Associate Professor Dr.Cheardchai Soontornpas

รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย สุนทรภาส

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: ข้าราชการ
อีเมลล์: chesoo@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Pharmacokinetic, Microbe, Antimicrobial

Specials

Pharmaceutical care
Clinical pharmacokinetic
Clinical microbiology

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Quantity of restricted parenteral antimicrobial use and its relationship with antimicrobial susceptibility: case of super-tertiary hospital in Northeastern Cheardchai Soontornpas, Ratchadaporn Soontornpas, Piroon Mootsikapun, Lumyai wonglakorn วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 14 2 1-12 tci Aug 2021 0.043
2 การทบทวนการใช้อิมมูโนโกลบูลินที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รัชฎาพร สุนทรภาส, สมศักดิ์ เทียมเก่า, เชิดชัย สุนทรภาส วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 4 1-16 tci Oct - Dec 2020 0
3 Transition from Parenteral to Oral Antimicrobial Therapy for Bacterial Pneumonia at Srinagarind Hospital Ratchadaporn Soontornpas, Piroon Mootsikapun, Cheardchai Soontornpas วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 16 4 40-49 tci Oct - Dec 2020 0.098
4 Development of Risk Score Model for Hospital-acquired Acute Kidney Injury in a Tertiary Care Hospital in Thailand Nutcharin Lueangingkhasut, Pattamaphon Khumjai, Cheardchai Soontornpas วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 16 1 37-48 tci Jan - Mar 2563 0.098
5 Assessment of Adherence to the Practice Guideline of High Alert Drugs for Inpatient Department: Case Study at a Community Hospital in Central Region Wimonluk Ruangwattanachok, Nungruthai Sooksai, Cheardchai Soontornpas วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 4 18-28 tci Oct - Dec 2561 0.255
6 การประเมินความสมเหตุผลของการใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุน ณ โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง รัชฎาพร สุนทรภาส, เชิดชัย สุนทรภาส วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 2 47-55 tci Apr - Jun 2561 0.255
7 ความรู้เรื่องสิทธิ์และความพึงพอใจของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่มารับบริการ : กรณีหน่วยบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เชิดชัย สุนทรภาส, สิรินทิพย์ วัฒนอุดมโรจน์, รัชฎาพร สุนทรภาส ศรีนครินทร์เวชสาร 30 4 344-351 tci Jul - Aug 2558
8 การวิเคราะห์สาเหตุต้นตอปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี : กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ธนิดา นันทะแสน, รัชฎาพร สุนทรภาส, ภิรุญ มุตสิกพันธุ์, เชิดชัย สุนทรภาส ศรีนครินทร์เวชสาร 30 3 221-228 tci May - Jun 2558
9 Physicians'' attitude toward non-essential drug prescription criteria measure Cheardchai Soontornpas, Chulaporn Limwattananon, Somsak Tiamkao, Ratchadaporn Soontornpas วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 108-111 tci Mar 2558
10 Complying with Control Measure for Antimicrobial Prescribing in Hospital Cheardchai Soontornpas, Ratchadaporn Soontornpas, Thanida Nuntasaen, Piroon Mootsikapun วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 104-107 tci Mar 2558
11 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย Nattita Tharat, Chulaporn Limwattananon, Sumon Sakolchai, Onanong Waleekhachonloet, Cheardchai Soontornpas วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 8 3 221-229 tci Jul - Sep 2557
12 การศึกษาเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมก่อนและหลังการใช้ระบบการกระจายยาแบบยูนิตโดส สาลินี คูหะโรจนานนท์, อรุณศรี ปรีเปรม, อาภรณี ไชยาคำ, เชิดชัย สุนทรภาส วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 1 1 25-37 na Jan - Mar 2544
13 การทบทวนการใช้ยา Liposomal Amphotericin B ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ A Review of Liposomal Amphotericin B Drug Used at Srinagarind Hospital รัชฎาพร สุนทรภาส, ภิรุญ มุตสิกพันธุ์, เชิดชัย สุนทรภาส ศรีนครินทร์เวชสาร 9 1 35-42 tci Jan - Feb 2557
14 มาตรการส่งเสริมการใช้่ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, พิมประภา กิจวิธี, เชิดชัย สุนทรภาส, พรพิศ ศิลขวุธท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, หนึ่งฤทัย สุกใส, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, ธนกร ชัยจิต, สมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7 1 1-12 tci Jan - Mar 2556 0.218
15 การจัดการและผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ณ โรงพยาบาลบ้านกรวด Management and treatment outcome of patients with tuberculosis at Bankruad Hospital วิชชุดา เทียนเจษฎา, เชิดชัย สุนทรภาส วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 2 41-52 tci May - Aug 2555 0.088
16 การศึกษางานของเภสัชกร ณ ห้องจ่ายยา ตึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Work Study of Pharmacist working at Dispensing Unit, Somdejprasrinagarind Building, Srinagarind Hospital รัชฎาพร สุนทรภาส, สุรางค์รัตน์ ทองเฉลิม, ธัญลักษณ์ พินิจเชื้อ, เชิดชัย สุนทรภาส วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 7 2 47-54 tci May - Aug 2554 0.056
17 เภสัชจลนศาสตร์และชีวสมมูลของยาฉีดชื่อสามัญเซโฟเปอราโซน/ซัลแบคแทมในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี (Pharmacokinetic and bioequivalence of cefoperazone/sulbactam injection in healthy Thai volunteers) เชิดชัย สุนทรภาส, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ธานี เทศศิริ, ภิรุญ มุตสิกพันธ์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 7 1 18-27 tci Jan - Apr 2554 0.056
18 การศึกษางานและดัชนีประสิทธิภาพของเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้เทคนิคการสุ่มงาน Work Study and Effeciency Index of Pharmacists in Community Hospital Srisaket Province by Work Sampling Technique มนชญา วงทาแต้ม, เชิดชัย สุนทรภาส, ไพบูลย์ ดาวสดใส วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 5 1 7-13 tci Jan - Apr 2552 0.024
19 การติดตามตรวจวัดระดับยาแวนโคมัยซิน ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Therapeutic Drug Monitoring of Vancomycin at Queen Sirikit Heart Center of the Northeast Cheardchai Soontornpas, Jintawee Chaichun, Supaporn Noimay วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 1 42-49 tci Jan - Jun 2551 0.063
20 การวัดงานโดยใช้เทคนิคการสุ่มงานในงานเภสัชกรรม Work Measurement by Work Sampling Technique in Department of Pharmacy Service เชิดชัย สุนทรภาส, รัชฏาพร สุนทรภาส, ผันสุ ชุมวรฐายี ศรีนครินทร์เวชสาร 23 1 45-52 tci Jan - Mar 2551 0.032
21 การวัดงานโดยใช้เทคนิคการจับเวลาในงานเภสัชกรรม Work measurement of Pharmacy Service by Stopwatch Technique เชิดชัย สุนทรภาส, รัชฎาพร สุนทรภาส, เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร, ปรียา อารีมิคร วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Thai J Hosp Pharm 17 s17-s26 na Jun 2550 0
22 Ambulatory care in patients with HIV-infection at Sringarind Hospital Ratchadaporn Wisai, Rindawan Pankean, Piroon Mootsikapan, Cheardchai Soontornpas Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2 2 66-75 na Jul - Dec 2549 0
23 Pharmacist roles in patients with acute coronary syndrome in medical wards at Srinagarind Hospital Piangpen Chanatepaporn, Cheardchai Soontornpas Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2 2 54-65 na Jul - Dec 2549
24 การตอบสนองของแพทย์และความพึงพอใจและประสิทธิผลของการให้บริการติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือด อาภรณี ไชยาคำ, เชิดชัย สุนทรภาส, นฤมล วีระยิ่งยง, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 10 1 31-9 na Jan 2543
25 ประสิทธิผลการบริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม รัชฎาพร วิสัย, อุษา ศรีปัญญาวิชญ์, ปรียา อารีมิตร, เชิดชัย สุนทรภาส, นฤมล วีระยิ่งยง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 10 2 126-32 na Jan 2543
26 การศึกษาความคลาดเคลื่อนก่อนจ่ายยาแก่ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สาทิศ วราอัศวปติ, รัชฎาพร วิสัย, เชิดชัย สุนทรภาส วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 10 3 217-25 na Jan 2543
27 การศึกษาเปรียบเทียบผู้ป่วยวัณโรคที่สามารถDOTSได้จริงและไม่สามารถDOTSได้จริง วิวรรธน์ อัครวิเชียร, ศนิชา อัศวเมธาพันธ์, เชิดชัย สุนทรภาส, ชาย ธีระสุต Thai Journal of Tuberculosis 24 1 53-60 na Jan - Mar 2545

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Medication use evaluation for Clostridium difficile infection: a case of super tertiary care hospital in northeastern Thailand
Cheardchai Soontornpas, Piroon Mootsikapun, Ratchadaporn Soontornpas Pharmaceutical Sciences Asia Q3
48 4 381-387 scopus Jul - Aug 2021 0.144
2 Effects of restrictive reimbursement on the prescription of and expenditure on non-essential lipid-lowering drugs
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Chulaporn Limwattananon, Cheardchai Soontornpas, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Noppakun Thammatacharee Research in Social and Administrative Pharmacy Q1 1
Citation Details
16 12 1664-1669 isi,scopus Dec 2020 2.719
3 Transmucosal delivery of melatonin-encapsulated niosomes in a mucoadhesive gel
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Aroonsri Priprem, Chatchanok Nukulkit, Nutjaree P Johns, Supawan Laohasiriwong, Kwanchanok Yimtae, Cheardchai Soontornpas Therapeutic Delivery Q2 17
Citation Details
5 9 343-357 isi,scopus May 2018 0.544
4 Rational drug use and outcomes of respiratory diseases in the district hospitals under the Universal Coverage Scheme, Thailand
Jutatip Thungthong, Jatica Rattanadadas, Cheardchai Soontornpas, Thananan Ratanachopanich, On-anong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Noppakun Thammatacharee, Kanjana Sirikomol, Jiraphan Jaratpatthararoj, Ninutcha Paengsai, Amornrat Ngowabunpat, Kunakorn Aewsuwan, Wanna Eiadprapan, Pongphan Ratchakom BMC PUBLIC HEALTH Q1
897 Supplement 6 24 isi,scopus Nov 2017
5 In Vitro Interactions Between Cotrimoxazole and Doxycycline in Burkholderia Pseudomallei: How Important is this Combiation in Maintenance Therapy of Melioidosis?
S, Saraya, Cheardchai Soontornpas, B Chindavijak, Piroon Mootsikapun INDIAN JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY Q3
27 1 88-89 isi Jan - Mar 2009 0

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพที่มีการควบคุมการสั่งใช้ยา และความสัมพันธ์กับความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พงศกร ศรีมุกข์, เฉลิมณัฐ ศรีสุข, รัชฏาพร สุนทรภาส, เชิดชัย สุนทรภาส 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2 การทบทวนการใช้อิมมูโนโกลบูลินที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อรยา ศรีภูมิสุริยกานต์, ภัคพิชา กลัดสงวน, รัชฎาพร สุนทรภาส, สมศักดิ์ เทียมเก่า, เชิดชัย สุนทรภาส 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
3 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของภาวะไตวายฉับพลันในผู้้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลอุดรธานี นุจรินทร์ เหลืองอิงคสุต, ปัทมาพร คำใจ, เชิดชัย สุนทรภาส 7 ส.ค. 2562 - 9 ส.ค. 2562 การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
4 การแทนยาต้านจุลชีพแบบฉีดด้วยแบบรับประทานในการรักษาผู้้ป่วยกรวยไตอักเสบ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร รัชฏาพร สุนทรภาส, ภิรุญ มุตสิกพันธุ์, เชิดชัย สุนทรภาส 7 ส.ค. 2562 - 9 ส.ค. 2562 การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
5 Antimicrobial transitional therapy in hospitalized patients at Srinagarind Hospital Khantong Tantaweevong, Jitnukool Jittawong, Supisara Layanon, Cheardchai Soontornpas, Ratchadaporn Soontornpas, Piroon Mootsikapun 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives Mahasarakham University
Mahasarakham, Thailand
6 Review of antimicrobial for surgical prophylaxis at Srinagarind Hospital Ratchaporn Puttasomsri, Siriporn Nualsri, Saharut Wongsurapinun, Cheardchai Soontornpas, Ratchadaporn Ratchadaporn, Wimonrat Srirach 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives Mahasarakham University
Mahasarakham, Thailand
7 Investigating the Prescribing of Human Albumin in a Teaching Hospital in Thailand Ratchadaporn Soontornpas, Piangpen Chanatepaporn, Somsak Tiamkao, Cheardchai Soontornpas 8 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 ห้องบรรยาย 1-4
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 Antimicrobial Use for Treating Antibiotic Associated Colitis at Srinagarind Hospital Chadarat Withoosuwan, Teraphon Sangchu, Ratchadaporn Soontornpas, Prajuab Chaimanee, Piroon Mootsikapun, Cheardchai Soontornpas 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
9 Antibiotic therapy for treating carbapenem-resistant Enterobacteriaceae infection at Srinagarind Hospital Kittikarn Komonpis Kittikarn Komonpis, Panisa Krienghirun Panisa Krienghirun, Cheardchai Soontornpas, Ratchadaporn Soontornpas, Prajaub Chaimanee, Ploenchan Chetchotisakd 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
10 Monitoring of the Implementation of Non-Essential Drug Prescribing Criteria Measure in Case of Anti-Osteoporosis Drugs Cheardchai Soontornpas, Ratchadaporn Soontornpas, Yupaporn Panomu-patham, Chatlert Pongchaiyakul 11 ต.ค. 2559 - 13 ต.ค. 2559 การประชุมวิชาการครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 11-13 ตุลาคม 2559 ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
11 Monitoring and evaluating of the implementation of non-essential drug prescribing criteria measure in case of lipid-regulating drugs Jeeraya Luang-apirom, Natthapamas Jungjaroennorasuk, Ratchadaporn Soontornpas, Yupaporn Panomu-patham, Cheardchai Soontornpas 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
12 Meropenem Use Pattern at Srinagarind Hospital Ratchadaporn Soontornpas, Thanida Nuntasaen, Piroon Mootsikapun, Siriluk Jaisue, Cheardchai Soontornpas 13 ก.พ. 2559 - 14 ก.พ. 2559 The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research (NEPR2016) Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand
Mahasarakham University, Thailand
13 Formulation and evaluation of melatonin niosomes oral gel and its pharmacokinetics in healthy volunteers Chatchanok Nukulkit, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Cheardchai Soontornpas, Supawan Laohasiriwong 28 ต.ค. 2558 - 30 ต.ค. 2558 3rdMelatoninResearchForum Therapeuticuseofmelatonin: frombasicresearchtoclinicaluse Pullman Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
14 A Review of Echinocandin Use at Srinagarind Hospital Cheardchai Soontornpas, Piroon Mootsikapun, Ratchadaporn Soontornpas 6 ต.ค. 2558 - 8 ต.ค. 2558 ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
15 Implementation of Internal Audit System on Non-Essential Drug Prescribing at Srinagarind Hospital Cheardchai Soontornpas, Chulaporn Limwattananon, Somsak Tiamkao, Ratchadaporn Soontornpas 6 ต.ค. 2557 - 7 ต.ค. 2557 การประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 30 ก้าวสู่ปีที่ 43 แห่งการอุทิศเพื่อสังคม (Moving to the 43 rd year of de dic a tionto society) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
16 Knowledge and Understanding of Patients to Special Instructions on Drug Zip Bags Ratchadaporn Soontornpas, Chedsada Nopwinyoowong, Cheardchai Soontornpas 8 ต.ค. 2556 - 11 ต.ค. 2556 การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556 Moving Towards the Center of Excellence in ASEAN ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไย
17 การสำรวจความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อคำแนะนำพิเศษบนซองยา วราภรณ์ ธรรมวงศา, จุฑามาศ ทาบโลกา, วิชวรรณ ฟังอารมณ์, เจษฎา นพวิญญูวงศ์, รัชฎาพร สุนทรภาส, เชิดชัย สุนทรภาส 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
18 Monitoring of Near Miss Error by Pre-Dispensing Recheck at Out-Patient Pharmacy Service, Department of Pharmacy, Srinagarind Hospital Ratchadaporn Soontornpas, Tuanthon Boonlue, Sirikorn Kulvarotama, Cheardchai Soontornpas 10 ต.ค. 2555 - 12 ต.ค. 2555 การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2555 ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
19 Drug Use Review of Liposomal Amphotericin B at Srinagarind Hospital Rachadeporn Soontornpas, Piroon Mootsikapum, Cheardchai Soontornpas 10 ต.ค. 2555 - 12 ต.ค. 2555 การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2555 ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
20 Pharmacodynamic of antimicrobial combination on multidrug resistant Acinetobacter baumannii Cheardchai Soontornpas, Denpong Patanasethanont, Prajuab Chaimanee, Sumarn Saraya, Piroon Mootsikapun 15 ต.ค. 2552 - 17 ต.ค. 2552 การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 9 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ
จ.เพชรบุรี
21 In vitro antimicrobial activity to Burkholderia pseudomallei Cheardchai Soontornpas, Sumarn Saraya, Malyn Chulasiri, Busba Chindavijak, Piroon Mootsikapun 9 ต.ค. 2547 - 12 ต.ค. 2547 การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้ง ที่ 30 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย โรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา
จ.ชลบุรี
22 Time-kill Curves as A Tool for Targeting Ceftazidime Serum Concentration During Continuous Infusion for Treatment of Septicaemic Melioidosis เชิดชัย สุนทรภาส, สุมาลย์ สาระยา, มาลิน จุลศิริ, บุษบา จินดาวิจักษณ์, ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ 20 ต.ค. 2549 - 23 ต.ค. 2549 การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย โรงแรมดุสิตรีสอร์ท หัวหิน
จังหวัดเพชรบุรี
23 การวัดงานโดยใช้เทคนิคการจับเวลา ณ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เชิดชัย สุนทรภาส, รัชฎาพร สุนทรภาส, เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร, ปรียา อารีมิตร 23 พ.ค. 2550 - 25 พ.ค. 2550 การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2550 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) อาคารเฉลิมพระบารมี 80 พรรษา
กรุงเทพ
24 การวัดงานโดยใช้เทคนิคการสุ่มงาน ณ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เชิดชัย สุนทรภาส, รัชฎาพร สุนทรภาส, ผันสุ ชุมวรฐายี 23 พ.ค. 2550 - 25 พ.ค. 2550 การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2550 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) อาคารเฉลิมพระบารมี 80 พรรษา
กรุงเทพ
25 Ambulatory Care in Patients with HIV-infection at Srinagarind Hospital รัชฎาพร วิสัย, รินดาวรรณ พันธุ์เขียน, ภิรุญ มุตสิกพันธุ์, เชิดชัย สุนทรภาส 20 ต.ค. 2549 - 23 ต.ค. 2549 การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
โรงแรมดุสิตรีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Effect of Melatonin Niosomal Gel Administration to Heart Rate in Healthy Volunteers Chatchanok Nukulkit, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Cheardchai Soontornpas, Kwanchanok Yimtae, Supawan Laohasiriwong 10 Dec 2017 - 13 Dec 2017 The 8th International Conference on Nutrition and Physical Activity The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai, Thailand
2 SLEEP INDUCTION EFFECT OF DAYTIME ADMINISTRATION OF MELATONIN NIOSOME GEL IN HEALTHY VOLUNTEERS S Laohasiriwong, C Nukulkit, Nujaree Prateepawanich Johns, Jeff Roy Johns, K Yimtae, Cheardchai Soontornpas, Aroonsri Priprem 7 Oct 2017 - 11 Oct 2017 World Sleep Congress 2017 PRAGUE, CZECH REPUBLIC
PRAGUE, CZECH REPUBLIC
3 Monitoring and evaluating of the anti-osteoporosis drug use at Srinagarind Hospital Cheardchai Soontornpas, Ratchadaporn Soontornpas, Yupaporn Panom-upatham, Chatlert Pongchaiyakul 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
4 Review of Human Albumin Utilization at Srinagarind Hospital Phakapan Bowornkasintum, Praewa Vimokchareon, Cheardchai Soontornpas, Ratchadaporn Soontornpas, Peingpen Chanathepaporn, Somsak Tiamkao 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
5 Antimicrobial Use for Treating Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii infection at Srinagarind Hospital Wilaiwan Rojkulpanichakul, Keeratikan Thammasarangkoon, Ratchadaporn Soontornpas, Prajuab Chaimanee, Piroon Mootsikapun, Cheardchai Soontornpas 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
6 Management of Adverse Reaction in Patients with HIV-infection at a university hospital of Thailand Thanida Nuntasaen, Ratchadaporn Soontornpas, Piroon Mootsikapun, Cheardchai Soontornpas 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
7 Physicians attitude toward non-essential drug prescription criteria measure: a case study from Chaiyapum Hospital, Thailand Nattita Tharat, Chulaporn Limwattananon, Cheardchai Soontornpas 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP)Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
8 Drug Uae Review of Liposomal Amphotericn-B at Srinagarind Hospital, Thailand Ratchadaporn Soontornpas, Piroon Mootsikapun, Cheardchai Soontornpas 13 Sep 2012 - 16 Sep 2012 24th FAPA CONGRESS 2012 Culture & Medicine with sub-theme of Bringing Traditional Medicine of Modern Life Bali Nusa Dua Convention Hall
Indonesia
9 A 10-year retrospective study of therapeutic drug monitoring of amikacin at Srinagarind Hospital, Thailand Rujira Mueangkot, Cheardchai Soontornpas, Aporanee Chaiyakam 10 Nov 2005 - 13 Nov 2005 The Fourth Pharma Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences Viet Nam
Ho Chi Minh City,
10 Pharmacokinetics of high dose and extended dosing interval of amikacin in Thai Patients Rujira Mueangkot, Cheardchai Soontornpas, Aporanee Chaiyakam 6 Jul 2006 - 9 Jul 2006 6th Asian Conference on Clinical Pharmacy 2006. Rajavithi Hospital
Bangkok
11 Early assessment of quality of life after an open heart surgery Thitima Samkaew, Nutjaree Pratheepawanit, Chulaporn Limwattananon, Cheardchai Soontornpas, et al 18 Nov 2006 - 21 Nov 2006 The 21st Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Association Pacifico Yokohama
Yokohama, Japan
12 Febrile neutropenia in patient with acute leukemia Woranot Martwanna, Ganjana Chansung, Chulaporn Limwattananon, Cheardchai Soontornpas, Tanin Intragumtornchai 18 Nov 2006 - 21 Nov 2006 The 21st Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Association Pacifico Yokohama
Yokohama

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, เชิดชัย สุนทรภาส, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
2 Work study of clinica pharmacy activity of pharmacist at Srinagaring Hospital หทัยรัตน์ ปุ้มแพง, กฤษฎา ไชยกำบัง, ณัฐกาญจน์ สิทธิองอาจ, เชิดชัย สุนทรภาส, รัชฎาพร สุนทรภาส 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
3 Drug use review of an antimicrobial at Srinagarind Hospital จารุมาศ สุคนธพงศ์, ธนัฎชา สองเมือง, ปิโยรส ประทุมรัตน์, เชิดชัย สุนทรภาส 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
4 การพัฒนากระบวนการประสานรายการยา ณ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม จันทร์เพชร ราชดา, เชิดชัย สุนทรภาส 2010-05-01 - 2010-10-31 [183 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
5 เภสัชพลศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด เชิดชัย สุนทรภาส 2008-05-01 - 2010-05-31 [760 วัน]
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
6 เภสัชพลนศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด Pharmacodynamic study of antimicrobial combination on multidrug resistant Acinetobacter baumanii เชิดชัย สุนทรภาส 2008-05-01 - 2010-05-31 [760 วัน]
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
6.9549

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th