วันที่ รายชื่อ ตำแหน่ง โรงพยาบาล พิมพ์
2016-06-21 นายทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-07-05 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-07-11 นายอ่อนศรี พรมดี พนักงานผลิตทดลอง ส.2
2016-07-11 นายอ่อนศรี พรมดี พนักงานผลิตทดลอง ส.2 คณะเทคนิคการแพทย์
2016-07-11 นางสาวศรีสมพร ปรีเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-08-01 นางสาวศิริลักษณ์ ใจซื่อ อาจารย์
2016-08-02 นายทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-09-13 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-09-13 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2016-10-12 นางหนึ่งฤทัย สุกใส อาจารย์
2016-10-12 นางสาววีรวรรณ อุชายภิชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-10-12 นางอาภรณี ไชยาคำ รองศาสตราจารย์
2016-10-13 นางสุธาสินี ทัพพสารพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-10-13 นางสุธาสินี ทัพพสารพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-10-13 นางสาวอรวรรณ มนทกานติรัตน์ อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-10-17 นางสาวปิยะดา ส่งเสริมสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-10-17 นายแสงอรุณ หาญเชิงชัย ช่างฝีมือทั่วไป 3
2016-10-17 นางอัญชลี หนักแน่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2016-10-18 นายเชิดชัย สุนทรภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-10-19 นางสาวจีระวัฒน์ หาญเวช จ.บริหารงานทั่วไป 6 (ชำนาญการ) คณะเทคนิคการแพทย์