Assistant Professor Dr.Tanit Padumanonda

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิสร์ ปทุมานนท์

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: ข้าราชการ
อีเมลล์: tanpad@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Quality control, Herbal standardization,
Chemical markers, Phytochemical screening,
TLC densitometry

Specials

1. Ethnobotany
2. Phytochemistry
3. Preclinical efficacy and safety of herbal formulation

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 การศึกษาทางมหภาค จุลภาค และ HPLC chromatogram ของเครื่องยาที่เรียกว่า เจตพังคี พรพัชรินทร์ นนทสิน, ธนิสร์ ปทุมานนท์, ประธาน ฦๅชา, ศุภชัย ติยวรนันท์ วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 22 4 37-50 Oct - Dec 2022 0.027
2 Comparative TLC Chromatogram and Phytochemical Study on the Stem Barks of Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. and Wrightia pubescens R.Br. Watinee Supanya, Tanit Padumanonda, Prathan Luecha KKU Research Journal (Graduate Studies) 21 3 102-112 Jul - Sep 1478 0.027
3 PHYTOCHEMICAL SCREENING AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF UM-MA-RUEK-KA-VA-TEE HERBAL FORMULA Saran Chaweerak, Tanit Padumanonda, Prathan Luecha Interprofessional Journal of Health Sciences 19 1 16-24 tci Jan - Jun 2021 0
4 ขิงแห้ง สมุนไพรที่ใช้ทางเภสัชกรรมไทย ตาม ศาสตร์การแพทย์แผนไทย โชติกา เทียบคำ, ศุภชัย ติยวรนันท์, ธนิสร์ ปทุมานนท์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 20 2 53-61 tci Jul - Dec 2561
5 การประเมินลักษณะทางจุลภาคและลายพิมพ์โครมาโตกราฟีของตำรับยาธรณีสัณฑะฆาต อมลวัทน์ แท่นคำ, ธนิสร์ ปทุมานนท์ วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น 40 1 25-37 tci Jan - Jun 2561
6 THE ETHNOBOTANICAL SURVEY OF TRADITIONAL PLANT OF PAMANOW SUBDISTRICT, BANFANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE Amonwat Thaenkham, Suppachai Tiyaworanant, Tanit Padumanonda วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 7 2 62-75 tci Jul - Dec 2562
7 ประสิทธิผลและผลข้ำงเคียงของยำธรณีสัณฑะฆาตเทียบกับยำนำพรอกเซน ในกำรลดภำวะเครียดออกซิเดชันในผู้ป่วยที่มีอำกำรปวดกล้ำมเนื้อและเยื่อพังผืดเรื้อรัง อมลวัทน์ แท่นคำ, ธนิสร์ ปทุมานนท์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 1 17-29 tci Jan - Jun 2562 0.205
8 Phytochemical screening, total phenolic contents and antioxidant capacities of selected blood tonic formula from Vientiane province, Lao PDR Souphaphone Sorsavanh, Wirat Ruengsitagoon, Tanit Padumanonda วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 15 1 181-194 tci Jan - Mar 2562 0.255
9 การวิเคราะห์กระบวนการประเมินกิจกรรมในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตรมเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน: กรณีศึกษา: จังหวัดในภาคเหนือ ปราโมทย์ เย็นบุญธรรม, ธนิสร์ ปทุมานนท์, สุพัตรา ชาติบัญชาฃัย วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.9 พิษณุโลก 1 2 55-68 na Apr - Sep 2556
10 ความคิดเห็นของผู้บริหารกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อประกันสุขภาพของบุคคลไร้รัฐ ทองรู้ กอผจญ, ธนิสร์ ปทุมานนท์, ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.9 พิษณุโลก 1 2 29-39 na Apr - Sep 2556
11 การวิเคราะห์กระบวรการประเมินกิจกรรมในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน: กรณีศึกษา 1 จังหวัดในภาคเหนือ ปราโมทย์ เย็นบุญธรรม, ธนิสร์ ปทุมานนท์, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.๙ พิษณุโลก 1 2 Article in press na Jul 2556
12 Ethnobotany of Ruk Yai and Thai Folk Wisdom to Detoxify Ruk Lacquer Full text in thai Tanit Padumanonda, Chayan Pichaeansoonthon วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8 2-3 121-129 na May - Dec 2553
13 เมลาโทนินในพืชสำหรับรักษาอาการนอนไม่หลับ (Melatonin in Plants for Treating Sleep Disorders) นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, ธนิสร์ ปทุมานนท์ คลินิก 27 2 119-125 na Feb 2554
14 แหล่งพฤกษศาสตร์และการศึกษาเบื้องต้นของเครื่องยาผักชีลา ศิริรัตน์ พักปากน้ำ, ธนิสร์ ปทุมานนท์ วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 6 3 333-340 na Sep - Dec 2551 0
15 ไฟโตสเตอรอลและบทบาทต่อสุขภาพ ธนิสร์ ปทุมานนท์ ฟาร์มาไทม์ 7 77 27-28 na May - Jun 2552
16 The development of local animal fat as an alternative extraction of essential oil for aromatherapy. Tanit Padumanonda, Chayan Pichaensoonthon, Worraruethai Pensuk Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 5 3 279-285 na Sep - Dec 2550
17 Comparison of the Chemical Constituents in Michelia alba Flower Oil Extracted by Steam Distillation, Hexane Extraction and Enfleurage Method Worraruethai Pensuk, Tanit Padumanonda, Chanyan Pichaensoonthon Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 5 1 30-39 na Jan - Apr 2550

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Phenolic Profiling with Antioxidant Activity of Thai Traditional Medicines: Phikud Bencha Thien, Kot and Keson Remedies

รางวัลการตีพิมพ์
Suthida Datham, Ploenthip Puthongking, Juthamat Ratha, Pimolwan Siriparu, Tanit Padumanonda Tropical Journal of Natural Product Research (TJNPR)
7 8 3726-3730 Aug 2023 0.62
2 Impact of Tea Processing on Tryptophan, Melatonin, Phenolic and Flavonoid Contents in Mulberry ( Morus alba L.) Leaves: Quantitative Analysis by LC-MS/MS
Panyada Panyatip, Tanit Padumanonda, Chawalit Yongram, Tiantip Kasikorn, Bunleu Sungthong, Ploenthip Puthongking Molecules Q1
27 15 4979 Aug 2022 4.297
3 Total Phenolic, Total Flavonoid, Total Condensed Tannin Contents and Antimicrobial Activity Against Diarrheal Bacteria of the Bark and Fruit of Terminalia nigrovenulosa Pierre ex Laness
Kiettipum Phontree, Tanit Padumanonda Science and Technology Asia Q3
26 1 162-169 scopus Jan - Mar 2021 0.12
4 Comparative Effectiveness of Thai Herbal Formula (Thor-Ra-Nee-San-Tha-Kat) Versus Naproxen for Chronic Myofascial Pain: A Pilot Randomized-Controlled Trial
Ratana Vichiansiri, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Amonwat Thankham, Tanit Padumanonda Journal of Alternative and Complementary Medicine Q1
27 1 73-79 isi,scopus Jan 2021 2.256
5 PRELIMINARY QUALITY CONTROL OF THAI TRADITIONAL MEDICINE FORMULA THOR-RA-NEE-SAN-THA-KAT
Thaenkham Amonwat, Prathan Luecha, Tanit Padumanonda International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy
8 3 73-78 scopus May - Jun 2017 0.14
6 Determination of melatonin content in traditional Thai herbal remedies used as sleeping aids
Tanit Padumanonda, Jeffrey Roy Johns, Autcharaporn Sangkasat, Suppachai Tiyaworanant DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences
22 1 Article number 6 scopus Jan 2014

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 การวิเคราะห์เมลาโทนิน เซโรโทนิน ทริปโตเฟน และชนิดของน้ำมันหอมระเหยของตำรับยาหอมในบัญชียาหลักแห่งชาติ สุธิดา ดาถ่ำ, พิมลวรรณ ศิริปรุ, จุฑามาศ รถา, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, ธนิสร์ ปทุมานนท์ 26 ส.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565 งานวิจัยเเละงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2 The study of fold wisdom related to the use of crude drug "Khing-Haeng" from traditional healers in Central and East regions of Thailand Chotika Tiebkum, Suppachai Tiyaworanant, Tanit Padumanonda 7 ก.ค. 2559 - 8 ก.ค. 2559 7th National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group Sri-Ayutthaya Rajabhat University, Ayutthaya, Thailand
Ayutthaya, Thailand
3 Determination of Biomarker in Cassava leaves and the Minimization of Cyanogenic Glycosides Pornarang Intarakasem, Tanit Padumanonda, Somsak Nualkaew 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
4 Effieciency of Thai local vegetables on osteoblast cell proliferation Tanit Padumanonda, Prathan Luecha, Suwimol Taweechaisupapong, Suppachai Tiyaworanant 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
5 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการสกัดโปรตีนจากใบมันสำปะหลัง ภัทราวรรณ รถเพ็ชร, ธนิสร์ ปทุมานนท์, นาฏศจี นวลแก้ว 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
6 การศึกษาบทบาท และการพัฒนางานด้านอาหารปลอดภัยในชุมชนของอาสาสมัคสาธารณสุขประจำหม่บ้าน เทศบาลนครขอนแก่น ชุรีภรณ์ เสียงล้ำ, ธนิสร์ ปทุมานนท์ 8 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ไทย
7 การศึกษาผลการดำเนินงานตามภารกิจด้านอาหารที่ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอตระการพืชผล ศรายุทธ เมืองแก้ว, ธนิสร์ ปทุมานนท์ 8 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ไทย
8 Rapid Analysis of Melatonin Content in Thai Herbs Used as Sleeping Aids Tanit Padumanonda, Jeffery Roy Johns, Autcharaporn Sangkasat, Supachai Tiyaworanund 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
9 Phytochemical Screening, Total phenolic Content and Antioxidant Activity in Selected Local Northeastern Vegetables C Prasertsung, Tanit Padumanonda, Suppachai Tiyaworanan, Pramote Mahakunakorn 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
10 การจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานสมุนไพรโกษฐ์ก้านพร้าว จิตรลดา อังประภาพรชัย, เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, ชยันต์ พิเชียรสุนทร, ธนิสร์ ปทุมานนท์ 12 ก.พ. 2552 - 13 ก.พ. 2552 การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Comparative Study of Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Water Extracts and Ethanolic Extracts of YA-THOR-RA-NEE-SAN-THA-KAT and Detection of Chemical Marker in The Formula Amonwat Thaenkham, NutjareePratheepawanit Johns, Ratana Vichiansiri, Tanit Padumanonda 8 Dec 2016 - 9 Dec 2016 The 41st National and 5th International Graduate Research Conference Ratchanakarind 5th Floor 100 Year Building SomdejpraSrinagarind, Ayutthaya, Thailand
Ayutthaya, Thailand
2 Validation of rutin analysis in Cassava (Manihot esculenta) leaves using TLC-densitometer Pornnarong Inthalakasem, Samsak Nalkaew, Tanit Padumanonda 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 ประสิทธิผลของยาธรณีสัณฑะฆาตเทียบกับยานาพรอกเซนในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อฟังผิดเรื้อรัง ธนิสร์ ปทุมานนท์ 2017-09-12 - 2018-09-11 [364 วัน]
2560 กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
2 การศึกษาประสิทธิภาพของผักพื้นบ้านไทยต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์สร้างกระดูก (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) ธนิสร์ ปทุมานนท์, ประธาน ฦาชา, ศุภชัย ติยวรนันท์, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 2012-05-01 - 2013-04-30 [364 วัน]
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 การศึกษาลายพิมพ์โครมาโทกราฟี,ลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการพัฒนาวิธีสกัดโปรตีนและการลดไซยาไนด์เพื่อควบคุมคุณภาพใบมันสำปะหลัง ธนิสร์ ปทุมานนท์ 2012-03-01 - 2013-06-30 [486 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
4 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและเคมีฟิสิกส์ของพืชสมุนไพรพริก ธีรวัฒน์ คุณวันดี, วสันต์ มีคุณ, ชยันต์ พิเชียรสุนทร, ธนิสร์ ปทุมานนท์ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
5 การศึกษาแหล่งพฤกษาศาสตร์และการจัดทำมาตรฐานของสมุนไพรผักชีลา ธนิสร์ ปทุมานนท์ 2006-09-01 - 2007-09-30 [394 วัน]
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.9295

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th