วันที่ รายชื่อ ตำแหน่ง โรงพยาบาล พิมพ์
2016-10-20 นางกรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-10-25 นายธีระ ฤทธิรอด รองศาสตราจารย์
2016-10-31 นางสาวศรีสมพร ปรีเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-11-07 กรแก้ว จันทภาษา ผศ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-11-08 กรแก้ว จันทภาษา ผศ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-11-08 กรแก้ว จันทภาษา ผศ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-11-09 นายสาคร ชัยนิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
2016-11-09 นายสาคร ชัยนิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
2016-11-24 นายธานี เทศศิริ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
2016-11-25 นางสาว นาถธิดา วีระปรียากูร รองศาสตราจารย์
2016-11-25 นาง พิกุล วิรักษา พนักงานธุรการ
2016-11-25 นางสาว กนกวรรณ จารุกำจร รองศาสตราจารย์
2016-11-25 นาง สุภาวดี ดาวดี รองศาสตราจารย์
2016-11-25 นาย วิรัช เรืองศรีตระกูล รองศาสตราจารย์
2016-11-25 นางสาว จันทนา บุญยะรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-11-25 นาง สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-11-25 นางสาว แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-11-25 นาง เยาวเรศ ชูลิขิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-11-25 นางสาว เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง อาจารย์
2016-11-25 นางสาว อรวรรณ มนทกานติรัตน์ อาจารย์