 - 19 Sep 2009 6th Annual CMBI meeting Igls, Tyrol
Innsbruck, Austria
7 Modulation of surface charge, particle size and thiol groups of chitosan-TPP nanoparticles for efficient gene carriers Deni Rahmat, Martina Sinnegger-Brauns, Glen Perera, Duangkamon Sakloetsakun, Andreas Bernkop-Schnürch 18 Sep 2009 - 19 Sep 2009 6th Annual CMBI meeting Igls, Tyrol
Innsbruck, Austria
8 Thiomer nanoparticles: mucoadhesive characteristics in rats Federica Sarti, Duangkamon Sakloetsakun, Andreas Bernkop-Schnürch 18 Sep 2009 - 19 Sep 2009 6th Annual CMBI meeting Igls, Tyrol
Innsbruck, Austria
9 Development of a novel poly(acrylic acid)-4-aminothiophenol conjugate Duangkamon Sakloetsakun, Herbert Hoyer, Andreas Bernkop-Schnürch 9 Apr 2008 - 11 Apr 2008 INNANO Hotel Grauer Bär
Innsbruck, Austria

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากยางนา โดยเทคนิคการกักเก็บน ้ายาง ด้วยพอลิเมอร์ ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล 2016-05-30 - 2017-05-30 [365 วัน]
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สุภาวดี ดาวดี, จันทนา บุญยะรัตน์, เยาวเรศ ชูลิขิต, ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, พรทิพย์ ไววุฒิ 2013-09-01 - 2014-08-31 [364 วัน]
2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 ฟิลม์ผสมเจลแลน-เคลย์ : การเตรียมคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และการปลดปล่อยยา ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล 2013-06-01 - 2015-06-30 [759 วัน]
2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4 ฟิลม์ผสมเจลแลน-เคลย์:การเตรียม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และการปลดปล่อยยา ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, ธเนศ พงศ์จรรยากุล 2013-06-01 - 2014-05-31 [364 วัน]
2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
5 การวิจัยคุณสมบัติทางเภสัชกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรไบโอติกต้นแบบจากผลิตผลพลอยได้จากการหมักข้าวฮางงอก และข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 (ภายใต้ชุดโครงการการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย) ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, แคทรียา สุทธานุช 2012-03-01 - 2013-04-30 [425 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
6 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ของฟิล์มผสมไคโตซาน-กัมอารบิก ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, เดชพล ปรีชากุล, ธเนศ พงศ์จรรยากุล 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.4597

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th