Assistant Professor Dr.Pathomthat Srisuk

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข

สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: spatho@kku.ac.th
h-index 3
Keyword

Biomedical Engineering,
Skeletal Muscle Tissue Engineering,
Regenerative medicine, Drug delivery systems,
Deformable Liposomes, Nanoparticles,
Microparticles, Biomaterials,
Physicochemical characteristics, Cell biology,
Scaffolds, Hydrogels

Specials

1. Dermal drug delivery system
2. Nanoparticles, Microparticles
3. Tissue Engineering
4. Biomaterials

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Determination of Phenolic Compounds, Proteins and Antioxidant activity in Rice Water Fraction Extracted from Phayaleumkang Glutinous Rice Paweena Sanwiriyamongkol, Pathomthat Srisuk วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 17 1 68-79 tci Jan - Mar 2021 0.098
2 Microwave-treated Glutinous Rice Starch as A Tablet Binder Chiravut Pathumthanasup, Pathomthat Srisuk, Padungkwan Chitropas Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 15 2 75-80 tci Apr - Jun 2563
3 The Preliminary Study of Methotrexate Encapsulated Reverse Micelles preparation for Psoriasis Treatment Pathomthat Srisuk, Seangrawee Sutoarinyanan, Padungkwan Chitropas, Watcharee Khunkitti วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 14 1 35-44 tci Jan - Mar 2561 0.085
4 การพัฒนาฟิล์มแป้งถั่วเขียวผสมสารสกัดผลมะขามป้อม และการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans. ภัทราพร กิจเกตุ, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, แสงระวี สุทธิปริญญานนท์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 44 3 290-294 tci Sep - Dec 2556 0.270
5 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Celecoxib ต่อการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหารของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ Cost-Efectiveness Analysis of Celecoxib on an Avoidance of Gastrointestinal Adverse Events in Patients with Osteoarthritis Supon Limwattananoon, Chulaporn Limwattananon, Pathomthat Srisuk, Sumon Sakolchai Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 1 2 15-29 na Jul - Dec 2548 -

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Grape skin and seed extracts as a potential natural solution for hair loss: A bioactivity evaluation

รางวัลการตีพิมพ์
Pathomthat Srisuk, Watcharee Khunkitti, Chontira Khawee, Liudmila Yarovaya Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
45 5 578 - 584 Sep - Oct 2023 0.176
2 Sodium Alginate-Quaternary Polymethacrylate Composites: Characterization of Dispersions and Calcium Ion Cross-Linked Gel Beads
Wanwisa Khunawattanakul, Napaphak Jaipakdee, Thitiphom Rongthong, Narin Chansri, Pathomthat Srisuk, Padungkwan Chitropas, Thaned Pongjanyakul Gels Q2
8 1 739 Nov 2022 4.432
3 Prevention of acute graft‑vs.‑host disease by targeting glycolysis and mTOR pathways in activated T cells
RUI‑QING ZHOU, XIAOBO WANG, YONG‑BIN YE, BO LU, JING WANG, ZI‑WEN GUO, WEN‑JIAN MO, ZHENG ZHENG, Pathomthat Srisuk, LE‑PING YAN, XIAO‑JUN XU EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE
2022 24 1-11 Feb 2022 2.447
4 Preparation and characterization of grapefruit oil base microemulsions of caffeine
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Ekapol Limpongsa, Pathomthat Srisuk, Napaphak Jaipakdee International Journal of Applied Pharmaceutics Q3 2
Citation Details
11 2 231-238 scopus Mar - Apr 2019 1.203
5 Eumelanin Nanoparticle-Incorporated Polyvinyl Alcohol Nanofibrous Composite as an Electroconductive Scaffold for Skeletal Muscle Tissue Engineering
Pathomthat Srisuk, Dillip K. Bishi, Fernanda V. Berti, Carlos J. R. Silva, Keun Kwon, Vitor M. Correlo, Rui L. Reis ACS Applied Bio Materials Q1
1 6 1893-1905 scopus Nov 2018 1
6 Characterization of Eumelanin-Chitosan Films
S Jaitrong, Pathomthat Srisuk, E.M. Fernandes, V.M. Correlo, R.L. Reis Acta Horticulturae Q4
2018 10 219-224 scopus Oct 2018 0.2
7 Electroactive Gellan Gum'Polyaniline Spongy-Like Hydrogels
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Pathomthat Srisuk, Fernanda V. Berti, Lucilia P. da Silva, Alexandra P. Marques, Rui L. Reis, Vitor M. Correlo ACS Biomaterial Science and Engineering 31
Citation Details
4 5 1779-1787 isi,scopus Apr 2018 4.432
8 Natural based eumelanin nanoparticles functionalization and preliminary evaluation as carrier for gentamicin
Antonella De Trizio, Pathomthat Srisuk, Rui R. Costa, Alexandra G. Fraga, Tiziana Modena, Ida Genta, Rossella Dorati, Jorge Pedrosa, Bice Conti, Vitor M. Correlo, Rui L. Reis Reactive and Functional Polymers Q1
114 1 38-48 isi,scopus Mar 2017
9 Synthesis and characterization of electroactive gellan gum spongy-like hydrogels for skeletal muscle tissue engineering applications
Fernanda V. Berti, Pathomthat Srisuk, Lucilia da Silva, Alexandra P. Marques, Rui L. Reis, Vitor Manuel Correlo Tissue Engineering Part A
23 3 1 isi,scopus Feb 2017 3.892
10 Redox activity of melanin from the ink sac of Sepia officinalis by means of colorimetric oxidative assay
Pathomthat Srisuk, VM Correlo, IB Leonor, P Palladino, RL Reis Natural Product Research Q4
30 8 982-986 isi,scopus Apr 2016 0.919
11 Preparation and evaluation of alcohol-alkaline-treated rice starch as a tablet disintegrant
Y Boonwatcharapan, Pathomthat Srisuk, P Palladino, S Sutthiparinyanont, Padungkwan Chitropas Tropical Journal of Pharmaceutical Research Q3
15 2 221-229 isi,scopus Mar 2016
12 Effect of Melanomal Proteins on Sepia Melanin Assembly
Pathomthat Srisuk, Vitor M. Correlo, Isabel B. Leonor, Pasquale Palladino, Rui L. Reis Journal of Macromolecular Science Q3
54 12 1532-1540 scopus Dec 2015 0.740
13 Physico-chemical characteristics of methotrexate-entrapped oleic acid-containing deformable liposomes for in vitro transepidermal delivery targeting psoriasis treatment.
Pathomthat Srisuk, P Thongnopnua, U Raktanonchai, S Kanokpanont Int J Pharm (International Journal of Pharmaceutics)
427 2 426-434 isi,scopus May 2012 3.853
14 ANTIOXIDANT CAPACITY OF MELIENTHA BEVERAGE DURING ONE YEAR OF STORAGE
Prasan Swatsitang, Pathomthat Srisuk, S Tanpanich ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM Q2
55 650-650 isi Jan 2009

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 การทดสอบความพึงพอใจของเนื้อสัมผัสและกลิ่นของผลิฅภัณฑ์ ครีมเจลสำหรับบำรุงผิวหน้า โชติกา จันทร์โคตร, Meyli Phuy, วัชรี คุณกิตติ, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การพัฒนาสูตรตำรับยาคลอรัลไฮเดรตสำหรับใช้ในเด็ก ปิยมาวดี สุทธหลวง, พีรยา คล่องขยัน, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, พรรณทิพา ว่องไว 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creating Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 Reliability of Knee Flexors and Knee Extensors Muscle Strength Assessment and Five Times Sit to Stand Test in Elderly with Bilateral Knee Osteoarthritis Niphaporn Puangmala, Wanida Donpunha, Pathomthat Srisuk 25 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 The Solubility Enhancement of Drugs by Mixture Solvent Systems Warisa Tojaroen, Rujira Teekakul, Pathomthat Srisuk, Narin Chansri 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 Effect of compression force on direct compression tablet using modified starch as a disintegrant Pongsatorn Pewnuan, Kantadit Rimphuentphan, Pathomthat Srisuk, Padungkwan Chitropas 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
6 การพัฒนาเม็ดขี้ผึ้งน้ำมันส้มสำหรับนวดอโรมา Development of Orange oil wax tablet for aroma massage กฤษณา อักษรเสือ, ไพลิน ลืออดุลย์, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 24 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่องความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงามNatural Beauty and Health through Aesthetic Sciences (1st Decade of Aesthetic Sciences and Health And 50th Anniversary of KKU) โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น
7 การพัฒนาตำรับโทนเนอร์สารสกัดลำต้นอด The Development of Lannea coromandelica Stem Crude Extract Toner Jomjai Peerapattana, Bungorn Sripanidkulchai, Unchalee Tattawasart, Pathomthat Srisuk 24 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่องความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงามNatural Beauty and Health through Aesthetic Sciences (1st Decade of Aesthetic Sciences and Health And 50th Anniversary of KKU) โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น
8 Formulation and evaluation of facial mask from gelatinous pulp of Dillenia fruit Saengrawee Sutthiparinyanont, Chakkapan Banpot, Vongsakorn Kumsuwan, Wanassnant Kajthunyakarn, Pathomthat Srisuk, Padungkwan Chitropas 24 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่องความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงามNatural Beauty and Health through Aesthetic Sciences (1st Decade of Aesthetic Sciences and Health And 50th Anniversary of KKU) โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น
9 การพัฒนายาเม็ดอมที่มีฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Streptococcus Mutans ที่เป็นเชื้อก่อโรคในช่องปากของสารสกัดสมุนไพรจากเปลือกทับทิม และผลมะขามป้อม ภัทราพร กิจเกตุ, แสงระวี สุทธิปริญญานนท์, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 8 มิ.ย. 2555 - 8 มิ.ย. 2555 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
10 การศึกษาความเป็นไปได้ของสามเมือกจากผลส้มส้านเพื่อใช้เป็นสารยึดเกาะในผลิตภัณฑ์สุขภาพ กาญจน์สิตา โกธีรวัฒนานนท์, แสงระวี สุทธิปริญญานนท์, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 8 มิ.ย. 2555 - 8 มิ.ย. 2555 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
11 Preliminary Study of Melatonin Solubility in Aqueous Solution Ratiya Kukhetpitakwong, Pathomthat Srisuk, Narin Chansri, Ploenthip Puthongking 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
12 ผลของสารลดแรงตึงผิวและสารดูดซับที่มีต่อการเตรียมแกรนูลน้ำมันหอมระเหย ทีทรี Effect of surfactantsand adsorbents on tea treeoil granulespreparation ธีรนาถ ดอกกุหลาบ, นุวัตร วิศวร่งโรจน์, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 12 ม.ค. 2555 - 13 ม.ค. 2555 พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
พะเยา, ประเทศไทย

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 A Feasibility Study of Microwave-Treated Glutinous Rice Starch for Disintegrant in Direct Compressed Tablet Kanin Ketjamnong, Pathomthat Srisuk, Padungkwan Chitropas 28 Jun 2018 - 29 Jun 2018 The 8th National and International Graduate Study Conference The Graduate School, Silpakorn University
Nakhon Pathom, Thailand
2 The Development of Lannea coromandelica Cream Jomjai Peerapattana, Bungorn Sripanidkulchai, Unchalee Tattawasart, Pathomthat Srisuk 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
3 The potency of glutinous rice flour as a co-filler in direct pelletized pellets Pacharapan Bootsaeng, Pheeranut Na Chiangmai, Pathomthat Srisuk, Jomjai Peerapattana, Padungkwan Chitropas 16 Jun 2011 - 19 Jun 2011 5th Conference of AASP Asian Association of Schools of Pharmacy "Pharmacist as a Key Health Care Player:Interplay of Education, Science, and Practice" Campus of Bandung Institute of Technology
Bandung, Indonesia

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การตั้งตำรับ Hair Tonic และทดสอบประสิทธิภาพในอาสาสมัครเพื่อลดการหลุดร่วงของเส้นผม ปฐมทรรศน์ ศรีสุข 2011-08-01 - 2012-11-30 [487 วัน]
2554 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 การเพิ่มการซึมผ่านยาเมทโธเทรกเสตโดยใช้รีเวิร์สไมเซลล์เป็นระบบนำส่งผ่านทางผิวหนัง ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, วัชรี คุณกิตติ 2011-06-01 - 2012-05-31 [365 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 การสกัดและทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด ในการยับยั้งเชื้อรา/แบคทีเรีย โดยสารสกัดสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด คือย่านาง อัญชัญ ทองพันช่างและมะหาด ปฐมทรรศน์ ศรีสุข 2011-04-01 - 2011-05-31 [60 วัน]
2554 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 การพัฒนาสูตร Hait tonic จากสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด เพื่อลดการหลุดร่วงของเส้นผม ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, วัชรี คุณกิตติ 2010-11-01 - 2010-11-30 [29 วัน]
2554 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.6965

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th