Assistant Professor Dr.Acharawan Topark-ngarm

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: achkha@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Specials

Transcriptional regulation of gene expression in Eukaryotes
Molecular biological techniques i.e. moleular cloning, DNA extraction and purification, Western blot analysis, Immunoprecipitation (IP), PCR and qPCR, Chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay, Reporter gene assay, HDAC activity assay, GST pull-down assay, protein purification
Eukaryotic cell culture and DNA transfection
Pharmaceutical care in Therapeutic Drug Monitoring

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดอุดรธานี ชนม์นิภา นามแสง, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 16 1 77-89 tci Jan - Mar 2559
2 Development of training program of drug information service for pharmacy students Acharawan Topark-ngarm, Somchai Suriyakrai Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 43 2 68-75 na Apr - Jun 2559 0.024
3 การติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ที่เลือกรับการรักษาแบบไม่ฟอกไต อำนวยพร แดงสีบัว, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 9 2 181-192 na Apr - Jun 2558
4 An in vivo study of anti-inflammatory activity of melatonin and its derivatives Chawapon Phiphatwatcharaded, Acharawan Topark-ngarm, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 387 tci Mar 2558 0.159
5 มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของโรงพยาบาล 34 แห่ง สำหรับยา 9 กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง Measures for promoting rational use of high cost drugs in hospitals under Civil Servant Medical Benefit Scheme ภาสกร สวนเรือง, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, สุมนต์ สกลไชย, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7 2 223-234 tci Apr - Jun 2556
6 มาตรการส่งเสริมการใช้่ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, พิมประภา กิจวิธี, เชิดชัย สุนทรภาส, พรพิศ ศิลขวุธท์, สุพล ลิมวัฒนานนท์, หนึ่งฤทัย สุกใส, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, ธนกร ชัยจิต, สมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 7 1 1-12 tci Jan - Mar 2556 0.218
7 การประสานรายการยา ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ Medication Reconciliation at Nakhon Ratchasima Rajanagarindra Psychiatric Hospital คณิตา ปั่นตระกูล, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 2 27-40 tci May - Aug 2555 0.088
8 เภสัชวิทยาน่ารู้: Valproic acid มีฤทธิ์ในการรักษามะเร็งด้วยหรือ อัจฉราวรรณ โตภาคงาม Board Certification in Pharmacotherapy 2 2 3-4 na Apr - Jun 2551 0

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Prevalence of Provocative Seizures in Persons with Epilepsy: A Longitudinal Study at Khon Kaen University Hospital, Thailand
Nutthaya Vongkasamchai, Sunee Lertsinudom, Acharawan Topark-ngarm, Udomlack Peansukwech, Kittisak Sawanyawisuth, Somsak Tiamkao Neurology Research International Q3
2015 12 1-4 isi,scopus Nov 2015 3.87
2 Monitoring of administration and adverse reactions of human normal immunoglobulin, intravenous: experience from a University Hospital in Thailand
Acharawan Topark-ngarm, Pansu Chumworathayi, Suni Leasinoudom, Somsak Tiamkao International Journal of Clinical Pharmacy Q1
37 1 232-232 Meeting Abstract: HP-PC093 isi,scopus Feb 2015
3 An evaluation of content uniformity of tablets prepared by quasi-continuous drug coating using near infrared and Raman spectroscopy
Christine Cahyadi, Watikan Sasithornwetchakun, Acharawan Topark-ngarm, Lai Wah Chana, Paul Wan Sia Henga Journal of Near Infrared Spectroscopy
22 3 239-248 isi,scopus May - Jun 2014 1.480
4 Anti-Inflammatory Activities of Melatonin Derivatives in Lipopolysaccharide-Stimulated RAW 264.7 Cells and Antinociceptive Effects in Mice.
Chawapon Phiphatwatcharaded, Acharawan Topark-Ngarm, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn DRUG DEVELOPMENT RESEARCH Q2
75 4 235-245 isi,scopus Jun 2014 0.869
5 Academic achievement of Thai pharmacy students in an Englishtaught program
Motoko Kanke, Jeffrey Roy Johns, Somchai Suriyakrai, Acharawan Topark-Ngarm, Bungorn Sripanidkulchai Journal of Asian Association of Schools of Pharmacy
1 2 78-85 scopus Apr - Jun 2012

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Survey of Perceptions, Needs and Opinions of People on Telepharmacy in Community Pharmacy Didi-amal Che, Kritaya Suthawa, Acharawan Topark-ngarm, Nungruthai Sooksai 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 Translated Thai Version of Brief Pain Inventory- Facial Questionnaire:Evaluation on Its Validity and Reliability in Patients with Orofacial Pain Chanokporn Hakandai, Lalita Charoensri, Teekayu Plangkoon jorns, Acharawan Topark-ngarm 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
3 A study on anti-inflammatory activities of melatonin and its derivatives Chawapon Phiphatwatcharaded, Acharawan Topark-ngarm, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
4 Development and Evaluation of Electronic-learning Media on Drug Information Resources Commonly Used in Clinical Pharmacy in Pharmacy Students Thitinun Chaiyasin, Ruethaichanok Chansri, Somchai Suriyakrai, Acharawan Topark-Ngarm 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
5 Apoptosis Activity of N-Indole Substituted Melatonin Derivatives Karnjana Sae-Ung, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn, Acharawan Topark-Ngarm 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
6 Evaluating Pharmacists Perception on Generic Substitution B Sukontharat, P Udom, S Kulchandee, Acharawan Topark-Ngarm 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
7 การประเมินความร่วมมือในการใช้ยากลุ่ม Bisphosphonates ชนิดรับประทาน เพื่อป้องกันหรือรักษาโรคกระดูกพรุน ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Evaluation of compliance in patients using oral bisphosphonates for prevention or treatment of osteoporosis in srinagarind hospital Charkkrit Hongthong, Chutida Techakitkul, Metinee Wongpakdee, Chatlert Pongchaiyakul, Pansu Chumworathay, Acharawan Topark-Ngarm 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 CLINICAL AND HUMANISTIC OUTCOMES OF SMOKING CESSATION ASSISTED BY COMMUNITY PHARMACISTS Sunee Lertsinudom, Pawalee Niamtaworn, Acharawan Topark-ngarm, Nadthatida Hansuri 23 Jul 2018 - 26 Jul 2018 The International Social Pharmacy Workshop (ISPW) 2018 Building Onderwijs en Navorsing (O&N) Campus Gasthuisberg (Leuven, University Hospital) Herestraat 49, 3000 Leuven
Leuven, Belgium
2 A Retrospective Study of Oral Medicine Use in Trigeminal Neuralgia Patients Acharawan Topark-ngarm, Kawin Niamsa, Onjira Chanasriyothin, Teekayu Plangkoon jorns, Somsak Tiamkao 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
3 Agreement between Adverse Drug Reactions of Oral Antiepileptic Drugs Reported by Patient and Health Care Professionals in Epilepsy Patients Acharawan Topark-ngarm, Sineenat Muangthong, Bunpakrit Pongpanich, Thanarat Wiangnon, Somsak Tiamkao 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
4 Outcome following Smoking Cessation Program by Community Pharmacists focus on Quality of Life and Satisfaction Sunee Lertsinudom, Nadthatida Hansuri, Acharawan Topark-ngarm, Achara Nasatid, Nirachara Tawinkan 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
5 Assessment of Clinical Outcome following Smoking Cessation in Community Pharmacy Sunee Lertsinudom, Nadthatida Hansuri, Acharawan Topark-ngarm, Achara Nasatid, Nirachara Tawinkan 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
6 Anti-inflammatory studies of melatonin and N-acetyl melatonin on inhibition of nitric oxide and prostaglandin E2 production in murine macrophage cell line (Raw 264.7) Chawapon PHIPHATWATCHARADED, Acharawan Topark-Ngarm, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
7 Induction of Apoptosis with Melatonin and Its Derivatives on Human Liver Carcinoma (HepG2) Cell Lines Karnjana Sae-Ung, Ploenthip Puthongking, Acharawan Topark-Ngarm, Pramote Mahakunakorn 29 Nov 2011 - 2 Dec 2011 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium Frontier of Medicinal Science AIMECS11 Keio Plaza Hotel
TOKYO, Japan
8 Induction of Apoptosis with Melationin and Its Derivatives on Human Liver Carcinoma (HepG2) Cell Lines Karnjana Sae-Ung, Ploenthip Puthongking, Acharawan Topark-Ngarm, Pramote Mahakunakorn 29 Nov 2011 - 2 Dec 2011 The 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium "Frontier of Medicinal Science Japan
Japan
9 CYTOTOXICITY OF MELATONIN AND DERIVATIVES ON HUMAN LIVER CELL LINES Karnjana Sae-Ung, Acharawan Topark-Ngarm, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn 11 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การวิจัยฤทธิ์ทางยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กนกวรรณ จารุกำจร, วราภรณ์ ภูตะลุน, เทวราช หล้าหา, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, วรัญญา จตุพรประเสริฐ, สุทธิวรรณ ธรรมวัตร, ลติพร อุดมสุข 2020-04-01 - 2021-04-01 [365 วัน]
2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, เชิดชัย สุนทรภาส, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
3 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ในสัตว์ทดลอง ปราโมทย์ มหคุณากร, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
4 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์: ผลยับยั้งการสร้าง prostaglandin E2 และ nitric oxide ในเซลล์เพาะเลี้ยงมาโครฟาจ (RAW 264.7) ปราโมทย์ มหคุณากร, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, อุทัยวรรณ วารยะตระกูลลิขิต 2010-10-01 - 2011-09-30 [364 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
5 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2010-08-01 - 2011-07-31 [364 วัน]
2553 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
6 การติดตามผลการรักษาด้วยยา gabapentin ในผู้ป่วยrediculopathy โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พิชญา เจนจิรัฐิติกาล, พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ, ดิษยา ประพัฒน์พงษ์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
7 ผลของการเปรียบเทียบและปรับเปลี่ยนทางยาในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพนม ชนากานต์ ดีขาว, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2010-05-01 - 2010-10-31 [183 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
8 ผลของสารอนุพันธ์เมลาโทนินต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ การเกิด apoptosis และการสร้าง TNF-alpha ในเซลล์มะเร็งชนิดเพาะเลี้ยง อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, ปราโมทย์ มหคุณากร, วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, เอื้อมเดือน ประวาฬ 2009-10-01 - 2010-09-30 [364 วัน]
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
9 การศึกษาฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้าตการอักเสบของสารจากเปราะหอม อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2006-10-01 - 2007-09-30 [364 วัน]
2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.5985

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th