Assistant Professor Dr.Srisomporn Preeprame

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: srisompo@kku.ac.th
h-index 5
Keyword

Specials

Plant polysaccharides,
Herbal medicine and health supplement,
Thai traditional medicine

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของสาสกัดเมือกจากลำต้นผักปลังและการเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์เจลPhysical and Biological Properties of Mucilage from Basella alba L. Stem and its Gel Formulation ชื่นนภา ชัชวาล, นาฏศจี นวลแก้ว, ศรีสมพร ปรีเปรม, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, อรุณศรี ปรีเปรม วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 6 3 104-113 tci Dec 2553 0.064
2 The Effects of The Consciousness Transformation Program for Stress Manageme t on Stress Reduction and Memory Enhancement in The First Year Students at Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen Province Kirana Taearak, Srisomporn Preeprame, Thawatchai Krisanaprakornkit วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 55 2 165-176 tci Apr - Jun 2553
3 ผลของการใช้โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียดต่อการลดความเครียดและเพิ่มความจำของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กิรณา แต้อารักษ์, ศรีสมพร ปรีเปรม, ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 55 2 165-175 tci Apr - Jun 2553
4 การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลทางพื้นฐานทางเภสัชเวทของพืช 3 ชนิด ในสกุลหญ้าปักกิ่ง (วงศ์ผักปลาบ) Comparative Basic Pharmacogstic Studies of Three Murdannia specues (Family Commelinaceae) ธารินี สืบปาละ, ศรีสมพร ปรีเปรม, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์* Isan Journal of Pharmceutical Sciences 3 1 43-52 na Jan - Jun 2550 0
5 การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทของพืช 3 ชนิด ในสกุล Murdannia (วงศ์ Commelinaceae) Comparative Basic Pharmacognostic Studies of Three Murdannia species (Family Commelinaceae) ธารินี สืบปาละ, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ศรีสมพร ปรีเปรม, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) 7 2 98-110 na Apr - Jun 2550
6 การศึกษาการจำหน่ายผักตลาดชุมชนบ้านคำไฮ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กรณีศึกษา : ในช่วงเดือนธันวาคม 2547 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2548 นพดล แสงศิริบรรพต, ศรีสมพร ปรีเปรม วารสารสาธารณสุขขอนแก่น 18 203 6-8,28 na Jan 2549

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 LED and methyl jasmonate enhance a strong antioxidant compound,verbascoside, production in Clerodendrum indicumand Acanthus ebracteatus
Panitch Boonsnongcheep, Piriyakorn Pichetpongtorn, Phimphut Juntosuth, Tanwarat Yowsong, Pavinee Vansanit, Srisomporn Preeprame, Tripetch Kanchanapoom, Waraporn Putalun Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology Q2
30 1 1-9 Mar 2021 0.773
2 MEDICINAL PLANTS OF HIGH POTENCY AND THEIR APPLICATIONS IN TRADITIONAL MEDICINE
Varima Wongpanich, Srisomporn Preeprame PHARMACEUTICAL BIOLOGY Q1
50 5 645-645 isi,scopus May 2012
3 Stability and staining property of gel from roselle calyx extract and butterfly pea flower
K Kaewmanee, Aroonsri Priprem, Srisomporn Preeprame PLANTA MEDICA Q1
77 12 1371-1371 isi,scopus Aug 2011
4 Quinic acid esters from Pluchea indica with collagenase, MMP-2 and MMP-9 inhibitory activities
T Ohtsuki, E Yokosawa, T Koyano, Srisomporn Preeprame, T Kowithayakorn, S Sakai, T Toida, M Ishibashi PHYTOTHERAPY RESEARCH Q1
22 2 264-266 isi,scopus Feb 2008
5 Mangiferin identified in a screening study guided by neuraminidase inhibitory activity
X Li, T Ohtsuki, S Shindo, M Sato, T Koyano, Srisomporn Preeprame, T Kowithayakorn, M Ishibashi PLANTA MEDICA Q1
73 11 1195-1196 isi,scopus Sep 2007
6 First isolation of three diterpenes as naturally-occurring compounds from Sindora siamensis
W Aoki, T Ohtsuki, S Sadhu, M Sato, T Koyano, Srisomporn Preeprame, T Kowithayakorn, M Ishibashi JOURNAL OF NATURAL MEDICINES Q1
61 1 77-79 isi,scopus Jan 2007
7 Flavonoid and sesquiterpenoids, constituents from Eupatorium capillifolium screening study guided by cell growth inhibitory activity
Samir Kumae Sadhu, Kaori Hirata, Xiaofan Li, Takashi Ohtsuki, Takashi Koyano, Srisomporn Preeprame, Thaworn Kowithayakorn, Masami Ishibashi J. Nat. Med
60 60 325-328 scopus Aug 2006
8 Effects of Structural Modification Calcium Spirulan, a sulfated Polysaccharide from Spirulina platensis, on Antiviral Activity
Srisomporn Preeprame, K Hayashi, J Lee, T Tanaka, U Sankawa, T Hayashi Chem Pharm Bull
49 1 108-110 scopus Jan 2001

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Phytochemistry Thin layer chromatography and Antioxidant activity of Typhonium trilobatum (L.) Schott, Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson, Colocasia esculenta (L.) Schott Nitchanan Bunsuk, Srisomporn Preeprame 29 พ.ค. 2563 - 29 พ.ค. 2563 The 6th National Research Conference Northern College Nation University
Thailand
2 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเจลย้อมผมจากสารสกัดอัญชันและสารสกัด CRC ต่อการติดสีผมของปอยผมหงอก A comparative study of blue pea extract gel and CRC extract gel in the hair pieces of gray-hair กาญจนา ไชยประดิษฐ์, ศรีสมพร ปรีเปรม, สมศักดิ์ นวลแก้ว 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
3 การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวน์ร่วมกับสุคนธบำบัดต่อความปวดกล้ามเนื้อบ่าไหลในผู้ป่วยโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ของดรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น นวรัตน์ ปัตไตร, ศรีสมพร ปรีเปรม 26 เม.ย. 2553 - 28 เม.ย. 2553 โครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "Community Physical Therapy : Current Situation and Future Trend" โรงแรมมิราเคิล แกรน์ด กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 The Study of The Stability of The Gel Formula and The Absorption in the Hair of Blue Pea Extract Gel and Crc Extract Gel K Chaipraddit, Aroonsri Priprem, S Nulakaew, Srisomporn Preeprame 9 Jul 2012 - 11 Jul 2012 The 16th International Congress PHYTOPHARM 2012 St-Petersburg, Russia
St-Petersburg, Russia
2 Medicinal Plants of High Potency and Their Applications in Traditional Medicine Varima Wongpanich, Srisomporn Preeprame 10 Dec 2011 - 15 Dec 2011 50th Anniversary Meeting "Phytochemical Society of North America 2011" The Fairmont Orchid
Hawai`i, USA
3 Preliminary Thin-Layer Chromatography (TLC) Identification of Three Murdannia species (Family Commelinaceae) Orasa Chaichumporn, Srisomporn Preeprame, Thaweesak Thitimetharoch 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
4 The Identification of Yah Peking as Murdannia bracteata (Commelinaceae) and the species with which it has been confused Thaweesak Thitimetharoch, Tarinee Subphala, Srisomporn Preeprame, Supatra Porasuphatana, Robert Bruce Faden 18 Aug 2008 - 21 Aug 2008 14th Flora of Thailand Meeting Carlsberg Academy, Copenhagen Denmark
Copenhagen
5 Preliminary Thin-Layer Chromatography (TLC) Identification of Four Cyanotis species (Family Commelinaceae) Sureerut Kaewsaart, Srisomporn Preeprame, Thaweesak Thitimetharoch 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การสกัดสาร polysaccharide และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของรากหญ้าแห้วกระต่ายและผลพุงทลาย เบญจวรรณ คุระสุข, ฐิติรักษ์ วรพัฒน์ผดุง, ศรีสมพร ปรีเปรม, ปราโมทย์ มหคุณากร 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
2 อนุภาคนาโนจากโปรตีนไหมสำหรับใช้เป็นเครื่องสำอาง สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, อุรชา รังสาดทอง, พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์, ศรีสมพร ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
3 อนุภาคนาโนจากโปรตีนไหมสำหรับใช้เป็นเครื่องสำอาง สุธาสินี พิชญวศิน, อุรชา รังสาดทอง, พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์, ศรีสมพร ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
4 ระบบนำส่งสารสมุนไพรและโปรตีนด้วยอนุภาคนาโน อรุณศรี ปรีเปรม, อุรชา รังสาดทอง, สันติ แม้นศิริ, ศรีสมพร ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, ภัทราวดี จันทร์แจ่ม 2005-10-01 - 2006-09-30 [364 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
5 การผลิตสารสเตียรอยด์ กลัยโคไซด์ จากรากลอยของต้นโทงเทง วราภรณ์ ภูตะลุน, ศรีสมพร ปรีเปรม 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
6 องค์ประกอบพื้นฐานของพอลิแซคคาไรด์จากผลพุงทะลาย ) ศรีสมพร ปรีเปรม 2004-10-01 - 2005-09-30 [364 วัน]
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
7 การวิเคราะห์น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวด้วยแกสโดครมาโตกราฟี ศรีสมพร ปรีเปรม 2004-05-01 - 2005-04-30 [364 วัน]
2547 คณะเภสัชศาสตร์
8 การผลิตสารสเตียรอยด์ กลัยโคไซด์ จากรากกลอยของต้นโทงเทง วราภรณ์ ภูตะลุน, ศรีสมพร ปรีเปรม 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
9 สารออกฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูงจากกาฝากมะม่วง ศรีสมพร ปรีเปรม 2003-01-01 - 2003-12-31 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 การเตรียมสารสกัดแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้าง ศรีสมพร ปรีเปรม 2002-10-01 - 2003-09-30 [364 วัน]
2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
4.2386

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th