Assistant Professor Dr.Julraht Konsil

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลรัตน์ คนศิลป์

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: ข้าราชการ
อีเมลล์: julkon@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Biopharmaceutics, Prediction, Drug Absorption, Pharmacokinetics, Pharmacodinamic, Computer Simulation, Clinical trial, Clinical Practics, Drug Delivery, Oral Formulations, Laboratory, Statistical, Analysis, การนำส่งยา

Specials

Biopharmaceutics: Prediction of Drug Absorption
Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Computer Simulation
Clinical Trial Development and Management (Phase I, II, III, PK/PD and Efficacy Trials+Good Clinical Practice)
New Drug Delivery (Oral Formulations)
Laboratory and Clinical Statistical Design and Analysis

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 มิติด้านยาคุณภาพของยา Memantine Julraht Konsil Medical Focus 8 94 14.1-14.4 na Oct 2559
2 N-Acetylcysteine จากโมเลกุลสู่ประโยชน์ทางคลินิก Julraht Konsil Medical Focus 8 91 1-4 na Jul 2559
3 คุณภาพของยา Escitalopram Julraht Konsil MEDICAL TIME 16 363 5-8 na Jul 2558
4 ความแตกต่างระหว่างสูตรยาฉีดของ Pegylated Liposomal Doxorubicin (PLD) ที่ส่งผลต่อการใช้ยาทางคลินิก Julraht Konsil Medical Focus 6 70 25-28 na Oct 2557
5 ชีวสมมูลในคนจำเป็นต้องทำหรือไม่สำหรับยาสามัญที่ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ จุลรัตน์ คนศิลป์ วารสารวงการแพทย์ 16 419 1-4 na Aug 2557
6 หลักการพิจารณาคุณภาพยาไพริโดสติกมมีนสำหรับโรงพยาบาล จุลรัตน์ คนศิลป์ อายุรศาสตร์อีสาน 8 3 74-83 tci Jul - Sep 2552 0.012
7 ผลของเมลาโทนินต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ผ่าตัดไม่ได้ Effects of Melatonin on Quality of Life of Non-resectable Cholangiocarcinoma Patients Woraya Manprasert, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Auemkae Sukprasert, Jaturat Kanpittaya, Thiti Weerapreeyakul, Parichart Pongthai, Jeffrey Roy Johns, Supattra Porasuphatana, Julraht Konsil, Wanwilai Laolukana ศรีนครินทร์เวชสาร 25 1 14-23 tci Jan - Mar 2553 0.110
8 A Bio-Analytical Method for the Determination of Nelfinavir in Plasma Jinda Wangboonskul, Julraht Konsil, Raymond Gordon Reid Thai Journal of Pharmacology (วารสารเภสัชวิทยา) 30 2 13-25 tci Dec 2551 0
9 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการสกัดตัวอย่างแบบโซลิดเฟสเอ็กแทรกชันและตรวจวัดระดับความเข้มข้นของแอซิโทรมัยซินในพลาสมาด้วยโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถภาพสูงและตรวจวัดแบบอิเลคโทรเคมิคอล Method Validation of a Solid Phase Extraction, High Performance Liquid Chromatography and Electrochemical Detection Method for Determination of Azithromycin in Human Plasma. Sukanya Supattanapong, Julraht Konsil, Bung-orn Sripanidkulchai, Jeffery Roy Johns วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 1 25-33 tci Jan - Jun 2551 0.063
10 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ และชีวสมมูลของยา IBUPROFEN ขนาด 200 มิลลิกรัมในอาสาสมัครไทยที่มีสุขภาพดี จินดา หวังบุญสกุล, เสริมศักดิ์ สุมานนท์, จุลรัตน์ คนศิลป์, เรมอนด์ รีด, วรรณา ศิริแสงตระกูล, บรรลือ สังข์ทอง วารสารองค์การเภสัชกรรม 31 1 17-27 na Oct 2548 0
11 เภสัชจลนศาสตร์และอันตรกิริยาของยาต้านไวรัสกับยาอื่นๆที่ให้ร่วมกันในการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ จุลรัตน์ คนศิลป์, สมจิตร เดชาเสถียร การประชุมอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เรื่องการดูแลติดเชื้อผู้ป่วยโรคเอดส์สำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการNAPH/CARE 0 0 na Jan 2547

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Melatonin in Patients with Cancer Receiving Chemotherapy: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial.
Aumkhae Sookprasert, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Anakapong Phunmanee, Parichart Pongthai, Areewan Cheawchanwattana, Jeffrey Roy Johns, Julraht Konsil, Preeyaporn Plaimee, Supattra Porasuphatana, Suthiphan Jitpimolmard ANTICANCER RESEARCH Q2
34 12 7327-7337 isi,scopus Dec 2014 1.872
2 PCN3 RANDOMIZED, PLACEBO, CONTROLLED, DOUBLE-BLIND TRIAL OF MELATONIN IN CHOLANGIOCARCINOMA PATIENTS
W Manprasert, Nutjaree Pratheepawanit Johns, A Sookprasert, J Kantpittaya, Jeffrey Roy Johns, Julraht Konsil, T Weerapreeyakul, P Phongthai, Supattra Porasuphatana, W Laolukana Value in Health
13 7 A510 isi,scopus Nov 2012
3 RANDOMIZED, PLACEBO, CONTROLLED, DOUBLE-BLIND TRIAL OF MELATONIN IN CHOLANGIOCARCINOMA PATIENTS
W Manprasert, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Aumkhae Sookprasert, J Kantpittaya, Jeffrey Roy Johns, Julraht Konsil, T Weerapreeyakul, P Phongthai, S Porasutpathana, W Laolukana VALUE IN HEALTH Q1
13 7 A510-A510 isi Nov 2010
4 Solid Phase Extraction and High Performance Liquid Chromatography for The Determination of Azithromycin in Human Plasma
Sukanya Supattanapong, Julraht Konsil Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Q4
39 6 978-987 isi Nov 2008 0.097

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Determination of Herbal Extract (Safflower and Butterfly pea) and Melatonin using HPLC System for Quality Control and Stability Study Panaphat Kasemchatchavalwong, Piyanard Thalupnak, Thanaporn Kanchanawilanon, Supattra Porasuphatana, Julraht Konsil 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
2 Determination of Antioxidant Capacity in The Rice berry rice Coated with Mulberry Leaf Extract by using Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) Method S Phumnimit, N Phuttharak, N Oopkaew, Julraht Konsil, Supattra Porasuphatana 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
3 Melatonin Herbal Soaps: A Simple but Effective Topical Delivery of Melatonin with Enhanced Benefits Julraht Konsil, Jeffrey Roy Johns, Nutjaree Pratheepawanit Johns 28 ต.ค. 2558 - 30 ต.ค. 2558 3rdMelatoninResearchForum Therapeuticuseofmelatonin: frombasicresearchtoclinicaluse Pullman Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
4 การศึกษาคุณภาพและความคงตัวของยาฉีดเมลาโทนิน ขนาด 5 มิลลิกรัม Study of Quality and Stability of IV Melatonin 5 mg Nontaya Nakkam, Prayurapat Trirut, Pachareeda Anawachamongkol, Julraht Konsil*, Ratiya Kukhetpitakwong 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
5 บทบาทของหมอพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์กุย อารีกา วีระพงษ์, ชยันต์ พิเชียรสุนทร, ประธาน ฦๅชา, จุลรัตน์ คนศิลป์ 31 ส.ค. 2548 - 2 ก.ย. 2548 การประชุมวิชาการ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 2
กรุงเทพมหานคร

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Pharmacist Role in Prospective Clinical Trial to Study Melatonin on Improvement of Cognitive Function in Patients with Depression Nungruthai Sooksai, Julraht Konsil, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Suwanna Arunpongpaisal 14 Jul 2016 - 18 Jul 2016 16th Asian Conference on Clinical Pharmacy July 14-18, 2016, Seoul, Republic of Korea
Seoul, Republic of Korea
2 People''s Attitude to Topical Herbal Analgesic Products for Relieving Pain Nungruthai Sooksai, Julraht Konsil 14 Jul 2016 - 18 Jul 2016 16th Asian Conference on Clinical Pharmacy July 14-18, 2016, Seoul, Republic of Korea
Seoul, Republic of Korea
3 Melatonin in cancer patients receiving chemotherapy: results from two randomized, double blind, placebo, controlled trial Nutjaree Pratheepawanit Johns, Aumkhae Sookprasert, A Punmanee, Julraht Konsil, Areewan Cheawchanwattana, Suthipun Jitpimolmard 7 Jul 2013 - 12 Jul 2013 The FASEB Science Research Conference on Melatonin Biology: Actions & Therapeutics Niagara Falls
New York (USA).
4 Gylcemic and Oxidative Status Fillowing the Oral Administration of Alpha-Lipoic Acid in Patients with Daibetes Mellitus Type 2 Supattra Porasuphatana, Suthin Suddee, Atinuch Nartnampong, Julraht Konsil, Busakorn Harnwong, Adichai Santaweesuk 15 Jun 2012 - 17 Jun 2012 BIT's 1st Annual World Congress of Diabetes 2012 Beijing International Convention Center
Beijing, China
5 Particulate matter in combined intravenous antibiotics. Poster No. 1414. 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Julraht Konsil, S Supattanapong, O Apirakkan 31 Mar 2012 - 3 Apr 2012 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases London, United Kingdom
United Kingdom
6 Determination of Melationin in Mice Brain after Intravenous Injection Ratiya Kukhetpitakwong, Narin Chansri, Julraht Konsil, Jeffrey Roy Johns, Nutjaree Pratheepawanit Johns 6 May 2010 - 8 May 2010 The 1st Current Drug Development International Conference Woraburi Phuket Resort & Spa
Phuket, Thailamd
7 Ethnomedicine of the Kui Arika Virapongse, Chayan Picheansoonthon, Julraht Konsil 5 Jun 2006 - 9 Jun 2006 The 47th Annual Meeting of Society for Economic Botany Imperial Mae Ping Hotel
Chiang Mai, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การเตรียมเอกสารเพื่อการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ของสารสกัดเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อการพัฒนาโภชนเภสัชภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์ด้านสุขภาพ จุลรัตน์ คนศิลป์ 2019-05-03 - 2021-02-02 [641 วัน]
2562 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
2 Determination of Imipenem/Cilastatin and Thienamycin Impurity by HPLC in the injection Products Available in Part of the ASIA Region จุลรัตน์ คนศิลป์ 2011-11-01 - 2012-01-31 [91 วัน]
2555 บริษัท MSD (Thailand) Ltd.
3 The Poder Characterization and Investigation of Particulate Matter in Impenem and Cilastatin in the Injection Products จุลรัตน์ คนศิลป์ 2011-11-01 - 2011-12-31 [60 วัน]
2555 บริษัท MSD (Thailand) Ltd.
4 กระประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, จุลรัตน์ คนศิลป์, เจฟฟรีย์ รอย จอห์นส, เอื้อมแข สุขประเสริฐ, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, สุพัตรา ปรศุพัฒนา 2007-02-01 - 2008-01-31 [364 วัน]
2550 คณะแพทยศาสตร์
3.3977

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th