Assistant Professor Dr.Somchai Suriyakrai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุริยะไกร

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: somsur@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Pharmaceutical care,
Drug information specialist/Drug,
information services, Instructional designer,
Pharmacy education

Specials

1. Pharmaceutical care
2. Drug information specialist/Drug
3. information services
4. Instructional designer
5. Pharmacy education

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Predictors of Cognitive Function and Quality of Life in Schizophrenia Patients Natthida Vetthanasuk, Somchai Suriyakrai Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 18 4 1-11 Oct - Dec 2022 0.098
2 Factors Associated with Medication Adherence in Schizophrenic Patients at Dong Luang Hospital Jeerasak Huaisai, Somchai Suriyakrai ศรีนครินทร์เวชสาร 34 2 150-154 tci Mar - Apr 2562 0.164
3 การเทียบมาตรฐานปริมาตรทะนาน และผลที่มีต่อประสิทธิผลของยาเตรียม วิชญาณี พันธ์งาม, สมชาย สุริยะไกร, สักการ สังฆมานนท์, ศุภชัย ติยวรนันท์ วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 16 1 22-32 tci Jan - Apr 2561
4 พฤติกรรมการแบงปนความรูของนักวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Knowledge Sharing Behaviors of Scholars at Rajamangala University of Technology Srivijaya กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค, กันยารัตน์ เควียเซ่น, สมชาย สุริยะไกร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 32 2 81-110 tci May - Aug 2557
5 ฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือดของผงแห้งจากผลมะระขี้นก ( Momordica charantia L.) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 Puengjai Phoonikom, Suppachai Tiyaworanant, Somchai Suriyakrai วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 14 1 46-58 tci Apr 2559
6 The Glucose-lowering Effects of the Powder of Momordica charantia L. Fruits on Type 2 Diabetic Patients. Puengjai Punikhom, Suppachai Tiyaworanant, Somchai Suriyakrai วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 14 1 46-58 tci Jan - Apr 2559 0.081
7 Development of training program of drug information service for pharmacy students Acharawan Topark-ngarm, Somchai Suriyakrai Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 43 2 68-75 na Apr - Jun 2559 0.024
8 การจัดการความรู้ในงานบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี A Knowledge Management in Drug Information Service at Hospitals In Ubon Rathathani ศิศิรา ดอนสมัคร, สมชาย สุริยะไกร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 3 48-63 tci Sep - Dec 2555 0.088
9 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๘ แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล Quality of Out-Patient Prescribing: An Analysis of 18 Standard File Datasets of Hospitals อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, พิมประภา กิจวิธี, รัชตะ อุลมาน, วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์, สมชาย สุริยะไกร, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 6 2 167-175 tci Apr - Jun 2555
10 แบบการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์: ทฤษฎีและข้อค้นพบ (Learning Styles of Pharmacy Students: Theory and Finding) สมชาย สุริยะไกร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 7 1 1-10 tci Jan - Apr 2554 0.056
11 Ibandronate: ทางเลือกใหม่เพื่อโรคกระดูกพรุน ธีระ ฤทธิรอด, จักรพันธ์ โคมัยกุล, ศุภชัย ติยวรนันท์, สมชาย สุริยะไกร, สุมิตร ลีลาอุดมลิปิ ฟาร์มาไทม์ 6 66 39-41 na Jun 2551 0
12 ระบบนำส่งเทสโทสเตอโรนทางผิวหนัง (Trandermal Patch of Testosterone) ธีระ ฤทธิรอดด, สมชาย สุริยะไกร, สุบัน นามขยัน, จตุรงค์ พรพิพัฒน์ คลินิก 21 8 675-681 na Jan 2548
13 รูปแบบยาเอสโตรเจนที่ให้ทางผิวหนังสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีในประเทศไทย (Transdermal Preparations of Estrogen for Menopause Maketed in Thailand) ธีระ ฤทธิรอด, สมชาย สุริยะไกร ยาน่ารู้เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 50 3 57-59 na Jan 2544

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Academic achievement of Thai pharmacy students in an Englishtaught program
Motoko Kanke, Jeffrey Roy Johns, Somchai Suriyakrai, Acharawan Topark-Ngarm, Bungorn Sripanidkulchai Journal of Asian Association of Schools of Pharmacy
1 2 78-85 scopus Apr - Jun 2012

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 การศึกษาความรู้และทัศนคติในการจ่ายยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนและโรคท้องร่วงเฉียบพลัน: กรณีศึกษาโรง พยาบาลบัวเชด จารุวรรณ ไชยโยธา, สมชาย สุริยะไกร 7 ส.ค. 2562 - 9 ส.ค. 2562 การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
2 การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกของแคปซูลผงแห้งจากผลมะระขี้นกต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน : ผลการศึกษาเบื้องต้น พลอยไพลิน อินทร์เหล่าใหญ่, สมชาย สุริยะไกร, ศุภชัย ติยวรนันท์, วัชรพงศ์ วงษาเวียง 7 ส.ค. 2562 - 9 ส.ค. 2562 การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
3 การรวบรวมตำรับยาสมานแผลแผนไทย วิชญาณี พันธ์งาม, สมชาย สุริยะไกร, ศุภชัย ติยวรนันท์ 22 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
4 Development and Evaluation of Electronic-learning Media on Drug Information Resources Commonly Used in Clinical Pharmacy in Pharmacy Students Thitinun Chaiyasin, Ruethaichanok Chansri, Somchai Suriyakrai, Acharawan Topark-Ngarm 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Study of Drug information services of hospitals in Thailand Somchai Suriyakrai 14 Jul 2016 - 18 Jul 2016 16th Asian Conference on Clinical Pharmacy July 14-18, 2016, Seoul, Republic of Korea
Seoul, Republic of Korea
2 Clinical Outcome of Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension Treatment at District Hospital Somchai Suriyakrai 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
3 NATIONAL SURVEY OF THAI PHARMACISTS ATTITUDE AND PERCEPTION ON THE LEGISLATION TO CHANGE ALL PHARMACY CURRICULUM TO BE THE 6‐YEAR PHARM D BY 2014. Wongwiwat Tassaneeyakul, Wannee Chaichalermpong, Kannikar Chatsantiprapa, Watcharee Khunkitti, Aromdee Chantana, Somchai Suriyakrai, Supachai Tiyaworanan, Jinda Wangboonskul 5 Nov 2010 - 8 Nov 2010 2010 FAPA Congress in Taipei, Taiwan "The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Association Congress" Pharmacy & Society Taipei International Convention Center (TICC)
Taipei, Taiwan

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ธนันชนัย อุ่นสิม, อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์, สมชาย สุริยะไกร, วันชัย ปานพิมพ์ 2013-04-01 - 2013-07-31 [121 วัน]
2556 คณะเภสัชศาสตร์
2 การวิเคราะห์สภาพการให้บริบาลทางเภสัชกรรมของโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี แก้วกานต์ เจริญผล, จิราพรรรณ ภูมิเพ็ง, ชัชชญา ชาญเวช, สมชาย สุริยะไกร 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
3 การศึกษาการพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติงานเภสัชสารสนเทศของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ วิภาวี วิศาล, ศิริฉัตร ศิริฉัตร นิตย์คำหาญ, วรรณพร แสงหวาน, สมชาย สุริยะไกร 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
4 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย สมชาย สุริยะไกร 2009-09-01 - 2010-09-30 [394 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียบแบบเพื่อนช่วยเพิ่อนและการใช้ระบบติดตามผลการเรียนทางออนไลน์ สมชาย สุริยะไกร, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2008-04-01 - 2009-03-31 [364 วัน]
2551 คณะเภสัชศาสตร์
2.9383

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th