การให้บริบาลทางเภสัชกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมการตรวจติดตามระดับยาในเลือด) รุ่นที่ 13

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

24470

ภญ.พิจิตรา ศรีมายา

โรงพยาบาลสุทธาเวช

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

37046

ภญ.กนกพร สวยกลาง

รพ.มหาราชนครราชสีมา

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

24490

ภญ.ณัฐวิมล เสนาคุณ

รพ ภูมิพลอดุลยเดช

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

37026

ภญ.เกษวรินทร์ เมฆขยาย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

38578

ภก.ธัญชนิต นวนัชชนิต

โรงพยาบาลบางละมุง

   ย้อนกลับ