Associate Professor Dr.Suthasinee Thapphasaraphong

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ทัพพสารพงศ์

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเคมี
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: ข้าราชการ
อีเมลล์: sutpit1@kku.ac.th
h-index N/A
เอกสาร: Download
Keyword

Sericin, Silkworm, anthocyanins,
Purple waxy corn, Black sugarcane,
Mulberry leaves, Niosome, Hydrogel,
Nanoparticle, Protein analysis,
Protein purification, Cell analysis,
Anti-inflammatory, HPLC-MS

Specials

1. Pharmaceutical Analysis
2. Quality control of product
3. Natural Product development

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Determination of Antioxidant Activities, Total Phenolic Compounds, and Total Anthocyanin Contents in Waxy Purple Corn Cob (KND OP) Thithima Rimdusit, Suthasinee Thapphasaraphong, Ploenthip Puthongking, Kamol Lertrat วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 386 tci Mar 2558 0.159
2 Antioxidant activity and total phenolics of herbal extract of combination from mulberry leaves, turmeric rhizome, lakoocha''s wood and shiitake. Wanwisa Boonsinchai Boonsinchai, Suthasinee Thapphasaraphong, Natsajee Nualkaew, Somsak Nualkaew Nualkaew วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 267-272 tci Mar 2558
3 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ ไฟโบรบลาสต์จากช่องปาก ของสารสกัดจากพืช Antioxidant and Collagen Stimulating Activities in Human Gingival Fibroblast Cell Culture of Plant Extracts สถาพร สัตย์ซื่อ, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (IJPS) 9 Supplement 38-43 tci Jan 2557 0.159
4 ลักษณะของผงวุ้นว่านหางจระเข้เมื่อเตรียมโดยวิธีสเปร์ดราย Characteristics of Aloe Vera Gel Powder Prepared by spray Drying Method บังอร ศรีพานิชกุลชัย, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, เดชพล ปรีชากุล, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, จินตนา จุลทัศน์ วารสารวิจัย มข. KKU Research Journal. 12 1 17-23 na Jan - Mar 2550 0
5 การเตรียมโปรตีนไหมเซริซินและคุณลักษณะของผงไหม Silk Protein Sercin Preparation and Its Characterization จุรีวรรณ รองศักดิ์, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ วารสารวิจัย มข. 14 5 394-402 tci May 2552 0.096

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Effects of Thanaka (Hesperethusa crenulata) Stem Bark Extract on Collagen Activation and Anti-Melanogenesis for Cosmetic Applications

รางวัลการตีพิมพ์
Hnin M. Aung, Nattawadee Kanpipit, Suthasinee Thapphasaraphong Tropical Journal of Natural Product Research Q4
8 1 5852 - 5860 Feb 2025 0.62
2 The characteristics and biological activity enhancements of melatonin encapsulations for skin care product applications

รางวัลการตีพิมพ์
Phongsapak Phanphothong, Nattawadee Kanpipit, Suthasinee Thapphasaraphong International Journal of Pharmaceutics: X Q2
6 - 100217 Dec 2023 4.57
3 The Potential of Purple Waxy Corn Cob (Zea mays L.) Extract Loaded-Sericin Hydrogel for Anti-Hyperpigmentation, UV Protection and Anti-Aging Properties as Topical Product Applications
Nattawadee Kanpipit, Natsajee Nualkaew, Suthasinee Thapphasaraphong Nattawadee Kanpipit, Natsajee Nualkaew, Suthasinee Thapphasaraphong
16 1 35 Jan 2023 5.215
4 Determination of a Chemical Marker in Dipterocarpus alatus Oleoresin Samples and Bioactivity Screening via Antioxidants, Nitric Oxide Inhibition on Murine RAW 264.7 Cells, and Collagen Production on Normal Human Dermal Fibroblasts
Bantharawan Longsri, Nattawadee Kanpipit, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn, Suppachai Tiyaworanant, Bunleu Sungthong Bunleu Sungthong, Suthasinee Thapphasaraphong Tropical Journal of Natural Product Research Q4
5 5 850-856 May 2021 0.164
5 Characteristic Evaluation of Gel Formulation Containing Niosomes of Melatonin or Its Derivative and Mucoadhesive Properties Using ATR-FTIR Spectroscopy
Prangtip Uthaiwat, Aroonsri Priprem, Ploenthip Puthongking, Jureerut Daduang, Chatchanok Nukulkit, Sirinart Chio-Srichan, Patcharee Boonsiri, Suthasinee Thapphasaraphong Polymer -
13 7 1-16 isi,scopus Apr 2021 3.426
6 Inhibitory Effect of Leaf, Bark and Twig of Dipterocarpus alatus on the Inflammation Mediators, Nitric Oxide, PGE2, IL-1β and TNF-α in Macrophage RAW 264.7
Chawalit Yongram, Suthasinee Thapphasaraphong, Pramote Mahakunakorn, Bunleu Sungthong, Rutchayaporn Anorach, Chawapon Phiphatwatcharaded, Somporn Katekaew, Ploenthip Puthongking Tropical Journal of Natural Product Research Q4
5 2 299-303 scopus Feb 2021 0.562
7 Effects of Anthocyanins and Melatonin From Purple Waxy Corn By-Products on Collagen Production by Cultured Human Fibroblasts
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Thithima Rimdusit, Suthasinee Thapphasaraphong, Ploenthip Puthongking, Aroonsri Priprem NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS Q3 9
Citation Details
14 7 1-6 isi,scopus Jul 2019
8 Topical oral wound healing potential of anthocyanin complex: animal and clinical studies
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Sucharat Limsitthichaikoon, Bhattaranitch Khampaenjiraroch, Teerasak Damrongrungruang, Wanwisa Limphirat, Suthasinee Thapphasaraphong, Aroonsri Priprem Therapeutic Delivery Q2 19
Citation Details
9 4 1-10 isi,scopus Mar 2018 0.544
9 Topical Niosome Gel Containing an Anthocyanin Complex: a Potential Oral Wound Healing in Rats
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Aroonsri Priprem, Teerasak Damrongrungruang, Sucharat Limsitthichaikoon, Bhattaranitch Khampaenjiraroch, Chatchanok Nukulkit, Suthasinee Thapphasaraphong, Wanwisa Limphirat AAPS PharmSciTech Q2 36
Citation Details
19 84 1-11 isi,scopus Mar 2018 2.451
10 Anthocyanin Complex Improves Stability with In vitro Localized UVA Protective Effect
Aroonsri Priprem, Sucharat Limsitthichaikoon, Weeraya Sukkhamduang, Wanwisa Limphirat, Suthasinee Thapphasaraphong, Natsajee Nualkaew Current Bioactive Compounds Q2
13 4 1-7 scopus Apr 2017
11 Crops of Waxy Purple Corn: A Valuable Source of Antioxidative Phytochemicals
Suthasinee Thapphasaraphong, Thithima Rimdusit, Aroonsri Priprem, Ploenthip Puthongking Int''l Journal of Advances in Agricultural & Environmental Engg. (IJAAEE)
3 1 73-77 scopus Jan 2016
12 Cytotoxic effects of phytophenolics from Caesalpinia mimosoides Lamk on cervical carcinoma cell lines through an apoptotic pathway
Adisak Palasap, Temduang Limpaiboon, Patcharee Boonsiri, Suthasinee Thapphasaraphong, Sakda Daduang, Prasit Suwannalert, Jureerut Daduang Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Q2
15 1 449-454 scopus Jan 2014 2.271
13 NOVEL SILK SERICIN NANOPARTICLE FOR COSMETIC APPLICATIONS
Suthasinee Thapphasaraphong, W Tiatragoon, J Rongsak JOURNAL OF APPLIED ORAL SCIENCE Q1
2 1 595-599 isi,scopus Mar 2011
14 Molecular heterogeneity of TIME-EA4, a timer protein in silkworm diapause eggs
Suthasinee Thapphasaraphong, N Tani, M Isobe, H Kai, T Kurahashi, J Kato, S Trisunan Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
73 7 1578-1585 SCOPUS,SJR(Q2) Jul 2009 1.25
15 A relaxin-like peptide purified from radial nerves induces oocyte maturation and ovulation in the starfish, Asterina pectinifera
Masatoshi Mita, Michiyasu Yoshikuni, Kaoru Ohno, Yasushi Shibata, Bindhu Paul-Prasanth, Suthasinee Thapphasaraphong, Minoru Isobe, Yoshitaka Nagahama PNAS
106 23 9507-9512 scopus Jun 2009 1.25
16 The Molecular Mechanisam of the Termination of Insect Diapause, Part 1 : A Timer Protein, TIME-EA4, in the Diapause Eggs of the Silkworm Bombys mori is a Metallo-Glycoprotein
M Isobe, H Kai, T Kurahashi, S Suwan, Suthasinee Thapphasaraphong, T Franz, N Tani, K Higashi, H Nishide ChemBioChem Q1
7 10 1590-1598 scopus Oct 2006 -
17 Molecular Diversity of Valinomycin, a 36-Membered Cyclic Depsipeptide, Which was Detected by Means of HPLC-Q-TOF-MS on Hydrolysate Dipeptides
Suthasinee Thapphasaraphong, M Isobe ITE Letters on Batteries,New Tchnologies & Medicine
7 5 scopus Sep 2006 -
18 Phytochemical Study of Hymenocardia wallichii Tul
Chavi Yenjai, Suthasinee Thapphasaraphong, S Bunsupa, S Sangkul Natural Product Chemistry
3 0 127-129 scopus Jan 2005 -
19 Molecular diversity of cereulide detected by means of nano-HPLC-ESI-Q-TOF- MS
Suthasinee Thapphasaraphong, M Isobe, M Kuse, T Franz, N Agata, M Ohta International Journal of Mass Spectrometry Q2
235 2 123-129 scopus Jul 2004 2.227
20 Structure of pentasaccharide of glycopeptide from TIME-EA4, N-glycoprotein in silkworm diapause eggs
Suthasinee Thapphasaraphong, M Isobe, N Tani, H Kai Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
14 10 2527-2531 scopus May 2004 2.331
21 Mass spectrometric assignment of Smith degradation glycopeptides derived from ribonuclease B
Suthasinee Thapphasaraphong, M Isobe Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
68 7 1424-1433 scopus Feb 2004
22 Complexation of Cyclic Dodecadepsipeptide, Cereulide with Ammonium Salts
Suthasinee Thapphasaraphong, Masaki Kusea, Kazushi Kogaa, Minoru Isobe, Norio Agatab, Michio Ohtac Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
13 20 3507-3512 scopus Oct 2003 2.331

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 ฤทธิ์ยับยั้งการทางานของเอนไซม์คอลลาจีเนส(anti collagenase) (anti collagenase) ของสารสกัดผสมจากเหง้าไพล เปลือกผลมังคุด และใบบัวบก ศินีนาถ ธีรภัทรไพศาล, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, นาฏศจี นวลแก้ว 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 Antioxidant activities and HPTLC densitometric quantification of sennoside A and B from Senna alexandrina pod extracts Pongsakorn Baboon, Sakornchon Mattariganont, Nattawadee kanpipit, Suthasinee Thapphasaraphong 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 The potential of mung bean seed coat extracts on antioxidant, anti-hyperpicmentation, and collagen production Pattarasaya Phanphong, Paweerat Sangsaikawin, Nattawadee Kanpipit, Suthasinee Thapphasaraphong 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 Chemical, Antioxidant, and ITS DNA Barcodes of Two Oroxylum indicum L. Phenotypes Pattaraporn Panomai, Suthasinee Thapphasaraphong, Natsajee Nualkaew 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 Phytochemical screening and antioxidant activity of the mixture of Black Sugarcane (Saccharum sinense Roxb.) and Toei-hom (Pandanus amaryllifolius Roxb.) juice Siriwipa Suwapap, Suthasinee Thapphasaraphong, Manassawin Nakkasen, Orraya Sripoomsuriyaka, Pitisuda Unsilp 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
6 Physical properties of Oleoresin and Oleoresin entrapped Niosome from Dipterocarpus alatus. Bantharawan Longsri, Suthasinee Thapphasaraphong 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
7 The effect of the extract from Gryllus bimaculatus against the proliferation of leukemic Jurkat cells Ariya Itchan, Natthida Weerapreeyakul, Suthasinee Thapphasaraphong, Somsamol Kaewborisut 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
8 Screening of Biological Activities of Pachyrhizus erosus L. Root For Developing Health Products Suthida Rueanngoen, Chantana Aromdee, Suthasinee Thapphasaraphong, Rutchayaporn Anorach 18 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 14 th National Horticultural Congress 2015 Nong Nooch Garden & Resort Hotel, Cholburi
Cholburi, Thailand
9 Characteristic comparision of sericin powder from extraction and commercial product Jureewan Rongsak, Suthasinee Thapphasaraphong 7 พ.ค. 2552 - 8 พ.ค. 2552 The 2nd Biochemistry and Molecular Biology for Regional Sustainable Development 2009 Khon Kaen University
Thailand
10 Method Validation of Collagen Content by Colorimetric Analysis วิไลลักษณ์ สุกใส, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 28 มี.ค. 2557 - 28 มี.ค. 2557 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15:50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม The 15th Graduate Research Conferences วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และอาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
11 การวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนินและการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหม่อน Determination of Melatonin and Pharmacological Studies from Mulberry Leaf Extracts ปัญญดา ปัญญาทิพย์, ปิยะสุดา โทสวนจิตร, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, ปราโมทย์ มหคุณากร, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, บรรลือ สังข์ทอง 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
12 Enzymatic Preparation of Linoleic Acid from Sunflower Oil: An Experimental Design Approach U Pongket, W Piyatheerawong, Suthasinee Thapphasaraphong, A H-Kittikun 10 ต.ค. 2555 - 12 ต.ค. 2555 การประชุมวิชาการนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 12 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
ไทย
13 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของไหมเซริซินพันธุ์ UB1 X UB5 โดยเปรียบเทียบกับไหมเซริซินที่มีจำหน่ายทางการค้า Antioxidant and Antityrosinase activities of silk sericin from silkworm UB1 X UB5 comparison with commercial products สุพัตรา บุตราช, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
14 Preparation and characterization of nanoparticle from silk sericin Worawan Tiatragoon, Suthasinee Thapphasaraphong*, Manita Hanpanitcharoen 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
15 การศึกษาความคงตัวของระบบนีโอโซมที่กักเก็บเซริซิน Stability study of Niosome entrapped Sercin ธีรวุฒิ ชมเชย, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Phytochemical screening and antioxidant activity of the mixture of Black Sugarcane (Saccharum sinense Roxb.) and Toei-hom (Pandanus amaryllifolius Roxb.) juice Siriwipa Suwapap, Suthasinee Thapphasaraphong, Manassawin Nakkasen, Orraya Sripoomsuriyaka, Pitisuda Unsilp 10 Dec 2017 - 13 Dec 2017 The 8th International Conference on Nutrition and Physical Activity The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai, Thailand
2 Comparison of in vitro antioxidant activities of Phyllanthus emblica Linn fruit extracts from various solvents. Kulwarin Jatiyananda, Suthasinee Thapphasaraphong 25 Jan 2017 - 27 Jan 2017 The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine Asia Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
3 Inhibition of Nitric Oxide Production of Herbal Mixture in Macrophage cells (RAW264.7) Natsajee Nualkaew, Pramote Mahakunakorn, Santi Phosri, Teerasak Damrongrungruang, Suthasinee Thapphasaraphong, Somsak Nualkaew 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
4 Biological Activities of Pachyrhizus erosus and Helianthus tuberosus Suthida Rueangoen, Natsajee Nualkaew, Suthasinee Thapphasaraphong, Ratchayaporn Anorach, Chantana Aromdee 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
5 Novel silk sericin nanoparticle for cosmetic applications Suthasinee Thapphasaraphong, Worawan Tiatragoon, Jureewan Rongsak 24 Mar 2011 - 25 Mar 2011 The 2nd International Conference on applied science and the 3rd international conference on science and technology for sustainable development of greater Mekong sub-region Souphanouvong University, Luang Prabang
Lao Peoples Democratic Republic (Lao PDR)
6 Phytochemical Study of Hymenocardia wallichii Tul Chavi Yenjai, Suthasinee Thapphasaraphong, S Bunsupa, S Sangkul 1 Feb 2005 - 1 Feb 2005 ISHS Acta Horticulturae 677: III WOCMAP Congress on Medicinal and Aromatic Plants Chiang Mai
Thailand
7 Chemical Constituents of Croton pierrei Gagnep Chavi Yenjai, Suthasinee Thapphasaraphong, S Bunsupa, S Sangkul 1 Feb 2005 - 1 Feb 2005 ISHS Acta Horticulturae 677: III WOCMAP Congress on Medicinal and Aromatic Plants Chiang Mai
Thailand
8 Novel technique for sericin nanoparticle preparation by high pressure homogenization Suthasinee Thapphasaraphong, Jureewan Rongsak 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ศักดา ดาดวง, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นภภัค ใจภักดี, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล 2020-04-01 - 2021-04-01 [365 วัน]
2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 การทดสอบการซึมผ่านเยื่อกั้นชีวภาพสังเคราะห์ที่จำลองจากผิวหนังของเมลาโทนินและเมลาโทนินในตำรับเพื่อการนำส่งเฉพาะที่สู่ผิวหนัง สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, รัชยาพร อโนราช 2020-04-01 - 2021-03-31 [364 วัน]
2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
3 การตรวจคัดกรองทางพฤกษเคมีและการต้านการอักเสบของสารสกัดอ้อยดำและเครื่องดื่มจากสารสกัดอ้อยดำผสมใบเตย สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากนีโอโซมจากสารสกัดจากเปลือกของต้นยางนา สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
5 การพัฒนานีโอโซมต้นแบบจากสารสกัดใบยางนาและทดสอบฤทธิ์ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงไฟโบรบลาสต์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2018-03-16 - 2019-03-16 [365 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 การพัฒนาเซริซินไฮโดรเจลเพื่อการนำส่งสารสำคัญของสารสกัดจาก วัสดุทิ้งเกษตรกรรม สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 2018-03-15 - 2019-03-14 [364 วัน]
2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
7 การทดสอบฤทธิ์ตานอักเสบและฤทธิ์กระตุนการสรางคอลลาเจนและใน เซลลเพาะเลี้ยงของนีโอโซมที่กักเก็บน้ํามันยางนาเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑสุขภาพ สุธาสินี ทัพพสารพงศ 2017-04-03 - 2018-04-30 [392 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
8 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเจลใช้เฉพาะที่บรรจุอนุภาคของอนุพันธ์ของเมลาโทนิน สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 2016-10-01 - 2017-09-30 [364 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
9 การพัฒนาระบบนีโอโซมที่กักเก็บน้ำมันยางนาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 2016-05-30 - 2017-05-30 [365 วัน]
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 การพัฒนาวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพตำรับยารักษาแผลในปาก สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, สมศักดิ์ นวลแก้ว, นาฏศจี นวลแก้ว 2012-10-01 - 2013-09-30 [364 วัน]
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
11 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทาแผลในช่องปากจากสารธรรมชาติ อรุณศรี ปรีเปรม, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 2012-10-01 - 2013-09-30 [364 วัน]
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
12 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนินจากใบหม่อนด้วยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
13 อนุภาคนาโนจากโปรตีนไหมสำหรับใช้เป็นเครื่องสำอาง สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, อุรชา รังสาดทอง, พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์, ศรีสมพร ปรีเปรม, ผดุงขวัญ จิตโรภาส 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
14 การศึกษาคุณสมบัติผงโปรตีนจากรังไหมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมเครื่องสำอาง สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ 2007-07-01 - 2007-07-31 [30 วัน]
2550 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
8.4198

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th