วันที่ รายชื่อ ตำแหน่ง โรงพยาบาล พิมพ์
2016-03-16 นายดาว ทองจันทร์ พนักงานพัสดุ ส3 คณะเทคนิคการแพทย์
2016-03-16 นายดาว ทองจันทร์ พนักงานพัสดุ ส3 คณะเทคนิคการแพทย์
2016-03-25 นายนันทวุฒิ ธุระพระ นักวิชาการพัสดุ
2016-04-05 นางสาวศรีสมพร ปรีเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-04-19 นายสาคร ชัยนิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
2016-04-20 นางสาวจุลรัตน์ คนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-04-20 นางอัจฉราวัลย์ มณีศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
2016-04-21 นางอัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-04-27 นายปราโมทย์ มหคุณากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-04-28 นางสาวจันทนา บุญยะรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-04-28 นางเกษราภรณ์ ธรรมดา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2016-04-29 นางอัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-05-11 นางสาววริมา วงศ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-05-12 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคนิคการแพทย์
2016-05-25 นางดวงตา ชัยนิคม พนักงานธุรการ
2016-05-30 นายเดชพล ปรีชากุล รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-06-08 นางนฤมล เจริญศิริพรกุล รองศาสตราจารย์
2016-06-13 นายปราโมทย์ มหคุณากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-06-17 นางกุลธิดา รักศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2016-06-21 นายนันทวุฒิิ ธุระพระ นักวิชาการพัสดุ