วันที่ รายชื่อ ตำแหน่ง โรงพยาบาล พิมพ์
2016-01-26 นายธานี เทศศิริ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-01-27 นางสุภัสร์ สุบงกช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-01-28 นายวงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-01-29 นางพิกุล วิรักษา พนักงานธุรการ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-08 นายเดชพล ปรีชากุล รศ. คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-09 วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-10 นางกุลธิดา รักศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-10 นางกุลธิดา รักศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-11 นายศิริพร พิลา พนักงานห้องปฏิบัติการ
2016-02-11 นางเสาวนีย์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-19 นายทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-24 นางสาวฉันทนา อารมย์ดี รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-25 นางลิลณี พันธ์เพ็ง พนักงานธุรการ
2016-02-25 นางลิลณี พันธ์เพ็ง พนักงานธุรการ
2016-02-25 นางกุลธิดา รักศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่่วไป ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-26 นางสาววัชรี คุณกิตติ รองศาสตราจารย์
2016-02-29 นายวงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-29 นายนิยม สิงห์พร พนักงานขับรถยนต์
2016-03-04 นายดาว ทองจันทร์ พนักงานพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-03-16 นายดาว ทองจันทร์ คณะเทคนิคการแพทย์