หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมการตรวจติดตามระดับยาในเลือด) รุ่นที่ 13

รุ่นที่ 13

 • อบรมที่คณะเภสัชศาสตร์: วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 • อบรมที่หน่วยงานต้นสังกัด: วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 • อบรมที่คณะเภสัชศาสตร์: วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 • อบรมที่หน่วยงานต้นสังกัด: วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
 • อบรมที่คณะเภสัชศาสตร์: วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 • อบรมที่หน่วยงานต้นสังกัด: วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
 • อบรมที่คณะเภสัชศาสตร์: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565
 • อบรมที่หน่วยงานต้นสังกัด: วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 • อบรมที่คณะเภสัชศาสตร์: วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 • อบรมที่หน่วยงานต้นสังกัด: วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 • อบรมที่คณะเภสัชศาสตร์: วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 • อบรมที่หน่วยงานต้นสังกัด: วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
2020-10-14 09:13:44 ย้อนกลับ