Assistant Professor Dr.Raksaworn Jaisaard

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษวร ใจสะอาด

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: jraksa@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

osteoporosis prevention,
Integrated Behavior Model,
calcium consumption

Specials

1.Legislations related to pharmacy practice such as drug, food, cosmetics, pharmacy profession, etc.
2. Health promoting behavior

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Availability of drugs for household use in drug stores in Vientiane Capital, Lao Peoples Democratic Republic: A pilot survey Ketsana Douangsavanh, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Sutin Chanaboon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 3 107-115 tci Jul - Sep 2561 0.255
2 A survey of food consumption behavior and sources of calcium of secondary students in Khon Kaen province for osteoporosis prevention management Muttanawadee Buppasiri, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 1 187-202 tci Jan - Jun 2559
3 A systematic review of health benefits of Dipterocapus alatus Roxb. ex G. Don (Yang-Na) Tipaporn Kanjanarach, Natthida Weerapreeyakul, Raksaworn Jaisaard, Sahapat Boonyarat, Supattra Porasuphatana วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 353 tci Mar 2558 0.159
4 Needs for competency improvement in pharmacy service at a primary care level Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 10 1 69-79 tci Jan - Apr 2557 0.058
5 Perception of and Compliance with the Alcoholic Beverage Control Act B.E. 2551 by Alcohol Sellers Det Pueon, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Parnuchote Tongyoung วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 3 24-34 tci Sep - Dec 2555 0.088
6 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรต่อยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย ฉัตรชัย เริ่มกุล, รักษวร ใจสะอาด, ธีระ ฤทธิรอด วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA-KKU journal) 2 1 64-73 na Jan - Jun 2552 0
7 การเคลื่อนย้ายและการกระจายกำลังเภสัชกรในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน กรแก้ว จันทภาษา, รักษวร ใจสะอาด, นุศราพร เกษสมบูรณ์ วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 1 47-55 tci Jan - Mar 2551 0
8 Compulysory Licensing : มาตรการแก้ไขปัญหาการผูกขาดจากสิทธิบัตรยา รักษวร ใจสะอาด คลินิก 23 9 753760 na Sep 2550 0
9 ผลกระทบในการเข้าถึงยาจากการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-สหรัฐ รักษวร ใจสะอาด, นุศราพร เกษสมบูรณ์ หนังสือข้อตกลงเขตการค้าเสรีผลกระทบที่มีประเทศไทย 0 0 225-255 na Jan 2547
10 การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยโดยการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ : กรณีศึกษาการเข้าถึงยา Efavirenz ในโครงการ Access to Care รักษวร ใจสะอาด สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 0 0 na Jan 2548
11 โครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลงในรายวิชา 616 313 นิติกรรมและจรรยาบรรณทางเภสัชศาสตร์ รักษวร ใจสะอาด นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 na Jan 2548

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Consumption of Calcium and Knowledge About Calcium Sources and Nutrition Labels Among Lower Secondary School Students in Thailand
Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach, Sutin Chanaboon, Borey Ban Risk Management and Healthcare Policy Q2
14 0 3829-3840 isi,scopus Sep 2021 0.83
2 Performance of health product risk management and surveillance conducted by health personnel at sub-district health promotion hospitals in the northeast region of Thailand.
Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Nantawan Poonavarat Risk Manag Healthc Policy
7 2014 189-197 scopus Oct 2014 0.609
3 Thai Pharmacists Attitudes and Experiences of Research
Tipaporn Kanjanarach, S Numchaitosapol, Raksaworn Jaisaard Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
8 6 e58-e59 isi,scopus Nov - Dec 2012
4 In-service Training and Policy Support Needed to Improve Quality of Primary Care Pharmacy Practice
P Boonklang, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Bungorn Sripanidkulchai Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
8 6 e59-e60 isi,scopus Nov - Dec 2012
5 Home Visits by Pharmacists-Thai Patients Preferences and Expectations
N Surasane, Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Bungorn Sripanidkulchai, S Prasertsuk, S Tangtrakul Research in Social and Administrative Pharmacy Q1
8 8 e59 isi,scopus Nov - Dec 2012

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 The Development of Calcium Consumption Promotion Media of Pharmacy Customers A Pilot Study at Khon Kaen University Drugstore Ronnagorn Khakhai, Jarungjit Phisitphonpitikun, Ekkalak Hattaniran, Phenphitcha Somton, Raksaworn Jaisaard 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 The Development of a Community Pharmacist-led Program that Promotes the Intention of Consuming Calcium-Rich Foods: The Pilot Study in Khon Kaen University Pharmacy Phenphitcha Somton, Raksaworn Jaisaard 23 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565 งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง บัณฑิตวจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าส่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3 ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวที่มีแคลเซียมสูงในของนักเรียนมัธยมศึกษา:กรณีศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น องอาจ สุกใส, ธัญรภัสร์ ศรีพันธ์, รักษวร ใจสะอาด 20 พ.ค. 2564 - 21 พ.ค. 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 ขนมขบเคี้ยวที่มีแคลเซียมสูงในร้านสะดวกซื้อบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ธัญรภัสร ศรีพันธ์, องอาจ สุกใส, รักษวร ใจสะอาด 20 พ.ค. 2564 - 21 พ.ค. 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ปัญหาอุปสรรคเของภสัชกรร้านยาในการให้บริการก้องกันโรคกระดูกพรุน ธัญสินี เวียงแก้ว, จิตรานุช ถิตย์รัศมี, รักษวร ใจสะอาด 20 พ.ค. 2564 - 21 พ.ค. 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 กิจกรรมการให้บริการป้องกันโรคกระดูกพรุนในร้านยาโดยเภสัชกร จิตรานุช ถิตย์รัสมี, ธัญสินี เวียงแก้ว, รักษวร ใจสะอาด 20 พ.ค. 2564 - 21 พ.ค. 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ความชุกของการปนเปื้อนสารตะกั่วในลิปสติกที่จำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไพบูลย์ ดาวสดใส, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, ศักดา ดาดวง, ธานี เทศศิริ, สุทิน ชนะบุญ, วีรวรรณ รุจิจนากุล, พรกช พิทักษ์ธรรม 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
8 การปนเปื้อนสารตะกั่วในยาแผนโบราณที่จำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไพบูลย์ ดาวสดใส, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, ศักดา ดาดวง, ธานี เทศศิริ, สุทิน ชนะบุญ, วีรวรรณ รุจิจนากุล, พรกช พิทักษ์ธรรม 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
9 Health benefits of Dipterocapus alatus Roxb. ex G. Don (Yang-Na) and its contribution to self-reliance health care system in Thailand Tipaporn Kanjanarach, Natthida Weerapreeyakul, Raksaworn Jaisaard, Supattra Porasuphatana 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
10 Comparison of Techniques Used to Collect Calcium Consumption Data among Secondary Students:Interview Method and Self-Record Method Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach, Warasa Kampratuang, Panom Mutaporn 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
11 Comparison of the Assessment of Pharmacy Practice for Community Pharmacies between The Lao PeopleXs Democratic Republic and Thailand Phaivanh Thammiphon, Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
12 A Comparison of Drug Advertisement law between Lao PeopleVs Democratic Republic and Thailand Chansouk Vongsansouvanh, Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560 The 9th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2017 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani, Thailand
13 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะสำหรับงานดูแลต่อเนื่องด้านยาด้วยการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกร Problems and Recommendations for the Continuity of Pharmaceutical Care through Home Visit by Pharmacists พจมาลย์ บุญกลาง, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
14 ประโยชน์และผลลัพธ์ด้านความรู้ของการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นระหว่างประจำการ การพัฒนางานเภกรรมปฐมภูมิ Usefulness and knowledge outcome of an in-service short course training The development of primary care pharmacy practice ณัฏฐกา สุรเสน, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
15 การประเมินความพร้อมด้วยตนเองของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ชินวัฒน์ จันทรบุตร, สุจินต์ , พาลุกา, รักษวร ใจสะอาด* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Validity and Reliability of a Knowledge Test on Osteoporosis Prevention among Thai Community Pharmacists:A Pilot Study Raksaworn Jaisaard, Phenphitcha Somton, Tubsinee Viengkaew, Chitranut Thitratsamee, Sutin Chanaboon 29 Jul 2022 - 31 Jul 2022 10th AASP 2022 Kuala Lumper Malaysia Kuala Lumper Malaysia
2 Barriers to calcium consumption among female lower secondary students in northeast Thailand Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach, Tsutomu Kitajima 24 Aug 2016 - 25 Aug 2016 6th Asia-Pacific Regional Conference on Public Health (APCPH) Asia Hotel Bangkok Thailand
Bangkok Thailand
3 Promoting the use of local herbs for self reliance care: Current situation in Northeastern Region of Thailand Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
4 Promoting Thai traditional medicine An exploratory study at sub district health promoting hospitals Tipaporn Kanjanarach, Raksaworn Jaisaard, Bungorn Sripanidkulchai 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
5 ATTITUDES OF THE FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES MEMBERS TOWARD OBESITY Raksaworn Jaisaard, Bung-Orn Sripanidkulchai, Tipaporn Kanjanarach 11 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand
6 Exploratory Study of consumers use of and perceptions towards Thai and western herbal products Tipaporn Kanjanarach, Kornkaew Chunthapasa, Raksaworn Jaisaard 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การพัฒนาและประเมินโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการรับประทานผักพื้นเมืองที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, นาถธิดา วีระปรียากูร, สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 2012-10-01 - 2013-09-30 [364 วัน]
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
2 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงบริการทางเภสัชกรรมที่ดีอย่างเท่าเทียมในสถานบริการทุกระดับ บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, อัจฉราวรรณ โตภาคงาม, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2010-08-01 - 2011-07-31 [364 วัน]
2553 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
4 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อหารูปแบบการแก้ไขปัญหาการโฆษณาด้านสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น รักษวร ใจสะอาด, กรแก้ว จันทภาษา, ทิพาพร กาญจนราช, นุศราพร เกษสมบูรณ์, เชิดชัย อริยานุชิตกุล, วีรวรรณ รุจิจนากุล 2010-08-01 - 2010-11-30 [121 วัน]
2553 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
5 พรบ.ยา อภิญญา ถาวร, สุภาวดี เศษฤทธิ์, รักษวร ใจสะอาด 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
6 กลุ่มวิจัยการตลาดด้านสุขภาพ มณีรัตน์ เลย์ตัน, ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา, เพ็ญศรี เจริญวานิช, ณัฐสมล ธนกูลรังสฤษดิ์, วัชรี คุณกิตติ, วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, รักษวร ใจสะอาด 2008-07-01 - 2009-05-31 [334 วัน]
2551 คณะเภสัชศาสตร์
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการเภสัชกรประจำร้านขายยาแผนปัจจุบัน รักษวร ใจสะอาด 2004-10-01 - 2005-03-31 [181 วัน]
2548 คณะเภสัชศาสตร์
3.5671

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th