วันที่ รายชื่อ ตำแหน่ง โรงพยาบาล พิมพ์
2015-12-15 นายปราโมทย์ มหคุณากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2015-12-15 นางสาวอรวรรณ มนทกานติรัตน์ อาจารย์
2015-12-15 นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้บริหาร
2015-12-15 นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้บริหาร
2015-12-17 นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้บริหาร
2015-12-18 นางจอมใจ พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์
2015-12-22 มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2015-12-25 วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ อาจารย์ สถานบริการคณะเทคนิคการแพทย์
2015-12-25 นางสาววรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ อาจารย์
2016-01-10 นายทวี พรมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
2016-01-11 นายเศรษฐ์ บุญจวง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
2016-01-11 นางเบญจวรรณ ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคนิคการแพทย์
2016-01-12 เนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
2016-01-12 นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคนิคการแพทย์
2016-01-12 นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2016-01-12 นางเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2016-01-18 นายวงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์
2016-01-25 นายอ่อนศรี พรมดี พนักงานผลิตทดลอง ส 2 คณะเทคนิคการแพทย์
2016-01-25 นายอ่อนศรี พรมดี พนักงานผลิตทดลอง ส2 เทคนคการแพทย์
2016-01-26 นางมารศรี นิลทรัตน์ บุคลากร ชำนาญการพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์