Assistant Professor Raksaworn Jaisaard

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักษวร ใจสะอาด

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
คุณวุฒิ: ปริญญาโท
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
โทร: 43
อีเมลล์: jraksa@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

osteoporosis prevention,
Integrated Behavior Model,
calcium consumption

Specials

1.Legislations related to pharmacy practice such as drug, food, cosmetics, pharmacy profession, etc.
2. Health promoting behavior

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Availability of drugs for household use in drug stores in Vientiane Capital, Lao Peoples Democratic Republic: A pilot survey Ketsana Douangsavanh, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Sutin Chanaboon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 3 107-115 tci Jul - Sep 2561 0.255
2 A survey of food consumption behavior and sources of calcium of secondary students in Khon Kaen province for osteoporosis prevention management Muttanawadee Buppasiri, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 1 187-202 tci Jan - Jun 2559
3 A systematic review of health benefits of Dipterocapus alatus Roxb. ex G. Don (Yang-Na) Tipaporn Kanjanarach, Natthida Weerapreeyakul, Raksaworn Jaisaard, Sahapat Boonyarat, Supattra Porasuphatana วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 353 tci Mar 2558 0.159
4 Needs for competency improvement in pharmacy service at a primary care level Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 10 1 69-79 tci Jan - Apr 2557 0.058
5 Perception of and Compliance with the Alcoholic Beverage Control Act B.E. 2551 by Alcohol Sellers Det Pueon, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Parnuchote Tongyoung วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 3 24-34 tci Sep - Dec 2555 0.088
6 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรต่อยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย ฉัตรชัย เริ่มกุล, รักษวร ใจสะอาด, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA-KKU journal) 2 1 64-73 na Jan - Jun 2552 0
7 การเคลื่อนย้ายและการกระจายกำลังเภสัชกรในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน กรแก้ว จันทภาษา, รักษวร ใจสะอาด, นุศราพร เกษสมบูรณ์ วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 1 47-55 tci Jan - Mar 2551 0
8 Compulysory Licensing : มาตรการแก้ไขปัญหาการผูกขาดจากสิทธิบัตรยา รักษวร ใจสะอาด คลินิก 23 9 753760 na Sep 2550 0
9 ผลกระทบในการเข้าถึงยาจากการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-สหรัฐ รักษวร ใจสะอาด, นุศราพร เกษสมบูรณ์ หนังสือข้อตกลงเขตการค้าเสรีผลกระทบที่มีประเทศไทย 0 0 225-255 na Jan 2547
10 การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยโดยการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ : กรณีศึกษาการเข้าถึงยา Efavirenz ในโครงการ Access to Care รักษวร ใจสะอาด สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 0 0 na Jan 2548
11 โครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลงในรายวิชา 616 313 นิติกรรมและจรรยาบรรณทางเภสัชศาสตร์ รักษวร ใจสะอาด นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 na Jan 2548

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Performance of health product risk management and surveillance conducted by health personnel at sub-district health promotion hospitals in the northeast region of Thailand.
Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Nantawan Poonavarat Risk Manag Healthc Policy
7 2014 189-197 scopus Oct 2014 0.609
2 Thai Pharmacists Attitudes and Experiences of Research
Tipaporn Kanjanarach, S Numchaitosapol, Raksaworn Jaisaard Research in Social and Administrative Pharmacy Q1 41
8 6 e58-e59 isi,scopus Nov - Dec 2012
3 In-service Training and Policy Support Needed to Improve Quality of Primary Care Pharmacy Practice
P Boonklang, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Bungorn Sripanidkulchai Research in Social and Administrative Pharmacy Q1 41
8 6 e59-e60 isi,scopus Nov - Dec 2012
4 Home Visits by Pharmacists-Thai Patients Preferences and Expectations
N Surasane, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Bungorn Sripanidkulchai, S Prasertsuk, S Tangtrakul Research in Social and Administrative Pharmacy Q1 41
8 8 e59 isi,scopus Nov - Dec 2012

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 ความชุกของการปนเปื้อนสารตะกั่วในลิปสติกที่จำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไพบูลย์ ดาวสดใส, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, ศักดา ดาดวง, ธานี เทศศิริ, สุทิน ชนะบุญ, วีรวรรณ รุจิจนากุล, พรกช พิทักษ์ธรรม 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2 การปนเปื้อนสารตะกั่วในยาแผนโบราณที่จำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไพบูลย์ ดาวสดใส, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, ศักดา ดาดวง, ธานี เทศศิริ, สุทิน ชนะบุญ, วีรวรรณ รุจิจนากุล, พรกช พิทักษ์ธรรม 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
3 Health benefits of Dipterocapus alatus Roxb. ex G. Don (Yang-Na) and its contribution to self-reliance health care system in Thailand Tipaporn Kanjanarach, Natthida Weerapreeyakul, Raksaworn Jaisaard, Supattra Porasuphatana 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
4 Comparison of Techniques Used to Collect Calcium Consumption Data among Secondary Students:Interview Method and Self-Record Method Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach, Warasa Kampratuang, Panom Mutaporn 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
5 Comparison of the Assessment of Pharmacy Practice for Community Pharmacies between The Lao PeopleXs Democratic Republic and Thailand Phaivanh Thammiphon, Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
6 A Comparison of Drug Advertisement law between Lao PeopleVs Democratic Republic and Thailand Chansouk Vongsansouvanh, Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
7 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะสำหรับงานดูแลต่อเนื่องด้านยาด้วยการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกร Problems and Recommendations for the Continuity of Pharmaceutical Care through Home Visit by Pharmacists พจมาลย์ บุญกลาง, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
8 ประโยชน์และผลลัพธ์ด้านความรู้ของการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นระหว่างประจำการ การพัฒนางานเภกรรมปฐมภูมิ Usefulness and knowledge outcome of an in-service short course training The development of primary care pharmacy practice ณัฏฐกา สุรเสน, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
9 การประเมินความพร้อมด้วยตนเองของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ชินวัฒน์ จันทรบุตร, สุจินต์ , พาลุกา, รักษวร ใจสะอาด* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Barriers to calcium consumption among female lower secondary students in northeast Thailand Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach, Tsutomu Kitajima 24 Aug 2016 - 25 Aug 2016 6th Asia-Pacific Regional Conference on Public Health (APCPH) Asia Hotel Bangkok Thailand
Bangkok Thailand
2 Promoting the use of local herbs for self reliance care: Current situation in Northeastern Region of Thailand Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
3 Promoting Thai traditional medicine An exploratory study at sub district health promoting hospitals Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
4 ATTITUDES OF THE FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES MEMBERS TOWARD OBESITY Raksaworn Jaisaard, Bung-Orn Sripanidkulchai, Tipaporn Kanjanarach 11 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand
5 Exploratory Study of consumers use of and perceptions towards Thai and western herbal products Tipaporn Kanjanarach, Kornkaew Chunthapasa, Raksaworn Jaisaard 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การพัฒนาและประเมินโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการรับประทานผักพื้นเมืองที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, นาถธิดา วีระปรียากูร, สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 2012-10-01 - 2013-09-30 [364 วัน]
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
2 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงบริการทางเภสัชกรรมที่ดีอย่างเท่าเทียมในสถานบริการทุกระดับ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2010-08-01 - 2011-07-31 [364 วัน]
2553 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
4 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อหารูปแบบการแก้ไขปัญหาการโฆษณาด้านสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, ทิพาพร กาญจนราช, นุศราพร เกษสมบูรณ์, เชิดชัย อริยานุชิตกุล, วีรวรรณ รุจิจนากุล 2010-08-01 - 2010-11-30 [121 วัน]
2553 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
5 พรบ.ยา อภิญญา ถาวร, สุภาวดี เศษฤทธิ์, รักษวร ใจสะอาด 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
6 กลุ่มวิจัยการตลาดด้านสุขภาพ มณีรัตน์ เลย์ตัน, ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา, เพ็ญศรี เจริญวานิช, ณัฐสมล ธนกูลรังสฤษดิ์, วัชรี คุณกิตติ, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, รักษวร ใจสะอาด 2008-07-01 - 2009-05-31 [334 วัน]
2551 คณะเภสัชศาสตร์
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการเภสัชกรประจำร้านขายยาแผนปัจจุบัน รักษวร ใจสะอาด 2004-10-01 - 2005-03-31 [181 วัน]
2548 คณะเภสัชศาสตร์
3.3123

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th