วันที่ รายชื่อ ตำแหน่ง โรงพยาบาล พิมพ์
2015-12-15 นายปราโมทย์ มหคุณากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2015-12-15 นางสาวอรวรรณ มนทกานติรัตน์ อาจารย์
2015-12-15 นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้บริหาร
2015-12-15 นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้บริหาร
2015-12-17 นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้บริหาร
2015-12-18 นางจอมใจ พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์
2015-12-22 มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2015-12-25 วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ อาจารย์ สถานบริการคณะเทคนิคการแพทย์
2015-12-25 นางสาววรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ อาจารย์
2016-01-10 นายทวี พรมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
2016-01-11 นายเศรษฐ์ บุญจวง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
2016-01-11 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคนิคการแพทย์
2016-01-12 เนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2016-01-12 นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคนิคการแพทย์
2016-01-12 นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2016-01-12 นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2016-01-18 นายวงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-01-25 นายอ่อนศรี พรมดี พนักงานผลิตทดลอง ส 2 คณะเทคนิคการแพทย์
2016-01-25 นายอ่อนศรี พรมดี พนักงานผลิตทดลอง ส2 เทคนคการแพทย์
2016-01-26 นางมารศรี นิลทรัตน์ บุคลากร ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-01-26 นายธานี เทศศิริ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-01-27 นางสุภัสร์ สุบงกช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-01-28 นายวงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-01-29 นางพิกุล วิรักษา พนักงานธุรการ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-08 นายเดชพล ปรีชากุล รศ. คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-09 วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-10 นางกุลธิดา รักศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-10 นางกุลธิดา รักศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-11 นายศิริพร พิลา พนักงานห้องปฏิบัติการ
2016-02-11 นางเสาวนีย์ เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-19 นายทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-24 นางสาวฉันทนา อารมย์ดี รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-25 นางลิลณี พันธ์เพ็ง พนักงานธุรการ
2016-02-25 นางลิลณี พันธ์เพ็ง พนักงานธุรการ
2016-02-25 นางกุลธิดา รักศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่่วไป ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-26 นางสาววัชรี คุณกิตติ รองศาสตราจารย์
2016-02-29 นายวงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-02-29 นายนิยม สิงห์พร พนักงานขับรถยนต์
2016-03-04 นายดาว ทองจันทร์ พนักงานพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-03-16 นายดาว ทองจันทร์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-03-16 นายดาว ทองจันทร์ พนักงานพัสดุ ส3 คณะเทคนิคการแพทย์
2016-03-16 นายดาว ทองจันทร์ พนักงานพัสดุ ส3 คณะเทคนิคการแพทย์
2016-03-25 นายนันทวุฒิ ธุระพระ นักวิชาการพัสดุ
2016-04-05 นางสาวศรีสมพร ปรีเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-04-19 นายสาคร ชัยนิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
2016-04-20 นางสาวจุลรัตน์ คนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-04-20 นางอัจฉราวัลย์ มณีศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
2016-04-21 นางอัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-04-27 นายปราโมทย์ มหคุณากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-04-28 นางสาวจันทนา บุญยะรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-04-28 นางเกษราภรณ์ ธรรมดา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2016-04-29 นางอัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-05-11 นางสาววริมา วงศ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-05-12 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคนิคการแพทย์
2016-05-25 นางดวงตา ชัยนิคม พนักงานธุรการ
2016-05-30 นายเดชพล ปรีชากุล รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-06-08 นางนฤมล เจริญศิริพรกุล รองศาสตราจารย์
2016-06-13 นายปราโมทย์ มหคุณากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-06-17 นางกุลธิดา รักศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2016-06-21 นายนันทวุฒิิ ธุระพระ นักวิชาการพัสดุ
2016-06-21 นายทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-07-05 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-07-11 นายอ่อนศรี พรมดี พนักงานผลิตทดลอง ส.2
2016-07-11 นายอ่อนศรี พรมดี พนักงานผลิตทดลอง ส.2 คณะเทคนิคการแพทย์
2016-07-11 นางสาวศรีสมพร ปรีเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-08-01 นางสาวศิริลักษณ์ ใจซื่อ อาจารย์
2016-08-02 นายทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-09-13 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-09-13 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2016-10-12 นางหนึ่งฤทัย สุกใส อาจารย์
2016-10-12 นางสาววีรวรรณ อุชายภิชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-10-12 นางอาภรณี ไชยาคำ รองศาสตราจารย์
2016-10-13 นางสุธาสินี ทัพพสารพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-10-13 นางสุธาสินี ทัพพสารพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-10-13 นางสาวอรวรรณ มนทกานติรัตน์ อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-10-17 นางสาวปิยะดา ส่งเสริมสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-10-17 นายแสงอรุณ หาญเชิงชัย ช่างฝีมือทั่วไป 3
2016-10-17 นางอัญชลี หนักแน่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2016-10-18 นายเชิดชัย สุนทรภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-10-19 นางสาวจีระวัฒน์ หาญเวช จ.บริหารงานทั่วไป 6 (ชำนาญการ) คณะเทคนิคการแพทย์
2016-10-20 นางกรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-10-25 นายธีระ ฤทธิรอด รองศาสตราจารย์
2016-10-31 นางสาวศรีสมพร ปรีเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-11-07 กรแก้ว จันทภาษา ผศ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-11-08 กรแก้ว จันทภาษา ผศ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-11-08 กรแก้ว จันทภาษา ผศ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-11-09 นายสาคร ชัยนิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
2016-11-09 นายสาคร ชัยนิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
2016-11-24 นายธานี เทศศิริ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
2016-11-25 นางสาว นาถธิดา วีระปรียากูร รองศาสตราจารย์
2016-11-25 นาง พิกุล วิรักษา พนักงานธุรการ
2016-11-25 นางสาว กนกวรรณ จารุกำจร รองศาสตราจารย์
2016-11-25 นาง สุภาวดี ดาวดี รองศาสตราจารย์
2016-11-25 นาย วิรัช เรืองศรีตระกูล รองศาสตราจารย์
2016-11-25 นางสาว จันทนา บุญยะรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-11-25 นาง สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-11-25 นางสาว แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-11-25 นาง เยาวเรศ ชูลิขิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2016-11-25 นางสาว เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง อาจารย์
2016-11-25 นางสาว อรวรรณ มนทกานติรัตน์ อาจารย์
2016-12-06 นาง รุ่งฤทัย ตรีชา พนักงานธุรการ
2017-01-16 นางกุลธิดา รักศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2017-02-21 นางสาว พรวิภา สัตนาโค นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
2017-02-24 นายวงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล รองศาสตราจารย์
2017-03-15 นางนาฏศจี นวลแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-03-16 นางสาววริมา วงศ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-05-09 นางนฤมล เจริญศิริพรกุล รองศาสตราจารย์
2017-05-22 บุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2017-06-08 นางสาวเพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2017-06-09 นายประมวล สำนักโนน พนักงานธุรการ ส3
2017-06-13 นางสาว กรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-06-13 นางสาว กรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-06-19 เศรษฐ์ บุญจวง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
2017-06-27 นายประมวล สำนักโนน พนักงานธุรการ ส3
2017-06-27 นายประมวล สำนักโนน พนักงานธุรการ เทคนิกการแพทย์
2017-06-27 นายอ่อนศรี พรมดี พนักงานผลิตทดลอง ส.2
2017-06-29 นางลิลณี พันธ์เพ็ง พนักงานธุรการ
2017-06-29 นางลิลณี พันธ์เพ็ง พนักงานธุรการ
2017-07-31 นางสาววริมา วงศ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-08-01 นายสาคร ชัยนิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ คณะเทคนิคการแพทย์
2017-08-02 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-08-03 นภภัค ใจภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คลีนิคกายภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มข
2017-08-03 นภภัค ใจภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คลีนิคกายภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มข
2017-08-03 นภภัค ใจภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-09-19 นายวิวรรธน์ อัครวิเชียร รองศาสตราจารย์
2017-10-03 นายทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-10-10 นายทวี พรมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
2017-10-11 นายเชิดชัย สุนทรภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-10-11 นางสาวจุลรัตน์ คนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-10-12 นายสาคร ชัยนิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
2017-10-12 นางสาวฐาปนีย์ สีหราช นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
2017-10-17 นางกรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา รองศาสตราจารย์
2017-10-19 นายอ่อนศรี พรมดี พนักงานผลิตทดลอง ส2
2017-10-24 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2017-10-27 นายประจักษ์ พิมพ์สุนนท์ จ.บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ
2017-10-27 นางสาวนภภัค ใจภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-10-27 นางสาวนภภัค ใจภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2017-10-30 นายแสงอรุณ หาญเชิงชัย ช่างฝีมือทั่วไป ช3
2017-11-03 นางนุศราพร เกษสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์
2017-12-12 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2017-12-22 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2017-12-22 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2018-01-24 นายสุภัสร์ สุบงกช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2018-01-26 นางกุลธิดา รักศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2018-01-31 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2018-02-27 นางลิลณี พันธ์เพ็ง พนักงานผลิตทดลอง ส.2
2018-02-28 ดร.ดวงกมล เลียวกิตติกุล อาจารย์
2018-02-28 นางสาวดวงกมล เลียวกิตติกุล อาจารย์
2018-03-14 นายสาคร ชัยนิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ คณะเทคนิคการแพทย์
2018-03-14 นายสาคร ชัยนิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
2018-03-30 นายประมวล สำนักโนน พนักงานธุรการ ส3 เทคนิกการแพทย์
2018-04-18 กรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2018-04-30 นางอรุณศรี ปรีเปรม รองศาสตราจารย์
2018-05-01 นายสุภัสร์ สุบงกช รองศาสตราจารย์
2018-05-04 นางจอมใจ พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์
2018-05-04 นางจอมใจ พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์
2018-05-15 กุลธิดา รักศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
2018-05-21 นายทวี พรมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
2018-05-24 เศรษฐ์ บุญจวง
2018-05-24 เศรษฐ์ บุญจวง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
2018-05-24 นายเศรษฐ์ บุญจวง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
2018-06-11 เศรษฐ์ บุญจง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
2018-07-06 บุญคงศิลป์ วานมนตรี หัวหน้าสำนักคณบดี
2018-07-06 นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี หัวหน้าสำนักคณบดี
2018-07-06 นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี หัวหน้าสำนักคณบดี
2018-08-24 นางสาวพรวิภา สัตนาโค นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2018-09-13 นางสาวศิริลักษณ์ ใจซื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2018-09-13 นางสาววีรวรรณ อุชายภิชาติ รองศาสตราจารย์
2018-09-27 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2018-10-02 นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
2018-10-05 นางสาวดวงกลม เลียวกิตติกุล อาจารย์
2018-10-05 นางสาวดวงกมล เลียวกิตติกุล อาจารย์
2018-10-08 นางสาวปิยะดา ส่งเสริมสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2018-10-09 นางยุพา ภาภิรมย์ นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
2018-10-10 นางสาวจีระวัฒน์ หาญเวช จ.บริหารงานทั่วไป 6 (ชำนาญการ)
2018-10-12 นายทศพร ศรีหาพล นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
2018-10-12 นางวรรธนา แพงเพ็ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
2018-10-31 นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
2018-11-06 นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2018-11-30 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2018-11-30 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2018-12-06 นายธเนศ พงศ์จรรยากุล ศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2018-12-06 นายธเนศ พงศ์จรรยากุล ศาสตราจารย์
2018-12-12 นายสาคร ชัยนิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
2019-01-09 รศ.กนกวรรณ จารุกำจร รองศาสตราจารย์
2019-01-30 นายธเนศ. พงศ์จรรยากุล ศาสตราจารย์
2019-02-13 นางสาวพรวิภา สัตนาโค นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2019-02-20 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
2019-02-21 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2019-02-21 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2019-02-28 นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
2019-03-04 นางจอมใจ พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์
2019-03-18 นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
2019-03-19 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2019-03-22 นางสาวพรวิภา สัตนาโค นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2019-04-17 นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
2019-04-22 นางกรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา รองศาสตราจารย์
2019-04-22 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
2019-04-25 นางสาวพรวิภา สัตนาโค นัักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2019-05-16 นายสุภัสร์ สุบงกช รองศาสตราจารย์
2019-05-28 นางอัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2019-06-05 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
2019-06-07 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2019-06-10 นางสุธาสินี ทัพพสารพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2019-06-10 นางสุธาสินี ทัพพสารพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2019-07-22 นางสาวศิริลักษณ์ ใจซื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2019-08-01 นางสาวดวงกมล เลียวกิตติกุล อาจารย์
2019-08-01 นางสาวดวงกมล เลียวกิตติกุล อาจารย์
2019-08-09 นางสาวพรวิภา สัตนาโค นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2019-09-11 นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์
2019-09-11 นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
2019-09-19 นายทวี พรมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
2019-10-04 นางนฤมล เจริญศิริพรกุล รองศาสตราจารย์
2019-10-10 นางสาววีรวรรณ อุชายภิชาติ รองศาสตราจารย์
2019-10-10 นางยุพา ภาภิรมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
2019-10-11 นายเชิดชัย สุนทรภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2019-10-15 นางสุณี เลิศสินอุดม รองศาสตราจารย์
2019-10-15 ผศ.ดร.มานิตา หาญพานิชเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2019-10-15 นางวรรธนา แพงเพ็ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
2019-10-17 นางวรรธนา แพงเพ็ง นักวิชาการพัสดุ ชำนายการพิเศษ
2019-10-17 นางยุพา ภาภิรมย์
2019-10-17 นางยุพา ภาภิรมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
2019-10-25 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2019-10-25 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2019-10-28 นางสาวศิิริลักษณ์ ใจซื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2019-10-28 นางสาวศิริลักษณ์ ใจซื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-01-02 นางจอมใจ พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์
2020-01-07 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-01-07 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-01-15 นายทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-01-16 นางสาวดวงกมล เลียวกิตติกุล อาจารย์
2020-01-22 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2020-01-29 นางหนึ่งฤทัย สุกใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-02-05 นางจอมใจ พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์
2020-02-27 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-03-06 นายทวี พรมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2020-03-06 ทวี พรมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
2020-05-05 นางสาวดวงกมล เลียวกิตติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-06-02 นางอัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-06-12 นางสาวอรวรรณ มนทกานติรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-07-01 นางมารศรี นิลทรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-07-01 นางกุลธิดา รักศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2020-07-03 นายแสงอรุณ หาญเชิงชัย ช่างฝีมือทั่วไป ช 3
2020-07-10 นาวสาวศิริลักษณ์ ใจซื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-07-24 นายสมชาย สุริยะไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-08-07 กรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-08-17 นางมารศรี นิลทรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
2020-08-25 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-08-31 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-09-03 นางสาวพรวิภา สัตนาโค นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2020-09-03 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง นักจัดการงานทั่วไป
2020-09-14 นายเชิดชัย สุนทรภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-09-15 นส.ณัฐารีญดา โลมะบุตร นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-09-16 นางสาวณัฐารีญดา โลมะบุตร นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
2020-10-01 นางกุลธิดา รักศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2020-10-02 นางบุญน้อม อริยานันทพงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-10-05 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-10-05 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-10-05 นายชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
2020-10-08 นายนรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-10-16 นายนันทวุฒิ ธุระพระ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
2020-10-16 นางยุพา ภาภิรมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
2020-10-19 นายสาคร ชัยนิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
2020-10-19 นายสาคร ชัยนิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
2020-10-19 นายเชิดชัย สุนทรภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-10-19 นางสุธาสินี ทัพพสารพงศ์ รองศาตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-10-19 กุลธิดา รักศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2020-10-20 นางยุพาพร ปรีชากุล รองศาสตราจารย์
2020-10-20 นางสุณี เลิศสินอุดม รองศาสตราจารย์
2020-10-21 นางสาวจุลรัตน์ คนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-10-22 นางวรรธนา แพงเพ็ง นักวิชาการพัสดุ ชำนายการพิเศษ
2020-10-22 นางวรรธนา แพงเพ็ง นักวิชาการพัสดุ ชำนายการพิเศษ
2020-10-26 นางนาฏศจี นวลแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-10-27 น.ส.ณัฐารีญดา โลมะบุตร นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-10-27 น.ส.ณัฐารีญดา โลมะบุตร นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ หน้ามข.
2020-11-05 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-11-17 กุลธิดา รักศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2020-11-18 นางจอมใจ พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์
2020-11-23 นายทวี พรมดี นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
2020-11-23 นางมารศรี นิลทรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
2020-11-24 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-11-25 นางสาวดวงกมล เลียวกิตติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2020-12-01 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-12-01 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-12-01 นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
2020-12-03 นางลิลณี พันธ์เพ็ง พนักงานธุรการ
2020-12-07 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง นักจัดการงานทั่วไป
2020-12-28 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-12-28 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-12-28 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2020-12-28 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-01-06 นางกุลธิดา รักศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2021-01-07 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-01-11 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-01-29 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-02-03 กุลธิดา รักศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2021-02-04 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-02-08 นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้บริหาร
2021-02-17 นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้บริหาร
2021-02-22 กุลธิดา รักศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2021-02-24 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-02-24 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-03-01 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-03-04 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-03-08 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-03-16 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-03-18 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-03-19 นางสาวพรวิภา สัตนาดค นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2021-03-19 นางสาวพรวิภา สัตนาโค นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
2021-03-25 นางสาวมานิตา หาญพานิชเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2021-03-30 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-04-01 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-05-12 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-05-12 นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานฯ
2021-05-18 กุลธิดา รักศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2021-06-04 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-06-07 นายธเนศ พงศ์จรรยากุล ศาสตราจารย์
2021-06-14 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-06-14 กุลธิดา รักศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2021-06-14 นางสาวกรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-06-15 นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานฯ
2021-06-30 นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานฯ
2021-07-27 นางสาววัชรี คุณกิตติ รองศาสตราจารย์
2021-08-18 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง นักจัดการงานทั่วไป (ชำนาญการ) คณะเทคนิคการแพทย์
2021-10-01 นางสาวดวงกมล เลียวกิตติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2021-10-04 นางสาววีรวรรณ อุชายภิชาติ รองศาสตราจารย์
2021-10-05 นางสาวปิยะดา ส่งเสริมสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2021-10-05 นางสาวปิยะดา ส่งเสริมสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-10-05 รศ.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-10-06 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง นักจัดการงานทั่วไป คณะเทคนิคการแพทย์
2021-10-07 นางยุพา ภาภิรมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
2021-10-07 นางวรรธนา แพงเพ็ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
2021-10-07 นางวรรธนา แพงเพ็ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
2021-10-20 นายทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-11-17 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-12-02 ผศ.วิบูลย์ วัฒนนามกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2021-12-09 กุลธิดา รักศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2022-03-13 อ่อนศรี พรมดี พนักงานผลิตทดลอง ส2
2022-03-18 นายอ่อนศรี พรมดี พนักงานผลิตทดลอง
2022-04-18 นายธานี เทศศิริ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ คณะเทนิคการแพทย์
2022-04-18 นายธานี เทศศิริ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์
2022-05-19 ผศ.มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์