Associate Professor Dr.Sunee Lertsinudom

รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี เลิศสินอุดม

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: Lsunee@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Specials

Pharmaceutical care (chest)

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Impact of Pharmaceutical Care on The Awareness of Rational Antibiotic Use in Patients with Upper Respiratory Tract Infections at Community Pharmacy, Mueang District, Ubon Ratchathani Province Rattanaporn Sansud, Peerawat Jinatongthai, Suttasinee Suwannakul, Sisira Donsamak, Sunee Lertsinudom Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 18 2 29-39 Apr - Jun 2022 0.098
2 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3a ขวัญเรือน แก่นของ, ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย, สุณี เลิศสินอุดม, อัมพรพรรณ ธีรานุตร วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 37 3 211-220 tci Jul - Sep 2562
3 Efficacy and Safety of Vernonia Cinerea Pastilles for Smoking Cessation in Low and Moderate Nicotine Dependence Sutasinee Srisoi, Sunee Lertsinudom, Jringjai Areemit, Nadthatida Hansuri, Achara Nasatid, Nirachara Tawinka, Sineenard Pranboon, Bungorn Sripanidkulchai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 4 68-78 tci Oct - Dec 2561 0.255
4 ผลลัพธ์ของโครงการเครือข่ายเภสัชกรประจาครอบครัวร่วม ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สุณี เลิศสินอุดม, นิรัชรา ถวิลการ, ณัฏฐธิดา หาญสุริย์, อัจฉรา นาสถิตย์ วารสารเภสัชกรรมไทย 10 1 382-391 tci Jul - Dec 2561 0.278
5 การทบทวนการใช้ยาในกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือด และยาต้านการแข็งตัวของเลือด ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่รักษาผ่านระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Sunee Lertsinudom, Somsak Tiamkao, Patcharin Auntrai, Nirachara Tawinkan North-Eastern Thai Journal of Neurosciences 11 1 36-50 na Jan - Mar 2560
6 การทบทวนการใช้ยา Recombinant tissue-Plasminogen Activator (rt-PA) ในระบบบริการ Stroke Fast Track โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Sunee Lertsinudom, Somsak Tiamkao, Patcharin Auntrai North-Eastern Thai Journal of Neurosciences 11 1 21-35 na Jan - Mar 2560
7 Clinical Outcome of Pharmaceutical Care for Smoking Cessation in Chatturat Hospital Panee Chaijandee, Sunee Lertsinudom วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 12 3 24-34 tci Jul - Sep 2559 0.105
8 Quality Indicators for Community Pharmacy Apichaya Wongpratat, Wiwat Arkaravichien, Sunee Lertsinudom ศรีนครินทร์เวชสาร 31 1 125-135 tci Jan - Feb 2559 0.291
9 The Outcomes of Smoking Cessation among Non-communicable Disease Patients at Community Hospitals under the Supervision of Clinical Pharmacist Piyawan Kuwalairat, Rarin Sornkate, Sunee Lertsinudom วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 4 83-103 tci Oct - Dec 2558
10 คุณภาพของการให้บริการตามตัวชี้วัดคุณภาพร้านยาที่พัฒนาโดยสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ระหว่างร้านยาคุณภาพและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อภิชญา วงค์ประทัต, วิวรรธน์ อัครวิเชียร, สุณี เลิศสินอุดม วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 2 99-120 tci Apr - Jun 2558
11 Cost of illness for chronic obstructive pulmonary disease Watchareeporn Rodthong, Thananan Rattanachotpanit, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon, Sunee Lertsinudom, Watchara Boonsawat วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 151-158 tci Mar 2558
12 The outcome of lifestyle modification program to exercise and eating behavior in people who risk to diabetes and hypertension. Mullika Pongsa Pongsa, Sunee Lertsinudom วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 119-125 tci Mar 2558
13 Ambulatory care at Srinagarind Hospital Nungruthai Sooksai, Sunee Lertsinudom, Aporanee Chaiyakum เภสัชกรรมคลินิก 8 1-2 29-35 na May 2543
14 ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมเชิงลึกต่อคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหืดที่ไม่สามารถควบคุมได้ นพวรรณ ศิริพรรณ, ปาริโมก เกิดจันทึก, สุณี เลิศสินอุดม วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 9 2 12-22 tci May - Aug 2556 0.058
15 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืดเพื่อนำแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตไปใช้ในเวชปฏิบัติ Development of Pharmaceutical Care Database Management Software for Asthmatic Patients in Order to Use Quality of Life Questionnaire in Routine Clinical Practice สุณี เลิศสินอุดม, พีรวัฒน์ จินาทองไทย วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 7 3 55-60 tci Dec 2554 0.056
16 ความพร้อมของการให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักรุหว่างภาคอีสาน และประเทศไทย Facility of Epilepsy Service Between I-san and Thailand สินีนาฏ พรานบุญ, สุณี เลิศสินอุดม, สมศักดิ์ เทียมเก่า, สมชาย โตวณะบุตร วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ 6 2 28-35 tci Apr - Jun 2554
17 ความพร้อมของการให้บริการผู้ป่วยโรคลมชักในภาคอีสาน Facility of Epilepsy Service in I-san สินีนาฏ พรานบุญ, สุณี เลิศสินอุดม, สมศักดิ์ เทียมเก่า วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ 6 2 18-27 tci Apr - Jun 2554
18 ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคลมชัก คลินิกโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สุณี เลิศสินอุดม, สมศักดิ์ เทียมเก่า, กนกวรรณ ชัยนิรันดร์, ปวลี เนียมถาวร วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 2 19-26 tci Apr - Jun 2553 0
19 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สุณี เลิศสินอุดม, สมศักดิ์ เทียมเก่า, กนกวรรณ ชัยนิรันดร์, ปวลี เนียมถาวร วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 2 7-18 tci Apr - Jun 2553 0
20 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกโรคลมชักโรงพยาบาลศรีนครินทร์ สุณี เลิศสินอุดม, ปวลี เนียมถาวร, สมศักดิ์ เทียมเก่า, กนกวรรณ ชัยนิรันดร์, สุภิญญา ตันตาปกุล วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 2 7-18 tci Apr - Jun 2553
21 ผลลัพทธ์ทางคลินิกของผ้ป่วยโรคลมชัก คลินิกโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สุณี เลิศสินอุดม, สุภิญญา ตันตาปกุล, สมศักดิ์ เทียมเก่า, กนกวรรณ ชัยนิรันดร์, ปวลี เนียมถาวร วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 2 19-26 tci Apr - Jun 2553 0
22 การทบทวนการใช้ยา warfarin ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Drug Use Review of Warfarin in Medicine Ward, Srinagarind Hospital Sunee Lertsinudom, Pansu Chumworathayi, Aporanee Chaiyakum ศรีนครินทร์เวชสาร 25 1 6-13 tci Jan - Mar 2553
23 การจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาโดยเภสัชกรในคลินิกโรคหืดอย่างง่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น (Pharmacist''s Intervention on Managing Drug Related Problems in Easy Asthma Clinic, Srinagarind Hospital) สุณี เลิศสินอุดม, วัชรา บุญสวัสดิ์, ฌานี สโมสร, สุธาร จันทะวงศ์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 2 13-23 tci Jul - Dec 2551
24 การใช้ยาเพื่อป้องกัน stress ulcer ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร สุภิญญา ตันตาปกุล, สุณี เลิศสินอุดม, สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 25 3 na Mar 2552
25 การจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาโดยเภสัชกรในคลินิกโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สุณี เลิศสินอุดม, อาภรณี ไชยาคำ, สุภิญญา ตันตาปกุล, สมศักดิ์ เทียมเก่า วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 1 39-50 tci Jan - Mar 2552 0
26 แนวคิด Pharmacy Refill Clinic: ทางเหลือกหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ สุณี เลิศสินอุดม, ศิวรินทร์ ทองวัตร วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 4 8-17 tci Oct - Dec 2551 0
27 การจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาโดยเภสัชกรในคลินิกโรคหืดอย่างง่าย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น Pharmacist''s Intervention on Managing Drug Related Problems in Easy Asthma Clinic, Srinagarind Hospital สุณี เลิศสินอุดม, วัชรา บุญสวัสดิ์, ฌานี สโมสร, สุธาร จันทะวงศ์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 2 13-24 tci Dec 2551 0.063
28 การศึกษาสาเหตุของความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคลมชัก สุณี เลิศสินอุดม, กรแก้ว จันทภาษา, สมศักดิ์ เทียมเก่า, อาภรณี ไชยาคำ วารสารอายุรศาสตร์อีสาน 7 1 37-45 tci Jan - Mar 2551 0.00

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Achieving smoking cessation through collaborative efforts between community pharmacists and health volunteers

รางวัลการตีพิมพ์
Pawich paktipat, Ampornpun Theeranut, Sirirat Anutrakulchai, Sunee Lertsinudom Pharmaceutical Sciences Asia Q4
50 3 220-228 Jul - Sep 2023 0.135
2 Telepharmacy services to support patients with epilepsy in Thailand: A descriptive study
Sunee Lertsinudom, Somsak Tiamkao, Sineenard Mungmanitmongkol, Piyameth Dilokthornsakul Heliyon Q1
9 2 e13361 Feb 2023 3.776
3 Efficacy and Safety of Cytisine in Combination with a Community Pharmacists Counselling for Smoking Cessation in Thailand: A Randomized Double-Blinded Placebo-Controlled Trial
Pum Phusahat, Piyameth Dilokthornsakul, Watchara Boonsawat, Uraiwan Zaeoue, Nadthatida Hansuri, Nirachara Tawinkan, Ampornpan Theeranut, Sunee Lertsinudom International Journal of Environmental Research and Public Health Q1
19 20 13358 Oct 2022 3.390
4 Smoking cessation services by community pharmacists: Real-world practice in Thailand
Sunee Lertsinudom, Pentipa Kaewketthong, Tamonwan Chankaew, Dujrudee Chinwong, Surarong Chinwong International Journal of Environmental Research and Public Health Q1
18 22 11890 Nov 2021 2.849
5 Can a multidisciplinary approach slow renal progression in CKD patients?
Ampornpan Theeranut, Nonglak Methakanjanasak, Patama Surit, Chuntho Srina, Dhavee Siriwong, Doungjai Adisaksudsa, Sunee Lertsinudom, Kittisak Sawanyawisuth International Journal of Medical Sciences Q2
18 9 1975-1979 Mar 2021
6 Vernonia cinerea pastilles is effective for smoking cessation
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Sunee Lertsinudom, Kittisak Sawanyawisuth, Sutasinee Srisoi, Jringjai Areemit, Nadthatida Hansuri, Nirachra Tawinkan, Ampornpan Theeranut, Bungorn Sripanidkulchai, Sineenard Pranboon Journal of Traditional and complementary Medicine Q1 7
Citation Details
11 2 90-94 scopus Mar 2021 2.108
7 Efficacy of generic atorvastatin in a real-world setting
Panisa Manasirisuk, Nanthaphan Chainirun, Somsak Tiamkao, Sunee Lertsinudom, Kutcharin Phunikhom, Bundit Sawunyavisuth, Kittisak Sawanyawisuth Clinical Pharmacology: Advances and Applications Q3
13 1 45-51 isi,scopus Mar 2021 2.054
8 Drug use review of intravenous levetiracetam in patients with epilepsy, tertiary care hospital
S. Phenpinan, Sunee Lertsinudom, Somsak Tiamkao Journal of the Medical Association of Thailand
104 2 S81-S87 scopus Feb 2021 0.469
9 Risk screening and educating of pharmacy network in Khon Kaen as a part of stroke fast track service
Sunee Lertsinudom, Supinya Tuntapakul, A. Teranuch, Somsak Tiamkao Journal of the Medical Association of Thailand
104 2 S59-S63 scopus Feb 2021 0.469
10 The effect and cost of smoking cessation services provided by community pharmacists in Thailand: A descriptive study approach
Sunee Lertsinudom, Nadthatida Hansuri, Ampornpan Theeranut, Piyameth Dilokthornsakul Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Q3
44 3 205-209 scopus Sep 2020 0.15
11 Clinical outcome of intravenous levetiracetam in acute seizure, Tertiary Care Hospital, Thailand
Sunee Lertsinudom, Anyamanee Lapmag, Somsak Tiamkao Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
103 1 64-67 isi,scopus Jan 2020
12 How to expedite antiepileptic medications for status epilepticus and acute seizure patients
P Nakornratanachai, Nanthaphan Chainirun, Somsak Tiamkao, Sunee Lertsinudom, Ratchadaporn Soontornpas Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
103 2 55-60 isi,scopus Jan 2020
13 Trends of Intravenous Antiepileptic Drugs Used in Patients at Srinagarind Hospital, Thailand
T Nuntasaen, N Chainirun, Somsak Tiamkao, Sunee Lertsinudom, S Pranboon Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
102 Supplement_3 19-24 isi,scopus Apr 2019
14 Adverse Drug Reactions of Anti-Epileptic Drugs in Epilepsy Clinic, Srinagarind Hospital
Sunee Lertsinudom, T Nuntasaen, S Pramboom, Somsak Tiamkao Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
102 Suppl 3 S1-S6 isi,scopus Apr 2019
15 Clinical outcomes of intravenous levetiracetam treatment in patients with renal impairment
Anyamanee Lapmag, Sunee Lertsinudom, Aporanee Chaiyakam, Kittisak Sawanyawisuth, Somsak Tiamkao Neurology International Q3
10 3 57-60 isi,scopus Sep 2018 1.02
16 Perception and Use of Alternative Treatments among Patients with Epilepsy
Sunee Lertsinudom, Somsak Tiamkao, Sineenard Pranboon, Supinya Tuntapakul Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
101 Suppl 7 s77-s82 isi,scopus Jul 2018
17 Therapeutic Drug Monitoring of Antiepileptic Drugs and Seizure Control
Supinya Tuntapakul, Sunee Lertsinudom, Somsak Tiamkao Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
101 Suppl 7 s173-s177 isi,scopus Jul 2018
18 Patients' Characteristics and Treatment Outcomes of Epilepsy Clinic Team: Experiences from University Hospital
Sunee Lertsinudom, Supinya Tuntapakul, Nanthaphan Chainirun, Somsak Tiamkao Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
101 Suppl 7 s191-s196 isi,scopus Jul 2018
19 Quality indicators to compare accredited independent pharmacies and accredited chain pharmacies in Thailand
Wiwat Arkaravichien, Apichaya Wongpratat, Sunee Lertsinudom Int J Pharm (International Journal of Pharmaceutics)
2016 2 899-907 isi,scopus Apr 2016 1.35
20 Prevalence of Provocative Seizures in Persons with Epilepsy: A Longitudinal Study at Khon Kaen University Hospital, Thailand
Nutthaya Vongkasamchai, Sunee Lertsinudom, Acharawan Topark-ngarm, Udomlack Peansukwech, Kittisak Sawanyawisuth, Somsak Tiamkao Neurology Research International Q3
2015 12 1-4 isi,scopus Nov 2015 3.87
21 Therapeutic drug monitoring in epilepsy clinic: A multi-disciplinary approach
Sunee Lertsinudom, Aporanee Chaiyakum, Supinya Tuntapakul, Kittisak Sawanyawisuth, Siriporn Tiamkao, Somsak Tiamkao Neurology International Q3
6 4 83-85 isi,scopus Oct 2014
22 Validity and Reliability of the Thai Mini Asthma Quality of Lift Questionnaire
Sunee Lertsinudom, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Suthan Chanthawong, Watchara Boonsawat, Chanee Samosorn Journal of the Medical Association of Thailand
93 3 373-377 SCOPUS,SJR(Q2) Mar 2010 0.239
23 Prevalence and management of cancer pain in srinagarind hospital, khon kaen, thailand
P Vatanasapt, Sunee Lertsinudom, A Sookprasert, A Phunmanee, Nutjaree Pratheepawanit Johns, S.W Bpharm, U Juangpanich, T Treapkhuntong Journal of the Medical Association of Thailand
91 12 1873-1878 SCOPUS,SJR(Q2) Dec 2008 0
24 Effect of parecoxib on postoperative pain after lumbar spine surgery: a bicenter, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial
Kitti Jirarattanaphochai, Somboon Thienthong, Wimonrat Sriraj, S. Jung, A. Pulnitiporn, Sunee Lertsinudom, T. Foocharoen Spine Q1
33 2 132-9 isi Jan 2008 02.499

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Optimal Cut-point for Adherence to Anticonvulsant in Epilepsy Patients at Epilepsy Clinic Srinagarind Hospital Siriwipa Booraadiloak, Aporanee Chaiyakum, Sunee Lertsinudom, Somsak Tiamkao 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
2 Efficacy and safety of Vernonia Cinerea pastilles for smoking cessation in low and moderate nicotine dependence Sutasinee Srisoi, Sunee Lertsinudom, Jringjai Areemit, Nadthatida Hansuri, Achara Nasatid, Nirachara Tawinka, Sineenard Pranboon, Bungorn Sripanidkulchai 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
3 Healthcare providers and patient or caregiverOs perspective on patients with re-visit asthma exacerbation Renukarn Anusorn, Sunee Lertsinudom 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
4 Clinical outcomes and quality of life of asthma patients in asthma clinic at a tertiary care hospital Sunee Lertsinudom, Kesarin Choopunyalerd 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
5 ผลลัพธ์ของโครงการเครือข่ายเภสัชกรประจำครอบครัว ร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สุณี เลิศสินอุดม, นิรัชรา ถวิลการ, ธนชัย ลิ้มปิ่นเพชร, ธันวา รัตน์ อัศวบุญญาเลิศ, ปัญชระ ลิ่มวิวัฒน์ 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
6 Smoking Cessation of Parent with Pediatric Asthma Patient, KhonKaen Hospital. Sunee Lertsinudom, Nadthatida Hansuri, Kanokwan Sriruksa, Suratsawadee Jindajumnong, Achara Nasatid, Nirachara Tawinkan 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
7 ผลลัพธ์ของโครงการเภสัชกรประจำครอบครัวร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สุณี เลิศสินอุดม, นิรัชรา ถวิลการ, ณัฏฐธิดา หาญสุริย์, อัจฉรา นาสถิตย์, จุฑารัตน์ เต็มทอง, ฐัติมา คำสวนจิก, เบญจวรรณ จันทร์ไทย 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
8 ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมเชิงลึกต่อคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหืดที่ไม่สามารถควบคุมได้ นพวรรณ ศิริพรรณ, ปาริโมก เกิดจันทึก, สุณี เลิศสินอุดม 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Efficacy and safety of vernonia cinerea pastilles for smoking cessation Sunee Lertsinudom, Sutasinee Srisoi, Jringjai Areemit, Nadthatida Hansuri, Sineenard Pranboon, Bungorn Sripanidkulchai 29 Nov 2018 - 2 Dec 2018 23rd Congress of the Asian Pacific Society of Respirology (APSR 2018) Taipei International Convention Center
Taipei, Taiwan
2 The situation of service in patient with asthma exacerbation, experience in Secondarycase Hospital, Thailand Sunee Lertsinudom, Lukkana Matvises, Renukarn Anusorn 29 Nov 2018 - 2 Dec 2018 23rd Congress of the Asian Pacific Society of Respirology (APSR 2018) Taipei International Convention Center
Taipei, Taiwan
3 Development of community pharmacy to the center of smoking cessation, intitative in Thailand Sunee Lertsinudom, Pentipa Kaewketthong, Sirirat Tunpichart 29 Nov 2018 - 2 Dec 2018 23rd Congress of the Asian Pacific Society of Respirology (APSR 2018) Taipei International Convention Center
Taipei, Taiwan
4 Drug use review of Intravenous Levetiracetam in Status Epilepticus patiens at Srinagarind Hospital Khon Kaen, Thailand Supinya Tuntapakul, Somsak Tiamkao, Sunee Lertsinudom 7 Apr 2019 - 9 Apr 2019 7th London-Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus & Acute Seizures Francis Crick Institute in London, UK
London, UK
5 Clinical outcom of intravenous Levetiracetam in acute seizure, Tertiary care Hospital, Thailand Sunee Lertsinudom, Somsak Tiamkao, Anyamanee Lapmag 7 Apr 2019 - 9 Apr 2019 7th London-Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus & Acute Seizures Francis Crick Institute in London, UK
London, UK
6 Cost and Expense of intravenous Levetiracetam for Treatment of Acute Seizure in Tertiary Hospital in Thailand Sunee Lertsinudom, Sirin Phenphinan, Anyamanee Lapmag, Somsak Tiamkao 7 Apr 2019 - 9 Apr 2019 7th London-Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus & Acute Seizures Francis Crick Institute in London, UK
London, UK
7 A Study of Trends of Intravenous Antiepileptic Drugs in Patients with Status Epilepticus Somsak Tiamkao, Panisa Manasirisuk, Nanthaphan Chainirun, Sunee Lertsinudom, Ratchadaporn Soontornpas 7 Apr 2019 - 9 Apr 2019 7th London-Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus & Acute Seizures Francis Crick Institute in London, UK
London, UK
8 Development of Antiepileptic Drugs Box for Syatus Epilepticus Fast Track (SE BOX) Sunee Lertsinudom, Phiangkwan Nakornratanachai, Nanthaphan Chainirun, Somsak Tiamkao, Ratchadaporn Soontornpas 7 Apr 2019 - 9 Apr 2019 7th London-Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus & Acute Seizures Francis Crick Institute in London, UK
London, UK
9 THE SATISFACTION AND OPINION OF PEOPLES AND PHARMACISTS TOWARD HEALTH SCREENING SERVICE PROVIDED BY COMMUNITY PHARMACY Sunee Lertsinudom, Parinya Khinnongjok, Patra Asavatanabodee, Pentipa Kaewketthong, Sirirat Tunpichart 23 Jul 2018 - 26 Jul 2018 The International Social Pharmacy Workshop (ISPW) 2018 Building Onderwijs en Navorsing (O&N) Campus Gasthuisberg (Leuven, University Hospital) Herestraat 49, 3000 Leuven
Leuven, Belgium
10 MOTIVATION AND SATISFACTION IN SMOKING CESSATION SERVICE Sunee Lertsinudom, Sineenard Pranboon, Kornkaew Chanthapasa, Nadthatida Hansuri 23 Jul 2018 - 26 Jul 2018 The International Social Pharmacy Workshop (ISPW) 2018 Building Onderwijs en Navorsing (O&N) Campus Gasthuisberg (Leuven, University Hospital) Herestraat 49, 3000 Leuven
Leuven, Belgium
11 CLINICAL AND HUMANISTIC OUTCOMES OF SMOKING CESSATION ASSISTED BY COMMUNITY PHARMACISTS Sunee Lertsinudom, Pawalee Niamtaworn, Acharawan Topark-ngarm, Nadthatida Hansuri 23 Jul 2018 - 26 Jul 2018 The International Social Pharmacy Workshop (ISPW) 2018 Building Onderwijs en Navorsing (O&N) Campus Gasthuisberg (Leuven, University Hospital) Herestraat 49, 3000 Leuven
Leuven, Belgium
12 Economic Outcome of Smoking Cessation Service by Multidisciplinary Team in Community Hospital, Thailand Sunee Lertsinudom, Panee Chaijandee 14 Jul 2016 - 18 Jul 2016 16th Asian Conference on Clinical Pharmacy July 14-18, 2016, Seoul, Republic of Korea
Seoul, Republic of Korea
13 Cost-effectiveness analysis of smoking cessation program by sommunity pharmacist Nadthatida Hansuri, Sunee Lertsinudom, Achara Nasatid, Nirachara Tawinkan 14 Jul 2016 - 18 Jul 2016 16th Asian Conference on Clinical Pharmacy July 14-18, 2016, Seoul, Republic of Korea
Seoul, Republic of Korea
14 Pharmacist''s role regarding management of drug related problem in epilepsy clinic, tertiary care hospital in thailand Supinya Tuntapakul, Sunee Lertsinudom, Somsak Tiamkao 13 May 2016 - 16 May 2016 11th ASIAN & OCEANIAN EPILEPSY CONGRESS Hong Kong
Hong Kong
15 Alternative treatment in epileptic clinic at a tertiary hospital in Thailand Sunee Lertsinudom, Somsak Tiamkao, Supinya Tuntapakul 13 May 2016 - 16 May 2016 11th ASIAN & OCEANIAN EPILEPSY CONGRESS Hong Kong
Hong Kong
16 Outcome following Smoking Cessation Program by Community Pharmacists focus on Quality of Life and Satisfaction Sunee Lertsinudom, Nadthatida Hansuri, Acharawan Topark-ngarm, Achara Nasatid, Nirachara Tawinkan 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
17 Assessment of Clinical Outcome following Smoking Cessation in Community Pharmacy Sunee Lertsinudom, Nadthatida Hansuri, Acharawan Topark-ngarm, Achara Nasatid, Nirachara Tawinkan 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
18 Therapeutic drug monitoring,Epilepsy Clinic, Srinagarind Hospital, Thailand Sunee Lertsinudom, Aporanee Chaiyakum, Supinya Tuntapakul, S Tiamkao 22 Mar 2012 - 25 Mar 2012 9th Asian & Oceanian Epilepsy Congress Manila
Philippine
19 Validity and reliability of the thai mini sathma quality of life questionnaire in easy sathma clinic, Srinagarind Hospital Sunee Lertsinudom, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Suthan Chanthawong, Watchara Boonsawat, Chanee Samosorn 26 Sep 2009 - 28 Sep 2009 The 9th Asian Conference on Clinical Pharmacy, 2009 Seoul
Seoul, Korea
20 Drug use review of warfarin in medicine ward, Srinagarind Hospital Sunee Lertsinudom, Pansu Chumworathayi, Aporanee Chaiyakum 26 Sep 2009 - 28 Sep 2009 The 9th Asian Conference on Clinical Pharmacy, 2009 Seoul
Seoul, Korea

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาร้านยาคุณภาพที่เป็นหน่วยร่วมบริการกับคลินิกหมอครอบครัว สุณี เลิศสินอุดม 2019-11-01 - 2021-10-31 [730 วัน]
2563 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2 ประสิทธิผล คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของยาคานาเซียในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะประคับประคอง สุณี เลิศสินอุดม 2019-10-02 - 2020-10-01 [365 วัน]
2563 บริษัทเฮิร์บไทยจง จำกัด
3 ประสิทธิผล ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของยา cytisine ในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ สุณี เลิศสินอุดม 2018-06-21 - 2019-12-20 [547 วัน]
2561 องค์การเภสัชกรรม
4 โครงการวิจัย "ประสิทธิผล ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของยา Cytisine ในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ สุณี เลิศสินอุดม 2018-06-01 - 2019-10-01 [487 วัน]
2561 องค์การเภสัชกรรม
5 ผลลัพธ์และต้นทุนของการให้บริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรชุมชน ณัฎฐธิดา หาญสุริย์, อัจฉรา นาสถิตย์, นิรัชรา ถวิลการ, ทัยวรี เลาวัณย์ศิริ, ธนภรณ์ วงศ์หมั่น, สุณี เลิศสินอุดม 2016-09-23 - 2017-09-22 [364 วัน]
2559 คณะเภสัชศาสตร์
6 โครงการพัฒนาร้านยาในเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ให้เป็นร้านยาคุณภาพและเป็นหน่วยร่วมใ้ห้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ สุณี เลิศสินอุดม 2015-08-01 - 2015-09-23 [53 วัน]
2558 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น
7 โครงการเครือจ่ายเภสัชกรประจำครอบครัวร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สุณี เลิศสินอุดม 2014-07-01 - 2015-06-30 [364 วัน]
2557 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น
8 โครงการเภสัชกรประจำครอบครัวและการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเครือข่าย ร้านยา สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) เขต 7 ขอนแก่น สุณี เลิศสินอุดม 2013-06-01 - 2013-12-31 [213 วัน]
2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
9 เภสัชกรประจำครอบครัวและการคัดกรองผูป่วยเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเครือข่ายร้านยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สุณี เลิศสินอุดม 2012-07-01 - 2013-06-30 [364 วัน]
2555 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
10 ผลลัพท์ของการให้บริการตรวจวัดระดับยาในเลือดของผู้ป่วยคลินิกโรคลมชัก รพ.ศรีนครินทร์ พิมประภา แวนคุณ, จิดาภา ทวีภานิชย์, สุณี เลิศสินอุดม 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
11 การสำรวจการบริหารจัดการของคลินิกวาร์ฟารินในประเทศไทย กนกอร สุทธิปะภา, มลนภา มีชัย, จีรนันท์ เย็นแสงจันทร์, สุณี เลิศสินอุดม, เบญจพร ศิลารักษ์ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
12 ต้นทุนการให้บริการในคลินิกโรคติดเชื้อ HIV โรงพยาบาลขอนแก่น ภัทรา มีหนองหว้า, อาทิตย์ อาทิตย์ โสมแพ้ว, พงษ์อนันต์ แสงคีลา, สุณี เลิศสินอุดม, นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
13 การประเมินความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหืดฉบับย่อที่มีการแปลเป็นภาษาไทยในคลินิกโรคหืดแบบง่ายๆ โรงพยาบาลศรีนครินทร์และการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหืดเพื่อนำการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดไปใช้ในเวชปฏิบัติ สุณี เลิศสินอุดม, สุธาร จันทะวงศ์, ฌานี สโมสร, วัชรา บุญสวัสดิ์, อาภรณี ไชยคำ, นุจรี ประทีบวณิช จอห์นส 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 ผลของโปรแกรมการประเมินการใช้ยา warfrin ในหอผู้ป่าวยอายุรกรรม สุณี เลิศสินอุดม, นลัทพร สืบเสาะ, อาภรณี ไชยาคำ, สุภิญญา ตันตาปกุล, สุธาร จันทร์ทะวงศ์, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ทรงขวัญ ศิลารักษ์ 2006-10-01 - 2007-06-30 [272 วัน]
2550 คณะเภสัชศาสตร์
8.4113

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th