Assistant Professor Dr.Thaweesak Thitimetharoch

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: thathi@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

พฤกษศาสตร์, องค์ความรู้, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, มาตรฐาน, คุณภาพ, การควบคุมคุณภาพ, การวิเคราะห์, ฟืชพื้นบ้าน

Specials

การวินิจฉัยและอนุกรมวิธานพืชสมุนไพร พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน การประยุกต์ข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์ การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรด้านพืชเพื่อส่งเสริมรายได้คนท้องถิ่น
Medicinal Plant Diagnosis and Identification, Ethnobotany, Applied Research for Eco-Tourism and Conservation Promoting, Value-Added Plant Resources

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Safrole สารก่อมะเร็งที่พบได้ในพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 3 21-25 na Jul - Sep 2548 0
2 กายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบพืชสมุนไพรโคค่า (Erythroxylum coca Lam.: วงศ์ Erythroxylaceae) ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, อัจฉรา อัจฉรา วารสารวิจัย มข. 12 4 381-386 tci Oct - Dec 2550 0.027
3 การศึกษาสภาพป่าและพรรณพฤกษชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น A Vegetation and Floral Study of Phu Wiang National Prak, Khon Kaen Province ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, วีระชัย ณ นคร, สุมน มาสุธน, สมนึก ผ่องอำไพ KKU Res J 6 2 16-24 na Jul - Dec 2544 0.027
4 การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลทางพื้นฐานทางเภสัชเวทของพืช 3 ชนิด ในสกุลหญ้าปักกิ่ง (วงศ์ผักปลาบ) Comparative Basic Pharmacogstic Studies of Three Murdannia specues (Family Commelinaceae) ธารินี สืบปาละ, ศรีสมพร ปรีเปรม, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์* Isan Journal of Pharmceutical Sciences 3 1 43-52 na Jan - Jun 2550 0
5 กายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบพืชสมุนไพรโคค่า (Erythroxylum coca Lam.: วงศ์ Erytroxylaceae) ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น Leaf Anatomy of Coca (Erythroxylum coca Lam.: Erytroxylaceae) in Khon Kaen University ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, อัจฉรา ธรรมถาวร วารสารวิจัย มข. 12 4 381-386 tci Oct - Dec 2550 0.027
6 การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทของพืช 3 ชนิด ในสกุล Murdannia (วงศ์ Commelinaceae) Comparative Basic Pharmacognostic Studies of Three Murdannia species (Family Commelinaceae) ธารินี สืบปาละ, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ศรีสมพร ปรีเปรม, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) 7 2 98-110 na Apr - Jun 2550
7 Safrole สารก่อมะเร็งที่พบได้ในพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ วารสารศูนย์บริการวิชาการ 13 3 21-25 na Jul - Sep 2548

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Machine Learning and In Vitro Chemical Screening of Potential α-Amylase and α-Glucosidase Inhibitors from Thai Indigenous Plants
Tarapong Srisongkram, Sasisom Waithong, Thaweesak Thitimetharoch, Natthida Weerapreeyakul Nutrients Q1
14 2 14020267 Jan 2022 5.719
2 Induction of apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells by extracts of Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. and Diospyros castanea (Craib) Fletcher
Natthida Weerapreeyakul, Cholpajsorn Junhom, Sahapat Barusrux, Thaweesak Thitimetharoch Chinese Medicine Q1
11 19 s13020-016-0091 isi,scopus Apr 2016 1.490
3 Evaluation of the anticancer potential of six herbs against a hepatoma cell line.
Natthida Weerapreeyakul, Apiyada Nonpunya, Sahapat Barusrux, Thaweesak Thitimetharoch, Bungorn Sripanidkulchai Chinese Medicine Q1
7 15 doi:10.1186/1749-8546-7-15 isi,scopus Jun 2012
4 Survey and Development Planning for the New Tourist Destination: Mor Hin Khao, Thailand
Sekson Yongvanit, Rungreung Lertsirivorakul, Thaweesak Thitimetharoch, Nopadon Thungsakul, Sunee Leopenwong Regional Views
25 3 35-41 scopus Mar 2012

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและการศึกษาการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวมอหินขาว เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน Tourism route surveying and a study of tourism management for sustainable Eco-toursim A Case study of Mor Hin Khao: Chaiyaphum Province เศกสรรรค์ บงวณิชย์, สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์, รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, เลิศชัย เจริญธัญรักษ์, นพดล ตั้งสกุล, ปรานอม ต้นสุขานนท์, มนสิชา เพชรานนท์, กฤตภัทร ถาปาลุบุตร, สุรชัย สมผดุง, วิชาญ หิรัญเกิด 29 ม.ค. 2552 - 30 ม.ค. 2552 การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน" โรงแรมโฆษะ
ขอนแก่น
2 ความหลากหลายของพรรณพืชเส้นทางน้ำตกทับพญาเสือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น A Preliminary Survey of Plant Diversity along Tub Phra Ya Soa Warerfall Route at Phu Wiang National Park, Khon Kaen Province ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 23 ม.ค. 2540 - 25 ม.ค. 2540 การสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง สมุนไพรไทย โรงแรมเจริญธานีปริ้นเซล
ขอนแก่น
3 การสำรวจความหลากหลายพันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ในบริเวณมิหินขาว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ Survey of Plant Diversity for Ecotoursim and Conservation Promoting at Mo Hin Khao, Muang District, Chaiyaphum Province ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงศ์, เศกสรรค์ ยงวณิชย์ 29 ม.ค. 2552 - 30 ม.ค. 2552 การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน" โรงแรมโฆษะ
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 The direct cytotoxic and P-glycoprotein modulating effects of Thai indigenous plant extracts in drug resistant HepG2 cells C Junhom, Natthida Weerapreeyakul, Sahapat Barusrux, Thaweesak Thitimetharoch 5 Jul 2014 - 8 Jul 2014 The 23rd Meeting of the European Association for Cancer Research Munich Germany
Germany
2 Anticancer activity of Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer ssp. pruniflorum against hepatocellular carcinoma cell line Apiyada NONPANYA, Natthida Weerapreeyakul, Sahapat BARUSRUX, Thaweesak Thitimetharoch, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
3 High Potential Anticancer Medicinal Plants Natthida Weerapreeyakul, Sahapat BARUSRUX, Thaweesak Thitimetharoch, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine, Nanning, China
Nanning, China
4 DPPH radical scavenging activity and total phenolic content from aerial vegetative parts of Murdannia bracteata, M.discreta, M.edulis and M. japonica (Commelinaceae) Orasa Chaichumporn, Supratra Porasuphatana, Robert B. Faden, Thaweesak Thitimetharoch 6 Dec 2010 - 8 Dec 2010 2nd Symposium of the "Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam Institute of Ecology and Biological Resources
Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
5 Total phenolic content and DPPH radical scavenging activity from aerial vegetative parts of Murdannia bracteata, M.gigantea, M.macrocarpa and M. simplex (Commelinaceae) Sureerut Khaewsaart, Supatra Porasuphatana, Robert B. Faden, Thaweesak Thitimetharoch 6 Dec 2010 - 8 Dec 2010 2nd Symposium of the "Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam Institute of Ecology and Biological Resources
Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
6 CYTOTOXIC ACTIVITY SCREENING OF ERYTHROPHLEUM SUCCIRUBRUM IN HUMAN LEUKEMIC K562 CELL LINE Apiyada Nonpunya, Sasipawan Machana, Natthida Weerapreeyakul, Sahapat Barusrux, Thaweesak Thitimetharoch, B Sripanidkulchai 10 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand
7 CYTOTOXIC ACTIVITY OF MEDICINAL PLANTS IN HUMAN LIVER CARCINOMA HEPG2 CELL LINES Cholpajsorn Junhom, Sasipawan Machana, Sahapat Barusrux, Natthida Weerapreeyakul, Thaweesak Thitimetharoch, Bung-Orn Sripanidkulchai 11 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand
8 Ethnobotanical Survey of the Royal Plant Genetic Conservation Area of Chulabhorn Dam, Chaiyaphum Province, Thailand Thaweesak Thitimetharoch, Natthida Weerapreeyakul, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM)
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
9 Anticancer activity screening of eleven Thai indigenous plants Natthida Weerapreeyakul, Sasipawan Machana, Thaweesak Thitimetharoch, Bungorn Sripanidkulchai 10 Jun 2009 - 13 Jun 2009 The 4th Asian Association of School of Pharmacy and the 9th Maleysian Pharmaceutical Society Pharmacy Scientific Conference 2009 (AASP-MPSPSC 2009) Vistana Hotel, Bukit Jambul
Pulau Pinang, Malaysia
10 A topical gel preparation with common spiderwort extract Aroonsri Priprem, Patcharaporn Tovijit, Thaweesak Thitimetharoch, Srisomporn Preeprem, Supatra Porasuphatana 17 Dec 2008 - 19 Dec 2008 The second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO) Phayoa,
Thailand
11 Screening for cytotoxicity effect of three Thai herbal plants in leukemia (U937 and MOLT-4) Cell lines Sasipawan Machana, Natthida Weerapreeyakul, Thaweesak Thitimetharoch, Bungorn Sripanidkulchai 17 Dec 2008 - 19 Dec 2008 The second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO) Phayoa,
Thailand
12 Preliminary Thin-Layer Chromatography (TLC) Identification of Three Murdannia species (Family Commelinaceae) Orasa Chaichumporn, Srisomporn Preeprame, Thaweesak Thitimetharoch 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
13 The Identification of Yah Peking as Murdannia bracteata (Commelinaceae) and the species with which it has been confused Thaweesak Thitimetharoch, Tarinee Subphala, Srisomporn Preeprame, Supatra Porasuphatana, Robert Bruce Faden 18 Aug 2008 - 21 Aug 2008 14th Flora of Thailand Meeting Carlsberg Academy, Copenhagen Denmark
Copenhagen
14 Preliminary Thin-Layer Chromatography (TLC) Identification of Four Cyanotis species (Family Commelinaceae) Sureerut Kaewsaart, Srisomporn Preeprame, Thaweesak Thitimetharoch 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
15 Murdannia discreta (Commelinaceae): Recognizing and Understanding a Rare Species in Thailand Thaweesak Thitimetharoch, Woraporn Putalun, Robert Bruce Faden 18 Aug 2008 - 21 Aug 2008 14th Flora of Thailand Meeting Carlsberg Academy, Copenhagen Denmark
Copenhagen
16 Cha Rue Sri (Paraboea sp : Family Gesneriaceae), A New Economic Folk Medicinal Plant at Nong Hin District, Loei Province, Thailand Thaweesak Thitimetharoch, Kwanjai Kanokmedhakul, Somdej Kanokmedhakul 1 Nov 2006 - 1 Nov 2006 The 1st Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Tein Fei Hotel, Nanning
Guanggxi
17 Ethnobotanical survey of Pha Taem national Park, Ubon Ratchathani province, Thailand Thaweesak Thitimetharoch, Sekson Yongvanit 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai international Conference on Traditional Medicine and Natural Products Kosa Hotel
Khon Kaen

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเมลานินของพืชสมุนไพรในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, จินตนา จุลทัศน์, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 2012-10-01 - 2013-09-30 [364 วัน]
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในวงศ์อะนาคาร์เดียซี 3 ชนิด ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ: การศึกษามาตรฐานและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น (ปีที่1) บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, จินตนา จุลทัศน์ 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
3 ระบบสื่อความหมายและการให้ความรู้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
4 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ใกล้เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 2010-10-01 - 2011-09-30 [364 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
5 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 2009-10-01 - 2010-09-30 [364 วัน]
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
6 การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสมุนไพรไก่เถื่อนป่า ว่านข้าวเหนียวและโกฐทุ่งนา(วงศ์ ผักปราบ) ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 2009-04-01 - 2010-03-31 [364 วัน]
2552 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
7 การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสมุนไพรน้ำค้างกลางเที่ยง หญ้าตั๊กแตนและว่านสะหรีกันไทร(วงศ์ ผักปราบ) ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 2009-04-01 - 2010-03-31 [364 วัน]
2552 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
8 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่บป่าน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 2008-10-01 - 2009-09-30 [364 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
9 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ปกปัก เขื่อนจุฬาภรณ์(เขื่อนน้ำพรม) จังหวัดชัยภูมิ ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
10 การศึกษาจุลลักษณะวินิจฉัยแผ่นใบของพืชสกุลหญ้าปักกิ่ง(Murdannia) ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 2006-12-01 - 2008-11-30 [730 วัน]
2550 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
11 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการระบุชนิดพืช ตรวจสอบเอกลักษณ์และมาตรฐานพืชสมุนไพร ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 2006-10-01 - 2007-10-31 [395 วัน]
2550 คณะเภสัชศาสตร์
12 การศึกษาลักษณะวินิจฉัยและพฤกษเคมีเบื้องต้อน ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 2005-01-01 - 2005-11-30 [333 วัน]
2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3613

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th