วันที่ รายชื่อ ตำแหน่ง โรงพยาบาล พิมพ์
2019-10-17 นางยุพา ภาภิรมย์
2019-10-17 นางยุพา ภาภิรมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
2019-10-25 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2019-10-25 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2019-10-28 นางสาวศิิริลักษณ์ ใจซื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2019-10-28 นางสาวศิริลักษณ์ ใจซื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-01-02 นางจอมใจ พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์
2020-01-07 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-01-07 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-01-15 นายทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-01-16 นางสาวดวงกมล เลียวกิตติกุล อาจารย์
2020-01-22 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2020-01-29 นางหนึ่งฤทัย สุกใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-02-05 นางจอมใจ พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์
2020-02-27 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-03-06 นายทวี พรมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2020-03-06 ทวี พรมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
2020-05-05 นางสาวดวงกมล เลียวกิตติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์