การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง) รุ่นที่ 7

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
รอบที่ 1 :1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
รอบที่ 2 :1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
รอบที่ 3 :1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
รอบที่ 4 :1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - 30 เมษายน พ.ศ. 2566
รอบที่ 5 :1 เมษายน พ.ศ. 2566 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566
รอบที่ 6 :1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการให้บริบาลทางเภสัชกรรมการตรวจติดตามระดับยาในเลือด) รุ่นที่ 14

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
รอบที่ 1 :1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
รอบที่ 2 :1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
รอบที่ 3 :1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
รอบที่ 4 :1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - 30 เมษายน พ.ศ. 2566
รอบที่ 5 :1 เมษายน พ.ศ. 2566 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566
รอบที่ 6 :1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 14

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
รอบที่ 1 :1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
รอบที่ 2 :1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
รอบที่ 3 :1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
รอบที่ 4 :1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - 30 เมษายน พ.ศ. 2566
รอบที่ 5 :1 เมษายน พ.ศ. 2566 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566
รอบที่ 6 :1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง) รุ่นที่ 18

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
รอบที่ 1 :1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
รอบที่ 2 :1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
รอบที่ 3 :1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
รอบที่ 4 :1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - 30 เมษายน พ.ศ. 2566
รอบที่ 5 :1 เมษายน พ.ศ. 2566 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566
รอบที่ 6 :1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566